Arxius

Luscinia megarhynchos: datat / datado / aging

El rossinyol (Luscina megarhynchos) fa una muda post-juvenil parcial en que muda les plomes juvenils pigallades per plomes d’adult uniformes. Queden sense mudar les primàries i secundàries, la major part de les terciàries, cobertores primàries, la major part de l’àlula, sovint la carpal i un nombre variable de grans cobertores.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Quan, a la primavera, arriben els ocells en migració prenupcial, la presència d’aquestes plomes ens servirà per a determinar quins són ocells de segon any (Euring 5).

Pel que fa a primàries i secundàries, les plomes juvenils, tot i tenir la mateixa coloració que els adults, presenten un desgast important (veure primàries a la imatge de l’ala), però on trobarem una major facilitat per datar és a les grans cobertores. Les grans cobertores juvenils presenten una típica taca terminal taronjosa, tot i que, degut al desgast, pot resultar complicada de detectar a la primavera.

A la imatge, es pot veure clarament aquesta taca terminal característica a les darreres tres grans cobertores, la quarta ja no és tan clara i, a partir d’aquí, les grans cobertores següents ja estan mudades.

____________________

El ruiseñor (Luscina megarhynchos) realiza una muda postjuvenil parcial en que muda las plumas juveniles moteadas por plumas uniformes de adulto. Quedan sin mudar las primarias, secundaria, la mayoría de las terciarias, coberteras primarias, la mayor parte del álula, normalmente la carpal y un número variable de grandes coberteras.

Cuando, en primavera, llegan las aves en migración prenupcial, la presencia de estas plumas nos servirán para determinar a las aves de segundo año (Euring 5).

En lo referente a primarias y secundarias, las plumas juveniles, aunque tengan la misma coloración que las adultas, presentan un desgaste importante (ver primarias en la fotografía del ala), pero donde encontraremos una mayor facilidad para el datado es en las grandes coberteras. Las grandes coberteras juveniles presentan una típica mancha terminal anaranjada que, eso sí, puede resultar complicada de detectar en primavera debido al desgaste.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen del ala, podemos ver claramente esta mancha terminal característica en las tres grandes coberteras más externas. En la cuarta ya no es tan clara y,  partir de esta, las grandes coberteras siguientes ya están mudadas.

_________________

The nightingale (Luscina megarhynchos) makes a partial postjuvenile moult. They changes spotted juvenile feathers for uniform adult feathers. Don’t moult primaries, secondaries, most of tertials and alula,  primary coberts, usually the alula and a variable number of great coverts.

When, in spring, arrive the birds in pre-breeding migration, the presence of this juvenile feathers serve us for aging second year birds (Euring 5).

Primaries and secondaries have the same coloration that adults feathers, but they are very worn (see primaries in wing picture). But, the best character for aging is looking for in great coverts. The juvenile great coverts show a typical terminal orange spot, but, it’s true, in spring they can be very worn out and, then, is difficult to dettect.

In wing picture, we can see clearly this terminal spot in the three outermost great coverts. In fourth it isn’t clear and, the others great coverts were changed in juvenile moult.

Luscinia megarhynchos: muda-postnupcial /post-breeding moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i estar a principis de juliol, els rossinyols (Luscinia megarhynchos) ja han encetat la muda post-nupcial.

Aquest exemplar ja ha mudat una gran part de les primàries amb les corresponents cobertores, les grans cobertores,  la majoria de rectrius i un gran nombre de plomes del cos.

La muda de les primàries és ascendent (d’internes a externes) i ben aviat començarà a mudar les secundàries de forma descendent (d’externes a internes).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Degut a que ja ha mudat les grans cobertores, no es pot assegurar la seva edat, però tenint present el poc desgast de les secundàries i de les primàries que encara no ha mudat, és gairebé segur que es tracta d’un adult de 3 o més anys d’edat (Euring 6).

_________________

Aún y estando a principios de julio, los ruiseñores (Luscinia megarhynchos) ya han empezado la muda postnupcial.

Este ejemplar ya ha mudado una gran parte de las primarias y sus respectivas coberteras; las grandes coberteras, la mayoría de rectrices y un gran nombre de plumas del cuerpo.

La muda de las primarias es ascendente (de internas a externas) y pronto empezará a mudar las secundarias de forma descendente (de externas a internas).

Debido a que ya ha mudado las grandes coberteras, no podemos asegurar su edad, pero si nos fijamos en el poco desgaste de sus secundarias y de las primarias que aún no ha mudado, es casi seguro que se trata de un adulto de 3 o más años (Euring 6).

________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

It’s early July, but nightingale (Luscinia megarhynchos) has already began post-breeding moult.

This bird has moulted a lot of primaries and their respective coverts, the greater coverts; most retrices and lots of body feathers.

Primary moult is ascendant (from innermost to outermost) and soon it will beguin to change secondaries in a descendant moult (from outermost to innermost).

Greater coverts are moulted, but if we look at the few wear in secondaries and in not moulted primaries, we can aging  as an adult of  3 or more years old  (Euring 6).

Erithacus rubecula vs. Luscinia megarhynchos

L. megarhynchos © Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i que els adults del rossinyol (Luscinia megarhynchos) i el pit roig (Erithacus rubecula) són molt diferent, els juvenils d’ambdues espècies són fàcils de confondre pels anelladors novells.

La diferència de mida és una característica que permet diferenciar ambdues espècies sense problemes: el rossinyol és molt més gran que el pit roig. També el color general és útil: de tons marró vermellosos en el rossinyol i groc-verdosos en el pit roig. Però hi ha un altre tret encara més evident: la cua.

E. rubecula © Jordi Cerdeira i Ribot

Mentre que al pit roig (foto 2) la cua és de color negre amb una tènue vora groc-verdosa; la del rossinyol (foto 1) és  marró-vermellosa.

_________________

Aunque los adultos del ruiseñor (Luscinia megarhynchos) y del petirrojo (Erithacus rubecula) son muy diferentes, los juveniles de las dos especies son fáciles de confundir por anilladores noveles.

La diferencia de tamaño es una característica que permite  diferenciar las dos especies sin problema: el ruiseñor es mucho más grande que el petirrojo. También el color  general es útil: tonos parduzcos en ruiseñor i amarillo-verdosos en petirrojo. pero hay otro factor aún más evidente: la cola.

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

Mientras que en el petirrojo (foto 2) la cola es negra con un tenue ribeteado amarillo-verdoso; la del ruiseñor (foto 1) es pardo rojiza.

______________________________________________

The adults of Nightingale (Luscinia megarhynchos) and Robin (Erithacus rubecula) are very differents, but theirs juveniles are easily confused by novice ringers.

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

The size is a good way to differenciate both birds without problems: nightingale is much bigger than robin. The general color is another good system: nightingale has readish brown tones and robin is greenish yellow. The most obvious feature, however, is the tail.

The tail is black whith a faint greenish yellow edge in robin (photo 2) and readish brown in nighttingale (photo 1).

Luscinia megarhynchos: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

© Jordi Cerdeira i Ribot

Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) anellat el 9 de juny del 2008 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a femella adulta.

Recuperat el dia 27 de maig de 2013 a uns 500 metres del punt d’anellament al pas del Llobregat per Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya), 1.813 dies (4 anys, 11 mesos i 18 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de més de sis anys, ja que va néixer a l’any 2006 o abans. Es tracta d’una espècie reproductora estiuenca i, per tant, ha realitzat un mínim de set migracions pre-nupcials.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de més de 10 anys i 11 mesos.

____________________

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) anillado el 9 de junio del 2008 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como una hembra adulta.

Recuperado el dia 27 de mayo del 2013 a unos 500 metros del punto de anillamiento al paso del río Llobregat por Olesa de montserrat (Baix Llobregat, Catalunya), 1.813 días ( 4 años, 11 meses y 18 días) después del anillamiento.

Su edad real es de más de seis años ya que nació el 2006 o antes. Se trata de una especie reproductora estival y, por lo tanto, ha realizado un mínimo de siete migraciones prenupciales.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de más de 10 años y 11 meses.

____________________________________

Nightingale (Luscinia megarhynchos) ringed in June 9th, 2008 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult female.

Recovery in May 27th, 2013 about 500 meters to the ringing point, in Llobregat river in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) , 1.813 days (4 years, 11 months and 18 days) after ringing.

It’s six years old or older, because it was born in 2006 or earlyer. It’s a summer breeding specie and, therefore, has made a mínimum of seven pre-breeding migrations.

The absolute record for a wild specimen of this species is more of 10 years and 11 months.