Arxius

Hirundo rustica: direcció incorrecte? / wrong direction?

Oreneta vulgar (Hirundo rustica) anellada en una joca el capvespre del 19 d’agost del 2011 al pas del riu Llobregat per Olesa de Montserrat (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya).

La recuperació es produeix el 4 de setembre de 2011 a Bescanó (comarca del Gironès, a Catalunya), també en una joca.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En aquesta època les orenetes ja estan en migració pot-nupcial i arriben a casa nostra estols provinents del centre i nord d’Europa als que s’afegeixen els nostres exemplars reproductius. Al capvespre, es formen grans joques on s’agrupen els estols per passar la nit.

L’interessant del cas és que Bescanó es troba a uns 85 quilòmetres d’Olesa de Montserrat, però en direcció Nord!

La recuperació, al cap de 15 dies, demostra que els estols d’exemplars migratoris no sempre viatgen cap al Sud directament, en rutes lineals i el més ràpides possibles, sinó que es poden moure fent desplaçaments més o menys aleatoris tot buscant punts d’alimentació o de repòs.

El fet que es tracti de l’inici del període migratori afavoriria aquests tipus de desplaçaments que, en el cas d’exemplars juvenils, encara podrien ser més accentuats.

________________________________

Golondrina común (Hirundo rustica) anillada en un dormidero al anochecer el 19 de agosto de 2011 en el río Llobregat al paso por Olesa de Montserrat (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña).

La recuperación se produce el 4 de setiembre de 2011 en Bescanó (comarca del Gironès, en Cataluña) también en un dormidero.

En esta época las golondrinas ya están en migración postnupcial y llegan a nuestra zona bandos de aves procedentes del Centro y Norte de Europa a los que se unen nuestros ejemplares reproductores. Al anochecer, se forman grandes dormideros donde se agrupan las bandadas par passar la noche.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Lo interesante del caso es que Bescanó se encuentra a unos 85 kilómetros en línea recta de Olesa de Montserrat, pero en dirección Norte!

La recuperación, pasados ya 15 días, demuestra que los bandos de ejemplares migrantes no siempre viajan hacia el Sud directamente, en rutas lineales y lo más rápidas posibles, sino que pueden moverse realizando desplazamientos más o menos aleatorios en búsqueda de alimentos o de zonas de reposo.

El hecho de que sea al inicio del período de migración favorecería este tipos de desplazamientos que, en el caso de aves juveniles, aún podrían ser más acentuados.

_______________________

Barn Swallow (Hirundo rustica) ringed in a roost at dusck of August 19, 2011 in Llobregat river, in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat region, in Catalonia).

The recovery was on September 4, 2011 in Bescanó (Gironès region, in Catalonia). It also occurs in a roost.

In these dates, the swallow are in post-breeding migration and arrive here from Central and North of Europe. Our breeding birds join their flocks and, at night, they are grouped in large roosts.

The interesting of this case, is that Bescanó is about 85 kilometers from Olesa de Montserrat, but heading North!

The recovery, after 15 days, shows that the flocks of migrant birds do not always travel to South directly, on linear routes and as fast as possible, rather they can move in more or less random movements in search of food or resting areas.

The fact that it’s at the beggining of the migration peeriod would favor this tipes of movements which, in the case of juvenile birds, could be even more pronunced.