Arxius

Hippolais polyglotta: Identificar i datar / Identification and aging

© J. Cerdeira                               Foto 1

La bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) i la bosqueta icterina (Hippolais icterina) són relativament fàcils de confondre per la semblança de la seva estructura corporal i les tonalitats groc-verdoses que presenten. Al camp, amb l’ala plegada, una prolongació de les primàries més llarga que les terciàries visibles ens servirà per diferenciar la inusual bosqueta icterina de la vulgar que té una projecció de primàries més curta, de només la meitat de les terciàries (veure foto 2).

En mà, la fórmula alar ens aclarirà ràpidament els dubtes: En la bosqueta vulgar la P1 és més llarga (sobrepassa les cobertores primàries) i, sobretot, la P2 és més curta de manera que és superada clarament per la P3, la P4 i, sovint, la P5 i fins i tot la P6. En la bosqueta icterina, la P1 és curta i no sobrepassa les cobertores primàries i la P2 és més llarga de manera que només la P3 i, algun cop, la P4 la superen i per poc (veure foto 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot Foto 2

A l’hora de datar aquest ocell a la tardor, el millor tret a observar és el color de l’ull: mentre que a l’adult l’iris és marró clar, als juvenils és marró fosc. És important recordar que tant adults com juvenils acabaran fent una muda completa a les àrees d’hivernada que farà el plomatge indistingible a la primavera. Abans de marxar només mudaran petites i mitjanes cobertores i, rarament, una o dues grans cobertores, pel que el criteri per datar a partir de l’observació de les plomes, serà l’estat de les plomes de vol: noves en els juvenils i molt desgastades en els adults.

L’exemplar capturat avui era un juvenil (Euring 3) amb l’ull marró fosc (foto 4) i poc desgast a les plomes de vol (foto 5).

________________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                           Foto 3

El zarcero vulgar (Hippolais polyglotta) y el zarcero icterino (Hippolais icterina) son sílvidos relativamente fáciles de confundir por su estructura corporal y la coloración amarillenta. En el campo, una prolongación de las primarias más larga que las terciarias visibles en el ala plegada nos permiten separar al inusual zarcero icterino del vulgar que tiene una prolongación de las primarias más corta, de solo la mitad de las terciarias (ver foto 2).  En mano, la fórmula alar nos sacará rápidamente de dudas: en el zarcero vulgar la P1 es más larga (sobrepasa la coberteras primarias) y, lo más evidente, la P2 es más corta de forma que es superada claramente por la P3, la P4 y, frecuentemente, por la P5 y hasta la P6. En el zarcero icterino, la P1 es más corta que las coberteras primarias y la P2 es más larga de forma que sólo la P3 y, ocasionalmente, la P4 la superan, y por poco (ver foto 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot                                  Foto 4

Para datar este pájaro  en otoño, la mejor característica es el color del ojo: mientras que en aves adultas es marrón claro, en los juveniles es marrón oscuro. Es importante recordar que tanto adultos como juveniles terminaran realizando una muda completa en sus cuarteles de invierno por lo que sus plumajes serán indistinguibles en primavera. Antes de partir, sólo mudaran pequeñas y medianas coberteras, y, raramente, una o dos grandes coberteras, por lo que el criterio para datar en función del plumaje será el estado de las plumas de vuelo: nuevas en juveniles y muy desgastadas en adultos.

El ejemplar capturado hoy era un juvenil (Euring 3) con iris marrón oscuro (foto 4) y poco desgaste en plumas de vuelo (foto 5).

________________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                  Foto 5

The Melodious warbler (Hippolais polyglotta) and the Icterine warbler (Hippolais icterina) are easyly confused by his similar body estructure and yellowish colors. In the field, a primaries prolongation more longer than the tertials show that’s the more inusual icterine warbler. Melodious warbler has a primaries prolongation more shorter, a half of the lenght of tertials (see photo 2). In the hand, wing formula is clear: In melodius warbler P1  is longer than primary coverts and P2 is shorter than P3, P4 and, some time, that P5  and P6, In icterine warbler, P1 is shorter than primary coverts and P2 is more longer and only P3 and, sometimes, P4 outweigh it very little (see photo3).

For aging this bird in atum, the best feature is the color of eyes: light brown in adults and dark brown in juveniles. Its important remember that adults and juveniles will make a complete moult in his wintering areas. Before leaving, moult only little and medium coverts and, sometimes, one or two great coverts. If we want to be dated with the plumage, we looking fort the wear: the feathers are news in juveniles and very wears in adults.

The bird catched today, was a juvenile (Euring 3) with dark brown iris (foto 4) and only with a few wear in the wing feathers (foto 5).