Arxius

Turdus merula: leucisme simètric (mínim) / leucismo simétrico (mínimo) / simetric leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem fet un control d’un mascle de merla (Turdus merula) de set anys d’edat que presentava un curiós cas de leucisme parcial amb només dues plomes completament blanques.

Eren dues cobertores mitjanes situades de forma perfectament simètrica, tal i com podem apreciar a la primera imatge.

Quan va ser anellat, el juny de sis anys endarrere, presentava un plomatge d’ocell de segon any (codi Euring 5) completament normal i sense cap ploma blanca.

____________________________

Hoy hemos hem recapturado un macho de mirlo (Turdus merula) de siete años de edad que presentaba un curioso caso de leucismo parcial: solamente dos plumas completamente blancas.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Eran dos coberteras medianas situadas de forma perfectamente simétrica tal y como se aprecia en la primera imagen.

Cuando fue anillado, en junio de hace seis años, presentaba un plumaje de ave de segundo año ( código Euring 5) completamente normal, sin ninguna pluma blanca.

______________________________

Today, we recovered a blackbird male (Turdus merula). It was seven years old and showed a partial leucism. It had only two white feathers.

Two median coberts that were simetrics (we can see it in picture 1).

When the bird was ringed, six years ago in June, it was a second year bird (code Euring 5) with a absolutely normal plumage, without any white feather.

_______________________________

Turdus merula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Merla / Mirlo común / Common blackbird:    Turdus merula

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 09/05/2015

Sexe: Mascle / Male

Edat /age: Ocell de segon any / Second year bird

Recuperat/ recovery: 31/03/2021

Dies /days: 2.153  (5 anys/years  10 mesos/month 22dies/days)

Edat real /real age: > 7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 21 anys/years 10 mesos/month

Tordus philomelos: Paparra / Garrapata / Tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un tord comú (Turdus philomelos) que duia una paparra sota el bec.

__________________________

Hoy hemos capturado a un zorzal común (Turdus philomelos) ) que llevaba una garrapata debajo del pico.

__________________________

Today we have captured a common thrush (Turdus philomelos) that had a tickle under the beak.

Turdus merula: sexat de joves / sexado de jovenes / young sexing

La merla (Turdus merula) fa una muda post-juvenil parcial que no acostuma a incloure les rectrius de la cua. Tenint present aquest fet, la presència de rectrius negres en exemplars juvenils indicaria que ens trobem davant d’un mascle, mentre que les rectrius marró pàl·lid serien típiques de les femelles.

Una bona manera de determinar el to de les pomes és comparar les plomes de l’ala (sempre de tons marronosos en plomes juvenils) i les rectrius. A la pràctica, però, molt sovint resulta complicat determinar si les plomes de la cua són prou fosques per tractar-se d’un mascle o prou clares per ser de femella, de manera que hi ha un elevat nombre de juvenils que no poden ser sexats de forma fiable amb aquest mètode.

Així només podrem utilitzar aquest criteri en els casos extrems, tal i com s’aprecia a la imatge.

© Jordi Cerdeira i Ribot

_________________________________

El mirlo (Turdus merula) realiza una muda postjuvenil parcial que no acostumbra a incluir las rectrices de la cola. Asumiendo esto, la presencia de rectrices negras en ejemplares juveniles indicaría que nos encontramos ante un macho, mientras que las rectrices de color marrón claro serían típicas de hembras.

Una buena manera de determinar el tono de las plumas es comparar las plumas del ala (siempre de tonos parduzcos en plumas juveniles) y las rectrices. Aunque, en la práctica, demasiadas veces será muy complicado determinar si las plumas de la cola son bastante oscuras para tratarse de un macho o suficiente claras para ser de hembra, de forma que hay un elevado número de juveniles que no podrán ser sexados de forma fiable con este método.

Así pues, sólo podremos utilizar este criterio en los casos extremos, tal y como se aprecia en la imagen.

__________________________________

The blackbird (Turdus merula) makes a partial postjuvenile moult that, usually, doesn’t include tail feathers (rectrices). Assuming this, the presence of black rectrices in juvenile specimens would indicate that they are males, while light brown rectrices would be typical of females.

The blackbird (Turdus merula) makes a partial postjuvenile moult that, usually, doesn’t include tail feathers (rectrices). Assuming this, the presence of black rectrices in juvenile specimens would indicate that they are males, while light brown rectrices would be typical of females.

A good way to determine the tone of the feathers is to compare the feathers of the wing (always brownish in juvenile feathers) and the rectrices. Although, in practice, too many times it will be very difficult to determine if the tail feathers are too dark to be a male or clear enough to be female, so there is a high number of juveniles that can not be sexed reliable with this method.  

Thus, we can only use this criterion in extreme cases, as shown in the picture.

Turdus philomelos: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tord / Zorzal común / Song thrush:     Turdus philomelos

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 02/10/2010

Edat /age: Ocell de primer any/ first year bird

Recuperat/ recovery: 10/03/2018

Dies /days: 2.717  (7 anys/years  5 mesos /month  9 dies/days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord de longevitat/longevity record: 17 anys/years 8 mesos/month

Turdus philomelos: Datat / datado / aging

© Jordi Cerdeira i Ribot                                          Foto 1

El tord (Turdus philomelos) fa una muda post-juvenil parcial que inclou habitualment petites i mitjanes cobertores i algunes de les grans cobertores més internes. A vegades, fins i tot pot arribar a mudar totes les grans cobertores i una o dues terciàries. La muda post-nupcial és completa.

Durant la tardor i hivern, el millor caràcter per determinar l’edat és es disseny de les grans cobertores. Mentre que les dels adults són d’un to lleugerament verdós i tenen taques terminals pàl·lides més altes que amples, situades a l’extrem exterior de la ploma i mai amb part superior en forma de falca; les juvenils són d’un to més brunenc i la taca terminal és més ataronjada, més ampla que alta i, com a mínim a les plomes centrals, amb la part superior punxeguda formant una clara falca.

© Jordi Cerdeira i Ribot                               Foto 2

A la imatge 1  es pot veure el contrast evident entre ambdós tipus de grans cobertores a l’ala d’un ocell de primer hivern (Euring 3 o 5), que també s’aprecia a la foto 3 (ala plegada). A l’ala d’un adult (Euring 4 o 6), com el de la fotografia 2 o 4, no hi ha contrast.

_______________________

El zorzal común (Turdus philomelos) realiza una muda postjuvenil parcial que incluye habitualmente coberteras pequeñas, medianas y algunas de las de las grandes más internas. En ocasiones, puede llegar a afectar a todas las grandes coberteras y a una o dos terciarias. La muda postnupcial es completa.

Jordi Cerdeira i Ribot                                   Foto 3

Durante el otoño y el invierno, el mejor carácter para determinar la edad es el diseño de las grandes coberteras. Mientras que las plumas de adulto son de una tonalidad ligeramente verdosa y tienen manchas terminales pálidas más altas que anchas situadas en el extremo exterior de la pluma y nunca con la parte superior en forma de cuña; las plumas juveniles son de tonos más parduzcos y la mancha terminal es más anaranjada, más ancha que alta y, por lo menos en las plumas centrales, con la parte superior formando una clara cuña puntiaguda.

En la foto 1 podemos apreciar el contraste evidente entre los dos tipos de grandes coberteras en el ala de un ave de primer invierno  (Euring 3 o 5) que también se detecta en la foto 3 (ala plegada). El ala de un adulto (Euring 4 o 6), como el de la imagen 2 o 4, no muestra contrastes.

Jordi Cerdeira i Ribot                        Foto 4

__________________________

The song thrush (Turdus philomelos) has a partial post-juvenile moult that include lesser and median coverts and innermost greater coverts. Sometimes can moult all greater coverts and one or two tertials. Post-breeding moult it’s complete.

In autum and winter, the best criterial for ageing is in greater coverts. Adult feathers are slightly greenish and with a terminal pale spot. The spot is in the outer end, it’s higher than wide and never is pointy in upper part. Juvenile great coverts, are more brownish and terminal spots are more orange, wider than tall and, at least in the central feathers, with a pointed wedge at the top.

We can see the contrast between two types of greater coverts in the wing of first winter bird  (Euring 3 o 5) in picture 1 and 3. In the adult (Euring 4 or 6) wing, there aren’t contrasts (picture 2 and 4).

Turdus merula: paparra tova / garrapata blanda / soft tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Femella jove (Euring 3) de merla (Turdus merula) capturada a les 07h45′ i recapturada a les 12h00′. A la recaptura s’observa una paparra tova (família Argasidae) a la zona de l’ull que no mostrava a la primera captura quatre hores abans.

Aquestes paparres es caracteritzen per alimentar-se ràpidament i per tenir activitat principalment nocturna. En aquest cas, però, tot i que l’ocell es podria haver infectat durant la nit, l’alimentació del paràsit es va produir ja de dia.

________________________

Hembra joven (Euring 3) de mirlo (Turdus merula) capturada a las 07h45′ y recapturada a las 12h00′. En la recaptura se observa una garrapata blanda (familia Argasidae) en la zona del ojo que no se encontraba presente en la primera captura cuatro horas antes. 

Estas garrapatas se caracterizan por alimentarse rápidamente y tener actividad principalmente nocturna. En este caso, aunque el ave podría haberse infectado durante la noche, la alimentación del parásito se produce ya de día.

__________________________

Young female (Euring 3) of blackbird (Turdus merula) trapped at 07h45′ and recaptured at 12h00′. We have seen a soft tick (family Argasidae) in the area of the eye, that was not there at 7h45′. 

This ticks eat quicly and have nighlife. In this case, the bird could have been infected at night, but feeding parasite has produced during the day.

Turdus merula: Datar femelles de 1r any / datar hembras de 1r año / 1st year females aging

Tot i que el datat d’exemplars de merla (Turdus merula) de primer o segon any que encara no han fet la primera muda completa és dels més senzills, cal tenir present que, en el cas de les femelles, la  coloració marronosa de les plomes tant  juvenils com de l’adult poden fer més difícil la detecció dels contrasts si, a més, hi ha un desgast mínim de les plomes juvenils.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Aquest és el cas d’aquest exemplar que havia mudat totes les petites, mitjanes i grans cobertores, les terciàries i carpal, de manera que no hi ha contrast dins de plomes d’un mateix grup. Si comparem, però, el color de secundàries amb terciàries, el de les cobertores primàries amb grans cobertores o fins i tot la carpal amb les plomes de l’àlula, detectarem la diferència entre plomes juvenils (més clares) i mudades (més fosques).

_______________________

Aunque el datado de ejemplares de mirlo (Turdus merula) de primer o segundo año que aún no han realizado su primera muda completa es de los más sencillos, se debe de tener presente que, en el caso de las hembras, la coloración parduzca de plumas tanto juveniles como de ave adulta pueden complicar la detección de contrastes si, además, añadimos un desgaste mínimo de las plumas juveniles.

Este es el caso de esta hembra que había mudado  todas las pequeñas, medianas y grandes coberteras, las terciarias y la carpal, de manera que no hay contraste entre plumas de un mismo grupo. Si comparamos el color de secundarias con terciarias, el de coberteras primarias con grandes coberteras o hasta la carpal con las plumas del álula, veremos la diferencia entre plumas juveniles (más claras) y mudadas (más oscuras).

© Jordi Cerdeira i Ribot

__________________

Aging 1st or 2nd year blackbirds (Turdus merula) it’s very easy, but we must remember that, in females, the brown color in juvenile and adult feathers added with a little wear of juvenile feathers, may complicate the search of contrast.

This is the case of these female that had moulted all lesser, median and greater coverts, tertials and carpal covert. No contrast between feathers of the same group. But, if we compare the color of secundaries with tertials, primary coverts with greater coverts or alula feathers with carpal coverts, we’ll found the contrast between juvenile feathers (light brown) and moulted feathers (darker brown).

Turdus merula: segon any calendari / segundo año calendario / second year

El mascle de merla (Turdus merula) es mostra típicament com a exemple a l’hora de datar i sexar un ocell de primer o segon any. La diferència de plomatges entre mascle i femella (negra al mascle i marró a la femella) i el diferent to entre plomes juvenils marró i adultes negres fan molt senzilla la discriminació.

Foto 1                                             © Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un mascle de segon any amb un nombre molt alt de plomes mudades (foto 1). Era d’aquells “de llibre”. Presentava molt bon aspecte, amb les plomes mudades a la muda post-juvenil en molt bon estat i bec i anell ocular d’un groc taronjós intens, com correspon a un mascle a l’inici de l’època reproductiva. Sense obrir l’ala, però,  ja es distingia clarament l’enorme contrast entre plomes de diferent edat de les ales. Havia mudat les plomes del cos, petites i mitjanes cobertores, però a l’ala mantenia plomes juvenils amb un desgast molt considerable i el típic color marró. Quedaven totes les primàries amb les respectives cobertores,  les dues secundàries més externes, les terciàries mitjana i gran, les dues grans cobertores més externes i les tres plomes de l’àlula. La resta de plomes, inclosa la carpal, també havien estat mudades (veure foto 2).

________________________________________

El macho de mirlo común (Turdus merula) se presenta habitualmente como ejemplo cuando se aprende a datar y sexar aves de primero o segundo año. La diferencia de plumaje entre macho y hembra (plumas negras en macho y marrones en hembra) y el diferente tono entre plumas juveniles marrones y adultas negras hacen muy sencilla la discriminación.

Hoy hemos capturado un macho de segundo año con un nombre muy alto de plumas mudadas (Foto 1). Era de esos “de libro”. Presentaba muy buen aspecto con las plumas mudadas en la muda post-juvenil en muy buen estado y pico i anillo ocular de un amarillo anaranjado intenso, como corresponde a un macho al iniciar la época de reproducción. Sin abrir el ala ya se apreciaban los enormes contrastes entre las plumas de diferente edad del ala. Había mudado las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas cobertera, pero mantenía plumas juveniles en el ala con un desgaste considerable y el típico color marrón. Quedaban todas las primarias y sus respectivas coberteras, las dos secundarias más externas, las terciarias mediana y grande, las dos coberteras mayores más externas y las tres plumas del álula. El resto de plumas, incluida la carpal, habían sido mudadas (ver foto 2).

________________________________________

Foto 2                                                   © Jordi Cerdeira i Ribot

The male of  blackbird (Turdus merula) it’s the best example for learn how age and sex a first or second calendar year bird. The color differences between male and female (black in male and brown in female) and the different tone of feathers of young male (brown) and adult male (black) makes very easy the discrimination.

Today we caught a second year male with a lot of feathers moulted (photo 1). It was the typical example for a ringing book. It had moulted all the body feathers and lesser and median coverts, but it had juvenile feathers in the wing with a high wear and brown color.  It kept all primaries and its coverts, the two outermost secondaries, the little and medium tertials, the two outermost greater coverts and the three feathers of alula. The rest, including the carpal covert, had been moulted (see photo 2).