Arxius

Passer domesticus: datar i sexar/ age and sexing

El pardal comú (Passer domesticus) fa una muda post-juvenil i post-nupcial completa que, un cop acabades, impossibiliten concretar l’edat dels ocells, però permet sexar-los fàcilment per l’evident dimorfisme sexual que hi ha entre mascles i femelles.

En el cas dels ocells juvenils, però, ens trobem amb el cas invers: podem datar-los com a ocells de primer any (Euring 3), però no podem sexar-los perquè el plomatge juvenil és igual per ambdós sexes.

Avui, hem capturat un ocell de primer any que ja ha iniciat la muda post-juvenil completa i, gràcies a trobar-se en aquest punt intermedi, podem datar-lo i sexar-lo.

L’aspecte general i unes plomes de vol no mudades extremadament noves (els ocells adults les tenen ja molt desgastades) permet determinar fàcilment que és un jove de l’any i, com que ja ha començat a mudar les petites cobertores de l’espatlla que són del característic color teula dels mascles, també podem sexar-lo.

Així que podem afirmar que ens trobem davant d’un mascle de primer any de pardal comú!

© Jordi Cerdeira i Ribot

_________________________________________________________________

El gorrión común (Passer domesticus) realiza una muda postjuvenil y postnupcial completa que, una vez finalizadas, hacen imposible concretar la edat del individuo, pero permite sexarlos fácilmente por el evidente dimorfismo sexual que hay entre machos y hembras.

En el caso de aves juveniles, nos encontramos justo en el caso inverso: podemos datarlo como ave de primer año (Euring 3), pero no podemos sexarlos porque el plumaje juvenil es igual para los dos sexos.

Hoy hemos capturado un ave de primer año que ya había iniciado la muda postjuvenil completa; gracias a encontrarse en este punto intermedio podemos datarlo y sexarlo.

Su aspecto general y unas plumas de vuelo no mudadas extremadamente nuevas (los individuos adultos ya las tienen muy desgastadas) permite determinar fácilmente que es un juvenil y, como ya ha iniciado la muda de las pequeñas coberteras del hombro, que son del característico color teja de los machos, también podemos sexarlo.

Así que podemos afirmar que nos encontramos ante un macho de primer año de gorrión común!

_________________________________________________________________

House Sparrow (Passer domesticus) makes a complete post-juvenile and post-breeding moult, that, ones finished, makes it impossible to concrete the individual’s age, but, it’s easy to sex the bird, because there are an evident sexual dimorfism between male and female.

In the case of juvenile birds, we are exactly in the opposite: we can date them as a first year birds (Euring 3), but we cannot sex them because the juvenile plumage is the same for both sexes.

Today we have captured a juvenile who had already started the post-juvenile moult. In this intermedial point, we can date and sex it.

Its general appearance and extremely new non-moulted flight feathers makes it easily to determine that it’s a juvenile (adult birds already have flight feathers very worn). As it has already begun the moulting of the lesser coverts in shoulder, we can see that are of the characteristic tile colour of males.

So we can say that we have in hand a first year male of House Sparrow!

Passer montanus: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Pardal xarrec (Passer montanus) anellat el 12 d’octubre de 2012 al terme d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a adult.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 2 de desembre del 2017 a la mateixa zona, 1.877 dies (5 anys, 1 mes i 18 dies) després de l’anellament. Hi ha una altra recuperació del 27 d’abril de 2016.

La seva edat real és de cinc anys o més, ja que va néixer a l’any 2012 o abans. Es tracta d’una espècie resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 13 anys i 1 mes.

____________________

Gorrión molinero (Passer montanus) anillado el 12 de octubre de 2012 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como ejemplar adulto.

Recuperado el dia 2 de diciembre del 2017 en la misma zona, 1.877 días (5 años, 1 mes y 18 días) después del anillamiento. Hay otra recuperacion más el 27 de abril de 2016.

Su edad real es de de cinco años o más ya que nació el 2012 o antes. Se trata de una especie residente

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 13 años y 1 mes.

____________________________________

Tree sparrow (Passer montanus) ringed in October 12th, 2012 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult.

Recovery in Desember 2nd, 2017 in the same place, 1.877 days (5 years, 1 month and 18 days) after ringing. There are another recovery in April 27th, 2016.

It’s five years old or older, because it was born in 2012 or earlyer. It’s a resident specie.

The absolute record for a wild specimen of this species is 13 years and 1 month old.

Passer montanus: Sarna / Scaly legs

© Jordi Cerdeira

La sarna és una malaltia causada per àcars que infecten principalment les potes dels ocells i provoquen la formació de callositats. Avui ha estat una femella de pardal xarrec (Passer montanus) la que estava greument afectada a ambdues potes.

A més de la deformació típica als dits, també tenia com una mena d’expansió plana al llarg de tot el tars (veure foto1).

_____________________________

La sarna es una enfermedad causada por ácaros que infectan principalmente las patas de las aves provocando la formación de callosidades.  Hoy ha sido una hembra de gorrión molinero (Passer montanus) la que estaba gravemente afectada en las dos patas.

A parte de la deformación típica en los dedos, también tenía como una especie de extensión plana a lo largo del tarso (ver foto1 ).

© Jordi Cerdeira i Ribot

_____________________________

Scaly legs is a disease caused by mites.  It produces  importants calluses in the legs of birds and is relatively common in some birds (specialy in fringidae ).  Today it has been a tree sparrow (Passer montanus) female that was severely affected by both legs.

In addition to the typical deformation of the fingers, it also had a kind of flat expansion in the tarsus (see picture 1).

Passer montanus: leucisme parcial (mínim) / partial leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels pardals xarrecs (Passer montanus) capturats avui presentava una secundària (S1) completament blanca  (leucisme parcial) a l’ala dreta. La resta de plomes, tant de l’ala com del cos, tenien una coloració del tot  normal.

© Jordi Cerdeira i Ribot

_______________________________

Uno de los gorriones molineros (Passer montanus) capturados hoy presentaba una secundaria (S1) completamente blanca (leucismo parcial) en el ala derecha . El resto de plumas, de las alas y de todo el cuerpo, tenían una coloración completamente normal.

_________________________________

One of the tree sparrows (Passer montanus) caught today, shows a secondary (S1) completely white (partial leucism) on the right wing. The rest of the feathers had a normal coloration.

Passer domesticus: Identificació de mascle hivernal / Identificación de macho invernal / Winter male identification

© Jordi Cerdeira i ribot          Femella
© Jordi Cerdeira i Ribot      Mascle

El pardal domèstic (Passer domesticus), presenta un clar dimorfisme sexual. Els mascles tenen colors més cridaners amb tons d’un marró teula al dors, ales, clatell i costats del cap; pili gris i gola, pit i línia ocular negra. Les femelles i els joves, en canvi, són de tons molt més clars, sense contrast i no tenen taques negres.

Els mascles, a més, mostren diferències significatives entre l’època reproductora i l’hivernal. A l’iniciar la reproducció augmenta considerablement el negre al pit i gola i es fa més evident el contrast al adquirir tons més brillants. El bec deixa de ser groc per agafar color negre. Mentre que el canvi en la coloració del bec es deu a temes hormonals, la variació en la coloració de les plomes és per desgast. Quan són noves, presenten un extrem amb colors marró clar que, quan es desgasti, permetrà aflorar el color negre, gris o teula intens de la resta de la ploma.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                         Foto 1

Les fotografies 1 i 2 corresponen a un mascle que acaba de mudar. Els colors molt apagats; la poca quantitat de gris al pili i de negre al pit i gola; el poc habitual contrast de les línies oculars ben marcades i el bec groc li donen un aspecte inusual. A mida que s’acosti la primavera, amb el desgast de les plomes, anirà apareixent més gris al pili i augmentarà el negre de coll i pit i ja serà fàcilment identificable.

_______________________________

El gorrión común (Passer domesticus), presenta un claro dimorfismo sexual. Los machos muestran tonos pardo rojizos en dorso, alas, cogote y lados de la cabeza; píleo gris y garganta, pecho  y línea ocular negra. Las hembras son de tonos mucho más claros y no presentan manchas negras.

Los machos, además, muestran diferencias significativas entre la época reproductiva y la invernal. Al acercarnos a la época de reproducción aumenta considerablemente la cantidad de negro en pecho y garganta y se hace más evidente el contraste al adquirir tonos más brillantes. También el pico deja de ser amarillo, para volverse negro. Mientras que el cambio en el color del pico se debe a factores hormonales, la variación en la coloración de las plumas es por desgaste. Las plumas nuevas presentan un extremo de color marrón claro que, al desgastarse, dará paso al negro, gris o teja del resto de la pluma.

La fotografía corresponde a un macho que acaba de mudar. Los colores muy apagados; la poca cantidad de gris en píleo, de negro en pecho y garganta; el poco habitual contraste de las líneas oculares bien marcadas y el pico amarillo le dan un aspecto inusual. A medida que se acerque la primavera, con el desgaste de las plumas, irá apareciendo más gris en el píleo y aumentará el negro en pecho y garganta y ya será fácilmente identificable.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                     Foto 2

_____________________

The House Sparrow (Passer domesticus) shows an obvious sexual dimorfism. The males have back, wings, neck and sides of the head red-brown; grey crown and throad, breast and eye-line black. Females have paler colors and haven’t black parts.

Males have significant differences between breeding and wintering seasons. In breeding season, increase the black color in throad and breast and the colors are brighter. The beak is yellow in winter and black in breeding season. While the change in the color of the beak is due to hormonal factors, the variation in the coloration of the feathers is due to wear. New feathers have a light brown tip that, when worn, will give way to the black, gray or tile of the rest of the feather.

In the pictures 1 and 2, there are a bird that just finish the moult to male feathers. The colors are very weak, there are few grey in crown, very few black in throad and breast and has an inusual contrast in eye lines. It likes unusual.

As spring approaches, with the wear of the feathers, more gray will appear on the crown and the black on the chest and throat will increase and it will be easily identifiable.

Certhia brachydactyla: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Raspinell (Certhia brachydactyla) anellat el 20 de setembre de 2008 al pas del Llobregat pel terme de Monistrol de Monserrat (Bages, Catalunya).

Recuperat el dia 8 de setembre de 2012 a la mateixa zona, 1.449 dies (3 anys, 11 mesos i 17 dies) després de l’anellament. Hi ha altres recuperacions del 3 de maig de 2009, 13 de juny de 2009, 5 de setembre de 2009 i 15 d’octubre de 2011.

La seva edat real és de quatre anys o més, ja que va néixer a l’any 2008 o abans. Es tracta d’una espècie resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 5 anys i 9 mesos.

____________________

Agateador común (Certhia brachydactyla) anillado el 20 de septiembre de 2008 al paso del río Llobregat por Monistrol de Montserrat (Bages, Cataluña).

Recuperado el dia 8 de septiembre del 2012 en la misma zona, 1.449 días (3 años, 11 meses y 17 días) después del anillamiento. Hay otra recuperacion del 3 de mayo de 2009, 13 de junio de 2009, 5 de septiembre de 2009 i 15 de octubre de 2011.

Su edad real es de de quatro años o más ya que nació el 2008 o antes. Se trata de una especie residente

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 5 años y 9 meses.

____________________________________

Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla) ringed in September 20th, 2008 in Llobregat river in Monistrol de Montserrat (Bages, Catalonia).

Recovery in September 8th, 2012 in the same place, 1.449 days (3 years, 11 months and 17 days) after ringing. There are more recovery in May 3rd, 2009; June 13th, 2009; September 5th, 2009 and October 15th, 2011..

It’s four years old or older, because it was born in 2008 or earlyer. It’s a resident specie.

The absolute record for a wild specimen of this species is 5 years and 9 month old.