Arxius

Chloris chloris: Segon any en muda post-nupcial / Segundo año en muda postnupcial / Second year in post-breeding moult

El verdum (Chloris chloris) fa una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial en que pot mudar totes o gran part de les grans cobertores, terciàries, alguna secundària i fins i tot un alt nombre de primàries amb les seves cobertores corresponents.

La femella capturada avui es trobava al principi de la seva primera muda post-nupcial i mostrava fins a tres generacions de plomes a l’ala, fet que ens ha permès datar-la com a exemplar de segon any (Euring 5).

Tal i com es veu a les imatges, destaquen dues primàries en muda activa i les seves cobertores (molt més fosques que la resta) que corresponen a la muda post-nupcial d’aquest any. Si ens fixem en les grans cobertores, però, detectem un important contrast entre les dues més externes (molt més pàl·lides i desgastades) i la resta. Aquestes dues plomes són encara juvenils i la resta corresponen a les grans cobertores mudades durant la muda post-juvenil de l’any passat.

Tot i que no es veu clarament a la imatge, el mateix passa a l’àlula, on la gran va ser mudada l’any passat, però la mitjana i la petita no (són plomes juvenils).

La manca d’aquest contrast entre secundàries o les primàries ens fa pensar que encara han de ser totes plomes juvenils.

© Jordi Cerdeira i Ribot

__________________________________________________________

El verderón (Chloris chloris) realiza una muda postnupcial completa y una postjuvenil parcial en que puede mudar todas o gran parte de las grandes coberteras, terciarias, algunas secundarias y hasta un gran número de primarias con sus coberteras correspondientes.

La hembra capturada hoy se encontraba al inicio de su primera muda postnupcial y presentaba hasta tres generaciones de plumas en sus alas. Este hecho nos ha permitido datarla como ave de segundo año (Euring 5).

Como se observa en las imágenes, destacan dos primarias en muda activa y sus coberteras (mucho más oscuras que el resto) que corresponden a la muda postnupcial de este año. Si nos fijamos en las grandes coberteras, también detectamos un importante contraste entre las dos más externas (mucho más pálidas y desgastadas) y el resto. Estas dos plumas son aún juveniles y el resto corresponden a las grandes coberteras mudadas durante la muda postjuvenil del año pasado.

Aunque no se ve claramente en la imagen, lo mismo pasa en el álula, donde la grande también fue mudada el año pasado, pero la mediana y la pequeña no (plumas juveniles).

La falta de contrastes entre secundarias o primarias, nos lleva a deducir que deben de ser todas plumas juveniles.

__________________________________________________________

The greenfinch (Chloris chloris) makes a complete post-breeding moult and a partial post-juvenile.It can moult all or a lot of greater coverts, tertials, some secundaries and a variate number of primaries and its coverts.

The female captured today was at the beginning of her first post-breeding moult and had three generations of feathers on her wings, this llow as to say that is a second year bird (euring 5).

© Jordi Cerdeira i Ribot

As can be seen in the images, two primaries and their coverts in active moult stand out (much darker than the rest), they correspond to the current post-breeding moult. If we look at the greater coverts, we also detect an important contrast between the two most external (much paler and worn) and the rest. These two feathers are still juvenile and the rest correspond to the greater coverts that molt during the post-juvenile moult last year.

Althought it’s not clarly in the image, the same happens in the alula feathers. The greater was also molted last year, but not the medium and the little, they are juveniles.


The lack of contrasts in secondary or primary, leads us to deduce that they must be all juvenile feathers.

.

Serinus serinus: Datat i sexat / Datado y sexado / Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

El gafarró (Serinus serinus) fa una muda post-juvenil molt extensa que pot, en alguns casos, arribar a ser completa. El més usual, però, és que només afecti petites i mitjanes cobertores i un nombre important de grans cobertores.

Al mascle de segon any (Euring 5) capturat avui es pot detectar fàcilment el límit de muda a les grans cobertores: les cinc més externes encara són juvenils (fotografia 1). A la cua (fotografia 2), a més, també s’hi poden diferenciar la major part de les plomes juvenils marronoses i punxegudes pel desgast, de les dues mudades més fosques i arrodonides. En aquest cas, també ha mudat les supra-cobertores caudals.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pel que fa al sexat, en el mascle és característic el  groc al front i el pit també groc intens i sense ratllat, tal i com queda patent a la fotografia 3.

______________________

El verdecillo (Serinus serinus) realiza una muda postjuvenil muy extensa que puede llegar a ser completa aunque lo más habitual es que solo afecte a pequeñas y medianas coberteras y a un nombre considerable de grandes coberteras.

En el macho de segundo año (Euring 5) capturado hoy, se pude detectr fácilmente el límite de muda entre grandes coberteras: las cinco más externas son aún juveniles (fotografía 1). En la cola (fotografía 2), además, también pueden diferenciarse la mayor parte de rectrices juveniles marronáceas y puntiagudas por el desgaste, de las dos plumas mudadas más oscuras y redondeadas. En este caso también ha mudado las supracoberteras caudales

En lo referente al sexado, en el macho es característico el amarillo en la frente y el pecho, también amarillo, sin listado como queda patente en la imagen 3.

_______________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

The European serine (Serinus serinus) makes a very extensive post-juvenile moult that, in some case,  can be complete. Usually, affects only lesser and median coverts and a variable number of greater coverts.

In the second year male (Euring 5) catched today, it’s easy see the moult limit in greater coverts: five outermost feathers are juveniles (photo 1). In the tail (photo 2), there are two rectrices moulted. Are dark and round. The juvenile feathers are brownish and its end is more sharp for wear. This bird has also changed the upper-tail coverts.

For sexing, the male has a yellow front and his breast is yellow and without listing (see photo 3).

 

Fringilla coelebs: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

Els pinsans (Fringilia coelebs) acostumen a fer mudes post-juvenils molt extenses en que poden deixar alguna gran cobertora juvenil externa sense mudar. La presència de contrast en aquestes plomes és un bon mètode per datat, però pot presentar problemes en el cas de les femelles per la semblança de tonalitats en les plomes juvenils i d’adult.

A principis de primavera, el desgast de les plomes juvenils és molt més elevat que el de les plomes mudades. Ara serà fàcil detectar el contrast fins i tot en  femelles.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Aquesta situació es dona en la femella de segon any (Euring 5) capturada avui en que es fa evident la gran cobertora juvenil molt més pàl·lida i desgastada que la resta de grans cobertores mudades.

L’enorme desgast de les rectrius de la cua reforcen aquest datat.

__________________________

Los pinzones (Fringilia coelebs) acostumbran a realizar mudas postjuveniles muy extensas en las que pueden dejar alguna gran cobertera juvenil externa sin mudar. La presencia  de contraste en estas plumas es un buen método para datar, pero puede presentar problemas en el caso de las hembras por la similitud entre las tonalidades de plumas juveniles y de adulto.

A principios de primavera, el desgaste de las plumas juveniles es mucho más notable que en las plumas mudadas. Ahora será fácil descubrir el contraste, incluso en las hembras.

Esta situación se da en la hembra de segundo año (Euring 5) capturada hoy. Se ve claramente la gran cobertera juvenil mucho más pálida y desgastada que el resto de grandes coberteras mudadas.

El enorme desgaste en las rectrices de la cola permiten confirmar su edad.

__________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

The chaffinch (Fringilia coelebs) makes an extensive  postjuvenile moult. They can leave without moult some of outermost greater coverts. The contrast between moulted and not moulted feathers is good for aging, but is difficult in females because the color of feathers are vey similar in both cases.

In early spring, the wear of juveniles feathers it’s remarcable and is easy to looking for this contrast.

It’s the case of this second year  female (Euring 5) that shows one juvenile greater covert most pale and worn that the others.

The feathers of tail show an enormous wear that confirm their age.

Fringilla coelebs: Sarna / Scaly legs

sarna0004A finals d’hivern la sarna afecta, en major o menor grau, a un nombre considerable dels pinsans (Fringilla coelebs) hivernants.

Produïda per àcars, la sarna afecta principalment a les potes on ocasiona unes callositats que poden arribar a impedir a l’ocell utilitzar la pota amb normalitat. A la femella que hem capturat avui li havia passat això i hem optat per eliminar les callositats. Estaven molt ben aïllades: eren dos grans protuberàncies que sortien a banda i banda del dit.

Hem utilitzat unes tisores i han sortit fàcilment sense lesionar el dit i gairebé sense sagnar. Un cop comprovat que no hi havia hemorràgia hem alliberat l’ocell que semblava en perfectes condicions.

______________________

A finales del invierno, la sarna afecta, en mayor o menor grado, a un considerable número de los pinzones (Fringilla coelebs) invernantes.

sarna0003Producida por ácaros, la sarna afecta principalmente a las patas donde ocasiona unas callosidades que pueden llegar a impedir al ave la correcta utilización de su pata. La hembra que hemos capturado hoy se encontraba en este caso y hemos optado por eliminar las callosidades.  Estaban muy bien aisladas: eran dos grandes protuberancias que sobresalían a cada lado del dedo.

Hemos utilizado unas tijeras y han salido fácilmente sin lesionar el dedo y casi sin sangrar. Una vez comprobado que no había hemorragia ninguna hemos liberado al ave que parecía en perfecto estado.

______________________

In late winter, scaly legs affects a considerable number of wintering common chaffinch (Fringilla coelebs).

Caused by mites, the disease mainly affects the legs causing a remarkable calluses. Sometimes, the bird can not properly use the foot. The female that capture today was one of those cases and we decide to remove the calluses. They were very well defined on each side of a singer.

We easily cut the calluses with scissors without injured finger. Almoust no blood came out. Shortly, once assured that there was no bleeding, have released the bird.

Carduelis carduelis: Datat / Datado/ Aging

Foto 4                 © Jordi Cerdeira i Ribot

La cadernera (Carduelis carduelis) fa una muda post-juvenil molt extensa que pot arribar a ser completa en alguns casos.

La detecció d’individus de primer hivern (Euring 5) pot ser més o menys complicada, o fins  i tot impossible, en funció del nombre de plomes juvenils de vol retingudes.

El cas més senzill el trobarem en aquells casos en que no s’han mudat totes les grans cobertores com en la femella capturada fa uns dies de les fotografies 1, 2 i 4 amb dues grans cobertores juvenils no mudades. El contrast entre grans cobertores internes mudades amb groc brillant i les juvenils, d’un groc molt apagat, farà fàcil el datat.

En el cas d’exemplars que hagin mudat totes les grans cobertores caldrà buscar el contrast entre secundàries i terciàries o entre primàries i entre cobertores primàries i grans cobertores. Aquest darrer cas és el que ens mostra la foto 3 de l’ala del mascle Euring 5 capturat ahir amb la majoria de les plomes de vol mudades. Només queden sense mudar les quatre primàries més externes que es veuen més desgastades i d’un to més marronenc que les mudades que són més  negres i amb la taca terminal blanca ben visible pel poc desgast. Tampoc ha mudat les cobertores primàries que contrasten lleument amb les grans cobertores mudades més fosques.

Foto 1                       © Jordi Cerdeira i Ribot

____________________________

El jilguero (Carduelis carduelis) realiza una muda post-juvenil muy extensa que puede llegar a ser completa en algunos casos.

La determinación de individuos de primer invierno (Euring 5) puede ser más o menos compleja, y hasta imposible, en función del nombre de plumas de vuelo juveniles retenidas.

El caso menos complicado lo encontraremos en aquellos casos en que no se han mudado todas las grandes coberteras como en la hembra capturada hace unos días de las imágenes 1, 2 y 4 con las dos grandes coberteras más externas juveniles. El contraste entre grandes coberteras internas mudadas de amarillo brillante y las pocas juveniles más externas de un amarillo mucho más apagado, casi blancuzco, hará fácil el datado.

Foto 2                         © Jordi Cerdeira i Ribot

Cuando los ejemplares hayan mudado todas las grandes coberteras, será necesario buscar contrastes entre secundarias y terciarias o entre primarias y entre coberteras primarias i grandes coberteras. Este último caso es el que muestra la imagen 3 del ala del macho Euring 5 capturado ayer con la mayor parte de las plumas de vuelo mudadas. Sólo quedan sin mudar las cuatro primarias más externas que se ven más desgastadas y de un tono más marrón que las mudadas que son más negras y con mancha terminal blanca bien visible debido al poco desgaste. Tampoco ha mudado las coberteras primarias que contrastan levemente con las grandes coberteras mudadas más oscuras.

____________________________

The Goldfinch (Carduelis carduelis) make a very extensive post juvenile moult that, sometimes, can be complete.

The first winter birds (age Euring 5) can be identify more or less easily  according with the number of juvenile wing feathers moulted.

Foto 3                            © Jordi Cerdeira i Ribot

In the most easily case, the bird has moulted only some of the greater coverts. The female captured some days ago (picture 1, 2 and 4) had two greater coverts juveniles not moulted (the most external). The contrast between innermost greater coverts moulted with bright yellow and outermost juvenile greater coverts with a light yellow (almost white) will do easy this ageing.

When the birds has moulted all greater coverts, we’ll looking for the contrast between secondaries, tertials or between primaries and primaries coverts and greater coverts. In picture 3 we can see a male of first winter (Euring 5) caught yesterday. It had moulted greater coverts, tertials, secundaries and the six innermost primaries. The primaries moulted are more blackish that juvenile primaries and are less worn and  show the white terminal spott clearly. Primari coverts are not moulted, so, and contrast slightly with moulted great coverts.

Chloris chloris: sexant joves / sexing young / sexando juveniles

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

Amb la captura d’un quants verdums (Carduelis chloris) he pogut comparar sexes. Malgrat ser de primer any (Euring 3) es poden veure clarament les diferències entre sexes a les primàries i rectrius.

Tot i que les plomes del cos de tons brunencs i el ratllat marronós (foto 1) denoten que es tracta d’exemplars nascut aquesta primavera, les primàries 7 i 8 dels mascles presenten l’hemibandera externa ben groga fins al raquis, mentre que les femelles mostren només la part més externa de l’hemibandera externa groga (foto 3).

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

A les rectrius més externes, el groc és més ampli i ocupa tota l’hemibandera interna de la ploma fins al raquis en els mascles, mentre que, en les femelles, només esdevé una taca  allargada en forma de punxa que es va allunyant del raquis a mida que puja per l’hemibandera interna (foto 2).

___________________

I can compare sexual characteristics with the capture of some  Greenfinches (Carduelis chloris). Although, they were first year birds (Euring 3), clearly show sex differences in primaries and rectrices.

Despite the  brownish stipes of body and head  feathers (photo 1) indicate they were born this spring, 7th and 8th primaries show outer webs yellow completely in males, while the female primaries are yellow only in the outer half  of outer vanes (foto 3).

In most externally rectrices, the yellow color is more width and fill all outer vane. In females, is only a elongate spike that separates of raquis when it goes up to outer vane.

_____________________________________

Foto 3 © Jordi Cerdeira i Ribot

Con la captura de algunos  verderones (Carduelis chloris) he podido comparar sexos. Aunque todos eran de primer año (Euring 3) se pueden apreciar claramente  las diferencias entre sexos en primarias y rectrices.

Aunque las plumas del cuerpo y cabeza de tonos parduzcos y con rayas marrones (foto 1) denotan que se trata de ejemplares nacidos esta primavera, las primarias 7 y 8  de los machos presentan la hemibandera externa amarilla hasta el raquis, mientras que las hembras muestran solo la parte más externa de la hemibandera externa amarilla (foto 3).

En las rectrices más externas, el amarillo es más amplio y ocupa toda la hemibandera interna de la pluma hasta el raquis en el macho, mientras que, en las hembras, es una mancha alargada en forma de cuña que se va alejando del raquis a medida que va subiendo por la hemibandera interna (foto 2).