Dendrocopus major: Datat i sexat / datado i sexado /Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot                                       Foto 1

El picot garser gros (Dendrocopus major) fa una muda post-juvenil parcial en que muda petites i mitjanes cobertores, cua i primàries. Les cobertores de les primàries, les secundàries i les terciàries no són mudades.

En l’ocell capturat avui, podem detectar les plomes juvenils (d’un to no tant negre) que contrasten amb les mudades (més negres), sobretot a nivell de grans cobertores. Així les dues grans cobertores més externes, les cobertores primàries, les secundàries (a excepció de la primera que ha estat mudada en aquesta ala dreta) i les terciàries són plomes juvenils retingudes (veure fotografies 2 i 3)

En un ocell adult, l’iris seria de color avellana, però, en aquest cas (foto 1), el to brunenc reafirma el datat com a d’ocell de segon any.

La presència (foto 1) de la taca de color vermell intens al clatell permet sexar l’individu com a un mascle (la femella no tindria taca vermella).

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                      Foto 2

_________________

El pico picapinos (Dendrocopus major) realiza una muda postjuvenil parcial en que muda pequeñas, medianas y parte de las grandes coberteras, cola y primarias. Las coberteras primarias, las secundarias y las terciarias no son mudadas.

En el ave capturada hoy, podemos identificar las plumas juveniles (no tan negras) que contrastan con las mudadas (más negras), principalmente a nivel de grandes coberteras. Así, las dos grandes coberteras más externas, las coberteras primarias, las secundarias (excepto la primera que ha sido mudada sólo en esta ala derecha)  y las terciarias son plumas juveniles retenidas (ver fotos 2 y 3).

En un ave adulta, el iris seria de color avellana, pero, en este caso (foto 1), el tono pardusco refirma el datado como de ave de segundo año.

La presencia (foto 1)  de una mancha de color rojo intenso en el cogote permite sexar al individuo como macho (la hembra no tendría mancha roja).

___________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                     Foto 3

Great spotter woodpecker (Dendrocopus major) makes a partial postjuvenile moult. They moult little, medium and some greater coverts, tail and primaries. Primary coverts, secondaries and tertials aren’t moulted.

In this bird caught today, we can see juvenile feathers (not so black) in contrast with moult feathers, specially in greater coverts. Thus, the two most outermost greater coverts, primary coverts, secundary feathers (except the first secundarie that has been moulted only on the right wing) and tertials are juvenile feathers retained (see picture 2 and 3).

In an adult bird, the color of the iris would be redish, but , in this case (picture 1), the color is brownish and confirm the aging: second year bird.

The presence (picture 1) of a red spot in the nape indicates that’s a male (female would not have a red spot).

 

 

Anuncis

Aegithalos caudatus: Sexat / Sexado / Sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) no presenta dimorfisme sexual que ens permeti sexar els exemplars d’aquesta espècie. Tot i això, en arribar l’època reproductiva podem utilitzar la presència de protuberància cloacal en mascles o el desenvolupament de plaques incubatrius a les femelles per sexar.

A la imatge una parella d’aquesta espècie capturada avui. A la foto 1 es pot veure la placa incubatriu de la femella i a la foto 2, a l’esquerra) s’hi veu la protuberància cloacal del mascle.

La mallerenga cuallarga és dels primer ocells a criar a casa nostra, de manera que a partir de mitjans de març ja podrem utilitzar aquest mètode per sexar l’espècie.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                   Foto 1

_________________________

El mito (Aegithalos caudatus) no presenta dimorfismo sexual que nos permita sexar a los ejemplares de esta especie. De todas formas, al llegar la época reproductiva, podemos utilizar la presencia de protuberancia cloacal en machos y el desarrollo de placa incubatriz en hembras para sexar.

En las imágenes tenemos a una pareja de esta especie capturada hoy. En la foto 1 podemos ver la placa incubatriz de la hembra y en la foto dos se ve, a izquierda, la protuberancia cloacal del macho.

© Jordi Cerdeira i Ribot                               Foto 2

El mito és de los primeros paseriformes en criar en nuestra zona, así que desde mediados de mayo ya podremos utilizar este método para sexar.

____________________________

The long-tailed bushtit (Aegithalos caudatus) doesn’t show sexual dimorphism but, in breeding season we can us the presence of cloacal protuberance in males and  the development of brood patch in females.

In the pictures, a pair of this birds caught today. In picture 1, we can see the brood path in female and in picture 2 we show the clocal protuberance in male.

Long-tailed tit is one of the firsts passerines to be breed. Since mid march, we can use this metod for sexing this birds.

Phylloscopus collybita: datat / datado / aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

A aquestes alçades, començant ja la primavera, el datat del mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) és relativament senzill. Els ocells de segon any (Euring 5) com el que hem agafat avui, van mudar algunes de les seves grans cobertores més internes a la muda post-juvenil i mostren un contrast força evident entre aquestes plomes internes mudades (més llargues, amb part central negra i amples vores verd-groguenques) i les grans cobertores més externes juvenils (més curtes i d’un to més marronós) que han patit un fort desgast durant l’hivern.

Les plomes de l’àlula, especialment l’àlula gran, són d’un to molt marronós, enlloc de tirant a negre com passa als adults i  segueixen sent un molt bon indicatiu, però amb un contrast tan evident a les grans cobertores, poca cosa més fa falta.

________________________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Empezando ya la primavera, el datado de los mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) es relativamente fácil. Las aves de segundo año (Euring 5) como la capturada hoy, mudaron algunas de sus grandes coberteras más internas en su muda postjuvenil y muestran un evidente contraste entre estas plumas más internas mudadas (más largas, con la parte central negra y amplios bordes verde-amarillentos) y las grandes coberteras más externas juveniles (más cortas y de tono parduzco) que han sufrido un notable desgaste durante el invierno.

Las plumas del álula son de tonos pardos, en vez de negros como pasa en adultos y siguen siendo un buen indicativo, pero con un contraste tan evidente en grandes coberteras, no nos ara falta más.

_______________________________________________

With the spring just started, the aging of  chifchaf (Phylloscopus collybita) is relativity easy. Second year birds (Euring 5), like this bird caughts today , moult  the innermost greater coverts in postjuvenil moult. They show a obvious contrast between this moulted feathers (longer, with a black central part and broad and yellowish green edges) and juvenile outermost greater coverts (shorter and with brownish toner) that have suffered wear during the winter.

Alula feathers are, in this birds, brownish (in adults birds they are black). But, with the obvius contrast in greater coverts, nomore is needed.

Sylvia atricapilla: sarna / scaly legs

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui, hem capturat un mascle adult de tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) que presentava signes de tenir sarna a ambdues dues potes. Aquesta infecció ocasionada per àcars, tot i ser força freqüent en, per exemple, fringíl·lids, no és gens habitual en aquesta espècie de sílvid.

______________________________________

Hoy hemos capturado un macho adulto de curruca capirotada (Sylvia atricapilla) que mostrava signos de sarna en las dos patas. Esta infección ocasionada por ácaros, aunque es muy frecuente en, por ejemplo, fringílidos, no és nada habitual en esta especie de sílvido.

______________________________________

Today, we caugth an adult male of  Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) with scaly legs in both feet. Scaly legs is usually in some species of birds, for exemple in fringillidae, but is inusual in this specie of silvidae.

Prunella modularis: Datat / Datado /Aging

El pardal de bardissa (Prunella modularis) fa una muda post-juvenil parcial en que muda petites cobertores i un nombre variable de terciàries, grans cobertores i, a vegades, una o dues plomes de l’àlula.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Si no hi ha un contrast entre grans cobertores (perquè no n’ha mudat cap o perquè les ha mudat totes), un bon indicador a tenir present per a determinar l’edat és el color de la mandíbula inferior i de l’ull.

Una mandíbula inferior molt pàl·lida és típica d’ocells de primer any. En el cas dels adults serà de color tenen fosc.

El color de l’iris de l’ull, tot i ser un caràcter molt variable, ens pot ajudar: els joves el tenen tirant a grisos i els adults d’un color més vermellós. De tota manera, molts juvenils canvien ràpidament el color de l’iris, de manera que haurem de ser molt cautelosos a l’hora d’utilitzar-ho.

_____________________________________________________

El acentor común (Prunella modularis) realiza una muda postjuvenil parcial en que muda pequeñas coberteras y un número variable de terciarias, grandes coberteras y puede que una o dos plumas del álula.

Si no hay un contraste evidente entre grandes coberteras (si no ha mudado ninguna o las ha mudado todas), un buen indicador es el color de la mandíbula inferior y del ojo.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Una mandíbula inferior muy pálida es típica de aves de primer año. Los adultos, en cambio, la tienen oscura.

El color del iris del ojo, aunque es un carácter muy variable, nos puede ayudar también: las aves jóvenes lo tienen más claro, grisáceo, mientras que los adultos muestran un tono más rojizo. De todas maneras, cabe señalar que muchos juveniles cambian rápidamente el color del iris, con lo que se debe ser muy cauteloso en su utilización.

______________________________

The dunnock (Prunella modularis) has a post-juvenile moult that include little coverts and a variable number of tertials, great coverts and, sometimes, one or two alula feathers.

If there aren’t contrast between great coverts (when moult all or anyone great coverts), a good indicator is the lower jaw and the iris colors.

A lower jaw very pale is characteristic of first year birds.  The adults have a dark lower jaw.

The iris color it’s a very variable character, but in young birds is a lighter tone, grayish. In adults, the tone is reddish.

Anyway,  it’s important remember that some juveniles can change iris color quicly.

Els meus rècords de longevitat / Mis récords de longevidad / My longevity records

Falciot negre / Vencejo común / Common swift     (Apus apus)

Anellat/ ringer: 02/07/2009

Edat /age: Ocell adult de dos o més anys/ adult bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 10/06/2017

Dies /days: 2.900  (7 anys/years  11 mesos/month  2 dies/days)

Edat real /real age: > 10 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 21 anys/years

 

Pit-roig / Petirojo/ Robin     (Erithacus rubecula)

Anellat/ ringer: 26/07/2012

Edat /age: Ocell de primer any/ first year bird.

Recuperat/ recovery: 16/09/2017

Dies /days: 1.878 (5 anys/years  1 mes/months 18 dies/days)

Edat real /real age: 5 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 19 anys/years 4 mesos/month

 

Merla / Mirlo común / Common blackbird     (Turdus merula)

Anellat/ ringer: 02/10/2010

Sexe: Femella / female

Edat /age: Ocell adult de dos o més anys/ adult bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 27/06/2013

Dies /days: 1.856  (5 anys/years  30 dies/days)

Edat real /real age: > 7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 21 anys/years 10 mesos/month

 

Tord/ Zorzal común / Song thrush     (Turdus philomelos)

Anellat/ ringer: 02/10/2010

Sexe: ?

Edat /age: Ocell de primer any/ first year bird.

Recuperat/ recovery: 10/03/2018

Dies /days: 2.717  (7 anys/years  5 mesos /month  9 dies/days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 17 anys/years 6 mesos/month

 

Tallarol de cap negre/ Curruca cabecinegra / sardinian warbler     (Sylvia melanocephala)

Anellat/ ringer: 20/03/2010

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de segon any/ second year bird.

Recuperat/ recovery: 07/05/2016

Dies /days: 2.245  (6 anys/years  1 mes/month 18 dies/days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 8 anys/years 4 mesos/month

 

Tallarol de casquet/ Curruca capirotada / Eurasian blackcap     (Sylvia atricapilla)

Anellat/ ringer: 18/12/2010

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de primer any/ First year bird.

Recuperat/ recovery: 06/12/2016

Dies /days: 2.180  (5 anys/years  11 mesos/months 16 dies /days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 13 anys/years 10 mesos/month

 

Rossinyol bord/ Ruiseñor bastardo / Cetti’s warbler    (Cettia cetti)

Anellat/ ringer: 10/08/2006

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de primer any/ First year bird.

Recuperat/ recovery: 18/05/2010

Dies /days: 1.377  (3 anys/years  9 mesos/months 8 dies /days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 7 anys/years  6 mesos/month

 

Mallerenga cua-llarga/ Mito /Long-tailed tit    (Aegithalos caudatus)

Anellat/ ringer: 14/01/2012

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 02/04/2016

Dies /days: 1.541  (4 anys/years  2 mesos/months 20 dies/days)

Edat real /real age: > 6 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 11 anys/years 01 mesos/month

 

Mallerenga carbonera/ Carbonero común/ Great tit    (Parus major)

Anellat/ ringer: 20/03/2009

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de segon any/ second year bird.

Recuperat/ recovery: 23/02/2014

Dies /days: 1.802  (4 anys/years  11 mesos/months 04 dies/days)

Edat real /real age:  5 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 15 anys/years 05 mesos/month

 

Mallerenga petita/ Carbonero garrapinos/ Coal tit    (Periparus ater)

Anellat/ ringer: 03/08/2013

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 03/07/2015

Dies /days: 1.055  (2 anys/years  10 mesos/months 19 dies/days)

Edat real /real age: > 5 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 9 anys/years 05 mesos/month

 

Mallerenga blava/ Herrerillo común/ Blue tit    (Cyanistes caeruleus)

Anellat/ ringer: 09/06/2008

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 27/05/2013

Dies /days: 1.814  (4 anys/years  11 mes/month 19 dies/days)

Edat real /real age: > 4 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 11 anys/years 07 mesos/month

 

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pardal xarrec/ Gorrión molinero/ Tree sparrow    (Passer montanus)

Anellat/ ringer: 12/10/2012

Sexe: ?

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 02/12/2017

Dies /days: 1.877  (5 anys/years  1 mes/month 18 dies/days)

Edat real /real age: Ocell de cinc o més anys/ bird with five or more years.

Rècord longevitat/longevity record: > 13 anys/years 01 mes/month

 

Repicatalons/ Escribano palustre/ Common red bunting    (Emberiza schoeniclus)

Anellat/ ringer: 17/11/2012

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell d’edat desconegudas/ bird with unknow age.

Recuperat/ recovery: 29/01/2017

Dies /days: 1.534  (4 anys/years  2 mesos/month 12 dies/days)

Edat real /real age: > 4 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 12 anys/years 03 mesos/month

Sylvia atricapilla: leucisme parcial (mínim) / partial leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels exemplars de tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) capturats avui, tenia un petit, però curiós leucisme parcial simètric: una petita zona totalment blanca a l’extrem de la quarta primària a ambdues ales.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La femella, de més d’un any d’edat (Euring 4), presentava tota la resta de les plomes amb coloració normal.

________________

 

Uno de los ejemplares de  curruca capirotada (Sylvia atricapilla) capturados hoy, presentaba un pequeño, pero curioso leucismo parcial simétrico: una pequeña zona totalmente blanca situada en el extremo de la cuarta primaria y en las dos alas.

La hembra, de más de un año de edad (Euring 4), mantenía una coloración completamente normal en todo el resto de sus plumas.

_________________________________________

One of the Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) caught today, showed a little and symmetrical partial leucism: It had a little whitte zone at the end of fourth primary, in both wings.

This female, more than one year old (Euring 4), had a normal coloring on all other feathers.