Arxius

Cettia cetti: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

Una senzilla manera de datar els rossinyols bords (Cettia cetti) juvenils a finals d’estiu és buscar plomes no mudades a les infracobertores caudals. Si queden plomes juvenils, contrasten amb les mudades perquè són d’un marró més clar (veure fotos). Malauradament, no trigaran gaire a mudar totes les infracobertores i llavors haurem d’anar a buscar els subtils contrasts a les grans cobertores per poder datar correctament.

________________________________________

Una forma fácil de fechar a los ruiseñores bastardos (Cettia cetti) juveniles a finales de verano es buscar plumas no mudadas en las infracoberteras caudales. Si quedan plumas juveniles, contrastan con las mudadas porque son de un marrón más claro (ver fotos).  Lamentablemente, no tardarán mucho en mudar todas las infracoberteras. Entonces tendremos que volver a buscar los siempre sutiles contrastes en las grandes coberteras para datar correctamente.

________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

A simple way for ageing juveniles of  Cetti’s Warbler (Cettia cetti) in late summer  is looking for not moulted feathers in under tail coverts. If there are juveniles feathers, they contrast with moulted feathers because are lighter brown (see photos). If the bird have moulted all under tail coverts, we’ll have to look for subtil contrast in greater coverts for a correctly date.

Cettia cetti: el meu rècord de longevitat / mis récord de longevidad / my longevity record

Rossinyol bord (Cettia cetti) anellat el 17 de maig del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a femella de segon any.

Recuperat el dia 11 de juny de 2018 a la mateixa zona, 1.486 dies (4 anys i 22 dies) després de l’anellament. Hi ha altres recaptures d’aquest mateix exemplar el 10 de juny de 2014, el 31 d’agost del 2017 i el 9 de setembre de 2017 .

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de cinc anys, ja que va néixer el 2013. Es tracta d’una espècie amb macles que actuen com a residents i femelles que fan moviments migratoris, però retornen a les mateixes zones de cria.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 7 anys i 6 mesos.

____________________

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) anillado el 17 de mayo de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como una hembra de segundo año.

Recuperado el dia 11 de junio del 2018 en la misma zona, 1.486 días (4 años y 22 días) después del anillamiento. Hay otras recapturas de este mismo ejemplar el 10 de junio de 2014, el 31 de agosto del 2017 y el 9 de septiembre de 2017 .

Su edad real es de cinco años, ya que nació en 2013. Se trata de una especie con machos residentes y hembras que realizan movimientos migratorios, pero retornan a las mismas zones de cría.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 7 años y 6 meses.

____________________________________

Cetti’s warbler (Cettia cetti) ringed in May 17th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in June 11th, 2018 in the same place, 1.486 days (4 years and 22 days) after ringing. There are more recoverys of this bird in June 10th, 2017; August 31th, 2017 and September 9th, 2017.

It’s five years old, because it was born in 2013. It’s a specie with resident males and with females that make migratory movements but return at the same breeding area.

The absolute record for a wild specimen of this species is 7 years and 6 month old.