Arxius

Erithacus rubecula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity records

Pit roig / Petirojo / Robin: Erithacus rubecula

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 31/10/2014.

Edat /age: Ocell de primer any / first year bird

Recuperat/ recovery: 30/01/2021

Dies /days: 2.283 (6 anys/years  2 mesos/months 28 dies/days)

Edat real /real age: 6 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 19 anys/years 4 mesos/month

 

Erithacus rubecula: Adult amb taques / Adulto con manchas / Adult with spots

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la imatge es pot veure un control de pit-roig (Erithacus rubecula). L’exemplar va ser anellat com a un ocell de primer hivern el febrer d’aquest mateix any. Llavors presentava un clar contrast a les grans cobertores amb les cinc plomes més externes juvenils i la resta mudades.

Capturat a principis de novembre, l’ocell ha fet una muda complerta en acabar la temporada reproductiva i ara mostra totes les plomes renovades. Tot i això, veiem que presenta les grans cobertores i les terciàries amb una destacable taca terminal taronjosa, molt semblant a la que presentaria un ocell en plomatge juvenil. El bon estat de les plomes, la tonalitat verdosa i la manca de contrast a l’ala indiquen que es tracta d’un adult. Les rectrius molt amples a la part finals ho confirmen. No val a badar…

______________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen tenemos una recuperación de petirrojo (Erithacus rubecula). Este ejemplar fue anillado como ave de primer invierno en febrero de este mismo año. Por aquel entonces presentaba un claro contraste en grandes coberteras con las cinco plumas más externas juveniles y el resto mudado.

Capturado hoy, a principios de noviembre, el ave ha realizado una muda completa al finalizar la temporada reproductiva y, ahora, muestra todas las plumas renovadas. Lo curioso es que presenta las grandes coberteras y terciarias con unas destacables manchas terminales anaranjadas muy parecidas a las que presentaría un ave en plumaje juvenil. El buen estado de las plumas, la tonalidad verdosa y la falta de contrastes indican que se trata de una ave adulta. Las rectrices anchas en su zona terminal lo confirman.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________

In the picture we can see a Robin (Erithacus rubecula)recovery. This bird was a first winter when was ringing in February of this year.  It showed a clear contrast in greater coverts. It had five outermost feathers juveniles and the rest moulted.

Trapped today, the bird had made a complete moult. Now, shows new feathers. Curiously, it has the greater coverts and the tertials with an orange terminal spot, almost like a juvenile feather. The good condition of the feathers, the greenish color and the lack of contrast in the wing suggest that’s an adult. The wide end of the rectrices confirmed it.

Erithacus rubecula: datat / datado / aging

El datat del pit-roig (Erithacus rubecula) un cop feta la muda postjuvenil és dels considerats “senzills” pel clar contrast que mostren les grans cobertores juvenils i les mudades. Mentre que les primeres són d’un to més marronós i presenten una característica taca terminal groc-taronjosa típica de la coloració juvenil, les plomes mudades són de tonalitat més verdosa i, habitualment, sense taques clares a l’extrem.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Malgrat tot, és força comú trobar exemplars amb una coloració no tant típica a les grans cobertores adultes. En aquest casos apareix una taca terminal taronjosa, però en lloc de tenir aspecte de punt, més aviat sembla una curta línia taronja que es difumina cap als costats.

L’exemplar de la fotografia ha acabat la muda post-juvenil (edat Euring 3) i mostra molt clarament la diferència entre ambdós tipus de taques i el contrast entre grans cobertores juvenils internes no mudades i les externes mudades.

Tenint present tot això, és important centrar-se en el contrast del color de fons de la ploma, més que en la presència o no de taques.

_________________________________

El fechado de petirrojos (Erithacus rubecula) una vez terminada la muda postjuvenil es de los considerados “fáciles” por el claro contraste existente entre las grandes coberteras juveniles y las mudadas. Mientras que las primeras son de un tono más marronáceo y presentan una característica mancha terminal amarillo-anaranjada típica de las plumas juveniles, las plumas mudadas son de tonalidad verdosa y, habitualmente, sin manchas claras en el extremo. De todas formas, es relativamente común encontrar ejemplares con una coloración no tan típica en las grandes coberteras de adulto. En estos casos, aparece una mancha terminal anaranjada, pero en vez de tener aspecto de punto, más bien parece corta línea anaranjada que se difumina hacia los lados.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El ejemplar de las fotografías ha terminado la muda postjuvenil (edad euring 3)  y muestra muy claramente la diferencia entre los dos tipos de mancha y el contraste entre grandes coberteras juveniles internas no mudadas y las externas mudadas.

A tenor de lo dicho, es importante centrarse en el contraste del color de fondo de las plumas, más que en la presencia o no de manchas terminales.

________________________________________

When post juvenile moult is finished, Robin (Erithacus rubecula) ageing is considered “easy” for the greater contrast between juvenile greater coverts and moulted greater coverts.  The firsts are browish and have a typical terminal spot of orange color. The seconds, moulted feathers, are greenish and, usually, without terminal spots.

Sometimes, we can find birds with an unusually color in moulted greater coverts. In this  case, appear a terminal orange spot that is more similat to a short line that a terminal spot. It’s orange but it’s fades sideways.

In the pictures, there are a bird of first year (juvenile, Euring 3) and it’s easy to find the differences between spots of inner moulted  feathers and outer juvenile feathers.

The conclusion: It’s important looking for the contrast in feather general colours and forget the presence or absence of  terminal spots in greater coverts.

Erithacus rubecula vs. Luscinia megarhynchos

L. megarhynchos © Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i que els adults del rossinyol (Luscinia megarhynchos) i el pit roig (Erithacus rubecula) són molt diferent, els juvenils d’ambdues espècies són fàcils de confondre pels anelladors novells.

La diferència de mida és una característica que permet diferenciar ambdues espècies sense problemes: el rossinyol és molt més gran que el pit roig. També el color general és útil: de tons marró vermellosos en el rossinyol i groc-verdosos en el pit roig. Però hi ha un altre tret encara més evident: la cua.

E. rubecula © Jordi Cerdeira i Ribot

Mentre que al pit roig (foto 2) la cua és de color negre amb una tènue vora groc-verdosa; la del rossinyol (foto 1) és  marró-vermellosa.

_________________

Aunque los adultos del ruiseñor (Luscinia megarhynchos) y del petirrojo (Erithacus rubecula) son muy diferentes, los juveniles de las dos especies son fáciles de confundir por anilladores noveles.

La diferencia de tamaño es una característica que permite  diferenciar las dos especies sin problema: el ruiseñor es mucho más grande que el petirrojo. También el color  general es útil: tonos parduzcos en ruiseñor i amarillo-verdosos en petirrojo. pero hay otro factor aún más evidente: la cola.

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

Mientras que en el petirrojo (foto 2) la cola es negra con un tenue ribeteado amarillo-verdoso; la del ruiseñor (foto 1) es pardo rojiza.

______________________________________________

The adults of Nightingale (Luscinia megarhynchos) and Robin (Erithacus rubecula) are very differents, but theirs juveniles are easily confused by novice ringers.

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

The size is a good way to differenciate both birds without problems: nightingale is much bigger than robin. The general color is another good system: nightingale has readish brown tones and robin is greenish yellow. The most obvious feature, however, is the tail.

The tail is black whith a faint greenish yellow edge in robin (photo 2) and readish brown in nighttingale (photo 1).