Arxius

Parus major: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga carbonera (Parus major) anellada el 10 de juny de 2017 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com jove de l’any de sexe indeterminat.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 17 de desembre de 2022 a la mateixa zona, 2.016 dies (5 anys, 6 mesos i 7 dies) després de l’anellament i sexat com a mascle.

La seva edat real és de cinc anys. Es tracta d’una espècie resident. No hi ha cap més recuperació durant aquest temps.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 15 anys i 5 mesos.

____________________

Carbonero común (Parus major) anillado el 10 de junio de 2017 al paso del riu Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un juvenil de sexo indeterminado.

Recuperado el dia 17 de diciembre de 2022 en la misma zona, 2.016 días (5 años, 6 meses y 7 días) después del anillamiento y seado como macho.

Su edad real es de cinco años. Se trata de una especie residente. No hay ningúna otra recuperación durante este período de tiempo.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 15 años y 5 meses.

____________________________________

Great tit (Parus major) ringed in June 10th, 2017 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in Desember 17th, 2022 in the same place, 2.016 days (5 years, 6 months and 7 days) after ringing.

It’s five years old bird. It’s a resident specie and there aren’t more recoveys of this bird.

The absolute record for a wild specimen of this species is 15 years and 4 months old.

Pollets de pàrids / polluelos de páridos / parid chikcs

L’anellament de pollets de pollets de pàrids en caixes-niu és molt habitual.

Tot i que els materials amb que fan els nius i, sobretot, l’observació dels pares ens poden facilitar molt la feina, hi ha algunes diferències notables que ens permetran identificar fàcilment els pollets de les espècies més freqüents: mallerengues carboneres (Parus major), mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) i mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus).

No oblidem tampoc que, en alguns casos, ens podem trobar també postes mixtes que es poden produir quan una de les espècies ocupa el niu que ja té ous d’una altra.

Per determinar correctament l’espècie hi ha tres factors a tenir en compte: la mida (1), la coloració de les plomes del cos (2) i la de les boqueres (3).

1. La mida de les mallerengues blaves és clarament menor que la de mallerengues emplomallades i carboneres.

© Jordi Cerdeira i Ribot

2. Pel que fa a la coloració dorsal, mentre que la mallerenga emplomallada és clarament marró, la de mallerengues blaves i carboneres té una tonalitat més verdosa. La part del pit i ventral és més groga en mallerenga blava que en la carbonera i només apareix la corbata negra en mallerenga carbonera. La mallerenga emplomallada és de pit marró molt clar, gairebé blanc i amb la típica línia negra en forma de collar al coll.

3. Les boqueres (comissures del bec) són l’altre característica que pot ajudar molt, i encara més si no tenen el plomissol desenvolupat. A mallerenga carbonera, són d’un groc pàl·lid, gairebé blanc, mentre que a les altres espècies són clarament grogues.

____________________

El anillamiento de polluelos de páridos en cajas nido es muy habitual.

Aunque los materiales con que construyen los nidos y la observación de los padres nos pueden facilitar enormemente la labor, hay algunas diferencias notables que nos permitirán identificar fácilmente a los polluelos de las especies más frecuentes: carbonero común (Parus major), herrerillo común (Cyanistes caeruleus) y herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus).

No olvidemos tampoco que, en algunos casos, podemos encontrarnos con puestas mixtas que se producen cuando una de las especies ocupa el nido que ya tiene huevos de otra.

Para determinar correctamente la especie hay tres factores a tener en cuenta: el tamaño (1), la coloración de las plumas del cuerpo (2) y la de las boqueras (3).

1.El tamaño del herrerillo común es claramente inferior al de carbonero común y herrerillo capuchino.

2.En lo referente a la coloración dorsal, mientras que el herrerillo capuchino es claramente marrón, la de carbonero y herrerillo común tiene un tono más verdosa. La zona del cuello y ventral, es más amarilla en herrerillo común que en carbonero y solo aparece la corbata negra en carbonero . El herrerillo capuchino tiene pecho marrón muy claro, casi blanco, con el típico collar negro en cuello.

3.Las boqueras (comisuras del pico) son otra de las características útiles, y aún más si no tienen formado el plumón corporal. En carbonero común, son de un amarillo pálido, casi blanco, mientras que en las otras dos especies son claramente amarillas.

_____________________________________________________

The ringing of tit chicks in nests boxes is very common

Althought the materials with which they build the nests and the observation of the parents can greatly faciitate our work, there are some notable differences that will alow us to easily identify the chicks of the most frequents species: great tit (Parus major), blue tit (Cyanistes caeruleus) and crested tit (Lophophanes cristatus).

Let’s dont forget either that, in some cases, we can find mixed brood that occurs when one of the species ocuppies the nest that has eggs from other.

There are three factors to see: the size (1), the body feathers coloration (2) amb the colour of mouths (3).

1.The blue tit is clearly smaller in size than great and crested tits.

2.Regarding the dorsal coloration, while the crested tit is clearly brown, the blue and great tit have a more greenish hue. The neck and ventral area is more yellow in blue tit than in great tit and only in great tit appears the black tie. The crested tit, has a very light brown chest, almost white, with the typical black collar on its neck.

3.The mouths (corners of the beak) are another useful feature, and even more so if the body down is not formed. In great tit they are pale yellow, almost white, while in the other two species they are distinctly yellow.

Cyanistes caeruleus: Sexat / Sexado / Sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) no és un ocell fàcil de sexar fora de la temporada de cria. Tot i que, teòricament, els mascles presenten un blau més intens a les petites i mitjanes cobertores de l’ala i al casquet, i tenen la taca negra del coll més ample, a la pràctica resulta complicat determinar el grau d’intensitat i mida del collar si no tenim exemplars d’ambdós sexes per comparar.

En el cas d’avui, però, el fet de trobar-nos amb un exemplar jove (podem veure a la imatge de l’ala el contrast entre grans cobertores mudades i cobertores primàries juvenils) fa que la presència d’un blau molt intens sigui suficient per identificar-lo com a mascle. Una femella de primer any no tindria mai uns colors tant intensos.

____________________

El herrerillo común (Cyanistes caeruleus) no es un ave fácil de sexar fuera de la temporada de cría. Aunque, teóricamente, los machos presentan un azul más intenso en pequeñas y medianas coberteras del ala y en el capirote, y tienen la mancha negra del cuello más ancha, en la práctica, resulta complicado determinar el grado de intensidad y tamaño del collar si no tenemos ejemplares de los dos sexos para comparar.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En el caso de hoy, el hecho de encontrarnos con un ejemplar juvenil (podemos ver en la imagen del ala el contraste entre grandes coberteras mudadas y coberteras primarias juveniles) hace que la presencia de un azul muy intenso sea suficiente para identificarlo como macho. Una hembra de primer año nunca tendría unos colores tan intensos.

______________________

The blue tit (Cyanistes caeruleus) isn’t easy to sexing outside the breeding season. In theory, the males show a more intense blue on medium and lesser coverts and crown and they have a wider black spot on the neck. But, in practice, its difficult to determine the blue intensity and the size of the black if we don’t have a male and a female to compare.

Today, we have a juvenile (we can see in wing picture the contrast between moulted great coverts and juvenile primary coverts) and , in this case, the presence of a very intense blue it’s enought for identify it as a male. A female, would never have such intense colors.

Parus major: Datat / datado/ aging

Els juvenils de la mallerenga carbonera (Parus major) fan una muda post-nupcial parcial en que acostumen a mudar totes les grans, mitjanes i petites cobertores; entre dues i totes les terciàries; des d’una a les tres plomes de l’àlula i, potser, alguna secundària interna.

© Jordi Cerdeira i Ribot                      Foto 1

L’àlula és un bon punt on buscar contrast a no ser que hagi estat mudada completament. Com que l’àlula gran és la que muden en menor mesura, haurem d’observar si és menys blavosa i d’una tonalitat més marronosa que les plomes que ja estan mudades, tal i com s’observa a la fotografia 1. A la fotografia 2 hi tenim una àlula amb totes les plomes mudades.

Recordem que, en cas de no haver-hi contrast, caldrà buscar-lo entre terciàries i secundàries o  entre grans cobertores i cobertores primàries abans de poder assegurar que es tracta d’un ocells adult de més d’un any d’edat (Euring 6).

__________________________________

Los juveniles de carbonero común (Parus major)  realizan una muda postjuvenil en que acostumbran a mudar todas las grandes, medianas y pequeñas coberteras; entre dos y todas las terciarias; de una a tres de las álulas y, quizás, alguna secundaria interna.

El álula es un buen lugar donde buscar contrastes si no ha sido mudada completamente. Al ser el álula mayor la mudada en menor ocasión, deberemos observar si es menos azulada y de un tono más marronáceo que las ya mudadas, como se observa en la fotografia 1. En la foto 2, vemos una álula con todas las plumas mudadas.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                      Foto 2

Recordemos que, en caso de no haber contraste, deberemos buscarlo entre terciarias y secundarias o entre grandes coberteras y coberteras primarias antes de poder asegurar que se trata de un ave adulta de más de un año de edad (Euring 6).

________________________

Juveniles of great tit (Parus major) make a incomplete post-juvenile moult. Usually, they moult all greater, medium and lesser coverts  and two or three tertials;  some or all of the alula feathers and, perhaps, some secondaries.

The alula is a good place for looking for contrast if there are  some feather not moulted. The greater alula is moulted less, we must observe if it’s less bluish and more brownish that moulted alula feathers, like picture 1. In picture 2, we can see an alula  with all feathers moulted.

Remember that, if there aren’t contrast, we have to looking for between tertials and secondaries or between greater coverts and primary coverts before said that’s an adult bird with more of one year (Euring 6).

Cyanistes caeruleus: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) fa una muda post-juvenil parcial en que, normalment, muda totes les petites, mitjanes i grans cobertores, la carpal, com a mínim l’àlula petita i de dues a tres terciàries.

A l’hora de buscar contrastos per datar correctament els ocells, la diferència de coloració entre grans cobertores i cobertores primàries acostuma a ser un caràcter molt fiable.

Mentre que en ocells que ja han efectuat la primera muda post-nupcial completa (adults Euring 4) no hi ha contrast entre aquests dos tipus de cobertores. Veure fotografia 2.

En ocells de primer o segon any que només han fet la muda post-juvenil (Euring 3 o 5) s’aprecia clarament el contrast entre les grans cobertores mudades (amb vora externa clarament blava) i les cobertores primàries juvenils (amb vora externa de color grisós). Veure fotografia 3.

__________________________________________________

El herrerillo común (Cyanistes caeruleus) realiza una muda postjuvenil parcial en que, habitualmente, renueva todas las pequeñas, medianas y grandes coberteras, la carpal, al menos la más pequeña de las plumas del álula y dos o tres terciarias.

© Jordi Cerdeira i Ribot                               Foto 2

Al buscar contrastes para datar correctamente cada ave, la diferencia de coloración entre grandes coberteras y coberteras primarias acostumbra a ser un carácter  muy fiable.

Mientras que en aves que ya han efectuado la primera muda postnupcial completa (adultos Euring 4) no hay contraste entre estos dos tipos de coberteras. Ver fotografía 2.

En aves de primer o segundo año que sólo han realizado la muda postjuvenil (Euring 3 o 5) se aprecia claramente el contraste entre la grandes coberteras mudadas (con margen externo claramente azulado) y las coberteras primarias juveniles (con margen externo de color grisáceo). Ver fotografía 3.

__________________________________________________

In post-breeding moult,  blue tit (Cyanistes caeruleus)  changes all marginal, median and greater coverts; carpal covert, one or more feathers of alula and two or three tertials.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                            Foto 3

The best option for aging this bird is looking for the contrast between greater coverts and primary coverts.

In birds that have made the complete post-breeding moult (adults Euring 4), there aren’t contrast between this two kinds of coverts. See photo 2.

In first or second year birds, that have made only the post-juvenile moult (Euring 3 o 5), it’s easy to see the contrast between moulted greater coverts (with blue external edge) and primary coverts (with grey external edge), see photo 3.

Periparus ater: el meu rècords de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga petita (Periparus ater) anellada el 03 d’agost de 2013 a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà, Catalunya) com a femella aulta.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperada el dia 3 de juliol de 2015 a la mateixa zona, 1.055 dies (2 anys, 10 mesos i 19 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de quatre anys o més perquè va néixer el 2011 o abans. Es tracta d’una espècie resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 9 anys i 5 mesos.

____________________

Carbonero garrapinos (Periparus ater) anillado el 3

de agosto de 2012 en Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà, Cataluña) como hembra adulta.

Recuperado el dia 3 de julio de 2015 en la misma zona, 1.055 días (2 años, 10 meses y 19 días) después del anillamiento.

Su edad real es de quatro años o más, ya que nació en el 2011 o antes. Se trata de una especie residente.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 9 años y 5 meses.

____________________________________

Coal tit (Periparus ater) ringed in August 3rd, 2013 in Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà, Catalonia) like an adult female.

Recovery in July 3rd, 2015 in the same place, 1.055 days (2 years, 10 months and 19 days) after ringing.

It’s four years old or older, because it was born in 2011 or early. It’s a resident specie.

The absolute record for a wild specimen of this species is 9 years and 5 months old.

Cyanistes caeruleus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga blava (Cyanistes caruleus) anellada el 9 de juny de 2008 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a femella adulta.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperada el dia 27 de maig de 2013 al pas del riu Llobregt pel terme d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) a uns 500 metres del punt d’anellament, 1.814 dies (4 anys, 11 mesos i 22 dies) després.

La seva edat real és de sis o més anys, ja que va néixer el 2006 o abans. Es tracta d’una espècie resident

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 11 anys i 7 mesos.

____________________

Herrerillo común (Cyanistes caerueus) anillado el 9 de junio de 2008 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como una hembra adulta.

Recuperado el dia 27 de mayo del 2013 al paso del río Llobregat por Olesa de Montserrat (Baix llobregat, Cataluña) a unos 500 metros del punto de anillamiento, 1.814 días (4 años, 11 meses y 22 días) después.

Su edad real es de seis o más años, ya que nació en 2006 o antes. Se trata de una especie residente a la que se añaden ejemplares invernantes.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 11 años y 7 meses.

____________________________________

Blue tit (Cyanistes caeruleus) ringed in June 9th, 2008 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult female.

Recovery in May 27th, 2013 in Llobregat river, in Olesa de Montserrat (Baix llobregat, Catalonia) about 500 meters from the ringing point, 1.814 days (4 years, 11 months and 22 days) after.

It’s six years old or more, because it was born in 2006 or before. It’s a resident specie to wich wintering birds are added.

The absolute record for a wild specimen of this species is 11 years and 7 month old.