Arxius

Dryobates minor: Adult i segon any / Adulto y segundo año / Adult and second year

© Biel Montoro

En un dia excepcional hem capturat fins a tres picot garser petit (Dryobates minor) que ens han permès comparar el plomatge d’ocells de segon any i d’adult. El picotet fa una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial en que muda les plomes del cos, les primàries, les petites i mitjanes cobertores, part o totes les grans cobertores i les rèmiges. A vegades també canvia alguna cobertora primària (les més externes) .

Durant el mes de març, per poder datar com a ocell de segon any, hem de buscar el contrast entre les plomes no mudades (secundàries, terciàries i cobertores primàries) i les mudades (petites, mitjanes i grans cobertores). Tindrem present, però, que alguns adults poden retenir alguna cobertora primària durant la muda post-nupcial. En aquests casos, també hi haurà un clar contrast. 

A la imatge 1 podem veure l’ala d’un mascle adult amb algunes cobertores primàries retingudes, però amb la resta de plomes de la mateixa generació. Són les cinc cobertores primàries més externes, clarament  més pàl·lides i desgastades.

La fotografia 2 correspon a un mascle de segon any que presenta totes les cobertores primàries i les grans cobertores més externes juvenils. Fixem-nos també amb el gran contrast entre cobertores petites, mitjanes i àlula mudades i les grans cobertores i cobertores primàries sense mudar.

La imatge 3 és d’una femella, també de segon any, que, igual que el mascle anterior, ha deixat sense mudar part de les grans cobertores (les més externes) i les cobertores primàries, però no petites i mitjanes cobertores i àlula.

_____________________________________

En un día excepcional, hemos capturado hasta tres picos menores (Dryobates minor) que nos han permitido comparar el plumaje de aves de segundo año y adulto. El pico menor realiza una muda post-nupcial completa y una post-juvenil parcial en que muda las plumas del cuerpo, las primarias, las pequeñas, medianas coberteras, parte o todas las grandes coberteras y las rémiges. A veces, también cambia alguna cobertera primaria (las más externas).

Durante el mes de marzo, para poder fechar como ave de segundo año, debemos buscar el contraste entre las plumas no mudadas (secundarias, terciarias y coberteras primarias) y las mudadas (pequeñas, medianas y granes coberteras). Es importante recordar que algunos adultos pueden retener alguna cobertera primaria durante la muda postnupcial, en cuyo caso, también habrá un claro contraste.

 © Alex Benítez

En la imagen 1 podemos ver el ala de un macho adulto con algunas coberteras primarias retenidas, pero con el resto de plumas de la misma generación. Son las cinco coberteras primarias más externas, claramente más pálidas y desgastadas.

La fotografía 2 corresponde a un macho de segundo año que presenta todas las coberteras primarias y las grandes coberteras más externas juveniles. Fijémonos también en el gran contraste entre pequeñas y medianas coberteras  y las grandes coberteras y coberteras primarias no mudadas.

La imagen 3 es de una hembra también de segundo año que, al igual que el macho anterior, ha dejado sin mudar parte de las grandes coberteras (las más externas) y las coberteras primarias, pero no pequeñas y medianas coberteras y álula.

_______________________________

© Biel Montoro

On an exceptional day, we have captured three lesser spotted woodpeckers (Dryobates minor) that have allowed us to compare the plumage of second-year and adult birds. The lesser spotted woodpecker makes a complete post-breeding moult and a partial post-juvenile moult. The juveniles moult the body feathers, primaries, lesser and medium coverts, all or some greater coverts and the remiges. Sometimes, can  moult the outermost primary coverts. 

During March, to be able to date is a second year bird, we must look for the contrast between the non-moulted feathers (secondary, tertiary and primary coverts) and the moulted ones (lesser, medium and greater coverts). It’s important to remember that, some adults may retain some primary coverts during post-breeding moult, in wich cas there will also be a clear contrast.

In image 1 we can see the wing of an adult male with some retained primary coverts, but with the rest of feathers from the same generation. They are the five outermost primary coverts, clearly paler and more worn.

Photograph 2 corresponds to a second year male showing unmoulted (juveniles) all the primary coverts and the outermost greater coverts. Also note the great contrast between moulted lesser and medium coverts and unmoulted outermost greater coverts and primary coverts .

Image 3 is of a second year female that, like the previos male, has unmoulted the outermost greater coverts and the primary coverts, but not lesser and medium coverts and alula feathers.

Dryocopus minor: Placa incubatriu / Placa incubatriz / Brood patch

© Jordi Cerdeira i Ribot

Malgrat que la presència de placa incubatriu durant la temporada de cria és un bon mètode per sexar moltes espècies d’ocell, cal tenir present que no sempre és exclusiva de femelles i que pot aparèixer en els mascles d’aquelles espècies en què també participen activament en la incubació dels ous.

El picot garser petit (Dendrocopos minor) és un d’aquests ocells en que el mascle també presenta placa incubatriu ben desenvolupada. A la fotografia feta avui a un mascle adult (Euring 6) queda ben palès.

________________

Aunque la presencia de placa incubatriz durante la época de cría es un buen método para sexar muchas especies de aves, ha de recordarse que no siempre es exclusiva de hembras y que puede aparecer en machos de aquellas especies que también participan activamente en la incubación de los huevos.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El pico menor (Dendrocopos minor) es una de estas aves en que los machos también presentan placa incubatriz bien desarrollada. En la fotografía realizada hoy a un macho adulto (Euring 6) se puede apreciar claramente.

________________________

The presence of brood patch in breeding season it’s a good method for sexing a lot of birds species but it’s important remember that, in some species, males can show a developed brood patch.

The lesser spotted woodpecker (Dendrocopos minor) is one of this birds. The male is actively involved in the incubation of eggs and have brood patch. We can see it in the adult male (Euring 6) photographed today: It  has an evident brood patch.

Dryobates minor: Mascle adult / Macho adulto / Adult male

© Jordi Cerdeira i Ribot                                           Foto 1

Tot i mantenir poblacions residents a la zona on anellem habitualment, el picot garser petit (Dryobates minor) és un ocell difícil de capturar per la seva tendència a moure’s per la capçada dels arbres. Avui ha caigut un exemplar d’aquesta espècie a una de les xarxes per passeriformes.

© Jordi Cerdeira i Ribot                         Foto 2

El picotet fa una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial en que muda les plomes del cos, les primàries, les mitjanes i grans cobertores i les rèmiges. A vegades també canvia alguna cobertora primària (les més externes) . A l’hora de datar hem de buscar el contrast de les plomes no mudades (secundàries, terciàries i cobertores primàries) i les mudades tenint present, però, que els adults poden retenir alguna cobertora primària. Normalment el contrast més evident és entre grans cobertores i cobertores primàries.

A les fotografies (foto 1, 3 i 4)  es pot veure que no hi ha contrast entre cobertores. L’ull, de color molt vermellós (veure foto 2), reforça la idea de que es tracta d’un exemplar adult (Euring 6).

En aquestes dates el sexat de l’espècie no presenta cap problema: la presència del casquet vermell identifica l’exemplar com a mascle (veure foto 2).

_________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                        Foto 3

Aunque es un ave residente en la zona de anillamiento habitual, el pico menor (Dryobates minor) es  difícil de capturar por su tendencia a moverse por las copas de los árboles. Hoy ha caído un ejemplar de esta especie en una de las redes para paseriformes.

El pico menor realiza una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial en que muda la plumas del cuerpo, las primarias, medianas y grandes coberteras y las rémiges. A veces, también cambia alguna cobertera primaria (las más externas). Para datar, hemos de buscar contrastes entre las plumas no mudadas (secundarias, terciarias y coberteras primarias) y las mudadas, recordando que los adultos pueden retener alguna cobertera primaria. Normalmente el contraste más evidente será entre grandes coberteras y coberteras primarias.

En las fotografías (foto 1, 3 y 4) se ve que no hay contraste entre coberteras y el ojo, de color rojo avellana, refuerza la idea de que se trata de un macho adulto (Euring 6).

En estas fechas el sexado de la especie no presenta mayores dificultades: el rojo indica que se trata de un macho (ver foto 2).

_______________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                   Foto 4

The  lesser spotted woodpecker (Dryobates minor) it’s a bird that’s difficult to catch because it lives in the treetops, but today we captured one bird in a net for passerines.

The lesser spotted woodpecker has a complete post-nupcial moult and an incomplete post-juvenile moult that include body feathers, primaries, medium and little coverts and remiges. Sometimes, can moult some outermost primary coverts.

For age, we’ll need to see contrast between moulted and not moulted (secundaries, tertials and primary coverts) feathers. But, we’ll remember that the adults can have some primary coverts retained. Usually, the most evidently contrast is between great and primary coverts.

In the picture (photo 1, 3 and 4) we can see that there are not contrast between coverts and the redish colour of the eyes reafirms that is an addult (Euring 6).

At this time of year, to sex this birds is not difficult: The red color of the crown shows us that is a male (see photo 2).