Arxius

Un petit misteri / Un pequeño misterio / A little mystery

© Jordi Cerdeira i Ribot

A vegades, es capturen animals que no són ocells a les xarxes d’anellament. Rat-penats i insectes diversos poden quedar-hi atrapats, però avui ens ha sorprès trobar el que veieu a la foto de dalt.

Sí, és el cefalotorax d’un juvenil de cranc de riu americà  (Procambarus clarkii), un crustaci invasor molt abundant al riu Llobregat, però que, de cap manera, hauria de ser a la part mitja d’una xarxa disposada prou lluny de la riba del riu.

La resposta al misteri, la teniu a la foto de sota… Sembla que algú transportava el seu dinar en caure a la xarxa….

________________________________________

A veces, se capturan animales que no són aves en las redes de anillamiento. Murciélagos y todo tipo de insectos puden quedar atrapados, ero hoy nos ha sorprendido encontrar lo que veis en la foto superior.

Sí, es el cefalotoçórax de un juvenil de cangrejo de río americano  (Procambarus clarkii), un crustáceo invasor muy abundante en el río Llobregat, pero que, de ningún modo, debería de estar en la parte media de una red situada suficientemente lejos de la orilla del río.

La respuesta al misterio, la tenéis en la foto de debajo … Parece que alguien transportaba su comida cuando cayó en la red….

________________________________________

Sometimes, non-bird animals are caught in mist nets. Bats and a lot of insects can get trapped, but today we were surprised to find this (photo on top). Yes, it’s a cephalothorax of a juvenile american crayfish (Procambarus clarkii), a very abundant invasive crustacean in Llobregat river, but, what does it in the middle of a net far from the river….

The answer to this mystery, you haveit in the photo below… It semms that somebody was transporting their food when fell into the net…

© Jordi Cerdeira i Ribot

Alcedo atthis: Datat / datado /aging

Els juvenils de blauet (Alcedo atthis) tenen una sèrie de característiques que ens permetran diferenciar-los fàcilment d’individus adults. Tot i ser característiques que no són determinants al 100%, la seva combinació no deixarà lloc a dubtes.

© Jordi Cerdeira i Ribot

1- Bec proporcionalment més curt que en individus adults.

2- Bec totalment negre amb les comissures d’una tonalitat grisosa. Els mascles adults tenen la comissura de color vermell i, a les femelles, el vermell s’estén per la mandíbula inferior.

3- La punta del bec (encara en creixement) acostuma a ser blanquinosa. Alerta que, per l’excavació del niu, els pares també poden tenir blanca la punta del bec, tot i que en menor extensió.

4- Potes i dits foscos. En adults són d’un taronja vermellós intens, que s’enfosqueix, però, un cop passada l’època de zel.

5- Pit tacat de plomes amb tons verdosos. A adults és principalment taronjós, tot i que en individus de segon any pot tenir alguna ploma fosca.

6- Plomes de vol molt noves i de la mateixa generació. Els adults les presenten més desgastades, especialment si són individus de segon any, fins que fan la muda post-nupcial.

© Jordi Cerdeira i Ribot

____________________________________

Los juveniles de Martín pescador (Alcedo atthis) tienen una serie de características que nos permitirán diferenciarlos fácilmente de individuos adultos. Aunque son características que no son determinantes al 100%, su combinación no nos dejará lugar a dudas.

1- Pico proporcionalmente más corto que en individuos adultos.

2- Pico totalmente negro con las comisuras de tonalidad grisácea. Los machos adultos tienen la comisura de color rojo y, en las hembras, el rojo se extiende por la mandíbula inferior.

© Jordi Cerdeira i Ribot

3- La punta del pico (aún en crecimiento) acostumbra a ser blancuzca. Cuidado que, por la excavación del nido, los padres también pueden tener blanca la punta del pico, pero en menor extensión.

4- Patas y dedos oscuros. En adultos son de un naranja rojizo intenso que (atención!) se oscurece al terminar la época de celo.

5- Pecho manchado de plumas con tonalidades verdosas. En adultos es principalmente anaranjado, aunque en individuos de segundo año puede tener alguna pluma oscura.

6- Plumas de vuelo muy nuevas y de la misma generación. En adultos se presentan con más desgaste, especialmente si son individuos de segundo año, hasta que realizan la muda postnupcial.

_______________________________________________________

King Fisher (Alcedo atthis) juveniles have characteristics that allow us to easily differntiate them from adult s. Althought this characteristics aren’t 100% decisive, their combination will leaves us no dubt.

© Jordi Cerdeira i Ribot

1- Bill proportionally shorter than adults.

2-Totally black bill with greyish gape flange. Adult males have a black bill, but with a red gape flange and, in females, red extends across the lower jaw.

3- The tip of the beak (still growing) is usually whitish. Beware that, due to the excavation of the nest, the parents may also have a white tip of the beak, but to a lesser extent.

4- Dark legs and toes. In adults they are intense reddish orange that (beware!) darkens at the end of the breeding season.

5- Chest spotted with feathers with greenish tones. In adults it’s mainly orange, althougut in second year birds, it may have some dark feathers.

6- Very new flight feathers of the same generation. In adults, they apper more worn, especially if they’re second yeard birds, until they perform the postnuptial moult.

Alcedo atthis: anellar o no anellar / anillar o no anillar / to ring or not to ring

© Jordi Cerdeira i Ribot

El blauet (Alcedo atthis) té unes potes petites amb unes dimensions molt particulars i, per aquest motiu, es marquen amb unes anelles de mida especial. A més de les mides, les seves potes presenten una altra particularitat: la pell del tars és molt diferent de la d’altres ocells . No és escatosa i és molt més sensible, fet que ha provocat que s’arribi a qüestionar la idoneïtat del seu anellament.

Per evitar la possibilitat de fer ferides a la pell sensible del tars degut al fregament continu amb l’anella, molts anelladors anellen aquesta espècie a la tíbia.

La captura d’un control d’aquesta espècie anellada a tíbia fa cinc anys, m’ha permès veure de primera mà uns efectes de l’anella sobre la pota que segurament haurien acabat provocant una infecció a l’ocell.

Tot i que cinc anys són un temps considerable, no és justificable que produeixin unes lesions d’aquest tipus i per això em qüestiono molt seriosament si és oportú anellar aquesta espècie.

___________________________________

El martín pescador (Alcedo atthis) tiene unas pequeñas patas de dimensiones muy particulares y, por este motivo, se marcan con anillas de una medida especial. A parte de las medidas, sus patas presentan otra particularidad: la piel de su tarso es muy diferente a la de otras aves. No es escamosa y es mucho más sensible hecho que ha provocado que se llegue a cuestionar la idoneidad de su anillamento.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pera evitar la posibilidad de producir heridas en la piel sensible del tarso debido al rozamiento continuo con la anilla, muchos anilladores anillan a esta especie en tibia.

La captura de un control de esta especie anillado hace cinco años me ha permitido constatar unos efectos de la anilla sobre la tibia que, seguramente, hubieran llegado a producir una infección.

Aunque cinco años son un tiempo considerable, no es justificación para unas lesiones de este tipo y por este motivo me cuestiono muy seriamente si es oportuno anillar a esta especie.

____________________________________

The kingfisher (Alcedo atthis) has small legs with a very particular dimensions and, for this reason, we use rings of a special size.

Apart from the measures, its legs present another peculiarity: the skin of its tarsus It’s not scaly and is more sensitive than in other birds. This has led to questioning the suitability of ring this birds.

To avoid the possibility of producing wounds on the sensitive skin of the tarsus with the continuous friction with the ring, many ringers rings this species in the tibia.

The capture of a control of this species that was ringed five years ago, has allowed me to verify some effects of the ring on the tibia that, surely, would have caused an infection.

Although five years is a considerable time, it is not justification for injuries of this type and for this reason I question very seriously if it’s appropriate to ring this specie.

 

 

Alcedo athis: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Blauet (Alcedo athis) anellat el 21 d’agost de 2013 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a jove de l’any.

Recuperat el dia 22 de setembre de 2018 a la mateixa zona, 1.858 dies (5 anys, 1 mes i 1 dia) després de l’anellament. Hi ha altres recuperacions de l’1 de febrer de 2014, 17 de maig de 2014 i 6 de febrer de 2016 que permeten sexar-lo com a un mascle.

La seva edat real és de cinc anys, ja que va néixer l’any 2013. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen ocells hivernants. Aquest exemplar es pot identificar com a resident a partir de les captures efectuades.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 21 anys.

____________________

Martín pescador (Alcedo athis) anillado el 21 de agosto de 2013 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un joven del año.

Recuperado el dia 22 de septiembre del 2018 en la misma zona, 1.858 días (5 años, 1 mes y 1 día) después del anillamiento. Hay otras recuperaciones del 1 de febrero de 2014, 17 de mayo de 2014 y del 6 de noviembre de 2016 que permiten sexarlo como a un macho.

Su edad real es de cinco años ya que nació el 2013. Se trata de una especie residente a la que se suman aves invernantes. A partir de las recapturas podemos determinar que se trata de un ejemplar residente.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 21 años.

____________________________________

Kingfisher (Alcedo athis) ringed in August 21th, 2013 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a juvenile.

Recovery in September 22th, 2018 in the same place, 1.858 days (5 years, 1 month and 1 day) after ringing. There are more recoverys in February 1st, 2014; May 17th, 2014 and November 6th, 2016 that allow sexing it as a male.

It’s five years old because it was born in 2013. It’s a resident specie to wich wintering birds are added.
With recaptures we can determine that this is a resident bird.

The absolute record for a wild specimen of this species is 21 years.

Alcedo atthis: becs / bills / picos

© Jordi Cerdeira i Ribot

Una breu entrada per comparar becs de blauet (Alcedo atthis) aprofitant una bona imatge.

El bec del mascle és totalment negre, mentre que el de la femella presenta més de dos terços de la mandíbula inferior de color taronja.

________________________

Una breve entrada para comparar picos de martín pescador (Alcedo atthis) aprovechando una buena imagen.

El pico del macho es totalmente negro, mientras que la hembra presenta más de dos tercios de la mandíbula inferior de color rojo anaranjado.

________________________

A small post for compare Kingfisher (Alcedo atthis) bills with a good picture.

The male bill is enterely black, but the female bill has orange two thirds or more of the lower mandible.