Arxius

Erithacus rubecula: Muda completa avançada / Muda completa avanzada / Early complete molt

La captura d’un pit-roig (Erithacus rubecula) en muda completa activa la segona setmana de maig és un fet realment inusual. Habitualment, aquesta espècie fa una muda post-nupcial completa a finals d’estiu, un cop acabat el període reproductiu.

© Jordi Cerdeira i Ribot

L’ocell en qüestió no s’ha pogut datar amb exactitud, tot i que les primàries més externes no mudades, amb poc desgast, fan pensar en un exemplar adult de més de dos anys d’edat. No s’ha sexat perquè no presentava ni restes de placa incubatriu, ni desenvolupament de la protuberància cloacal.

______________________

La captura de un petirrojo (Erithacus rubecula) en muda completa activa la segunda semana de mayo es un hecho realmente inusual. Habitualmente, esta especie realiza una muda postnupcial completa a finales de verano, una vez terminado el periodo reproductivo.

No se ha podido determinar con exactitud la edad del ejemplar en cuestión, aunque las primarias más externas no mudadas, con poco desgaste aparente, nos llevan a pensar en un ejemplar adulto de más de dos años. No se ha sexado ya que mostraba restos de placa incubatriz, ni protuberancia cloacal.

______________________

A robin (Erithacus rubecula) has been captured in active complete molt in the seecond week of March. This is an unusuall fact. Usually, this specie makes a complete post-breeding molt at the end of summer, once the reproductive season is over.

It has not been possible to accurately determine the age of the bird, althought the apparent not much wear in outermost non-moulted primaries, lead us to think in adult bird over two years old. It has not been sexed, because it didn’t show remains of incubation plate or cloacal protuberance.

Erithacus rubecula: Sexat / sexado / sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

Els pit-roigs (Erithacus rubecula) no presenten dimorfisme sexual. Malgrat lleugeres diferències de mida i en la intensitat extensió de la taca taronja del pit, no hi ha un mètode eficaç que ens permeti diferenciar durant l’any mascles i femelles.

Durant l’època de zel, però, les coses canvien i podrem detectar els mascles actius gràcies a l’observació de l’evident protuberància cloacal que desenvolupen. Aquest desenvolupament de la cloaca acabat en un autèntic plomall, els facilitarà la còpula a ells i ens donarà la clau per sexar-los a nosaltres.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________

Los petirrojos (Erithacus rubecula) no presenten dimorfismo sexual. Aunque se observan leves diferencias de tamaño y en la intensidad y extensión de la mancha naranja del pecho, no hay un método eficaz que nos permita diferenciar durante todo el año a machos de hembras.

Durante el celo, las cosas cambian y podremos descubrir a los machos gracias a la observación de la evidente protuberancia cloacal que desarrollan. Este abultamiento de la cloaca acabado en un autentico penacho de pequeñas plumas, les facilitará la cópula a ellos y nos dará la clave para sexarlos a nosotros.

______________________

The Robins (Erithacus rubecula) don’t show sexual dimorphism. Althought they present slight differences in size and in stain orange intensity and extension, there isn’t an effective method than differentiate males from females throughtout the year.

During the heat, things change and we will be able to identify the males with the observation of the evident cloacal protuberance that they develop. This bulge of the cloaca inished in a real tuft of small feathers, will facilitate their copulation and will be give us the key to sex him.

Erithacus rubecula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity records

Pit-roig (Erithacus rubecula) anellat el 31 d’octubre del 2014 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer any.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 30 de gener del 2021 a la mateixa zona, 2.283 dies (6 anys, 2 mesos i 28 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de sis anys. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen un alt nombre d’ocells hivernants. Les dates de l’anellament i la recuperació no permeten determinar si és un individu resident o hivernant.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 19 anys i 4 mesos.

____________________

Petirrojo (Erithacus rubecula) anillado el 31 de octubre de 2014 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer año.

Recuperado el dia 30 de enero del 2021 en la misma zona, 2.283 días (6 años, 2 meses y 28 días) después del anillamiento.

Su edad real es de seis años. Se trata de una especie residente a la que se suman un gran número de aves invernantes. Las fechas de anillamiento y recuperación no permiten determinar si es un individuo residente o invernante.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 19 años i 4 meses.

____________________________________

Robin (Erithacus rubecula) ringed in October 31th, 2014 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in January 31th, 2021 in the same place, 2.283 days (6 years, 2 months and 28 days) after ringing.

It’s six years old. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Wintering and recovery dates don’t determine whether it’s a resident or wintering specimen.

The absolute record for a wild specimen of this species is 19 years and 4 months old.

 

Erithacus rubecula: Adult amb taques / Adulto con manchas / Adult with spots

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la imatge es pot veure un control de pit-roig (Erithacus rubecula). L’exemplar va ser anellat com a un ocell de primer hivern el febrer d’aquest mateix any. Llavors presentava un clar contrast a les grans cobertores amb les cinc plomes més externes juvenils i la resta mudades.

Capturat a principis de novembre, l’ocell ha fet una muda complerta en acabar la temporada reproductiva i ara mostra totes les plomes renovades. Tot i això, veiem que presenta les grans cobertores i les terciàries amb una destacable taca terminal taronjosa, molt semblant a la que presentaria un ocell en plomatge juvenil. El bon estat de les plomes, la tonalitat verdosa i la manca de contrast a l’ala indiquen que es tracta d’un adult. Les rectrius molt amples a la part finals ho confirmen. No val a badar…

______________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen tenemos una recuperación de petirrojo (Erithacus rubecula). Este ejemplar fue anillado como ave de primer invierno en febrero de este mismo año. Por aquel entonces presentaba un claro contraste en grandes coberteras con las cinco plumas más externas juveniles y el resto mudado.

Capturado hoy, a principios de noviembre, el ave ha realizado una muda completa al finalizar la temporada reproductiva y, ahora, muestra todas las plumas renovadas. Lo curioso es que presenta las grandes coberteras y terciarias con unas destacables manchas terminales anaranjadas muy parecidas a las que presentaría un ave en plumaje juvenil. El buen estado de las plumas, la tonalidad verdosa y la falta de contrastes indican que se trata de una ave adulta. Las rectrices anchas en su zona terminal lo confirman.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________

In the picture we can see a Robin (Erithacus rubecula)recovery. This bird was a first winter when was ringing in February of this year.  It showed a clear contrast in greater coverts. It had five outermost feathers juveniles and the rest moulted.

Trapped today, the bird had made a complete moult. Now, shows new feathers. Curiously, it has the greater coverts and the tertials with an orange terminal spot, almost like a juvenile feather. The good condition of the feathers, the greenish color and the lack of contrast in the wing suggest that’s an adult. The wide end of the rectrices confirmed it.

Erithacus rubecula: datat / datado / aging

El datat del pit-roig (Erithacus rubecula) un cop feta la muda postjuvenil és dels considerats “senzills” pel clar contrast que mostren les grans cobertores juvenils i les mudades. Mentre que les primeres són d’un to més marronós i presenten una característica taca terminal groc-taronjosa típica de la coloració juvenil, les plomes mudades són de tonalitat més verdosa i, habitualment, sense taques clares a l’extrem.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Malgrat tot, és força comú trobar exemplars amb una coloració no tant típica a les grans cobertores adultes. En aquest casos apareix una taca terminal taronjosa, però en lloc de tenir aspecte de punt, més aviat sembla una curta línia taronja que es difumina cap als costats.

L’exemplar de la fotografia ha acabat la muda post-juvenil (edat Euring 3) i mostra molt clarament la diferència entre ambdós tipus de taques i el contrast entre grans cobertores juvenils internes no mudades i les externes mudades.

Tenint present tot això, és important centrar-se en el contrast del color de fons de la ploma, més que en la presència o no de taques.

_________________________________

El fechado de petirrojos (Erithacus rubecula) una vez terminada la muda postjuvenil es de los considerados “fáciles” por el claro contraste existente entre las grandes coberteras juveniles y las mudadas. Mientras que las primeras son de un tono más marronáceo y presentan una característica mancha terminal amarillo-anaranjada típica de las plumas juveniles, las plumas mudadas son de tonalidad verdosa y, habitualmente, sin manchas claras en el extremo. De todas formas, es relativamente común encontrar ejemplares con una coloración no tan típica en las grandes coberteras de adulto. En estos casos, aparece una mancha terminal anaranjada, pero en vez de tener aspecto de punto, más bien parece corta línea anaranjada que se difumina hacia los lados.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El ejemplar de las fotografías ha terminado la muda postjuvenil (edad euring 3)  y muestra muy claramente la diferencia entre los dos tipos de mancha y el contraste entre grandes coberteras juveniles internas no mudadas y las externas mudadas.

A tenor de lo dicho, es importante centrarse en el contraste del color de fondo de las plumas, más que en la presencia o no de manchas terminales.

________________________________________

When post juvenile moult is finished, Robin (Erithacus rubecula) ageing is considered “easy” for the greater contrast between juvenile greater coverts and moulted greater coverts.  The firsts are browish and have a typical terminal spot of orange color. The seconds, moulted feathers, are greenish and, usually, without terminal spots.

Sometimes, we can find birds with an unusually color in moulted greater coverts. In this  case, appear a terminal orange spot that is more similat to a short line that a terminal spot. It’s orange but it’s fades sideways.

In the pictures, there are a bird of first year (juvenile, Euring 3) and it’s easy to find the differences between spots of inner moulted  feathers and outer juvenile feathers.

The conclusion: It’s important looking for the contrast in feather general colours and forget the presence or absence of  terminal spots in greater coverts.

Erithacus rubecula vs. Luscinia megarhynchos

L. megarhynchos © Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i que els adults del rossinyol (Luscinia megarhynchos) i el pit roig (Erithacus rubecula) són molt diferent, els juvenils d’ambdues espècies són fàcils de confondre pels anelladors novells.

La diferència de mida és una característica que permet diferenciar ambdues espècies sense problemes: el rossinyol és molt més gran que el pit roig. També el color general és útil: de tons marró vermellosos en el rossinyol i groc-verdosos en el pit roig. Però hi ha un altre tret encara més evident: la cua.

E. rubecula © Jordi Cerdeira i Ribot

Mentre que al pit roig (foto 2) la cua és de color negre amb una tènue vora groc-verdosa; la del rossinyol (foto 1) és  marró-vermellosa.

_________________

Aunque los adultos del ruiseñor (Luscinia megarhynchos) y del petirrojo (Erithacus rubecula) son muy diferentes, los juveniles de las dos especies son fáciles de confundir por anilladores noveles.

La diferencia de tamaño es una característica que permite  diferenciar las dos especies sin problema: el ruiseñor es mucho más grande que el petirrojo. También el color  general es útil: tonos parduzcos en ruiseñor i amarillo-verdosos en petirrojo. pero hay otro factor aún más evidente: la cola.

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

Mientras que en el petirrojo (foto 2) la cola es negra con un tenue ribeteado amarillo-verdoso; la del ruiseñor (foto 1) es pardo rojiza.

______________________________________________

The adults of Nightingale (Luscinia megarhynchos) and Robin (Erithacus rubecula) are very differents, but theirs juveniles are easily confused by novice ringers.

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

The size is a good way to differenciate both birds without problems: nightingale is much bigger than robin. The general color is another good system: nightingale has readish brown tones and robin is greenish yellow. The most obvious feature, however, is the tail.

The tail is black whith a faint greenish yellow edge in robin (photo 2) and readish brown in nighttingale (photo 1).