Arxius

Tordus philomelos: Paparra / Garrapata / Tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un tord comú (Turdus philomelos) que duia una paparra sota el bec.

__________________________

Hoy hemos capturado a un zorzal común (Turdus philomelos) ) que llevaba una garrapata debajo del pico.

__________________________

Today we have captured a common thrush (Turdus philomelos) that had a tickle under the beak.

Turdus philomelos: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tord comú (Turdus philomelos) anellat el 27 de desembre del 2013 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer any.

Recuperat el dia 10 de març del 2018 a la mateixa zona, 1.534 dies (4 anys, 2 mesos i 11 dies) després de l’anellament.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de quatre anys. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen gran nombre d’ocells hivernants. Les dates de captura i recuperació no permeten confirmar si és un exemplar resident o hivernant.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 17 anys i 6 mesos.

____________________

Zorzal común (Turdus philomelos) anillado el 27 de diciembre de 2013 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer año.

Recuperado el dia 10 de marzo del 2018 en la misma zona, 1.534 días (4 años 2 meses y 11 días) después del anillamiento.

Su edad real es de cuatro años. Se trata de una especie residente a la que se suman gran número de aves invernantes. Las fechas de la captura y recuperación no permiten concretar si se trata de un ejemplar residente o invernal.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 17 años y 6 meses.

____________________________________

Song-thrush (Turdus philomelos) ringed in Desember 27th, 2013 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in March 10th, 2018 in the same place, 1.534 days (4 years, 2 months and 11 days) after ringing.

It’s four years old. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Ringing and recovery dates don’t allow identified the bird as resident or wintering.

The absolute record for a wild specimen of this species is 17 years and 6 month old.

Turdus philomelos: Datat / datado / aging

© Jordi Cerdeira i Ribot                                          Foto 1

El tord (Turdus philomelos) fa una muda post-juvenil parcial que inclou habitualment petites i mitjanes cobertores i algunes de les grans cobertores més internes. A vegades, fins i tot pot arribar a mudar totes les grans cobertores i una o dues terciàries. La muda post-nupcial és completa.

Durant la tardor i hivern, el millor caràcter per determinar l’edat és es disseny de les grans cobertores. Mentre que les dels adults són d’un to lleugerament verdós i tenen taques terminals pàl·lides més altes que amples, situades a l’extrem exterior de la ploma i mai amb part superior en forma de falca; les juvenils són d’un to més brunenc i la taca terminal és més ataronjada, més ampla que alta i, com a mínim a les plomes centrals, amb la part superior punxeguda formant una clara falca.

© Jordi Cerdeira i Ribot                               Foto 2

A la imatge 1  es pot veure el contrast evident entre ambdós tipus de grans cobertores a l’ala d’un ocell de primer hivern (Euring 3 o 5), que també s’aprecia a la foto 3 (ala plegada). A l’ala d’un adult (Euring 4 o 6), com el de la fotografia 2 o 4, no hi ha contrast.

_______________________

El zorzal común (Turdus philomelos) realiza una muda postjuvenil parcial que incluye habitualmente coberteras pequeñas, medianas y algunas de las de las grandes más internas. En ocasiones, puede llegar a afectar a todas las grandes coberteras y a una o dos terciarias. La muda postnupcial es completa.

Jordi Cerdeira i Ribot                                   Foto 3

Durante el otoño y el invierno, el mejor carácter para determinar la edad es el diseño de las grandes coberteras. Mientras que las plumas de adulto son de una tonalidad ligeramente verdosa y tienen manchas terminales pálidas más altas que anchas situadas en el extremo exterior de la pluma y nunca con la parte superior en forma de cuña; las plumas juveniles son de tonos más parduzcos y la mancha terminal es más anaranjada, más ancha que alta y, por lo menos en las plumas centrales, con la parte superior formando una clara cuña puntiaguda.

En la foto 1 podemos apreciar el contraste evidente entre los dos tipos de grandes coberteras en el ala de un ave de primer invierno  (Euring 3 o 5) que también se detecta en la foto 3 (ala plegada). El ala de un adulto (Euring 4 o 6), como el de la imagen 2 o 4, no muestra contrastes.

Jordi Cerdeira i Ribot                        Foto 4

__________________________

The song thrush (Turdus philomelos) has a partial post-juvenile moult that include lesser and median coverts and innermost greater coverts. Sometimes can moult all greater coverts and one or two tertials. Post-breeding moult it’s complete.

In autum and winter, the best criterial for ageing is in greater coverts. Adult feathers are slightly greenish and with a terminal pale spot. The spot is in the outer end, it’s higher than wide and never is pointy in upper part. Juvenile great coverts, are more brownish and terminal spots are more orange, wider than tall and, at least in the central feathers, with a pointed wedge at the top.

We can see the contrast between two types of greater coverts in the wing of first winter bird  (Euring 3 o 5) in picture 1 and 3. In the adult (Euring 4 or 6) wing, there aren’t contrasts (picture 2 and 4).