Pica pica: muda post-juvenil / muda postjuvenil / post-juvenile moult

Tal i com comentava en una entrada anterior, la muda de les garses (Pica pica) és parcial i afecta a petites, mitjanes i, normalment, la gran majoria de grans cobertores de l’ala. També pot afectar a les terciàries i àlula petita i mitjana. A l’hora de datar els exemplars, el caràcter més utilitzat és el disseny de les dues primàries més externes: si les puntes de color negre són major de 15 mm i de 10 mm respectivament, serà un exemplar juvenil; si són inferiors a 15 mm i 10 mm tindrem davant nostre un exemplar adult.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui, ens hem trobat amb un ocell en plena muda completa activa. Tenia les quatre primàries més internes mudades, però encara no havia començat la muda de les cinc més externes. L’observació del disseny de la P1 i la P2, ens ha permès determinar que eren plomes juvenils, de manera que hem pogut datar l’individu com a ocell de segon any (Euring 5).

___________________________

Como comentaba en una entrada anterior, la muda de las urracas (Pica pica) es parcial y afecta a pequeñas, medianas y, normalmente, a la mayoría de las grandes coberteras del ala. También puede incluir terciarias y álula pequeña y mediana. Para determinar la edad, el carácter más utilizado es el diseño de las dos primarias más externas: si los extremos de color negro son mayores 15 mm y 10 mm respectivamente, será un ejemplar juvenil; si son inferiores a 15 mm y 10 mm tendremos ante nosotros un ejemplar adulto.

Hoy nos hemos encontrado con un ave en plena muda completa activa. Tenía las cuatro primarias más internas mudadas, pero aún no había empezado la muda de las cinco más externas. La observación del diseño de P1 y P2 nos ha permitido determinar que se trataba de plumas juveniles, de manera que hemos podido datar al individuo como a ave de segundo año (Euring 5).

______________________________________________

As I mentioned  in a previous post, the moult in magpies (Pica pica) is partial and include lesser, median and, usually, all greater coverts and, it’s possible that have moulted tertials and little and median alula coverts. For aging, we’ll look for the design of the two outermost primaries: If the black tips are longer than  15 mm and 10 mm respectively, it will be a juvenile; if are shorter than 15 mm y 10 mm, it will be an adult.

Today, we found a bird in active complete moult. It had moulted four innermost primaries, but had not begun to change the outermost five. The design of P1 and P2 were juvenile, so we could aging the bird: it was a second year bird (Euring 5).

Anuncis

Luscinia megarhynchos: muda-postnupcial /post-breeding moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i estar a principis de juliol, els rossinyols (Luscinia megarhynchos) ja han encetat la muda post-nupcial.

Aquest exemplar ja ha mudat una gran part de les primàries amb les corresponents cobertores, les grans cobertores,  la majoria de rectrius i un gran nombre de plomes del cos.

La muda de les primàries és ascendent (d’internes a externes) i ben aviat començarà a mudar les secundàries de forma descendent (d’externes a internes).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Degut a que ja ha mudat les grans cobertores, no es pot assegurar la seva edat, però tenint present el poc desgast de les secundàries i de les primàries que encara no ha mudat, és gairebé segur que es tracta d’un adult de 3 o més anys d’edat (Euring 6).

_________________

Aún y estando a principios de julio, los ruiseñores (Luscinia megarhynchos) ya han empezado la muda postnupcial.

Este ejemplar ya ha mudado una gran parte de las primarias y sus respectivas coberteras; las grandes coberteras, la mayoría de rectrices y un gran nombre de plumas del cuerpo.

La muda de las primarias es ascendente (de internas a externas) y pronto empezará a mudar las secundarias de forma descendente (de externas a internas).

Debido a que ya ha mudado las grandes coberteras, no podemos asegurar su edad, pero si nos fijamos en el poco desgaste de sus secundarias y de las primarias que aún no ha mudado, es casi seguro que se trata de un adulto de 3 o más años (Euring 6).

© Jordi Cerdeira i Ribot

________________________

It’s early July, but  nightingale (Luscinia megarhynchos) has already began post-breeding moult.

This bird has moulted a lot of primaries and their respective coverts, the greater coverts; most retrices and lots of body feathers.

Primary moult is ascendant (from innermost to outermost) and soon it will beguin to change secondaries in a descendant moult (from outermost to innermost).

Greater coverts are moulted, but if we look at the few wear in secondaries and in not moulted primaries, we can aging  as an adult of  3 or more years old  (Euring 6).

Passer montanus: Sarna / Scaly legs

La sarna és una malaltia causada per àcars que infecten principalment les potes dels ocells i provoquen la formació de callositats. Avui ha estat una femella de pardal xarrec (Passer montanus) la que estava greument afectada a ambdues potes.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A més de la deformació típica als dits, també tenia com una mena d’expansió plana al llarg de tot el tars (veure foto 2).

© Jordi Cerdeira

_____________________________

La sarna es una enfermedad causada por ácaros que infectan principalmente las patas de las aves provocando la formación de callosidades.  Hoy ha sido una hembra de gorrión molinero (Passer montanus) la que estaba gravemente afectada en las dos patas.

A parte de la deformación típica en los dedos, también tenía como una especie de extensión plana a lo largo del tarso (ver foto2 ).

_____________________________

Scaly legs is a disease caused by mites.  It produces  importants calluses in the legs of birds and is relatively common in some birds (specialy in fringidae ).  Today it has been a tree sparrow (Passer montanus) female that was severely affected by both legs.

In addition to the typical deformation of the fingers, it also had a kind of flat expansion in the tarsus (see picture 2).

Acrocephalus scirpaceus: Sarna / Scaly legs

© Jordi Cerdeira i Ribot

La sarna és una malaltia causada per àcars que infecten principalment les potes dels ocells i provoquen la formació de callositats. Malgrat ser relativament habitual en algunes espècies, especialment en fringíl·lids, avui m’ha sorprès desagradablement capturar una boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) que estava greument afectada.

Les deformacions eren molt evidents a ambdues extremitats tal i com s’aprecia a les fotografies.

_____________________________

La sarna es una enfermedad causada por ácaros que infectan principalmente las patas de las aves provocando la formación de callosidades.  Aunque son relativamente habituales en algunas espécies, especialmente en fringílidos, hoy me ha sorprendido desagradablemente capturar un  carricero común (Acrocephalus scirpaceus) seriamente afectado.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Les deformacions eran muy evidentes como puede verse en las fotografías.

_____________________________

Scaly legs is a disease caused by mites.  It produces  importants calluses in the legs of birds and is relatively common in some birds (specialy in fringidae ).  Today I had the unpleasnt surprise to catch a reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) with this disease.

The calluses were highly developed (see the pictures).

Emberiza cirlus: Datat i sexat / Datado y sexado / Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot                                            Foto 1

El gratapalles (Emberiza cirlus) realitza una muda post-juvenil parcial que acostuma a afectar totes les grans cobertores dificultant l’observació de contrast a les plomes de l’ala. La muda de les terciàries, que pot ser total, parcial o inexistent,  ens permetrà buscar el contrast entre aquestes plomes i les secundàries més internes.

Així (foto 1), veurem que les plomes mudades presenten un to més negre i, sobretot, una vora ampla d’un marró intens que contrasta amb el to més pàl·lid de les plomes juvenils i amb la vora de tonalitat més aviat groguenca i gairebé absent en aquestes dates. A la foto 2, hi veiem una ala d’un exemplar adult on es fa ben palesa la diferència entre secundàries juvenils (fotografia 1) i adultes (fotografia 2). Carpal i àlula petita i mitjana també poden ser mudades i pot ser interessant de buscar-hi també contrast.

Pel que fa al sexe, en aquestes dates és fàcil diferenciar els mascles que ja presenten colors grocs i un evident dibuix fosc a la cara (veure fotografia 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot                                               Foto 2

_________________

El escribano cerillo (Emberiza cirlus) realiza una muda postjuvenil parcial que acostumbra a afectar a todas las grandes coberteras de forma que dificulta la observación de contraste en las plumas del ala. La muda de las terciarias puede ser total, parcial o inexistente y nos permitirá buscar el contraste entre estas plumas y las secundarias más internas.

Así (foto 1), vemos que la plumas mudadas presentan tonos más oscuros y un amplio borde de un marrón intenso que contrasta con el tono más pálido de las plumas juveniles y con los bordes de tonalidades más amarillentas y casi ausentes en esas fechas. En la fotografía 2, vemos un ala de adulto donde se demuestra la diferencia entre secundarias juveniles (fotografía 1) y adultas (fotografía 2). Carpal y álula pequeña y mediana también pueden ser mudadas y puede ser interesante buscar contrastes ahí.

En lo referente al sexado, en estas fechas es fácil diferenciar a los machos que ya presentan colores amarillos y un evidente dibujo oscuro en la cara  (ver fotografía 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                  Foto 3

______________

The cirl bunting (Emberiza cirlus) makes a partial post-juvenile moult that, usually, include all great coverts. For discover contrast in wing feathers, we  can looking for in tertials. The moult can affect all, some or none of the tertials.  If it’s the case we can see the contrast between tertials or between tertials and innermost secondaries.

Thus (picture 1),  moulted tertials are darker and with a broad deep brown border. Juvenile tertials and secondaries have pale tones and the border is more yellowish and very small in this dates. Picture 2 shows an adult wing: the diference between juveniles secondaries (picture 1) and adults secondaries (picture 2) is clear.  Carpal covert and the little and the medium alula can be moulted and it’s another thing tha we can look for.

In relation to sexing, it’s easy to differentiate males in this dates: they have yellow colors and a characteristic black drawing in the face (see picture 3).

Sylvia atricapilla: paparra / garrapata / tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un tallaro de casquet (Sylvia atricapilla) que duia una paparra al cap. Hem aconseguit treure-la, però ha quedat en tant mal estat que no hem pogut determinar ni el grup al qual pertanyia el paràsit.

____________________

Hoy hemos capturado una curruca capirotada (Sylvia atricapilla) que llevaba una garrapata en la cabeza. Hemos podido sacársela, pero ha quedado en tan mal estado que no hemos podido identificar ni el grupo al que pertenecía el parásito.

____________________

Today we caught a blackcap (Sylvia atricapilla) with a tick in the head. We were able to get it out, but it was so damaget that we could not identify the parasite group.

Parus major: Datat / datado/ aging

Els juvenils de la mallerenga carbonera (Parus major) fan una muda post-nupcial parcial en que acostumen a mudar totes les grans, mitjanes i petites cobertores; entre dues i totes les terciàries; des d’una a les tres plomes de l’àlula i, potser, alguna secundària interna.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                        Foto 1

L’àlula és un bon punt on buscar contrast a no ser que hagi estat mudada completament. Com que l’àlula gran és la que muden en menor mesura, haurem d’observar si és menys blavosa i d’una tonalitat més marronosa que les plomes que ja estan mudades, tal i com s’observa a la fotografia 1. A la fotografia 2 hi tenim una àlula d’un adult amb totes les plomes mudades.

Recordem que, en cas de no haver-hi contrast, caldrà buscar-lo entre terciàries i secundàries o  entre grans cobertores i cobertores primàries abans de poder assegurar que es tracta d’un ocells adult de més d’un any d’edat (Euring 6).

__________________________________

Los juveniles de carbonero común (Parus major)  realizan una muda postjuvenil en que acostumbran a mudar todas las grandes, medianas y pequeñas coberteras; entre dos y todas las terciarias; de una a tres de las álulas y, quizás, alguna secundaria interna.

El álula es un buen lugar donde buscar contrastes si no ha sido mudada completamente. Al ser el álula mayor la mudada en menor ocasión, deberemos observar si es menos azulada y de un tono más marronáceo que las ya mudadas, como se observa en la fotografia 1. En la foto 2, vemos una álula de un adulto con todas las plumas mudadas.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                      Foto 2

Recordemos que, en caso de no haber contraste, deberemos buscarlo entre terciarias y secundarias o entre grandes coberteras y coberteras primarias antes de poder asegurar que se trata de un ave adulta de más de un año de edad (Euring 6).

________________________

Juveniles of great tit (Parus major) make a incomplete post-juvenile moult. Usually, they moult all greater, medium and lesser coverts  and two or three tertials;  some or all of the alula feathers and, perhaps, some secondaries.

The alula is a good place for looking for contrast if there are  some feather not moulted. The greater alula is moulted less, we must observe if it’s less bluish and more brownish that moulted alula feathers, like picture 1. In picture 2, we can see an adult alula  with all feathers moulted.

Remember that, if there aren’t contrast, we have to looking for between tertials and secondaries or between greater coverts and primary coverts before said that’s an adult bird with more of one year (Euring 6).