Arxius

Turdus merula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Merla (Turdus merula) anellada el 22 de novembre del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult (nascut el 2013 o abans).

Recuperat el dia 15 de juliol del 2022 a la mateixa zona, 2.792 dies (7 anys, 7 mesos i 22 dies) després de l’anellament.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de set anys o més. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen ocells hivernants. Hi ha recaptures d’aquest mateix exemplar del 28 de desembre de 2016, del 28 d’abril de 2017 i del 20 d’abril del 2018 que ens permeten identificar-lo com a ocell resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 21 anys i 10 mesos.

____________________

Mirlo común (Turdus merula) anillado el 22 de noviembre de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto (nacido el 2013 o antes).

Recuperado el dia 15 de julio del 2022 en la misma zona, 2.792 días (7 años 7 meses y 22 días) después del anillamiento.

Su edad real es de siete años o más. Se trata de una especie residente a la que se suman aves invernantes. Hay recapturas de este mismo exemplar del 28 de diciembre de 2016, del 28 de abril de 2017 i del 20 de abril del 2018 que ens permeten identificarlo com a ave residente.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 21 años i 10 meses.

____________________________________

Common blackbird (Turdus merula) ringed in November 22th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male (born in 2013 or earlier).

Recovery in July 15th, 2022 in the same place, 2.792 days (7 years, 7 months and 22 days) after ringing.

It’s seven years old or more. It’s a resident specie to wich wintering birds are added. There are recapturs of this bird from Desembr 28th, 2016; April 28th, 2017 and April 20th, 2018 that allow it to be identified as a resident bird.

The absolute record for a wild specimen of this species is 21 years and 10 month old.

Curruca melanocephala: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tallarol de cap-negre (Curruca melanocephala) anellat el 12 de febrer de 2011 a Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle de primer hivern.

Recuperat el dia 26 de març de 2022 a la mateixa zona, 4.060 dies (11 anys, 1 mes i 12 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és d’onze anys perquè va néixer el 2010. Es tracta d’una espècie resident. Hi ha dues recaptures més d’aquest mateix exemplar el 26 de març de 2011 i el 28 de febrer de 2022.

No he trobat cap dada d’un exemplar més vell.

____________________

Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) anillado el 12 de febrero de 2011 en Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho de primer invierno.

Recuperado el dia 26 de marzo de 2022 en la misma zona, 4.060 días (11 años, 1 mes y 12 días) después del anillamiento.

Su edad real es de once años, ya que nació en el 2010. Se trata de una especie residente. Hay dos recapturas más del mismo ejemplar el 26 de marzo de 2011 i el 28 de febrero de 2022.

No he encontrdo datos de un ejemplar más viejo.

____________________________________

Sardinian warbler (Curruca melanocephala) ringed in Februeary 12th, 2011 in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first winter male.

Recovery in March 26th, 2022 in the same place, 4.060 days (11 years, 1 month and 12 days) after ringing.

It’s eleven years old, because it was born in 2010. It’s a resident specie. There are two recoveries more of this bird: in March 26th, 2011 and in 28th February, 2022.

I didn’t find any data on an older bird.

Acrocephalus scirpaceus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) anellat el 10 de juny del 2017 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult.

Recuperat el dia 21 de juliol del 2021 a la mateixa zona, 1.502 dies (4 anys, 1 mes i 11 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de més de cinc anys, ja que va néixer a l’any 2016 o abans. Es tracta d’una espècie reproductora estiuenca i, per tant, ha realitzat un mínim de cinc migracions pre-nupcials.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 14 anys.

____________________

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) anillado el 10 de junio de 2017 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto.

Recuperado el dia 21 de julio del 2021 en la misma zona, 1.502 días (4 años, 1 mes y 11 días) después del anillamiento.

Su edad real es de más de cinco años ya que nació el 2016 o antes. Se trata de una especie reproductora estival y, por tanto, ha realizado un mínimo de cinco migraciones prenupciales.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 14 años.

____________________________________

Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) ringed in June 10th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male.

Recovery in July 21th, 2021 in the same place, 1.502 days (4 years, 1 month and 11 days) after ringing.

It’s five years old or older, because it was born in 2016 or earlyer. It’s a summer breeding specie and, therefore, has made a mínimum of five pre-breeding migrations.

The absolute record for a wild specimen of this species is 14 years.

Sylvia atricapilla: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) anellat el 18 de gener del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult.

Recuperat el dia 15 de febrer del 2021 a la mateixa zona, 2.585 dies (7 anys i 26 dies) després de l’anellament. Hi ha dues recuperacions més el 24 de desembre del 2015 i el 5 de novembre del 2017.

La seva edat real és de més de nou anys, ja que va néixer a l’any 2012 o abans. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen un alt nombre d’ocells hivernants. Les dates de l’anellament i les recuperacions no permeten determinar si és un individu resident o hivernant.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 13 anys i 10 mesos.

____________________

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) anillado el 18 de enero de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto.

Recuperado el dia 15 de febrero del 2021 en la misma zona, 2.585 días (7 años y 26 días) después del anillamiento. Hay dos recuperaciones más el 24 de diciembre de 2015 y el 5 de noviembre de 2017.

Su edad real es de más de nueve años ya que nació el 2012 o antes. Se trata de una especie residente a la que se suman un gran número de aves invernantes. Las fechas de anillamiento y recuperaciones no permiten determinar si es un individuo residente o invernante.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 13 años y 10 meses.

____________________________________

Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla) ringed in January 18th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male.

Recovery in February 15th, 2021 in the same place, 2.585 days (7 years and 26 days) after ringing. There are two recoverys more: Desember 24th, 2015 and November 5th, 2017.

It’s nine years old or older, because it was born in 2012 or earlyer. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Wintering and recovery dates don’t determine whether it’s a resident or wintering specimen.

The absolute record for a wild specimen of this species is 13 years and 10 months old.

Erithacus rubecula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity records

Pit-roig (Erithacus rubecula) anellat el 31 d’octubre del 2014 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer any.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 30 de gener del 2021 a la mateixa zona, 2.283 dies (6 anys, 2 mesos i 28 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de sis anys. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen un alt nombre d’ocells hivernants. Les dates de l’anellament i la recuperació no permeten determinar si és un individu resident o hivernant.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 19 anys i 4 mesos.

____________________

Petirrojo (Erithacus rubecula) anillado el 31 de octubre de 2014 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer año.

Recuperado el dia 30 de enero del 2021 en la misma zona, 2.283 días (6 años, 2 meses y 28 días) después del anillamiento.

Su edad real es de seis años. Se trata de una especie residente a la que se suman un gran número de aves invernantes. Las fechas de anillamiento y recuperación no permiten determinar si es un individuo residente o invernante.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 19 años i 4 meses.

____________________________________

Robin (Erithacus rubecula) ringed in October 31th, 2014 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in January 31th, 2021 in the same place, 2.283 days (6 years, 2 months and 28 days) after ringing.

It’s six years old. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Wintering and recovery dates don’t determine whether it’s a resident or wintering specimen.

The absolute record for a wild specimen of this species is 19 years and 4 months old.

 

Phylloscopus collybita: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat l’1 de febrer del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer hivern.

Recuperat el dia 11 de febrer del 2019 a la mateixa zona, 1.836 dies (5 anys i 10 dies) després de l’anellament. Hi ha un altre control de finals de febrer del mateix 2014.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de cinc anys. Es tracta d’una espècie hivernal a la zona, pel que seria la seva sexta migració.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de més de 8 anys.

____________________________________

Mosquitero comun (Phylloscopus collybita) anillado el 1 de febrero de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer invierno.

Recuperado el dia 11 de febrero del 2019 en la misma zona, 1.836 días (5 años y 10 días) después del anillamiento. Hay otro control de finales de febrero del mismo 2014.

Su edad real es de cinco años. Se trata de una especie invernal en la zona, por lo que sería su sexta migración.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de más de 8 años.

____________________________________

Chif-chaf (Phylloscopus collybita) ringed in February 1st, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first winter bird.

Recovery in February 11th, 2019 in the same place, 1.836 days (5 years and 10 days) after ringing. There are another recovery at the end of february of the same 2014.

It’s five years old. This specie is a wintering in the area, so this woult be its sixth migration.

The absolute record for a wild specimen of this species is over 8 years old.

Alcedo athis: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Blauet (Alcedo athis) anellat el 21 d’agost de 2013 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a jove de l’any.

Recuperat el dia 22 de setembre de 2018 a la mateixa zona, 1.858 dies (5 anys, 1 mes i 1 dia) després de l’anellament. Hi ha altres recuperacions de l’1 de febrer de 2014, 17 de maig de 2014 i 6 de febrer de 2016 que permeten sexar-lo com a un mascle.

La seva edat real és de cinc anys, ja que va néixer l’any 2013. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen ocells hivernants. Aquest exemplar es pot identificar com a resident a partir de les captures efectuades.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 21 anys.

____________________

Martín pescador (Alcedo athis) anillado el 21 de agosto de 2013 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un joven del año.

Recuperado el dia 22 de septiembre del 2018 en la misma zona, 1.858 días (5 años, 1 mes y 1 día) después del anillamiento. Hay otras recuperaciones del 1 de febrero de 2014, 17 de mayo de 2014 y del 6 de noviembre de 2016 que permiten sexarlo como a un macho.

Su edad real es de cinco años ya que nació el 2013. Se trata de una especie residente a la que se suman aves invernantes. A partir de las recapturas podemos determinar que se trata de un ejemplar residente.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 21 años.

____________________________________

Kingfisher (Alcedo athis) ringed in August 21th, 2013 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a juvenile.

Recovery in September 22th, 2018 in the same place, 1.858 days (5 years, 1 month and 1 day) after ringing. There are more recoverys in February 1st, 2014; May 17th, 2014 and November 6th, 2016 that allow sexing it as a male.

It’s five years old because it was born in 2013. It’s a resident specie to wich wintering birds are added.
With recaptures we can determine that this is a resident bird.

The absolute record for a wild specimen of this species is 21 years.

Turdus philomelos: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tord comú (Turdus philomelos) anellat el 27 de desembre del 2013 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer any.

Recuperat el dia 10 de març del 2018 a la mateixa zona, 1.534 dies (4 anys, 2 mesos i 11 dies) després de l’anellament.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de quatre anys. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen gran nombre d’ocells hivernants. Les dates de captura i recuperació no permeten confirmar si és un exemplar resident o hivernant.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 17 anys i 6 mesos.

____________________

Zorzal común (Turdus philomelos) anillado el 27 de diciembre de 2013 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer año.

Recuperado el dia 10 de marzo del 2018 en la misma zona, 1.534 días (4 años 2 meses y 11 días) después del anillamiento.

Su edad real es de cuatro años. Se trata de una especie residente a la que se suman gran número de aves invernantes. Las fechas de la captura y recuperación no permiten concretar si se trata de un ejemplar residente o invernal.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 17 años y 6 meses.

____________________________________

Song-thrush (Turdus philomelos) ringed in Desember 27th, 2013 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in March 10th, 2018 in the same place, 1.534 days (4 years, 2 months and 11 days) after ringing.

It’s four years old. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Ringing and recovery dates don’t allow identified the bird as resident or wintering.

The absolute record for a wild specimen of this species is 17 years and 6 month old.

Passer montanus: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Pardal xarrec (Passer montanus) anellat el 12 d’octubre de 2012 al terme d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a adult.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 2 de desembre del 2017 a la mateixa zona, 1.877 dies (5 anys, 1 mes i 18 dies) després de l’anellament. Hi ha una altra recuperació del 27 d’abril de 2016.

La seva edat real és de cinc anys o més, ja que va néixer a l’any 2012 o abans. Es tracta d’una espècie resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 13 anys i 1 mes.

____________________

Gorrión molinero (Passer montanus) anillado el 12 de octubre de 2012 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como ejemplar adulto.

Recuperado el dia 2 de diciembre del 2017 en la misma zona, 1.877 días (5 años, 1 mes y 18 días) después del anillamiento. Hay otra recuperacion más el 27 de abril de 2016.

Su edad real es de de cinco años o más ya que nació el 2012 o antes. Se trata de una especie residente

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 13 años y 1 mes.

____________________________________

Tree sparrow (Passer montanus) ringed in October 12th, 2012 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult.

Recovery in Desember 2nd, 2017 in the same place, 1.877 days (5 years, 1 month and 18 days) after ringing. There are another recovery in April 27th, 2016.

It’s five years old or older, because it was born in 2012 or earlyer. It’s a resident specie.

The absolute record for a wild specimen of this species is 13 years and 1 month old.

Apus apus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Falciot (Apus apus) anellat l’1 de juliol del 2010 com a adult nidificant al ser capturat a l’interior d’una caixa-niu situada al balcó de casa.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Any darrera any, retornava a criar a la mateixa caixa on tirava endavant un o dos pollets. L’últim control, el 21 de juny del 2018, correspon al vuitè any que va ocupar la caixa-niu; 2.912 dies  (7 anys, 11 mesos i 20 dies) després de l’anellament. Tot un exemple de fidelitat a la zona de cria.

La seva edat real era de més de deu anys, ja que va néixer a l’any 2008 o abans. Es tracta d’una espècie reproductora estiuenca i, per tant, va realitzar un mínim de deu migracions.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 21 anys i 1 mes.

____________________

Vencejo común (Apus apus) anillado el 1 de julio de 2010 como adulto nidificante, al ser capturado en una caja nido situada en el balcón de mi piso.

Año tras año, volvía a criar en el mismo nidal donde sacaba adelante uno o dos polluelos. El último control corresponde al 21 de junio de 2018, el octavo año en que ocupó la caja nido; 2.912 días  (7 años, 11 meses y 20 días) después del anillamiento. Todo un ejemplo de fidelidad a la zona de cría.

Su edad real eras de más de diez años ya que nació el 2008 o antes. Se trata de una especie reproductora estival y, por tanto, realizó un mínimo de diez migraciones.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 21 años y 1 mes.

____________________________________

Common swift (Apus apus) ringed in July 1st, 2010, when it was a breeding adult. It was captured in a nest-box on the balcony of my apartment.

Every year it come back and reared one or two chicks. The last recovery, in June 21th, 2018, correspond to the eighth year it occuped the nest-box, 2.912 days (7 years, 11 months and 20 days) after ringing. An exemple of fidelity to the breeding area.

It was ten years old or older, because it was born in 2008 or earlyer. It’s a summer breeding specie and, therefore, has made a mínimum of ten migrations.

The absolute record for a wild specimen of this species is 21 years and 1 month.

________________________________________________