Arxius

Otus scops: un any de llibertat / un año de libertat / one year freedom

Xot (Otus scops) trobat el 26 de juliol de 2008 en un solar d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) encara viu, però molt dèbil. Mor al cap d’unes hores. No es van determinar les causes concretes de la mort, però es trobava en molt mala condició (codi Euring 0 de greix i 1 de múscul).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Aquest ocell va ser anellat a un centre de recuperació d’animals silvestres (Centre de Fauna de Torreferrussa) i, des d’allà, es va portar fins a una zona agrícola a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental, Catalunya) on es va alliberar el 2 d’agost del 2007. En el moment de l’alliberament es va datar com a jove d’aquell mateix any (nascut el 2007).

La recuperació del xot es va fer a 47 quilòmetres en línia recta d’on es va alliberar i al cap de 359 dies.

A Catalunya, els xots (Otus scops mallorcae) són rapinyaires nocturns migrador que crien a l’estiu a la nostra àrea, però que, majorit`riament, es trasllada a l’Àfrica Sub-Sahariana per passar l’hivern.

Cal suposar, doncs, que l’ocell recuperat a Olesa de Montserrat va poder fer una migració sencera amb èxit ja que el temps entre alliberament i recaptura inclouria el període de migració post-nupcial i el de la pre-nupcial.

Si aquest viatge va implicar creuar la mar Mediterrània i el desert del Sàhara, si es va limitar a un desplaçament a zones del sud de la Península Ibèrica o, en el pitjor dels cassos, si es va quedar a la mateixa zona durant l’hivern, és un misteri, però la qüestió es que gairebé un any després seguia viu i que, per un motiu desconegut, la seva salud va empitjorar dràsticament fins a morir.

________________________________________

Autillo (Otus scops) encontrado el 26 de julio de 2008 en un solar de Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) aún con vida, pero muy débil. Muere al cabo de unas horas. No se determinaron las causas de la muerte, pero se encontraba en muy mala condición física (código Euring 0 de grasa y 1 de músculo).

El ave fue anillada en un centro de recuperación de animales silvestres (Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa) y, desde allí, fue transportado a una zona agrícola en Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental, Catalunya) donde fue liberada el 2 de agosto de 2007. En el momento de la suelta fue datada como joven del año (nacido en 2007).

© Jordi Cerdeira i Ribot

La recuperación del autillo se realizó a 47 kilómetros en línea recta de donde fue liberado y después de 359 días.

En Cataluña, los autillos (Otus scops mallorcae) son rapaces nocturnas migratorias que pasan el verano criando en nuestra área, pero que, mayoritariamente, se traslada al África Subsahariana en invierno.

Cabe suponer que, el ave localizada en Olesa de Montserrat, pudo realizar una migración completa con éxito ya que el tiempo entre su liberación y su recaptura incluye el período de migración postnupcial y prenupcial.

Si este viaje supuso cruzar el mar Mediterráneo y el desierto del Sáhara, si se limitó a un desplazamiento a zonas del sud de la Península Ibérica o, en el peor de los casos, si se quedó en la misma zona sin migrar es un misterio, pero lo que está claro es que, casi un año después de ser liberado, seguía vivo y que por motivos desconocidos, su salud empeoró drásticamente hasta que murió.

________________________________________________

Own scops (Otus scops) found on July 26, 2008 on a building site in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat region, in Catalonia) still alive, but very weak. It dies after a few hours. The causes of death were not determinated, but it was found in very poor physical condition (Euring code 0 for fat and 1 for muscle).

The bird was ringed in a wild animal recovery center (Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa) and, from there, was translated to a rural zone in Sant Antoni de Vilamajor ( Valles Oriental region, in Catalonia)where it was released on August 2, 2007. It was dated as a juvenile (born in 2007).

The scops owl was recovered 47 kilometers in a straight line from where it was released and after 359 days.

In Catalonia, scops owls are a nocturnal raptors that breeds in summer in our area, but, mostly, travel to Sub-Saharan Africa in winter.

It’s possible to suppose that the bird located in Olesa de Montserrat, could carry out a complete migration successfully since the time between its release and its recapture includes the postnuptial and pre-nuptial migration period.

If this trip involving crossing the mediterranean Sea and the Sahara Desert; it was limited to a trip to southern areas of the Iberian Peninsua or, in the worst case, stayed in the same place withought migrating, it’s unknown. But is clear that, almost a year after it was release, he was still alive and, for unknown reasons, it health drastically deteriorated until it died.