Arxius

Chloris chloris: Segon any en muda post-nupcial / Segundo año en muda postnupcial / Second year in post-breeding moult

El verdum (Chloris chloris) fa una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial en que pot mudar totes o gran part de les grans cobertores, terciàries, alguna secundària i fins i tot un alt nombre de primàries amb les seves cobertores corresponents.

La femella capturada avui es trobava al principi de la seva primera muda post-nupcial i mostrava fins a tres generacions de plomes a l’ala, fet que ens ha permès datar-la com a exemplar de segon any (Euring 5).

Tal i com es veu a les imatges, destaquen dues primàries en muda activa i les seves cobertores (molt més fosques que la resta) que corresponen a la muda post-nupcial d’aquest any. Si ens fixem en les grans cobertores, però, detectem un important contrast entre les dues més externes (molt més pàl·lides i desgastades) i la resta. Aquestes dues plomes són encara juvenils i la resta corresponen a les grans cobertores mudades durant la muda post-juvenil de l’any passat.

Tot i que no es veu clarament a la imatge, el mateix passa a l’àlula, on la gran va ser mudada l’any passat, però la mitjana i la petita no (són plomes juvenils).

La manca d’aquest contrast entre secundàries o les primàries ens fa pensar que encara han de ser totes plomes juvenils.

© Jordi Cerdeira i Ribot

__________________________________________________________

El verderón (Chloris chloris) realiza una muda postnupcial completa y una postjuvenil parcial en que puede mudar todas o gran parte de las grandes coberteras, terciarias, algunas secundarias y hasta un gran número de primarias con sus coberteras correspondientes.

La hembra capturada hoy se encontraba al inicio de su primera muda postnupcial y presentaba hasta tres generaciones de plumas en sus alas. Este hecho nos ha permitido datarla como ave de segundo año (Euring 5).

Como se observa en las imágenes, destacan dos primarias en muda activa y sus coberteras (mucho más oscuras que el resto) que corresponden a la muda postnupcial de este año. Si nos fijamos en las grandes coberteras, también detectamos un importante contraste entre las dos más externas (mucho más pálidas y desgastadas) y el resto. Estas dos plumas son aún juveniles y el resto corresponden a las grandes coberteras mudadas durante la muda postjuvenil del año pasado.

Aunque no se ve claramente en la imagen, lo mismo pasa en el álula, donde la grande también fue mudada el año pasado, pero la mediana y la pequeña no (plumas juveniles).

La falta de contrastes entre secundarias o primarias, nos lleva a deducir que deben de ser todas plumas juveniles.

__________________________________________________________

The greenfinch (Chloris chloris) makes a complete post-breeding moult and a partial post-juvenile.It can moult all or a lot of greater coverts, tertials, some secundaries and a variate number of primaries and its coverts.

The female captured today was at the beginning of her first post-breeding moult and had three generations of feathers on her wings, this llow as to say that is a second year bird (euring 5).

© Jordi Cerdeira i Ribot

As can be seen in the images, two primaries and their coverts in active moult stand out (much darker than the rest), they correspond to the current post-breeding moult. If we look at the greater coverts, we also detect an important contrast between the two most external (much paler and worn) and the rest. These two feathers are still juvenile and the rest correspond to the greater coverts that molt during the post-juvenile moult last year.

Althought it’s not clarly in the image, the same happens in the alula feathers. The greater was also molted last year, but not the medium and the little, they are juveniles.


The lack of contrasts in secondary or primary, leads us to deduce that they must be all juvenile feathers.

.

Chloris chloris: sexant joves / sexing young / sexando juveniles

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

Amb la captura d’un quants verdums (Carduelis chloris) he pogut comparar sexes. Malgrat ser de primer any (Euring 3) es poden veure clarament les diferències entre sexes a les primàries i rectrius.

Tot i que les plomes del cos de tons brunencs i el ratllat marronós (foto 1) denoten que es tracta d’exemplars nascut aquesta primavera, les primàries 7 i 8 dels mascles presenten l’hemibandera externa ben groga fins al raquis, mentre que les femelles mostren només la part més externa de l’hemibandera externa groga (foto 3).

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

A les rectrius més externes, el groc és més ampli i ocupa tota l’hemibandera interna de la ploma fins al raquis en els mascles, mentre que, en les femelles, només esdevé una taca  allargada en forma de punxa que es va allunyant del raquis a mida que puja per l’hemibandera interna (foto 2).

___________________

I can compare sexual characteristics with the capture of some  Greenfinches (Carduelis chloris). Although, they were first year birds (Euring 3), clearly show sex differences in primaries and rectrices.

Despite the  brownish stipes of body and head  feathers (photo 1) indicate they were born this spring, 7th and 8th primaries show outer webs yellow completely in males, while the female primaries are yellow only in the outer half  of outer vanes (foto 3).

In most externally rectrices, the yellow color is more width and fill all outer vane. In females, is only a elongate spike that separates of raquis when it goes up to outer vane.

_____________________________________

Foto 3 © Jordi Cerdeira i Ribot

Con la captura de algunos  verderones (Carduelis chloris) he podido comparar sexos. Aunque todos eran de primer año (Euring 3) se pueden apreciar claramente  las diferencias entre sexos en primarias y rectrices.

Aunque las plumas del cuerpo y cabeza de tonos parduzcos y con rayas marrones (foto 1) denotan que se trata de ejemplares nacidos esta primavera, las primarias 7 y 8  de los machos presentan la hemibandera externa amarilla hasta el raquis, mientras que las hembras muestran solo la parte más externa de la hemibandera externa amarilla (foto 3).

En las rectrices más externas, el amarillo es más amplio y ocupa toda la hemibandera interna de la pluma hasta el raquis en el macho, mientras que, en las hembras, es una mancha alargada en forma de cuña que se va alejando del raquis a medida que va subiendo por la hemibandera interna (foto 2).