Arxius

Turdus merula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Merla (Turdus merula) anellada el 22 de novembre del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult (nascut el 2013 o abans).

Recuperat el dia 15 de juliol del 2022 a la mateixa zona, 2.792 dies (7 anys, 7 mesos i 22 dies) després de l’anellament.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de set anys o més. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen ocells hivernants. Hi ha recaptures d’aquest mateix exemplar del 28 de desembre de 2016, del 28 d’abril de 2017 i del 20 d’abril del 2018 que ens permeten identificar-lo com a ocell resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 21 anys i 10 mesos.

____________________

Mirlo común (Turdus merula) anillado el 22 de noviembre de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto (nacido el 2013 o antes).

Recuperado el dia 15 de julio del 2022 en la misma zona, 2.792 días (7 años 7 meses y 22 días) después del anillamiento.

Su edad real es de siete años o más. Se trata de una especie residente a la que se suman aves invernantes. Hay recapturas de este mismo exemplar del 28 de diciembre de 2016, del 28 de abril de 2017 i del 20 de abril del 2018 que ens permeten identificarlo com a ave residente.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 21 años i 10 meses.

____________________________________

Common blackbird (Turdus merula) ringed in November 22th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male (born in 2013 or earlier).

Recovery in July 15th, 2022 in the same place, 2.792 days (7 years, 7 months and 22 days) after ringing.

It’s seven years old or more. It’s a resident specie to wich wintering birds are added. There are recapturs of this bird from Desembr 28th, 2016; April 28th, 2017 and April 20th, 2018 that allow it to be identified as a resident bird.

The absolute record for a wild specimen of this species is 21 years and 10 month old.

Turdus merula: Ferida al cp / herida en la cabeza / Head injury

Tot i ser animals fràgils, de tant en tant trobem ocells amb ferides destacables a les que sobreviuen gairebé miraculosament.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un mascle adult de merla (Turdus merula) amb una important ferida al cap. Tot i que li havia deixat al descobert l’os, l’exemplar estava en perfecte estat.

______________________________________

Aunque son animales frágiles, de vez en cuando nos encontramos alguna ave con heridas destacables a las que sobreviven casi milagrosamente.

Hoy hemos capturado un macho adulto de mirlo (Turdus merula) con una importante herida en la cabeza. Aunque le había dejado al descubierto el hueso, el ejemplar estaba en perfecto estado.

______________________________________

Although they are fragile animals, from time to time we find a bird with remarkable injuries that survive almost miraculously.

Today, we’ve captured an adult male of blackbird (Turdus merula) with a significant head injry. Althought the bone had been exposed, the speciment was in perfect condition.

Turdus merula: leucisme simètric (mínim) / leucismo simétrico (mínimo) / simetric leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui (31/03/2021) hem fet un control d’un mascle de merla (Turdus merula) de set anys d’edat que presentava un curiós cas de leucisme parcial amb només dues plomes completament blanques.

Eren dues cobertores mitjanes situades de forma perfectament simètrica, tal i com podem apreciar a la primera imatge.

Quan va ser anellat, el juny de sis anys endarrere, presentava un plomatge d’ocell de segon any (codi Euring 5) completament normal i sense cap ploma blanca.

Recapturat al més d’octubre del mateix any, després de fer la muda post-nupcial, comprovem que manté la gran cobertora blanca a les dues ales i que, a més, ha afegit una segona ploma parcialment leucística a l’ala dreta (veure darrera imatge).

____________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Hoy (31/03/2021) hemos hem recapturado un macho de mirlo (Turdus merula) de siete años de edad que presentaba un curioso caso de leucismo parcial: solamente dos plumas completamente blancas.

Eran dos coberteras medianas situadas de forma perfectamente simétrica tal y como se aprecia en la primera imagen.

Cuando fue anillado, en junio de hace seis años, presentaba un plumaje de ave de segundo año (código Euring 5) completamente normal, sin ninguna pluma blanca.

Recapturado el mes de octubre del mismo año, después de la muda postnupcial, comprovamos que mantiene las gran cobertera blanca en las dos alas y, además, ha añadido una segunda pluma parcialmente leucística a su ala derecha (ver última foto).

______________________________

Today (03/31/2021), we recovered a blackbird male (Turdus merula). It was seven years old and showed a partial leucism. It had only two white feathers.

Two median coberts that were simetrics (we can see it in picture1).

When the bird was ringed, six years ago, in June, it was a second year bird (code Euring 5) with a absolutely normal plumage, without any white feather.

Recovery in October of this year, after post-breeding moult, we can see it has the same two white great coverts in both wings and, in addition, it has a second partialy leucistic great cover in the right wing (see the last photo).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tordus philomelos: Paparra / Garrapata / Tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un tord comú (Turdus philomelos) que duia una paparra sota el bec.

__________________________

Hoy hemos capturado a un zorzal común (Turdus philomelos) ) que llevaba una garrapata debajo del pico.

__________________________

Today we have captured a common thrush (Turdus philomelos) that had a tickle under the beak.

Turdus merula: sexat de joves / sexado de jovenes / young sexing

La merla (Turdus merula) fa una muda post-juvenil parcial que no acostuma a incloure les rectrius de la cua. Tenint present aquest fet, la presència de rectrius negres en exemplars juvenils indicaria que ens trobem davant d’un mascle, mentre que les rectrius marró pàl·lid serien típiques de les femelles.

Una bona manera de determinar el to de les pomes és comparar les plomes de l’ala (sempre de tons marronosos en plomes juvenils) i les rectrius. A la pràctica, però, molt sovint resulta complicat determinar si les plomes de la cua són prou fosques per tractar-se d’un mascle o prou clares per ser de femella, de manera que hi ha un elevat nombre de juvenils que no poden ser sexats de forma fiable amb aquest mètode.

Així només podrem utilitzar aquest criteri en els casos extrems, tal i com s’aprecia a la imatge.

© Jordi Cerdeira i Ribot

_________________________________

El mirlo (Turdus merula) realiza una muda postjuvenil parcial que no acostumbra a incluir las rectrices de la cola. Asumiendo esto, la presencia de rectrices negras en ejemplares juveniles indicaría que nos encontramos ante un macho, mientras que las rectrices de color marrón claro serían típicas de hembras.

Una buena manera de determinar el tono de las plumas es comparar las plumas del ala (siempre de tonos parduzcos en plumas juveniles) y las rectrices. Aunque, en la práctica, demasiadas veces será muy complicado determinar si las plumas de la cola son bastante oscuras para tratarse de un macho o suficiente claras para ser de hembra, de forma que hay un elevado número de juveniles que no podrán ser sexados de forma fiable con este método.

Así pues, sólo podremos utilizar este criterio en los casos extremos, tal y como se aprecia en la imagen.

__________________________________

The blackbird (Turdus merula) makes a partial postjuvenile moult that, usually, doesn’t include tail feathers (rectrices). Assuming this, the presence of black rectrices in juvenile specimens would indicate that they are males, while light brown rectrices would be typical of females.

The blackbird (Turdus merula) makes a partial postjuvenile moult that, usually, doesn’t include tail feathers (rectrices). Assuming this, the presence of black rectrices in juvenile specimens would indicate that they are males, while light brown rectrices would be typical of females.

A good way to determine the tone of the feathers is to compare the feathers of the wing (always brownish in juvenile feathers) and the rectrices. Although, in practice, too many times it will be very difficult to determine if the tail feathers are too dark to be a male or clear enough to be female, so there is a high number of juveniles that can not be sexed reliable with this method.  

Thus, we can only use this criterion in extreme cases, as shown in the picture.

Turdus philomelos: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tord comú (Turdus philomelos) anellat el 27 de desembre del 2013 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer any.

Recuperat el dia 10 de març del 2018 a la mateixa zona, 1.534 dies (4 anys, 2 mesos i 11 dies) després de l’anellament.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de quatre anys. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen gran nombre d’ocells hivernants. Les dates de captura i recuperació no permeten confirmar si és un exemplar resident o hivernant.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 17 anys i 6 mesos.

____________________

Zorzal común (Turdus philomelos) anillado el 27 de diciembre de 2013 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer año.

Recuperado el dia 10 de marzo del 2018 en la misma zona, 1.534 días (4 años 2 meses y 11 días) después del anillamiento.

Su edad real es de cuatro años. Se trata de una especie residente a la que se suman gran número de aves invernantes. Las fechas de la captura y recuperación no permiten concretar si se trata de un ejemplar residente o invernal.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 17 años y 6 meses.

____________________________________

Song-thrush (Turdus philomelos) ringed in Desember 27th, 2013 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in March 10th, 2018 in the same place, 1.534 days (4 years, 2 months and 11 days) after ringing.

It’s four years old. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Ringing and recovery dates don’t allow identified the bird as resident or wintering.

The absolute record for a wild specimen of this species is 17 years and 6 month old.

Turdus philomelos: Datat / datado / aging

© Jordi Cerdeira i Ribot                                          Foto 1

El tord (Turdus philomelos) fa una muda post-juvenil parcial que inclou habitualment petites i mitjanes cobertores i algunes de les grans cobertores més internes. A vegades, fins i tot pot arribar a mudar totes les grans cobertores i una o dues terciàries. La muda post-nupcial és completa.

Durant la tardor i hivern, el millor caràcter per determinar l’edat és es disseny de les grans cobertores. Mentre que les dels adults són d’un to lleugerament verdós i tenen taques terminals pàl·lides més altes que amples, situades a l’extrem exterior de la ploma i mai amb part superior en forma de falca; les juvenils són d’un to més brunenc i la taca terminal és més ataronjada, més ampla que alta i, com a mínim a les plomes centrals, amb la part superior punxeguda formant una clara falca.

© Jordi Cerdeira i Ribot                               Foto 2

A la imatge 1  es pot veure el contrast evident entre ambdós tipus de grans cobertores a l’ala d’un ocell de primer hivern (Euring 3 o 5), que també s’aprecia a la foto 3 (ala plegada). A l’ala d’un adult (Euring 4 o 6), com el de la fotografia 2 o 4, no hi ha contrast.

_______________________

El zorzal común (Turdus philomelos) realiza una muda postjuvenil parcial que incluye habitualmente coberteras pequeñas, medianas y algunas de las de las grandes más internas. En ocasiones, puede llegar a afectar a todas las grandes coberteras y a una o dos terciarias. La muda postnupcial es completa.

Jordi Cerdeira i Ribot                                   Foto 3

Durante el otoño y el invierno, el mejor carácter para determinar la edad es el diseño de las grandes coberteras. Mientras que las plumas de adulto son de una tonalidad ligeramente verdosa y tienen manchas terminales pálidas más altas que anchas situadas en el extremo exterior de la pluma y nunca con la parte superior en forma de cuña; las plumas juveniles son de tonos más parduzcos y la mancha terminal es más anaranjada, más ancha que alta y, por lo menos en las plumas centrales, con la parte superior formando una clara cuña puntiaguda.

En la foto 1 podemos apreciar el contraste evidente entre los dos tipos de grandes coberteras en el ala de un ave de primer invierno  (Euring 3 o 5) que también se detecta en la foto 3 (ala plegada). El ala de un adulto (Euring 4 o 6), como el de la imagen 2 o 4, no muestra contrastes.

Jordi Cerdeira i Ribot                        Foto 4

__________________________

The song thrush (Turdus philomelos) has a partial post-juvenile moult that include lesser and median coverts and innermost greater coverts. Sometimes can moult all greater coverts and one or two tertials. Post-breeding moult it’s complete.

In autum and winter, the best criterial for ageing is in greater coverts. Adult feathers are slightly greenish and with a terminal pale spot. The spot is in the outer end, it’s higher than wide and never is pointy in upper part. Juvenile great coverts, are more brownish and terminal spots are more orange, wider than tall and, at least in the central feathers, with a pointed wedge at the top.

We can see the contrast between two types of greater coverts in the wing of first winter bird  (Euring 3 o 5) in picture 1 and 3. In the adult (Euring 4 or 6) wing, there aren’t contrasts (picture 2 and 4).

Turdus merula: paparra tova / garrapata blanda / soft tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Femella jove (Euring 3) de merla (Turdus merula) capturada a les 07h45′ i recapturada a les 12h00′. A la recaptura s’observa una paparra tova (família Argasidae) a la zona de l’ull que no mostrava a la primera captura quatre hores abans.

Aquestes paparres es caracteritzen per alimentar-se ràpidament i per tenir activitat principalment nocturna. En aquest cas, però, tot i que l’ocell es podria haver infectat durant la nit, l’alimentació del paràsit es va produir ja de dia.

________________________

Hembra joven (Euring 3) de mirlo (Turdus merula) capturada a las 07h45′ y recapturada a las 12h00′. En la recaptura se observa una garrapata blanda (familia Argasidae) en la zona del ojo que no se encontraba presente en la primera captura cuatro horas antes. 

Estas garrapatas se caracterizan por alimentarse rápidamente y tener actividad principalmente nocturna. En este caso, aunque el ave podría haberse infectado durante la noche, la alimentación del parásito se produce ya de día.

__________________________

Young female (Euring 3) of blackbird (Turdus merula) trapped at 07h45′ and recaptured at 12h00′. We have seen a soft tick (family Argasidae) in the area of the eye, that was not there at 7h45′. 

This ticks eat quicly and have nighlife. In this case, the bird could have been infected at night, but feeding parasite has produced during the day.

Turdus merula: Datar femelles de 1r any / datar hembras de 1r año / 1st year females aging

Tot i que el datat d’exemplars de merla (Turdus merula) de primer o segon any que encara no han fet la primera muda completa és dels més senzills, cal tenir present que, en el cas de les femelles, la  coloració marronosa de les plomes tant  juvenils com de l’adult poden fer més difícil la detecció dels contrasts si, a més, hi ha un desgast mínim de les plomes juvenils.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Aquest és el cas d’aquest exemplar que havia mudat totes les petites, mitjanes i grans cobertores, les terciàries i carpal, de manera que no hi ha contrast dins de plomes d’un mateix grup. Si comparem, però, el color de secundàries amb terciàries, el de les cobertores primàries amb grans cobertores o fins i tot la carpal amb les plomes de l’àlula, detectarem la diferència entre plomes juvenils (més clares) i mudades (més fosques).

_______________________

Aunque el datado de ejemplares de mirlo (Turdus merula) de primer o segundo año que aún no han realizado su primera muda completa es de los más sencillos, se debe de tener presente que, en el caso de las hembras, la coloración parduzca de plumas tanto juveniles como de ave adulta pueden complicar la detección de contrastes si, además, añadimos un desgaste mínimo de las plumas juveniles.

Este es el caso de esta hembra que había mudado  todas las pequeñas, medianas y grandes coberteras, las terciarias y la carpal, de manera que no hay contraste entre plumas de un mismo grupo. Si comparamos el color de secundarias con terciarias, el de coberteras primarias con grandes coberteras o hasta la carpal con las plumas del álula, veremos la diferencia entre plumas juveniles (más claras) y mudadas (más oscuras).

© Jordi Cerdeira i Ribot

__________________

Aging 1st or 2nd year blackbirds (Turdus merula) it’s very easy, but we must remember that, in females, the brown color in juvenile and adult feathers added with a little wear of juvenile feathers, may complicate the search of contrast.

This is the case of these female that had moulted all lesser, median and greater coverts, tertials and carpal covert. No contrast between feathers of the same group. But, if we compare the color of secundaries with tertials, primary coverts with greater coverts or alula feathers with carpal coverts, we’ll found the contrast between juvenile feathers (light brown) and moulted feathers (darker brown).

Turdus merula: segon any calendari / segundo año calendario / second year

El mascle de merla (Turdus merula) es mostra típicament com a exemple a l’hora de datar i sexar un ocell de primer o segon any. La diferència de plomatges entre mascle i femella (negra al mascle i marró a la femella) i el diferent to entre plomes juvenils marró i adultes negres fan molt senzilla la discriminació.

Foto 1                                             © Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un mascle de segon any amb un nombre molt alt de plomes mudades (foto 1). Era d’aquells “de llibre”. Presentava molt bon aspecte, amb les plomes mudades a la muda post-juvenil en molt bon estat i bec i anell ocular d’un groc taronjós intens, com correspon a un mascle a l’inici de l’època reproductiva. Sense obrir l’ala, però,  ja es distingia clarament l’enorme contrast entre plomes de diferent edat de les ales. Havia mudat les plomes del cos, petites i mitjanes cobertores, però a l’ala mantenia plomes juvenils amb un desgast molt considerable i el típic color marró. Quedaven totes les primàries amb les respectives cobertores,  les dues secundàries més externes, les terciàries mitjana i gran, les dues grans cobertores més externes i les tres plomes de l’àlula. La resta de plomes, inclosa la carpal, també havien estat mudades (veure foto 2).

________________________________________

El macho de mirlo común (Turdus merula) se presenta habitualmente como ejemplo cuando se aprende a datar y sexar aves de primero o segundo año. La diferencia de plumaje entre macho y hembra (plumas negras en macho y marrones en hembra) y el diferente tono entre plumas juveniles marrones y adultas negras hacen muy sencilla la discriminación.

Hoy hemos capturado un macho de segundo año con un nombre muy alto de plumas mudadas (Foto 1). Era de esos “de libro”. Presentaba muy buen aspecto con las plumas mudadas en la muda post-juvenil en muy buen estado y pico i anillo ocular de un amarillo anaranjado intenso, como corresponde a un macho al iniciar la época de reproducción. Sin abrir el ala ya se apreciaban los enormes contrastes entre las plumas de diferente edad del ala. Había mudado las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas cobertera, pero mantenía plumas juveniles en el ala con un desgaste considerable y el típico color marrón. Quedaban todas las primarias y sus respectivas coberteras, las dos secundarias más externas, las terciarias mediana y grande, las dos coberteras mayores más externas y las tres plumas del álula. El resto de plumas, incluida la carpal, habían sido mudadas (ver foto 2).

________________________________________

Foto 2                                                   © Jordi Cerdeira i Ribot

The male of  blackbird (Turdus merula) it’s the best example for learn how age and sex a first or second calendar year bird. The color differences between male and female (black in male and brown in female) and the different tone of feathers of young male (brown) and adult male (black) makes very easy the discrimination.

Today we caught a second year male with a lot of feathers moulted (photo 1). It was the typical example for a ringing book. It had moulted all the body feathers and lesser and median coverts, but it had juvenile feathers in the wing with a high wear and brown color.  It kept all primaries and its coverts, the two outermost secondaries, the little and medium tertials, the two outermost greater coverts and the three feathers of alula. The rest, including the carpal covert, had been moulted (see photo 2).