Arxius

Passer montanus: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Pardal xarrec (Passer montanus) anellat el 12 d’octubre de 2012 al terme d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a adult.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 2 de desembre del 2017 a la mateixa zona, 1.877 dies (5 anys, 1 mes i 18 dies) després de l’anellament. Hi ha una altra recuperació del 27 d’abril de 2016.

La seva edat real és de cinc anys o més, ja que va néixer a l’any 2012 o abans. Es tracta d’una espècie resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 13 anys i 1 mes.

____________________

Gorrión molinero (Passer montanus) anillado el 12 de octubre de 2012 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como ejemplar adulto.

Recuperado el dia 2 de diciembre del 2017 en la misma zona, 1.877 días (5 años, 1 mes y 18 días) después del anillamiento. Hay otra recuperacion más el 27 de abril de 2016.

Su edad real es de de cinco años o más ya que nació el 2012 o antes. Se trata de una especie residente

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 13 años y 1 mes.

____________________________________

Tree sparrow (Passer montanus) ringed in October 12th, 2012 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult.

Recovery in Desember 2nd, 2017 in the same place, 1.877 days (5 years, 1 month and 18 days) after ringing. There are another recovery in April 27th, 2016.

It’s five years old or older, because it was born in 2012 or earlyer. It’s a resident specie.

The absolute record for a wild specimen of this species is 13 years and 1 month old.

Passer montanus: Sarna / Scaly legs

© Jordi Cerdeira

La sarna és una malaltia causada per àcars que infecten principalment les potes dels ocells i provoquen la formació de callositats. Avui ha estat una femella de pardal xarrec (Passer montanus) la que estava greument afectada a ambdues potes.

A més de la deformació típica als dits, també tenia com una mena d’expansió plana al llarg de tot el tars (veure foto1).

_____________________________

La sarna es una enfermedad causada por ácaros que infectan principalmente las patas de las aves provocando la formación de callosidades.  Hoy ha sido una hembra de gorrión molinero (Passer montanus) la que estaba gravemente afectada en las dos patas.

A parte de la deformación típica en los dedos, también tenía como una especie de extensión plana a lo largo del tarso (ver foto1 ).

© Jordi Cerdeira i Ribot

_____________________________

Scaly legs is a disease caused by mites.  It produces  importants calluses in the legs of birds and is relatively common in some birds (specialy in fringidae ).  Today it has been a tree sparrow (Passer montanus) female that was severely affected by both legs.

In addition to the typical deformation of the fingers, it also had a kind of flat expansion in the tarsus (see picture 1).

Passer montanus: leucisme parcial (mínim) / partial leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels pardals xarrecs (Passer montanus) capturats avui presentava una secundària (S1) completament blanca  (leucisme parcial) a l’ala dreta. La resta de plomes, tant de l’ala com del cos, tenien una coloració del tot  normal.

© Jordi Cerdeira i Ribot

_______________________________

Uno de los gorriones molineros (Passer montanus) capturados hoy presentaba una secundaria (S1) completamente blanca (leucismo parcial) en el ala derecha . El resto de plumas, de las alas y de todo el cuerpo, tenían una coloración completamente normal.

_________________________________

One of the tree sparrows (Passer montanus) caught today, shows a secondary (S1) completely white (partial leucism) on the right wing. The rest of the feathers had a normal coloration.

Certhia brachydactyla: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Raspinell (Certhia brachydactyla) anellat el 20 de setembre de 2008 al pas del Llobregat pel terme de Monistrol de Monserrat (Bages, Catalunya).

Recuperat el dia 8 de setembre de 2012 a la mateixa zona, 1.449 dies (3 anys, 11 mesos i 17 dies) després de l’anellament. Hi ha altres recuperacions del 3 de maig de 2009, 13 de juny de 2009, 5 de setembre de 2009 i 15 d’octubre de 2011.

La seva edat real és de quatre anys o més, ja que va néixer a l’any 2008 o abans. Es tracta d’una espècie resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 5 anys i 9 mesos.

____________________

Agateador común (Certhia brachydactyla) anillado el 20 de septiembre de 2008 al paso del río Llobregat por Monistrol de Montserrat (Bages, Cataluña).

Recuperado el dia 8 de septiembre del 2012 en la misma zona, 1.449 días (3 años, 11 meses y 17 días) después del anillamiento. Hay otra recuperacion del 3 de mayo de 2009, 13 de junio de 2009, 5 de septiembre de 2009 i 15 de octubre de 2011.

Su edad real es de de quatro años o más ya que nació el 2008 o antes. Se trata de una especie residente

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 5 años y 9 meses.

____________________________________

Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla) ringed in September 20th, 2008 in Llobregat river in Monistrol de Montserrat (Bages, Catalonia).

Recovery in September 8th, 2012 in the same place, 1.449 days (3 years, 11 months and 17 days) after ringing. There are more recovery in May 3rd, 2009; June 13th, 2009; September 5th, 2009 and October 15th, 2011..

It’s four years old or older, because it was born in 2008 or earlyer. It’s a resident specie.

The absolute record for a wild specimen of this species is 5 years and 9 month old.