Arxius

Aegithalos caudatus: sobre el color dels ulls / sobre el color de los ojos / about eye colour

La identificació dels juvenils (Euring 3) de mallerenga cua-llarga (Aegithalos caudatus) ajudats pel color vermell de la carúncula ocular que els diferencia de la groguenca dels adults, ja la vaig tractar en una altra entrada d’aquest bloc.

Si ens centrem, però, en els ocells que ja han fet la muda post-nupcial o post-juvenil (Euring 4 o 2), el color d’aquesta carúncula ocular pot variar del groc, al taronja i fins i tot al vermell intens i, sovint, s’ha volgut relacionar el color amb l’edat dels ocells.

Després de fer recerca bibliogràfica sobre aquesta qüestió, queda molt clar que NO es pot utilitzar el color de la carúncula ocular ni per datar, ni per sexar els exemplars adults d’aquesta espècie.

Els diferents estudis evidencien que el color és molt variable i la tonalitat estaria relacionada amb el flux sanguini que, a la vegada, dependria de factors hormonals o neuronals relacionats amb l’estrès. Així, podrem observar canvis de color en un mateix individu, fins i tot durant el temps que passa entre la captura i el seu processament.

Per a més informació podeu fer una ullada aquí.

_____________________________________________

La identificación de juveniles (Euring 3) de mito (Aegithalos caudatus) ayudados por el color rojo de la carúncula ocular que los diferencia de la amarillenta de los adultos ya la traté en otra entrada de este bloc.

Pero, si nos centramos en las aves que ya han terminado la muda postnupcial o postjuvenil (Euring 4 o 2), el color de la carúncula puede variar del amarillo al naranja y hasta al rojo intenso. A menudo, se ha intentado relacionar el color con la edad de los ejemplares.

Después de hacer un poco de revisión bibliográfica sobre esta cuestión, queda muy claro que NO se puede utilizar el color de la carúncula ocular ni para fechar, ni para sexar ejemplares adultos de esta especie.

Se demuestra que el color es muy variable y la tonalidad estaría relacionada con el flujo sanguíneo que, a la vez, dependería de factores hormonales o neuronales relacionados con el grado de estrés. Así, podremos observar cambios de color en un mismo individuo, hasta durante el tiempo transcurrido entre la captura y su procesado.

Para más información podéis echar un vistazo aquí.

_____________________________________________

The identification of long tailed tit (Aegithalos caudatus) juveniles (Euring 3) aided by the red color of the ocular caruncle, that differentiates them from the yellowish one of the adults, I already expose this in another entry of this blog.

But, if we focus on birds that have already finished the post-breeding or post-juvenile moult (Euring 4 or 2) , the color of the caruncuncle can vary from yellow to orange and even to red.Often, attemps have been made to relate the color to the bird’s age.

After doing a bit of literature review on this issue, it’s clear that the color of the ocular caruncle CANNOT be used to aging or sexing an adult specimen of this specie.

It’s show that the color is very variable and the tonality would be related to the blood flow that, in turn, would depend on hormonal or neural factors related to the degree of stress. Thus, we will be able to observe color changes in the same individual, even during the time elapsed between capture and processing.

For more information about this, you can consult here.

Aegithalos caudatus: Sexat / Sexado / Sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) no presenta dimorfisme sexual que ens permeti sexar els exemplars d’aquesta espècie. Tot i això, en arribar l’època reproductiva podem utilitzar la presència de protuberància cloacal en mascles o el desenvolupament de plaques incubatrius a les femelles per sexar.

A la imatge una parella d’aquesta espècie capturada avui. A la foto 1 es pot veure la placa incubatriu de la femella i a la foto 2, a l’esquerra) s’hi veu la protuberància cloacal del mascle.

La mallerenga cuallarga és dels primer ocells a criar a casa nostra, de manera que a partir de mitjans de març ja podrem utilitzar aquest mètode per sexar l’espècie.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                   Foto 1

_________________________

El mito (Aegithalos caudatus) no presenta dimorfismo sexual que nos permita sexar a los ejemplares de esta especie. De todas formas, al llegar la época reproductiva, podemos utilizar la presencia de protuberancia cloacal en machos y el desarrollo de placa incubatriz en hembras para sexar.

En las imágenes tenemos a una pareja de esta especie capturada hoy. En la foto 1 podemos ver la placa incubatriz de la hembra y en la foto dos se ve, a izquierda, la protuberancia cloacal del macho.

© Jordi Cerdeira i Ribot                               Foto 2

El mito és de los primeros paseriformes en criar en nuestra zona, así que desde mediados de mayo ya podremos utilizar este método para sexar.

____________________________

The long-tailed bushtit (Aegithalos caudatus) doesn’t show sexual dimorphism but, in breeding season we can us the presence of cloacal protuberance in males and  the development of brood patch in females.

In the pictures, a pair of this birds caught today. In picture 1, we can see the brood path in female and in picture 2 we show the clocal protuberance in male.

Long-tailed tit is one of the firsts passerines to be breed. Since mid march, we can use this metod for sexing this birds.

Aegithalus caudatus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga cua-llarga (Aegithalos caudatus) anellat el 14 de gener de 2012 a Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell adult.

Recuperat el dia 2 d’abril de 2016 a la mateixa zona, 1.541 dies (4 anys, 2 mesos i 20 dies) després de l’anellament.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de cinc anys o més perquè va néixer el 2011 o abans. Es tracta d’una espècie resident. També hi ha captures d’aquest mateix exemplar del 12 de gener de 2013; del 2 de maig de 2014; del 22 de novembre de 2014; del 21 d’octubre de 2015 i del 28 de novembre de 2015. Gràcies a les recaptures en època reproductora hem pogut determinar que és un exemplar mascle.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 11 anys i 1 mes.

____________________

Mito (Aegithlos caudatus) anillado el 14 de enero de 2012 en Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como ave adulta.

Recuperado el dia 2 de abril de 2016 en la misma zona, 1.541 días (4 años, 2 meses y 20 días) después del anillamiento.

Su edad real es de cinco años o más, ya que nació en el 2011 o antes. Se trata de una especie residente. También hay recapturas del mismo ejemplar del 12 de enero de 2013; del 2 de mayo de 2014; del 22 de noviembre de 2014; del 21 de octubre de 2015 y del 28 de noviembre de 2015. Grácias a las recapturas durante la época de reproducción sabemos que se trata de un macho.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 11 años y 1 mes.

____________________________________

Long-tailed tit (Aegithalos caudatus) ringed in Janury 14th, 2012 in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult bird.

Recovery in April 2nd, 2016 in the same place, 1.541 days (4 years, 2 months and 20 days) after ringing.

It’s five years old or older, because it was born in 2009 or early. It’s a resident specie. There are recoveys of this bird in January12th, 2013; May 2nd, 2014; November 22th, 2014; October 21th, 2015 and Novenber 28th, 2015. With reproductive recoveries, we know that’s a male.

The absolute record for a wild specimen of this species is 11 years and 1 month old.

Aegithalos caudatus taiti: datat / aging / datado

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus taiti) és un dels primers ocells en criar i ja es poden veure juvenils d’aquesta espècie al mes de maig.

Fàcils d’identificar, els juvenils tenen cap i plomes dorsals marró fosc, les rectrius centrals més curtes que les externes i un anell ocular vermell (Foto 1) que contrasta amb el dels adults, de color groc (Foto2).

_____________________

El mito (Aegithalos caudatus taiti) es una de los primeros pájaros en criar y ya pueden observarse juveniles de esta especie durante el mes de marzo.

Fáciles de identificar, los juveniles tienen cabeza y plumas dorsales marrón oscuro, rectrices centrales más cortas que las externas y un anillo ocular rojo (foto 1) que contrasta con el amarillo de los adultos (foto 2).

Foto 2                    © Jordi Cerdeira i Ribot

__________________

Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus taiti) is one of the first birds to breed. In March we can see juveniles of this specie.

Easy to identify, the juveniles have the head and dorsals feathers brown, central rectrices more short than externals rectrices and a conspicuous red eye-ring (Photo 1) that contrast with yellow eye-ring of adults (Photo 2).