Arxius

Sylvia atricapilla: leucisme mínim /leucismo mínimo /minimum leucism

Recapturem un tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) amb un parell de plomes totalment blanques. L’exemplar havia estat anellat fa un any com a mascle de primer any (Euring 5). Havia mudat totes les GC menys la més externa a la muda post-juvenil i, com és habitual a l’espècie, mantenia les cobertores primàries juvenils amb una coloració normal..

Avui, després de fer una muda post-nupcial completa, es detecten dues cobertores primàries completament blanques: la tercera de l’ala dreta i la setena de l’ala esquerra.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________________________________________

Recapturamos una curruca capirotada (Sylvia atricapilla) con un par de plumas completamente blancas. Este ejemplar había sido capturado un año atrás como macho de primer año (Euring 5). En la muda postjuvenil, había mudado todas las grandes coberteras, menos la más externa y mantenía todas las coberteras primarias juveniles con coloración normal.

Hoy, después de haber hecho la muda postnupcial completa, se detectan dos coberteras primarias totalmente blancas: la tercera del ala derecha y la séptima de la izquierda.

______________________________________________________

We recaptured a blackcap (Sylvia atricapilla) with a pair of completely white feathers. This bird had been captured a year early as a first-year male (Euring 5). It had shed all greater coverts, except the outermost one, in the post-juvenile moult and kept all the juvenile primary coverts with normal coloration.


Today, after complete post-breeding moult, two completely white primary coverts can be detected: the third on the right wing and the seventh on the left.

______________________________________________________

Turdus merula: leucisme simètric (mínim) / leucismo simétrico (mínimo) / simetric leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui (31/03/2021) hem fet un control d’un mascle de merla (Turdus merula) de set anys d’edat que presentava un curiós cas de leucisme parcial amb només dues plomes completament blanques.

Eren dues cobertores mitjanes situades de forma perfectament simètrica, tal i com podem apreciar a la primera imatge.

Quan va ser anellat, el juny de sis anys endarrere, presentava un plomatge d’ocell de segon any (codi Euring 5) completament normal i sense cap ploma blanca.

Recapturat al més d’octubre del mateix any, després de fer la muda post-nupcial, comprovem que manté la gran cobertora blanca a les dues ales i que, a més, ha afegit una segona ploma parcialment leucística a l’ala dreta (veure darrera imatge).

____________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Hoy (31/03/2021) hemos hem recapturado un macho de mirlo (Turdus merula) de siete años de edad que presentaba un curioso caso de leucismo parcial: solamente dos plumas completamente blancas.

Eran dos coberteras medianas situadas de forma perfectamente simétrica tal y como se aprecia en la primera imagen.

Cuando fue anillado, en junio de hace seis años, presentaba un plumaje de ave de segundo año (código Euring 5) completamente normal, sin ninguna pluma blanca.

Recapturado el mes de octubre del mismo año, después de la muda postnupcial, comprovamos que mantiene las gran cobertera blanca en las dos alas y, además, ha añadido una segunda pluma parcialmente leucística a su ala derecha (ver última foto).

______________________________

Today (03/31/2021), we recovered a blackbird male (Turdus merula). It was seven years old and showed a partial leucism. It had only two white feathers.

Two median coberts that were simetrics (we can see it in picture1).

When the bird was ringed, six years ago, in June, it was a second year bird (code Euring 5) with a absolutely normal plumage, without any white feather.

Recovery in October of this year, after post-breeding moult, we can see it has the same two white great coverts in both wings and, in addition, it has a second partialy leucistic great cover in the right wing (see the last photo).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Sylvia atricapilla: leucisme parcial (mínim) / partial leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels exemplars de tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) capturats avui, tenia un petit, però curiós leucisme parcial simètric: una petita zona totalment blanca a l’extrem de la quarta primària a ambdues ales.

La femella, de més d’un any d’edat (Euring 4), presentava tota la resta de les plomes amb coloració normal.

________________

Uno de los ejemplares de  curruca capirotada (Sylvia atricapilla) capturados hoy, presentaba un pequeño, pero curioso leucismo parcial simétrico: una pequeña zona totalmente blanca situada en el extremo de la cuarta primaria y en las dos alas.

La hembra, de más de un año de edad (Euring 4), mantenía una coloración completamente normal en todo el resto de sus plumas.

_________________________________________

One of the Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) caught today, showed a little and symmetrical partial leucism: It had a little whitte zone at the end of fourth primary, in both wings.

This female, more than one year old (Euring 4), had a normal coloring on all other feathers.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Passer montanus: leucisme parcial (mínim) / partial leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels pardals xarrecs (Passer montanus) capturats avui presentava una secundària (S1) completament blanca  (leucisme parcial) a l’ala dreta. La resta de plomes, tant de l’ala com del cos, tenien una coloració del tot  normal.

© Jordi Cerdeira i Ribot

_______________________________

Uno de los gorriones molineros (Passer montanus) capturados hoy presentaba una secundaria (S1) completamente blanca (leucismo parcial) en el ala derecha . El resto de plumas, de las alas y de todo el cuerpo, tenían una coloración completamente normal.

_________________________________

One of the tree sparrows (Passer montanus) caught today, shows a secondary (S1) completely white (partial leucism) on the right wing. The rest of the feathers had a normal coloration.

Sylvia atricapilla: leucisme parcial / partial leucism

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels exemplars de tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) capturats avui mostrava un curiós leucisme parcial simètric: tenia la cobertora de la tercera primària completament blanca a ambdues ales.

Aquest mascle, de més d’un any d’edat (Euring 4), presentava totes  les plomes amb coloració normal, tret d’aquestes dues cobertores.

__________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Uno de los ejemplares de  curruca capirotada (Sylvia atricapilla) capturados hoy mostraba un curioso leucismo parcial simétrico: tenía la cobertera de la tercera primaria completamente blanca en las dos alas.

Este macho, de más de un año de edad (Euring 4), presentaba todas la plumas con coloración normal a excepción de esas dos coberteras.

______________________________

One of the Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) caught today, showed a symmetrical partial leucism: It had the third primary covert all white in both wings.

This male, more than one year old (Euring 4), had all feathers with normal coloration except in this two  primary coverts.

© Jordi Cerdeira i Ribot