1- Presentació / Presentación / Presentation

Des de que sóc anellador (gener de 2008) no he deixat de trobar-me amb dubtes a l’hora d’intentar identificar, sexar o datar ocells en mà. 

Des de que sóc anellador (gener de 2008), no he deixat de trobar-me amb dubtes al identificar, datar o sexar ocells en mà.

Per qüestions professionals (sóc professor de secundària) he constatat que una de les millors maneres de veure si entens quelcom és comprovar si ets capaç d’explicar-ho algú altre i, d’aquesta idea, surt aquest bloc: els Apunts d’anellament.

La redacció de cada entrada m’obliga a un procés de reflexió i investigació que no és possible dur a terme amb l’ocell en mà. Em cal fer un repàs a fons sobre l’espècie tractada per contrastar les dades i imatges obtingudes i resoldre dubtes que tenia o que apareixen durant la pròpia investigació. 

Tot aquest treball és un excel·lent activitat d’aprenentatge i aquests és l’objectiu veritable d’aquests Apunts d’anellament que, això si, podré consultar més endavant quan em sigui necessari refrescar la memòria. Si, a més a més, al fer-los públics, poden servir a altres anelladors o aficionats a l’ornitologia, podré felicitar-me i considerar que la feina haurà estat doblement productiva.

Inicialment, feia els posts només en la meva llengua, el català, però per afavorir la divulgació vaig començar a traduir-los primer al castellà i després també a l’anglès (tot i que, com veureu clarament, encara no el domino prou). 

Les entrades estan classificades en moltes categories que se solapen (espècies, identificació, processos de muda, data, lesions, recuperacions, etc.). La intenció d’això és facilitar la consulta i poder accedir fàcilment a la informació que ens interessi.

Per últim, em cal comentar que, evidentment, totes les imatges i experiències reflectides a cada entrada corresponen a activitats realitzades amb els permisos corresponents i on sempre s’ha prioritzat el benestar dels ocells tant en els processos de captura, com en la manipulació i en l’obtenció de dades.

Dels errors que hi pugueu trobar, que segur que n’hi han, me’n faig responsable i us en demano disculpes. Agrairé qualsevol correcció, apreciació o comentari que pugueu fer-me per esmenar-los.

Jordi Cerdeira i Ribot ( jordicerdeira@gmail.com )

______________________________________________________________

Desde que soy anillador (enero de 2008), no he dejado de encontrarme con dudas al identificar, sexar o fechar aves en mano.

Por temas profesionales (soy profesor de secundaria) he constatado que una de las mejores formas de ver si entiendes algo es comprobar si puedes explicárselo a alguien. De esta idea proviene este blog, los Apuntes de anillamiento.

La redacción de cada entrada me obliga a un proceso de reflexión y investigación que no es posible realizar con el ave en mano. Necesito efectuar un repaso a fondo sobre la especie tratada para contrastar mis datos y imágenes y resolver dudas que tenía o que aparecen durante la propia investigación.

Todo este trabajo es una excelente actividad de aprendizaje y este es el verdadero objetivo de estos Apuntes de anillamiento que, eso si, podré consultar cuando sea necesario refrescar la memoria. Si, además, al hacerlos públicos, pueden servir a otros anilladores o aficionados a la ornitología, podré felicitarme y considerar que la labor ha sido doblemente productiva.

Inicialmente redactaba las entradas en mi lengua, el catalán, pero, para favorecer su divulgación, empecé a traducirlos primero al castellano y después también al inglés (aunque, como veréis claramente, aún no lo domino suficientemente).

Las entradas están clasificadas en diversas categorías que se solapan (especies, identificación, procesos de muda, fecha, sexado, datado, lesiones, etc.). La intención es que con esto se facilite su consulta y se pueda acceder rápidamente a la información que busquemos.

Por último, debo comentar que, evidentemente, todas las imágenes y experiencias reflejadas en cada entrada corresponden a actividades realizadas con los permisos correspondientes y donde siempre ha primado el bienestar de las aves tanto en los procesos de captura, como en la manipulación y obtención de datos.

De los errores que podáis encontrar, que seguro que los hay, me responsabilizo plenamente y os pido disculpas. Agradeceré cualquier corrección, apreciación o comentario que me hagáis para poder subsanarlos.

Jordi Cerdeira i Ribot ( jordicerdeira@gmail.com )

______________________________________________________________

Since I’m a ringer (February 2008), I haven’t stopped encountering doubts when identifying, sexing or dating birds in hand.

For professional issues (I am a high school teacher) I know that one of the best ways to check if you understand something is to check if you can explain it to someone. Ringing notes, comes from this.

The writing of each entry forces me to carry out a process of reflection and investigation that isn’t possible with the bird in hand. I need to thoroughly review of the treated species to contrast my data and images and resolve doubts that I had or that appear during the investigation.

This whole process is an excellent learning activity and this is the objective of these true Ringing Notes that, once finished, I will be able to consult when I need it. If, in addition, when publishing it, they can serve other ringers or ornithologist, I can congratulate myself and consider that the work has been doubly productive.

Initially I wrote the entries in my language, Catalan, but to promote their dissemination I began to translate them first into Spanish and then also into English (although, as you will clearly see, I’m not fluent in it).

The posts are classified into various overlapping categories (species, identification, moulting processes, sexing, aging, dates, injuries, etc.). The intention is that this will facilitate the consultation and the information we seek can be accessed quickly.

Finally, I must comment that, obviously, all the images and experiences reflected in the posts correspond to activities carried out with the corresponding authorizations and where the welfare of birds has always prevailed in the processes of capture, manipulation and data collection.

Of the errors that you can find, that surely there are, I take full responsibility and I apologize. I will appreciate any corrections or comments you make to me to correct them.

Jordi Cerdeira i Ribot ( jordicerdeira@gmail.com )