Arxius

Acrocephalus scirpaceus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) anellat el 10 de juny del 2017 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult.

Recuperat el dia 21 de juliol del 2021 a la mateixa zona, 1.502 dies (4 anys, 1 mes i 11 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de més de cinc anys, ja que va néixer a l’any 2016 o abans. Es tracta d’una espècie reproductora estiuenca i, per tant, ha realitzat un mínim de cinc migracions pre-nupcials.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 14 anys.

____________________

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) anillado el 10 de junio de 2017 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto.

Recuperado el dia 21 de julio del 2021 en la misma zona, 1.502 días (4 años, 1 mes y 11 días) después del anillamiento.

Su edad real es de más de cinco años ya que nació el 2016 o antes. Se trata de una especie reproductora estival y, por tanto, ha realizado un mínimo de cinco migraciones prenupciales.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 14 años.

____________________________________

Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) ringed in June 10th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male.

Recovery in July 21th, 2021 in the same place, 1.502 days (4 years, 1 month and 11 days) after ringing.

It’s five years old or older, because it was born in 2016 or earlyer. It’s a summer breeding specie and, therefore, has made a mínimum of five pre-breeding migrations.

The absolute record for a wild specimen of this species is 14 years.

Acrocephalus scirpaceus: Sarna / Scaly legs

© Jordi Cerdeira i Ribot

La sarna és una malaltia causada per àcars que infecten principalment les potes dels ocells i provoquen la formació de callositats. Malgrat ser relativament habitual en algunes espècies, especialment en fringíl·lids, avui m’ha sorprès desagradablement capturar una boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) que estava greument afectada.

Les deformacions eren molt evidents a ambdues extremitats tal i com s’aprecia a les fotografies.

_____________________________

La sarna es una enfermedad causada por ácaros que infectan principalmente las patas de las aves provocando la formación de callosidades.  Aunque son relativamente habituales en algunas espécies, especialmente en fringílidos, hoy me ha sorprendido desagradablemente capturar un  carricero común (Acrocephalus scirpaceus) seriamente afectado.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Les deformacions eran muy evidentes como puede verse en las fotografías.

_____________________________

Scaly legs is a disease caused by mites.  It produces  importants calluses in the legs of birds and is relatively common in some birds (specialy in fringidae ).  Today I had the unpleasnt surprise to catch a reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) with this disease.

The calluses were highly developed (see the pictures).

Acrocephalus scirpaceus: datat / datado / ageing

La boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) realitza una muda post-juvenil i post-nupcial molt escassa que no afecta les plomes de vol.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                    Foto 1

A finals d’estiu i a la tardor, durant la migració post-nupcial, determinar l’edat dels exemplars és força senzill si tenim presents els tres factors següents que he ordenat per ordre d’importància (sempre a parer meu):

1- Com que la muda completa pre-nupcial no tindrà lloc fins que els ocells siguin a l’àrea d’hivernada, els exemplars adults (Euring 4) presenten unes plomes clarament desgastades que contrasten amb el plomatge relativament nou dels juvenils (Euring 3). Veure fotografia 1.

2- El color de l’ull varia força, però va des del marró clar de l’ocell adult (Euring 4) fins a un to més verd-grisós típic del juvenils (Euring 3). Veure fotografia 2.

3- Mentre que els ocells adults (Euring 4) no presenten taques a la llengua, els juvenils (Euring 3) acostumen a lluir restes més o menys marcades de les taques linguals típiques dels pollets. Veure fotografia 3.

___________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                             Foto 2

El carricero común (Acrocephalus scirpaceus) realiza una muda postjuvenil y postnupcial muy escasa que no afecta a las plumas de vuelo.

A finales de verano y en otoño, durante la migración postnupcial, determinar la edad de los ejemplares es bastante sencillo si nos basamos en los tres factores siguientes que he ordenado de más a menos determinante, según mi parecer.

1- Debido a que la muda completa prenupcial no se producirá hasta que las aves estén en las zonas de invernada, los ejemplares adultos (Euring 4) presentan plumas de vuelo claramente desgastadas que contrastan con el plumaje relativamente nuevo de los juveniles (Euring 3). Ver fotografía 1.

2- El color del ojo varía bastante, pero desde el color pardo de las aves adultas (Euring 4) hasta los tonos más verde-grisáceos típicos del juvenil (Euring 3). Ver fotografía 2.

3- Mientras que las aves adultas (Euring 4) no presentan manchas en la lengua, los juveniles (Euring 3) acostumbran a mostrar restos más o menos marcados de las manchas linguales típicas de los polluelos. Ver fotografía 3.

___________________________________________

The eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) has a very restricted post-breeding and post-juvenile moult.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                              Foto 3

During post-breeding migration, aging birds is easy if we study three factors (i think that in this order of importance):

1- As the complete moult will be in wintering areas, the adults birds (Euring 4) show a very worn feathers that contrast with the new feathers of juvenile birds (Euring 3). See picture 1.

2- The eye colour varies, but is light brown in adults (Euring 4) and greyish-green in juveniles (Euring 3). See picture 2.

3- The adults (Euring 4) don’t have a spots on the tongue. Usually, the juveniles (Euring 3) show more or less marked spots on the tongue, typical of chicks. See picture 3.