Arxius

Emberiza cirlus: Datat i sexat / Datado y sexado / Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot                                            Foto 1

El gratapalles (Emberiza cirlus) realitza una muda post-juvenil parcial que acostuma a afectar totes les grans cobertores dificultant l’observació de contrast a les plomes de l’ala. La muda de les terciàries, que pot ser total, parcial o inexistent,  ens permetrà buscar el contrast entre aquestes plomes i les secundàries més internes.

Així (foto 1), veurem que les plomes mudades presenten un to més negre i, sobretot, una vora ampla d’un marró intens que contrasta amb el to més pàl·lid de les plomes juvenils i amb la vora de tonalitat més aviat groguenca i gairebé absent en aquestes dates. A la foto 2, hi veiem una ala d’un exemplar adult on es fa ben palesa la diferència entre secundàries juvenils (fotografia 1) i adultes (fotografia 2). Carpal i àlula petita i mitjana també poden ser mudades i pot ser interessant de buscar-hi també contrast.

Pel que fa al sexe, en aquestes dates és fàcil diferenciar els mascles que ja presenten colors grocs i un evident dibuix fosc a la cara (veure fotografia 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot                                               Foto 2

______________________

El escribano cerillo (Emberiza cirlus) realiza una muda postjuvenil parcial que acostumbra a afectar a todas las grandes coberteras de forma que dificulta la observación de contraste en las plumas del ala. La muda de las terciarias puede ser total, parcial o inexistente y nos permitirá buscar el contraste entre estas plumas y las secundarias más internas.

Así (foto 1), vemos que la plumas mudadas presentan tonos más oscuros y un amplio borde de un marrón intenso que contrasta con el tono más pálido de las plumas juveniles y con los bordes de tonalidades más amarillentas y casi ausentes en esas fechas. En la fotografía 2, vemos un ala de adulto donde se demuestra la diferencia entre secundarias juveniles (fotografía 1) y adultas (fotografía 2). Carpal y álula pequeña y mediana también pueden ser mudadas y puede ser interesante buscar contrastes ahí.

En lo referente al sexado, en estas fechas es fácil diferenciar a los machos que ya presentan colores amarillos y un evidente dibujo oscuro en la cara  (ver fotografía 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                  Foto 3

_____________________

The cirl bunting (Emberiza cirlus) makes a partial post-juvenile moult that, usually, include all great coverts. For discover contrast in wing feathers, we  can looking for in tertials. The moult can affect all, some or none of the tertials.  If it’s the case we can see the contrast between tertials or between tertials and innermost secondaries.

Thus (picture 1),  moulted tertials are darker and with a broad deep brown border. Juvenile tertials and secondaries have pale tones and the border is more yellowish and very small in this dates. Picture 2 shows an adult wing: the diference between juveniles secondaries (picture 1) and adults secondaries (picture 2) is clear.  Carpal covert and the little and the medium alula can be moulted and it’s another thing tha we can look for.

In relation to sexing, it’s easy to differentiate males in this dates: they have yellow colors and a characteristic black drawing in the face (see picture 3).

Emberiza schoeniclus: Els meus rècords de longevitat / Mis récords de longevidad / My longevity records

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) anellat el 17 de novembre del 2012 al pas del riu Llobregat per Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a femella d’edat indeterminada.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 29 de gener del 2017 a la mateixa zona, 1.534 dies (4 anys, 2 mesos i 12 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de de quatre anys o més, ja que va néixer a l’any 2012 o abans. Es tracta d’una espècie hivernant i, per tant , ha d’haver realitzat un mínim de cinc migracions.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 12 anys i 3 mesos.

____________________

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) anillado el 17 de noviembre de 2012 al paso del río Llobregat por Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como una hembra de edad desconocida.

Recuperado el dia 29 de enero del 2017 en la misma zona, 1.534 días (4 años, 2 meses y 12 días) después del anillamiento.

Su edad real es de quatro años o más ya que nació el 2012 o antes. Se trata de una especie invernante y, por tanto, ha de haber realizado un mínimo de cinco migraciones.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 12 años i 3 meses.

____________________________________

Red bunting (Emberiza schoeniclus) ringed in Nobember 17th, 2012 in Llobregat river, in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like a unknown age female.

Recovery in January 29th, 2017 in the same place, 1.534 days (4 years, 2 month and 12 days) after ringing.

It’s four years old or older, because it was born in 2012 or earlyer. It’s a wintering specie and, therefore, it must have made a mínimum of five migrations.

The absolute record for a wild specimen of this species is 12 years and 3 months old.

Emberiza schoeniclus: ocell hivernant / ave invernante / winter bird

© Jordi Cerdeira i Ribot

Repicatalons (Emberiz schoeniclus) mascle anellat el matí del 3 de gener de 2009 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un mascle adult (nascut el 2008 o abans) que es troba en bon estat (codi Euring 1 de greix i 2 de muscle).

És recuperat el 24 d’octubre de 2009 a Saint Laurent La Conche (regió d’Alvernia-Roine-Alps, a França) durant una sessió d’anellament.

A part de la minsa població resident a les nostres zones humides, hi ha una entrada molt important d’ocells d’aquesta espècie del centre i nord d’Europa que fan moviments cap al sud durant l’hivern i retornen a les zones de cria a la primavera. En aquest cas, l’anellament s’escau amb el d’un ocell hivernant que és re-capturat en època de migració post-nupcial. Per les dates no podem determinar si el punt de recaptura correspon a la zona de nidificació o, més probablement, ja es trobava en migració cap al sud. En qualsevol cas, la distància entre els dos punts de captura és de 500 quilòmetres en línia recta amb 294 dies de diferència.

________________________________

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) macho anillado la mañana del 3 de enero de 2009 en el río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un macho adulto (nacido el 2008 o antes) que se encuentra en buen estado (código Euring 1 de grasa y 2 de músculo).

Es recuperado el 24 de octubre de 2009 en Saint Laurent La Conche (región de Alvernia-Roine-Alpes, en Francia) durante una sesión de anillamiento.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A parte de la pequeña población residente en nuestras zonas húmedas, hay una entrada muy importante de aves de esta especie procedentes del centro i norte de Europa que realizan movimientos hacia el Sud durante el invierno y regresan a sus áreas de cría en primavera. En este caso, el anillamiento corresponde al de un ave invernante que es recapturada en migración postnupcial. Por las fechas, no podemos determinar si el punto de recaptura corresponde a la zona de nidificación o, más probablemente, ya se encuentra en migración hacia el Sud. En cualquier caso, la distància entre los dos punto de captura es de 500 kilómetros en línea recta con 294 días de diferencia.

_________________

Reed Bunting (Embreriza schoeniclus) ringed on the morning of January 3, 2009 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat region, in Catalonia) during a birding ringing session. It’s an adult male (born in 2008 or earlyer) that it’s in a good condition (Euring code 1 for fat and 2 for muscle).

It’s recovery on October 24, 2009 in Saint Laurent La Conche (Alvernie-Roine-Alps region, in France) during a bird ringing session.

There are a small resident population of reed bunting in our wetlands and there are a very importnt entry of birs from North and Central Europe that make movements toward the South during the winter and return to thir breeding areas in spring. In this case, the ringing bird corresponds to a wintering bird that’s recovered in post-breeding migration. We cannot determine if the recovery point corresponds to its nesting place or, more likely, it’s already in migration towards the South. In any case, the distance between both capture points is 500 kilometers in line straight, 294 days apart.