Arxius

Cyanistes caeruleus: Sexat / Sexado / Sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) no és un ocell fàcil de sexar fora de la temporada de cria. Tot i que, teòricament, els mascles presenten un blau més intens a les petites i mitjanes cobertores de l’ala i al casquet, i tenen la taca negra del coll més ample, a la pràctica resulta complicat determinar el grau d’intensitat i mida del collar si no tenim exemplars d’ambdós sexes per comparar.

En el cas d’avui, però, el fet de trobar-nos amb un exemplar jove (podem veure a la imatge de l’ala el contrast entre grans cobertores mudades i cobertores primàries juvenils) fa que la presència d’un blau molt intens sigui suficient per identificar-lo com a mascle. Una femella de primer any no tindria mai uns colors tant intensos.

____________________

El herrerillo común (Cyanistes caeruleus) no es un ave fácil de sexar fuera de la temporada de cría. Aunque, teóricamente, los machos presentan un azul más intenso en pequeñas y medianas coberteras del ala y en el capirote, y tienen la mancha negra del cuello más ancha, en la práctica, resulta complicado determinar el grado de intensidad y tamaño del collar si no tenemos ejemplares de los dos sexos para comparar.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En el caso de hoy, el hecho de encontrarnos con un ejemplar juvenil (podemos ver en la imagen del ala el contraste entre grandes coberteras mudadas y coberteras primarias juveniles) hace que la presencia de un azul muy intenso sea suficiente para identificarlo como macho. Una hembra de primer año nunca tendría unos colores tan intensos.

______________________

The blue tit (Cyanistes caeruleus) isn’t easy to sexing outside the breeding season. In theory, the males show a more intense blue on medium and lesser coverts and crown and they have a wider black spot on the neck. But, in practice, its difficult to determine the blue intensity and the size of the black if we don’t have a male and a female to compare.

Today, we have a juvenile (we can see in wing picture the contrast between moulted great coverts and juvenile primary coverts) and , in this case, the presence of a very intense blue it’s enought for identify it as a male. A female, would never have such intense colors.

Luscinia megarhynchos: muda-postnupcial /post-breeding moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i estar a principis de juliol, els rossinyols (Luscinia megarhynchos) ja han encetat la muda post-nupcial.

Aquest exemplar ja ha mudat una gran part de les primàries amb les corresponents cobertores, les grans cobertores,  la majoria de rectrius i un gran nombre de plomes del cos.

La muda de les primàries és ascendent (d’internes a externes) i ben aviat començarà a mudar les secundàries de forma descendent (d’externes a internes).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Degut a que ja ha mudat les grans cobertores, no es pot assegurar la seva edat, però tenint present el poc desgast de les secundàries i de les primàries que encara no ha mudat, és gairebé segur que es tracta d’un adult de 3 o més anys d’edat (Euring 6).

_________________

Aún y estando a principios de julio, los ruiseñores (Luscinia megarhynchos) ya han empezado la muda postnupcial.

Este ejemplar ya ha mudado una gran parte de las primarias y sus respectivas coberteras; las grandes coberteras, la mayoría de rectrices y un gran nombre de plumas del cuerpo.

La muda de las primarias es ascendente (de internas a externas) y pronto empezará a mudar las secundarias de forma descendente (de externas a internas).

Debido a que ya ha mudado las grandes coberteras, no podemos asegurar su edad, pero si nos fijamos en el poco desgaste de sus secundarias y de las primarias que aún no ha mudado, es casi seguro que se trata de un adulto de 3 o más años (Euring 6).

________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

It’s early July, but  nightingale (Luscinia megarhynchos) has already began post-breeding moult.

This bird has moulted a lot of primaries and their respective coverts, the greater coverts; most retrices and lots of body feathers.

Primary moult is ascendant (from innermost to outermost) and soon it will beguin to change secondaries in a descendant moult (from outermost to innermost).

Greater coverts are moulted, but if we look at the few wear in secondaries and in not moulted primaries, we can aging  as an adult of  3 or more years old  (Euring 6).

Anellant a caixes-niu / Anillando en cajas nido / Ringing in nest-boxes

Foto 1 (Parus major)     © Jordi Cerdeira i Ribot

L’anellament de pollets en caixes-niu ens permet obtenir una dada molt interessant: la data de naixement de l’ocell.

A l’hora de realitzar aquests anellaments ens trobem amb el problema d’haver de manipular ocells molt petits de manera que s’ha de minimitzar el risc de provocar lesions o l’abandonament del niu per part dels pares o dels propis pollets.

El període de temps ideal per anellar els pollets s’inicia amb la sortida dels canons a les ales (fotografia 1) i acaba durant la obertura d’aquest canons i formació de les plomes rèmiges (fotografies 2 i 3).

En pollets més petits (sense canons a ales), tot i que és possible realitzar l’anellament, es corre el risc de provocar lesions durant la manipulació o per moviments de l’anella cap al peu els dies posteriors. Intentar anellar els petits quan ja s’han format les rèmiges comporta un risc elevadíssim d’abandó del niu que cal, si és possible, evitar.

Foto 2 (Passer montanus)             © Jordi Cerdeira i Ribot

A l’hora de fer l’anellament és important tenir present el factor temperatura: els pollets es refreden ràpidament de manera que serà important evitar l’anellament a primera i última hora del dia, sobretot a zones altes amb temperatures més baixes. També hem de minimitzar el temps de manipulació per evitar un possible abandó del niu per part dels pares.

__________________________

El anillamiento de pollos en nidales nos permite obtener un dato muy interesante: la fecha de nacimiento del ave.

Al realizar este anillado, nos encontramos con el problema de tener que manipular pájaros muy pequeños por lo que debemos minimizar los riesgos de provocar lesiones o el abandono del nido por parte de los progenitores o de los propios polluelos.

El periodo de tiempo ideal par anillar polluelos se inicia con la salida de los cañones en las alas (fotografía 1) y acaba durante la abertura de estos cañones y la formación de las plumas remeras (fotografías 2 y 3).

En polluelos más jóvenes (sin cañones en alas), aunque es posible realizar el anillado, se corre el riesgo de provocar lesiones durante la manipulación o por movimientos de la anilla hacia el pie los días posteriores. Intentar anillar volantones cuando ya se han formado las rémiges conlleva un riesgo elevadísimo de abandono del nido que debemos, si es posible, evitar.

Al efectuar el anillado se ha de tener presente el factor temperatura: los polluelos se enfrían rápidamente de forma que será importante evitar anillar a primera hora de la mañana y última del día, especialmente en zonas altas donde las temperaturas són más extremas. También hemos de minimizar el tiempo de manipulación para evitar un posible abandono del nido por parte de los padres.

Foto 3 (Passer montanus)             © Jordi Cerdeira i Ribot

________________________

Ringing chick birds in nest-boxes it’s very interesting because we can know exactly the age of the birds.

It’s important to be careful with chicks. They are fragile. The ideal period for ringing the chicks begin when the feathers sheaths grown in the wings (picture 1) and finish when remiges are out of the sheath (pictures 2 and 3).

In smaller chicks (without sheaths in the wings) is possible ring, but it’s easy to damage its during handling or that the ring down to the feet in the following days. Tried ringing  the chicks when the remiges are open involves a hight risk of nest abandonament and it’s advisable to avoid it.

We must avoid the first and last hours of the day (especialy in highly areas) because the chicks cool easily. We also limit the handling time to avoid parents nest abandonament .

___________________________________________________