Arxius

Pica pica: muda post-juvenil / muda postjuvenil / post-juvenile moult

Tal i com comentava en una entrada anterior, la muda de les garses (Pica pica) és parcial i afecta a petites, mitjanes i, normalment, la gran majoria de grans cobertores de l’ala. També pot afectar a les terciàries i àlula petita i mitjana. A l’hora de datar els exemplars, el caràcter més utilitzat és el disseny de les dues primàries més externes: si les puntes de color negre són major de 15 mm i de 10 mm respectivament, serà un exemplar juvenil; si són inferiors a 15 mm i 10 mm tindrem davant nostre un exemplar adult.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui, ens hem trobat amb un ocell en plena muda completa activa. Tenia les quatre primàries més internes mudades, però encara no havia començat la muda de les cinc més externes. L’observació del disseny de la P1 i la P2, ens ha permès determinar que eren plomes juvenils, de manera que hem pogut datar l’individu com a ocell de segon any (Euring 5).

___________________________

Como comentaba en una entrada anterior, la muda de las urracas (Pica pica) es parcial y afecta a pequeñas, medianas y, normalmente, a la mayoría de las grandes coberteras del ala. También puede incluir terciarias y álula pequeña y mediana. Para determinar la edad, el carácter más utilizado es el diseño de las dos primarias más externas: si los extremos de color negro son mayores 15 mm y 10 mm respectivamente, será un ejemplar juvenil; si son inferiores a 15 mm y 10 mm tendremos ante nosotros un ejemplar adulto.

Hoy nos hemos encontrado con un ave en plena muda completa activa. Tenía las cuatro primarias más internas mudadas, pero aún no había empezado la muda de las cinco más externas. La observación del diseño de P1 y P2 nos ha permitido determinar que se trataba de plumas juveniles, de manera que hemos podido datar al individuo como a ave de segundo año (Euring 5).

______________________________________________

As I mentioned  in a previous post, the moult in magpies (Pica pica) is partial and include lesser, median and, usually, all greater coverts and, it’s possible that have moulted tertials and little and median alula coverts. For aging, we’ll look for the design of the two outermost primaries: If the black tips are longer than  15 mm and 10 mm respectively, it will be a juvenile; if are shorter than 15 mm y 10 mm, it will be an adult.

Today, we found a bird in active complete moult. It had moulted four innermost primaries, but had not begun to change the outermost five. The design of P1 and P2 were juvenile, so we could aging the bird: it was a second year bird (Euring 5).

Pica pica: Datat /Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La setmana passada vam capturar aquest exemplar de garsa (Pica pica). Molt intel·ligents, aquests ocells no acostumen a deixar-se agafar gaire sovint.

Aquesta espècie fa una muda post-nupcial completa i una post-juvenil incompleta que afecta petites, mitjanes i grans cobertores (a vegades pot quedar alguna de les últimes sense mudar) i, de vegades, terciàries i àlula petita i mitjana.

El caràcter més utilitzat per fer la determinació de l’edat són les primàries més externes. Totes les primàries mostren una amplia taca blanca envoltada de negre que no arriba al final de la ploma. En exemplars joves la taca és molt més curta que en exemplars adults de manera que l’extrem de la ploma té més extensió de negre. A les primàries més externes és on s’observa més clarament la diferència de manera que si la P1 i P2 mostren una extensa part final negre (habitualment de més de 13 i 15 mm respectivament) datarem com a adult.

En el nostre cas, la part negra és molt àmplia pel que podem concloure que es tracta d’un exemplar de primer hivern (Euring 5).

_______________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Hace una semana capturamos esta urraca (Pica pica). Muy inteligentes, estas aves no suelen dejarse capturar a menudo.

Esta especie realiza una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial que afecta a pequeñas, medianas y grandes coberteras (a veces puede quedar alguna de las últimas sin mudar) y, en ocasiones, terciarias y álula pequeña y mediana.

El carácter más utilizado para determinar la edad es la observación de las primarias más externas (P1 y P2).

Todas las primarias muestran una amplia mancha blanca rodeada de negro que no llega al final de la pluma. En ejemplares jóvenes la mancha es mucho más corta de forma que el extremo de la pluma tiene más extensión de negro. En las primarias más externas es donde se observa más claramente de forma que si P1 y P2 muestran una extensa parte final negra (habitualmente de más de 13 i 15 mm respectivamente) dataremos como adulto.

En nuestro caso, la parte negra es muy amplia por lo que podemos concluir que se trata de un ejemplar de primer invierno (Euring5).

© Jordi Cerdeira i Ribot

_______________________

Last week we caught a Magpie (Pica pica). Very intelligent, this bird is difficult to captured.

They have a complete post-breeding moult and a partial post-juvenile that affecting lesser, median and greater coverts (sometimes can’t moulted one or two of the last). It’s possible that have moulted tertials and little and median alula coverts.

For ageing, we observe outermost primaries (p1 and P2). All primaries show a large white spot surrounded by black that don’t arrive to the end of the feather. In juvenile birds, the spoot is more short and the end of the primary is more black. In outermost primaries is more easy to see this. If P1 and P2 have a extensive black end (usually, more of 13 and 15 mm) we will know that it’s an adult. In our case, the outside is very black and we can say that it’s a first winter bird (Euring 5).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pica pica: Datat / datado / aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La captura a mà d’un poll volander de garsa (Pica pica) em permet comprovar els caràcters utilitzats en la datació de juvenils (Euring 3)  i ocells de segon any (Euring 5) d’aquest còrvid.

Malgrat que les plomes de vol es troben en creixement (l’ocell encara no és capaç de volar), es veu clarament que les primàries més externes (P9 i P10) tenen la taca blanca interior molt curta, deixant un extrem negre superior als 16 i 10 mm respectivament (foto 2). En el cas d’un ocell que ja hagués efectuat la primera muda post-nupcial completa (Euring 4), la taca blanca seria molt més llarga i deixaria l’extrem negre molt més curt (foto 3).

Foto 2          © Jordi Cerdeira i Ribot

S’ha de tenir present, però, que és possible que exemplars juvenils  de la zona sud de la distribució de l’espècie realitzin una muda post-juvenil molt més extensa de l’habitual que inclogui algunes o totes les primàries. En aquest cas el sistema indicat per datar no seria adequat.

El color de l’iris també permet datar l’espècie (foto 4). Els juvenils el tenen pàl·lid (dalt) i en els adults és molt més fosc ( a baix), tot i que el canvi gradual fa que sigui un caràcter poc fiable en ocells de segon any calendari (Euring 5).

_________________________________

La captura a mano de un volantón de urraca (Pica pica) me permite comprobar los caracteres utilizados en la datación de individuos juveniles (Euring 3)  y de segundo año (Euring 5) de este  córvido.

Foto 3              © Jordi Cerdeira i Ribot

Aunque las plumas de vuelo se encuentran en crecimiento (el ave aún no es capaz de volar), se ve claramente que las primarias más externas (P9 i P10) tienen la mancha blanca interna muy corta, dejando un extremo negro superior a los 16 y 10 mm respectivamente (foto 2).  Si fuese un ave que ya hubiese efectuado la primera muda completa postnupcial (Euring 4), la mancha blanca sería mucho más larga y dejaría un extremo negro más corto (foto 3).

La posibilidad que algunos juveniles, principalmente de la zona sud de distribución de esta especie, realicen una muda postjuvenil mucho más extensa de lo habitual que incluiría alguna o incluso todas las primarias haría inadecuado este sistema de datación.

El color del iris también permite datar esta especie (foto 4). En los juveniles es pálido (arriba) y en los adultos es mucho más oscuro (abajo),  aunque el cambio gradual lo convierte en un carácter poco fiable en aves de segundo año calendario (Euring 5).

Foto 4      © Jordi Cerdeira i Ribot

_________________________________

A chick of  Magpie (Pica pica) shows me the characters for ageing juvenile (Euring 3) and second year birds (Euring 5).

Flying feathers are growing (the bird don’t fly), but it’s clearly that the most externally primaries  (P9 and P10) have a short white spot. They have a black end of more than 16 and 10 mm  respectively (photo 2). If it was a bird that had done his first completely post-breeding moult (Euring 4), the white spot would have been longer and the black end would have been more short (photo 3).

It’s possible that some juvenile birds of  southern ditribution, may make a extensive postjuvenile moult that include some primaries. In this case, this metode isn’t  suitable.

Iris color it’s another good character for aging this birds. In juveniles it’s pale (up) and in adults is dark (down).  Anyway, it’s a gradual process and it’s difficult ageing second year birds (Euring 5).