Arxius

Saxicola rubicola: mascle de primer hivern / macho de primer invierno / first winter male

El bitxac comú (Saxicola rubicola) fa una muda parcial post-juvenil i, en el cas dels mascles, probablement una muda hivernal per acabar d’adquirir el plomatge nupcial.

En la muda post-juvenil és habitual que es mudin totes les petites i mitjanes cobertores. Sovint també es muden terciàries, carpal i un mínim de sis grans cobertores. En alguns casos es poden mudar totes les grans cobertores, una secundària, algunes cobertores primàries internes i fins i tot l’àlula.

En el mascle capturat avui, el fet d’haver mudat totes les grans cobertores dificultava localitzar el límit de muda entre plomes juvenils i mudades que s’aprecia clarament quan queden algunes grans cobertores externes sense mudar.

De tota manera, el negre intens de la carpal, les petites, mitjanes i grans cobertores mudades contrasta davant del to més apagat de les cobertores primàries i de l’àlula.

© Jordi Cerdeira i Ribot

També es pot apreciar aquesta diferència entre les terciàries mudades i les secundàries i primàries més desgastades per ser encara juvenils.

________________________________

La tarbilla común (Saxicola rubicola) tiene una muda postjuvenil parcial y, en los machos, probablemente una muda invernal para acabar de adquirir el plumaje nupcial.

La muda post-juvenil suele implicar a todas las pequeñas y medianas coberteras. Habitualmente también se mudan terciarias, carpal y un mínimo de seis grandes coberteras. En algunos casos se pueden mudar todas las grandes coberteras, una secundaria, algunas coberteras primarias internas y hasta toda la álula.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En el macho de primer invierno capturado hoy, el hecho de haber mudado todas las grandes coberteras dificultaba localizar el límite de muda entre plumas juveniles y plumas mudadas que se aprecia claramente cuando quedan algunas grandes coberteras externas sin mudar.

De todos modos, el negro intenso de la carpal, pequeñas, medianas y grandes coberteras mudadas contrasta ante el tono más apagado de las coberteras primarias y el álula.

También se puede apreciar esta diferencia entre las terciarias mudadas y las secundarias y primarias con más desgaste por ser aún juveniles

_________________________________

Stonechat (Saxicola rubicola) makes a partial post-juvenile moult and, in males, probably a winter molt to finish acquire the nuptial plumage.

Post-juvenile molt usually involves all small and medium coverts. Tertial, carpal covert and a minimum of sis great coverts are also usually molted. Sometimes, are all great coverts, one secondary, some internal primary coverts and, even, the alula feathers that can be molt.

In first winter male captured today, all great coverts had been moulted and difficult to locate the contrast between molted and unmoulted feathers. Usually, it’s clearly seen when some great coverts remain unmoulted.

However, the deep black of carpal, small, medium and great coverts that are moulted contrasts with the duller tone of primary coverts. You can also see the difference between the molted tertials and more worn secundary and primary feathers that are still juveniles.

Saxicola rubicola: Sarna / Scaly legs

sarnasax11

La presència de sarna és relativament freqüent en passeriformes del grup dels fringíl·lids, però no és tant habitual en espècies d’altres famílies.

Avui hem capturat un exemplar de bitxac comú (Saxicola rubicola) amb símptomes d’aquesta malaltia produïda per àcars del gènere cnemidocoptes.

Es tractava d’un mascle de primer hivern (edat Euring 5) que mostrava les característiques callositats a la pota dreta.

___________________

La presencia de sarna és relativamente frecuente en paseriformes del grupo de los fringílidos, pero no es tan habitual en especies de otras familias.

Hoy hemos capturado un ejemplar de tarabilla común (Saxicola rubicola) con síntomas de esta enfermedad producida por ácaros del género cnemidocoptes.

Se trataba de un macho de primer invierno (edad Euring 5) que mostraba las características callosidades en su pata derecha.

sarnasax2

_____________

The presence of scaly legs is relatively common in finches (fringillidae).

Today, we have taken a European Stonechat (Saxicola rubicola) with symptons of these disease caused by mites (Cnemidocoptes sp.).

Was a first winter male (age Euring 5) that showed typical calluses in right leg.

Saxicola torquatus: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

El bitxac comú (Saxicola rubicola) fa una muda post-juvenil parcial que inclou cobertores petites, mitjanes i un nombre variable de les grans. També pot mudar carpal, terciàries i alguna secundària.

En el cas de les femelles de primer any (Euring 3 o 5), el datat és més complex que en els mascles i cal buscar el límit de muda a grans cobertores o terciàries. L’exemplar de les fotografies ha mudat totes les grans cobertores de manera que, per trobar límits de muda, ens hem de fixar amb les terciàries (més fosques i amb vora més ample que les secundàries no mudades) i amb el contrast entre grans cobertores i carpal mudades amb cobertores primàries i àlula no mudades. Les no mudades són d’un to lleugerament més marronós.

____________________________

La tarabilla común (Saxicola rubicola) realiza una muda postjuvenil parcial que incluye pequeñas y medianas coberteras y un número variable de las grandes . También puede mudar terciarias, alguna secundaria y la cobertera carpal.

En el caso de las hembras de primer año (Euring 3 o 5), el datado és más complejo que en los machos y es preciso buscar el límite de muda en las grandes coberteras o entre terciarias. El ejemplar de la fotografía ha mudado todas las grandes coberteras de forma que, para detectar límites de muda, hemos de fijarnos en las terciarias (más oscuras y de bordes más amplios que las secundarias no mudadas) y en el contraste entre las grandes coberteras y carpal mudadas y las coberteras primarias y álula no mudadas. Las no mudadas son de un tono ligeramente más pardo.

____________________________________

The Common stonechat (Saxicola rubicola) does a incomplete post-juvenile moult that include marginal and median coverts, a variable number of greater coverts and, sometimes, tertials, some secondary and carpal coverts.

The first year females (Euring 3 or 5) are most dificult to ageing that males. It’s necessari looking for the moult limit in greater coverts or tertials. The bird of this picture is a first year female with all greater coverts moulted. We can see that the tertials (moulted) are more dark than secondaries (not muolted) and they have a strip more width. Greater covers (moulted) are, also, more dark that primary coverts (not moulted) and carpal (moulted) that alula (not moulted).