Arxius

Pollets de pàrids / polluelos de páridos / parid chikcs

L’anellament de pollets de pollets de pàrids en caixes-niu és molt habitual.

Tot i que els materials amb que fan els nius i, sobretot, l’observació dels pares ens poden facilitar molt la feina, hi ha algunes diferències notables que ens permetran identificar fàcilment els pollets de les espècies més freqüents: mallerengues carboneres (Parus major), mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) i mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus).

No oblidem tampoc que, en alguns casos, ens podem trobar també postes mixtes que es poden produir quan una de les espècies ocupa el niu que ja té ous d’una altra.

Per determinar correctament l’espècie hi ha tres factors a tenir en compte: la mida (1), la coloració de les plomes del cos (2) i la de les boqueres (3).

1. La mida de les mallerengues blaves és clarament menor que la de mallerengues emplomallades i carboneres.

© Jordi Cerdeira i Ribot

2. Pel que fa a la coloració dorsal, mentre que la mallerenga emplomallada és clarament marró, la de mallerengues blaves i carboneres té una tonalitat més verdosa. La part del pit i ventral és més groga en mallerenga blava que en la carbonera i només apareix la corbata negra en mallerenga carbonera. La mallerenga emplomallada és de pit marró molt clar, gairebé blanc i amb la típica línia negra en forma de collar al coll.

3. Les boqueres (comissures del bec) són l’altre característica que pot ajudar molt, i encara més si no tenen el plomissol desenvolupat. A mallerenga carbonera, són d’un groc pàl·lid, gairebé blanc, mentre que a les altres espècies són clarament grogues.

____________________

El anillamiento de polluelos de páridos en cajas nido es muy habitual.

Aunque los materiales con que construyen los nidos y la observación de los padres nos pueden facilitar enormemente la labor, hay algunas diferencias notables que nos permitirán identificar fácilmente a los polluelos de las especies más frecuentes: carbonero común (Parus major), herrerillo común (Cyanistes caeruleus) y herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus).

No olvidemos tampoco que, en algunos casos, podemos encontrarnos con puestas mixtas que se producen cuando una de las especies ocupa el nido que ya tiene huevos de otra.

Para determinar correctamente la especie hay tres factores a tener en cuenta: el tamaño (1), la coloración de las plumas del cuerpo (2) y la de las boqueras (3).

1.El tamaño del herrerillo común es claramente inferior al de carbonero común y herrerillo capuchino.

2.En lo referente a la coloración dorsal, mientras que el herrerillo capuchino es claramente marrón, la de carbonero y herrerillo común tiene un tono más verdosa. La zona del cuello y ventral, es más amarilla en herrerillo común que en carbonero y solo aparece la corbata negra en carbonero . El herrerillo capuchino tiene pecho marrón muy claro, casi blanco, con el típico collar negro en cuello.

3.Las boqueras (comisuras del pico) son otra de las características útiles, y aún más si no tienen formado el plumón corporal. En carbonero común, son de un amarillo pálido, casi blanco, mientras que en las otras dos especies son claramente amarillas.

_____________________________________________________

The ringing of tit chicks in nests boxes is very common

Althought the materials with which they build the nests and the observation of the parents can greatly faciitate our work, there are some notable differences that will alow us to easily identify the chicks of the most frequents species: great tit (Parus major), blue tit (Cyanistes caeruleus) and crested tit (Lophophanes cristatus).

Let’s dont forget either that, in some cases, we can find mixed brood that occurs when one of the species ocuppies the nest that has eggs from other.

There are three factors to see: the size (1), the body feathers coloration (2) amb the colour of mouths (3).

1.The blue tit is clearly smaller in size than great and crested tits.

2.Regarding the dorsal coloration, while the crested tit is clearly brown, the blue and great tit have a more greenish hue. The neck and ventral area is more yellow in blue tit than in great tit and only in great tit appears the black tie. The crested tit, has a very light brown chest, almost white, with the typical black collar on its neck.

3.The mouths (corners of the beak) are another useful feature, and even more so if the body down is not formed. In great tit they are pale yellow, almost white, while in the other two species they are distinctly yellow.

Cyanistes caeruleus: Sexat / Sexado / Sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) no és un ocell fàcil de sexar fora de la temporada de cria. Tot i que, teòricament, els mascles presenten un blau més intens a les petites i mitjanes cobertores de l’ala i al casquet, i tenen la taca negra del coll més ample, a la pràctica resulta complicat determinar el grau d’intensitat i mida del collar si no tenim exemplars d’ambdós sexes per comparar.

En el cas d’avui, però, el fet de trobar-nos amb un exemplar jove (podem veure a la imatge de l’ala el contrast entre grans cobertores mudades i cobertores primàries juvenils) fa que la presència d’un blau molt intens sigui suficient per identificar-lo com a mascle. Una femella de primer any no tindria mai uns colors tant intensos.

____________________

El herrerillo común (Cyanistes caeruleus) no es un ave fácil de sexar fuera de la temporada de cría. Aunque, teóricamente, los machos presentan un azul más intenso en pequeñas y medianas coberteras del ala y en el capirote, y tienen la mancha negra del cuello más ancha, en la práctica, resulta complicado determinar el grado de intensidad y tamaño del collar si no tenemos ejemplares de los dos sexos para comparar.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En el caso de hoy, el hecho de encontrarnos con un ejemplar juvenil (podemos ver en la imagen del ala el contraste entre grandes coberteras mudadas y coberteras primarias juveniles) hace que la presencia de un azul muy intenso sea suficiente para identificarlo como macho. Una hembra de primer año nunca tendría unos colores tan intensos.

______________________

The blue tit (Cyanistes caeruleus) isn’t easy to sexing outside the breeding season. In theory, the males show a more intense blue on medium and lesser coverts and crown and they have a wider black spot on the neck. But, in practice, its difficult to determine the blue intensity and the size of the black if we don’t have a male and a female to compare.

Today, we have a juvenile (we can see in wing picture the contrast between moulted great coverts and juvenile primary coverts) and , in this case, the presence of a very intense blue it’s enought for identify it as a male. A female, would never have such intense colors.

Cyanistes caeruleus: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) fa una muda post-juvenil parcial en que, normalment, muda totes les petites, mitjanes i grans cobertores, la carpal, com a mínim l’àlula petita i de dues a tres terciàries.

A l’hora de buscar contrastos per datar correctament els ocells, la diferència de coloració entre grans cobertores i cobertores primàries acostuma a ser un caràcter molt fiable.

Mentre que en ocells que ja han efectuat la primera muda post-nupcial completa (adults Euring 4) no hi ha contrast entre aquests dos tipus de cobertores. Veure fotografia 2.

En ocells de primer o segon any que només han fet la muda post-juvenil (Euring 3 o 5) s’aprecia clarament el contrast entre les grans cobertores mudades (amb vora externa clarament blava) i les cobertores primàries juvenils (amb vora externa de color grisós). Veure fotografia 3.

__________________________________________________

El herrerillo común (Cyanistes caeruleus) realiza una muda postjuvenil parcial en que, habitualmente, renueva todas las pequeñas, medianas y grandes coberteras, la carpal, al menos la más pequeña de las plumas del álula y dos o tres terciarias.

© Jordi Cerdeira i Ribot                               Foto 2

Al buscar contrastes para datar correctamente cada ave, la diferencia de coloración entre grandes coberteras y coberteras primarias acostumbra a ser un carácter  muy fiable.

Mientras que en aves que ya han efectuado la primera muda postnupcial completa (adultos Euring 4) no hay contraste entre estos dos tipos de coberteras. Ver fotografía 2.

En aves de primer o segundo año que sólo han realizado la muda postjuvenil (Euring 3 o 5) se aprecia claramente el contraste entre la grandes coberteras mudadas (con margen externo claramente azulado) y las coberteras primarias juveniles (con margen externo de color grisáceo). Ver fotografía 3.

__________________________________________________

In post-breeding moult,  blue tit (Cyanistes caeruleus)  changes all marginal, median and greater coverts; carpal covert, one or more feathers of alula and two or three tertials.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                            Foto 3

The best option for aging this bird is looking for the contrast between greater coverts and primary coverts.

In birds that have made the complete post-breeding moult (adults Euring 4), there aren’t contrast between this two kinds of coverts. See photo 2.

In first or second year birds, that have made only the post-juvenile moult (Euring 3 o 5), it’s easy to see the contrast between moulted greater coverts (with blue external edge) and primary coverts (with grey external edge), see photo 3.

Cyanistes caeruleus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga blava (Cyanistes caruleus) anellada el 9 de juny de 2008 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a femella adulta.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperada el dia 27 de maig de 2013 al pas del riu Llobregt pel terme d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) a uns 500 metres del punt d’anellament, 1.814 dies (4 anys, 11 mesos i 22 dies) després.

La seva edat real és de sis o més anys, ja que va néixer el 2006 o abans. Es tracta d’una espècie resident

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 11 anys i 7 mesos.

____________________

Herrerillo común (Cyanistes caerueus) anillado el 9 de junio de 2008 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como una hembra adulta.

Recuperado el dia 27 de mayo del 2013 al paso del río Llobregat por Olesa de Montserrat (Baix llobregat, Cataluña) a unos 500 metros del punto de anillamiento, 1.814 días (4 años, 11 meses y 22 días) después.

Su edad real es de seis o más años, ya que nació en 2006 o antes. Se trata de una especie residente a la que se añaden ejemplares invernantes.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 11 años y 7 meses.

____________________________________

Blue tit (Cyanistes caeruleus) ringed in June 9th, 2008 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult female.

Recovery in May 27th, 2013 in Llobregat river, in Olesa de Montserrat (Baix llobregat, Catalonia) about 500 meters from the ringing point, 1.814 days (4 years, 11 months and 22 days) after.

It’s six years old or more, because it was born in 2006 or before. It’s a resident specie to wich wintering birds are added.

The absolute record for a wild specimen of this species is 11 years and 7 month old.