Arxius

Motacilla alba: Datar i sexar / Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta blanca (Motacilla alba) fa una muda pre-nupcial que inclou terciàries i les grans cobertores més internes.

A la imatge 1 es pot veure el contrast entre les terciàries noves de la muda hivernal i les secundàries de la muda post-nupcial i entre les grans cobertores més internes (encara en muda activa) i les externes.

El poc desgast de les primàries i secundàries i de les grans cobertores no mudades, ens mostren que no es tracte d’un exemplar de segon any ja que, si fos el cas, tindria les plomes juvenils amb un desgast notable i podríem detectar fins a tres generacions de plomes: alguna gran cobertora externa, cobertores primàries, a vegades carpal i àlules, primàries i secundàries juvenils; alguna terciària i/o secundària interna i/o  grans cobertores post-juvenils i alguna o totes les terciàries i alguna gran cobertora interna pre-nupcial.

Pel que fa al sexe, tenint present que en aquesta època hi ha un marge important d’error, la presència de zones grises al cap i la cara no del tot blanc pur (veure imatge 2) indicaria que es tracta d’una femella, tot i que podria ser que fos un mascle que encara no tingués gaire avançada la muda pre-nupcial.

_________________________________________________

La lavandera blanca (Motacilla alba) realiza una muda prenupcial que incluye terciarias y las grandes coberteras más internas.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen 1 se puede observar el contraste entre las terciarias nuevas de la muda invernal y las secundarias de la muda postnucpial por un lado y entre las grandes coberteras más internas (aún en muda activa) y las externas por el otro.

El bajo desgaste de las primarias y secundarias y de las grandes coberteras no mudadas indica que no se trata de un ejemplar de segundo año ya que, si fuera el caso, tendría plumas juveniles con desgaste notable y podríamos detectar hasta tres generaciones de plumas: alguna gran cobertera externa, coberteras primarias,  a veces carpal y álulas, primarias y la mayoría de secundarias juveniles; alguna secundaria y/o terciarias  y grandes coberteras postjuveniles y alguna o todas las terciarias y alguna gran cobertera interna prenupciales.

En lo referente al sexo, y siempre sin olvidar que, en esta época, hay un importante margen de error, la presencia de zonas grises en el capirote (ver imagen 2) y la cara no del todo blanco puro, indicarían que se trata de una hembra, aunque podría tratarse de un macho que aún no tuviera muy avanzada la muda prenupcial.

_________________________________________________

White wagtails (Motacilla alba) have a prebreeding moult that include  tertials and inner greater coverts.

In picture 1 we can show the contrast between new tertials (pre-breding moult)  and old secundaries (post-breeding moult) and between inner great coverts (in active moult) and outer great coverts.

A low wear in primary and secondary feathers shows that its’nt a first winter bird. In this case, it would have juvenile feathers very wear and we would see till three generations of feathers: primary coverts, carpal and alulas, primaries, secondaries and some of outer greater coverts juveniles; some of greater coverts, some secondaries and/or tertials and greater coverts post-juveniles and some or all tertials and some inner greater coverts of pre-breeding moult.

Determine de sex is difficult in this time, but the presence of gray areas on the head (see picture 2) and a not pure white face, would indicate that’s a female. But, maybe it’s a male that don’t have a advanced pre-breeding moult.

Motacilla alba: Muda post-juvenil/ Post-juvenile moult

Foto 1             © Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta blanca (Motacilla cinerea) té una muda post-juvenil incompleta que inclou plomes del cos, les petites i mitjanes cobertores, un nombre indeterminat de grans cobertores i  potser carpal, àlula petita, terciàries, un parell de secundàries i fins i tot una primària.

En l’exemplar capturat avui s’observava clarament que la muda afectava a la majoria de grans cobertores i només les dues més externes es mantenien sense mudar (veure foto 1).  Les terciàries i secundàries no s’han mudat ni tampoc l’àlula ni la carpal.

A l’hora de sexar, i tenint present que és un exemplar de primer any (Euring 3), l’ample marge de front de color blanc (foto 2) indica que es tracta d’un mascle. En la femella estaria tacat de tons marronosos.

_______________________________

Foto 2       © Jordi Cerdeira i Ribot

La lavandera blanca (Motacilla cinerea) tiene una muda postjuvenil incompleta que incluye plumas del cuerpo, las pequeñas y grandes coberteras, un nombre indeterminado de grandes coberteras y, a veces, carpal, álula pequeña, terciarias, un par de secundarias y hasta una primaria.

En el ejemplar capturado hoy se observa claramente que la muda ha afectado la mayoría de grandes coberteras y sólo las dos más externas se mantienen sin mudar (ver foto 1). No se han mudado ni terciarias ni secundarias, ni álula o carpal.

Llegado el momento de sexar y teniendo en cuenta que se trata de un ejemplar juvenil (Euring 3), el amplio margen de color blanco en la frente (foto 2)  lo identifica como macho ya que en las hembras estaría manchado de tonos marrones.

_______________________________

The White wagtail (Motacilla cinerea) has a incomplete post-juvenile moult that include body feathers, marginals and median coverts, a indeterminate number of greater coverts and, sometimes, carpal covert, alula, tertials, a pair of secundaries and one primary.

In this bird, we can see that the moult include most of great coverts and only two, the outer, are not moulted (see photo 1). It has not moulted tertials, secundaries, carpal and alula coverts.

If we know that it’s a juvenile, the  broad white forehead shows us that it’s a male. The female have brown stained forehead.