Arxius

Carduelis carduelis: Sexat / Sexado / Sexing

La cadernera (Carduelis carduelis) és relativament fàcil de sexar si tenim presents els següents caràcters:

Taca vermella de la cara més extensa en els mascles: normalment sobrepassa l’ull cap al darrera i per sobre. En les femelles, en canvi, no arriba a fer-ho.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Taca negra de sobre el cap uniforme i ben negra en mascles. Les femelles la tenen menys fosca i clapejada.

Narines (les plomes que rodegen els orificis nassals) grisenques en femelles i ben negres als mascles.

A l’ala, petites cobertores negres als mascles, a vegades amb una fina línia brunenca a l’extrem. Les de les femelles són majoritàriament bruneneques, tot i que, en algun cas, el color brunenc es limita a una estreta banda terminal com la que trobem en alguns mascles.

Fins i tot els ocells de primer hivern ja tenen aquests caràcters ben desenvolupats i, majoritàriament, es poden sexar si combinem l’observació de tots aquests elements. Pot haver-hi algun cas, però, en que ens trobem amb individus amb característiques intermèdies que no podrem resoldre.

______________________

El jilguero (Carduelis carduelis) es relativamente fácil de sexar si contemplamos los caracteres siguientes:

Mancha roja de la cara más extensa en los machos: normalmente sobrepasa al ojo por detrás y por encima. En las hembras no llega a superarlo.

Mancha negra sobre la cabeza uniforme y oscura en machos. Las hembras la tienen menos oscura y sin un tono uniforme.

Narinas (las plumas que rodean los orificios nasales) grisáceas en las hembras y completamente negras en machos.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En el ala, las pequeñas coberteras son negras en machos, a veces con una fina línea parduzca en el extremo. Las de las hembras son principalmente pardas aunque, en algún caso, el color pardo se limita a una estrecha banda terminal como la que encontramos en algunos machos.

Hasta las aves de primer invierno ya tienen estos caracteres bien diferenciados y, mayoritariamente, se pueden sexar combinando la observación de todos estos elementos. Sólo en algún caso podemos encontrar individuos con características intermedias que no podremos resolver.

_______________________________________________

The goldfinch (Carduelis carduelis) is relatively easy to sex if we consider the following characters:

Red spot on the face more extensive in males: usually eceeds the eye above and behint In females it doesn’t eceed it.

Black spot on the head uniform dark in males. The females have it less dark nd without a uniform tone.

Nostrils (the feathers that surround the nostrils) greyish in females and completly black in males.

On the wing, the lessers coverts ae black in males, sometimes with a fine brownish line at the tip. Those of the female are mainly brown althougut, in some cases, the brown color is similar to a narrow terminal band like the one found in some males.

Even first-winter birds already have these well-diferenciated character and, for the most part, they can be sexed by combining the observation of all these elements. Only in some cases we can find birds with intermediate characteristics that we won’t be able to resolve.

Carduelis carduelis: Datat / Datado/ Aging

Foto 4                 © Jordi Cerdeira i Ribot

La cadernera (Carduelis carduelis) fa una muda post-juvenil molt extensa que pot arribar a ser completa en alguns casos.

La detecció d’individus de primer hivern (Euring 5) pot ser més o menys complicada, o fins  i tot impossible, en funció del nombre de plomes juvenils de vol retingudes.

El cas més senzill el trobarem en aquells casos en que no s’han mudat totes les grans cobertores com en la femella capturada fa uns dies de les fotografies 1, 2 i 4 amb dues grans cobertores juvenils no mudades. El contrast entre grans cobertores internes mudades amb groc brillant i les juvenils, d’un groc molt apagat, farà fàcil el datat.

En el cas d’exemplars que hagin mudat totes les grans cobertores caldrà buscar el contrast entre secundàries i terciàries o entre primàries i entre cobertores primàries i grans cobertores. Aquest darrer cas és el que ens mostra la foto 3 de l’ala del mascle Euring 5 capturat ahir amb la majoria de les plomes de vol mudades. Només queden sense mudar les quatre primàries més externes que es veuen més desgastades i d’un to més marronenc que les mudades que són més  negres i amb la taca terminal blanca ben visible pel poc desgast. Tampoc ha mudat les cobertores primàries que contrasten lleument amb les grans cobertores mudades més fosques.

Foto 1                       © Jordi Cerdeira i Ribot

____________________________

El jilguero (Carduelis carduelis) realiza una muda post-juvenil muy extensa que puede llegar a ser completa en algunos casos.

La determinación de individuos de primer invierno (Euring 5) puede ser más o menos compleja, y hasta imposible, en función del nombre de plumas de vuelo juveniles retenidas.

El caso menos complicado lo encontraremos en aquellos casos en que no se han mudado todas las grandes coberteras como en la hembra capturada hace unos días de las imágenes 1, 2 y 4 con las dos grandes coberteras más externas juveniles. El contraste entre grandes coberteras internas mudadas de amarillo brillante y las pocas juveniles más externas de un amarillo mucho más apagado, casi blancuzco, hará fácil el datado.

Foto 2                         © Jordi Cerdeira i Ribot

Cuando los ejemplares hayan mudado todas las grandes coberteras, será necesario buscar contrastes entre secundarias y terciarias o entre primarias y entre coberteras primarias i grandes coberteras. Este último caso es el que muestra la imagen 3 del ala del macho Euring 5 capturado ayer con la mayor parte de las plumas de vuelo mudadas. Sólo quedan sin mudar las cuatro primarias más externas que se ven más desgastadas y de un tono más marrón que las mudadas que son más negras y con mancha terminal blanca bien visible debido al poco desgaste. Tampoco ha mudado las coberteras primarias que contrastan levemente con las grandes coberteras mudadas más oscuras.

____________________________

The Goldfinch (Carduelis carduelis) make a very extensive post juvenile moult that, sometimes, can be complete.

The first winter birds (age Euring 5) can be identify more or less easily  according with the number of juvenile wing feathers moulted.

Foto 3                            © Jordi Cerdeira i Ribot

In the most easily case, the bird has moulted only some of the greater coverts. The female captured some days ago (picture 1, 2 and 4) had two greater coverts juveniles not moulted (the most external). The contrast between innermost greater coverts moulted with bright yellow and outermost juvenile greater coverts with a light yellow (almost white) will do easy this ageing.

When the birds has moulted all greater coverts, we’ll looking for the contrast between secondaries, tertials or between primaries and primaries coverts and greater coverts. In picture 3 we can see a male of first winter (Euring 5) caught yesterday. It had moulted greater coverts, tertials, secundaries and the six innermost primaries. The primaries moulted are more blackish that juvenile primaries and are less worn and  show the white terminal spott clearly. Primari coverts are not moulted, so, and contrast slightly with moulted great coverts.