Arxius

Tachymarptis melba: datat / datado / aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

El ballester (Tachymarptis melba) fa una muda post-juvenil parcial que inclou plomes del cos, cua i algunes cobertores alars.

En l’exemplar capturat avui es pot apreciar el contrast entre les plomes mudades i les que conserva juvenils (algunes cobertores mitjanes i les plomes de vol). També s’observa un desgast notable en les plomes de vol (totes plomes juvenils).

Pel que fa a la rectriu més externa de la cua, caràcter diagnòstic per datar, presenta les característiques d’un ocell de segon any: no té els costats convexos com els adults ni còncaus com els juvenils.

__________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

El vencejo real (Tachymarptis melba) realiza una muda postjuvenil parcial que incluye plumas corporales, de la cola y algunas coberteras alares.

En el ejemplar capturado hoy, se puede apreciar el contraste ente la plumas mudadas y las que conserva juveniles (algunas coberteras medianas y plumas de vuelo). También se observa un desgaste notable en las plumas de vuelo (plumas juveniles).

En lo referente a la rectriz más externa de la cola, carácter diagnóstico para datar, presenta las características de un ave de segundo año: no tiene los lados convexos como los adultos ni cóncavos como los juveniles.

__________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Alpine swift (Tachymarptis melba) post-juvenile moult include body fethers, tail and some wing coverts.

In the bird caught today, there are contrast between moult body feathers (lesser and median coverts) and juvenile feathers (some median coverts and wing feathers). Wear is also observed on the wing feathers (juvenile feathers).

About the outermost rectrice in the tail, that’s a diagnostic character to dating, it presents the characteristics of a second-year bird: it doesn’t have convex edges like the adults or concave edges like the juveniles.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tachymarptis melba: juvenil / juvenile

© Jordi Cerdeira i Ribot

La troballa d’un ballester (Tachymarptis melba) al terra del carrer de casa em permet, altre cop, examinar un exemplar en mà. Malauradament, en aquest cas, l’ocell estava molt dèbil i, tot i els intents de rehidratar-lo, va morir abans de poder-lo traslladar a un centre de recuperació.

La presència de plomes del cos amb un evident rivetat blanc que també es veu clarament al cap i en les plomes de vol l’identifiquen com un ocell juvenil de primer any (codi Euring 3).

___________________

El descubrimiento de un vencejo real (Tachymarptis melba) en el suelo de mi calle me permite, otra vez, examinar un ejemplar en mano. Desgraciadamente, en este caso, el ave estaba muy débil y, aunque intentamos hidratarlo, murió antes de poderlo trasladar a un centro de recuperación.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La presencia de plumas del cuerpo con un evidente ribeteado blanco que también se ve claramente en la cabeza y plumas de vuelo lo identifican cómo a un ejemplar juvenil de primer año (código Euring 3).

______________

Today, I found a alpine swift (Tachymarptis melba) on the street floor. For second time I can eeamine this specie in hand, but, desafortunately, in this case the bird was very weak and, despite attemps to rehydrate it, died before it can be transferred to a recovery center.

The presence of body feathers with an evident white edging that is also clearly seen on the head and flight feathers identify it as a first year juvenile bird (Euring code 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tachymarptis melba: adult / adulto

© Jordi Cerdeira i Ribot

La troballa accidental d’un ballester (Tachymarptis melba) al terra em permet examinar per primer cop aquesta espècie en mà.

L’exemplar estava en bon estat i mudant primàries en una muda descendent en que només quedaven per mudar les quatre primàries més externes. Les secundàries no semblaven mudades, però si que s’estaven mudant les grans cobertores (foto 3 i 4).

El fet que aquesta espècie realitzi una muda post-juvenil parcial sense canviar plomes de vol i l’absència de vores clares a les plomes del cos i d’una fina vora blanca a les cobertores descarta que sigui un juvenil (Euring 3).

Foto 2 © Jordi Cerdeira

La forma de la més externa de les rectrius és una de les característiques utilitzades per identificar ocells de 2n any, però en aquest cas ambdues plomes eren escapçades (foto 2).

Foto 3 © Jordi Cerdeira i Ribot

Ni les primàries no mudades (les més externes), ni las secundàries presenten un excessiu desgast pel que m’inclino per considerar que es tracta d’un ocell de més de dos anys d’edat (Euring 6). El fet que les cobertores alars no mostrin contrast (seria entre plomes juvenils i plomes mudades a la  muda post-juvenil) recolzaria aquesta idea, però la manca de referències fa que no pugui ser rotund.

L’ocell va ser alliberat sense problemes des d’un punt elevat quinze minuts després de ser recollit.

__________________________________

El descubrimiento accidental de un vencejo real (Tachymarptis melba) en el suelo me permite examinar por primer vez a esta especie en mano.

El ejemplar se encontraba en buen estado y mudando las primarias en orden descendiente, de forma que sólo le quedaban las cuatro primarias más externas por mudar. Las secundarias no parecían mudadas y las grandes coberteras estaban en plena muda (fotos 3 y 4).

Foto 4 © Jordi Cerdeira i Ribot

Al tratarse de una especie con muda postjuvenil parcial sin mudar plumas de vuelo y el hecho de que  no hubiese ribeteado claro en las plumas del cuerpo o una fina línea terminal blanca en las coberteras, descartan que se trate de un juvenil (Euring 3).

La forma de la rectriz más externa es una característica usada para identificar aves de segundo año (Euring 5), pero en este caso las dos estaban rotas (foto 2).

Ni las primarias no mudadas (las más externas), ni las secundarias presentaban un desgaste notable, por lo que me inclino por considerar que se trata de un ave de más de dos años de edad (Euring 6). El hecho de que las coberteras alares no presenten contraste (sería entre plumas juveniles y plumas mudadas en la muda postjuvenil) abonaría esta hipótesis, pero la falta de referencias me impide ser rotundo.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El ave fue liberada sin problemas des de un punto elevado unos quince minutos después de ser recogida.

____________________________

I found accidentally a Alpine Swift (Tachymarptis melba) on the floor. I can examined this especie in hand for first time.

The bird was in good condition.  It was moulting primaries (P) with a descendent moult. Only the most externally four primaries are not molt).  Secundaries (S)  seemed no molt and greater coverts (GC) was in moult (see photo 3 and 4).

In alpine swift, postjuvenile moult is incopletely and never include flight feather. Thus, this bird that didn’t had body feathers with pale edged or great coverts with a white terminal edge, it wasn’t a juvenile (Euring 3).

For identify 2nd year birds (Euring 5), the form of outer rectrices is significant, but theses feathers were broken in this bird.

Not moulted primaries and secundaries didn’t shown a great wear and, for this, I think that it was a bird with more of two years old (Euring 6).  The lack of contrast in wing coverts  (between juvenile and postjuvenil feathers) support this idea, but I don’t have enough experience with this specie.

The bird was released without problems from an elevated point about fifteen minutes after being collected.