Arxius

Motacilla alba: Datar i sexar / Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta blanca (Motacilla alba) fa una muda pre-nupcial que inclou terciàries i les grans cobertores més internes.

A la imatge 1 es pot veure el contrast entre les terciàries noves de la muda hivernal i les secundàries de la muda post-nupcial i entre les grans cobertores més internes (encara en muda activa) i les externes.

El poc desgast de les primàries i secundàries i de les grans cobertores no mudades, ens mostren que no es tracte d’un exemplar de segon any ja que, si fos el cas, tindria les plomes juvenils amb un desgast notable i podríem detectar fins a tres generacions de plomes: alguna gran cobertora externa, cobertores primàries, a vegades carpal i àlules, primàries i secundàries juvenils; alguna terciària i/o secundària interna i/o  grans cobertores post-juvenils i alguna o totes les terciàries i alguna gran cobertora interna pre-nupcial.

Pel que fa al sexe, tenint present que en aquesta època hi ha un marge important d’error, la presència de zones grises al cap i la cara no del tot blanc pur (veure imatge 2) indicaria que es tracta d’una femella, tot i que podria ser que fos un mascle que encara no tingués gaire avançada la muda pre-nupcial.

_________________________________________________

La lavandera blanca (Motacilla alba) realiza una muda prenupcial que incluye terciarias y las grandes coberteras más internas.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen 1 se puede observar el contraste entre las terciarias nuevas de la muda invernal y las secundarias de la muda postnucpial por un lado y entre las grandes coberteras más internas (aún en muda activa) y las externas por el otro.

El bajo desgaste de las primarias y secundarias y de las grandes coberteras no mudadas indica que no se trata de un ejemplar de segundo año ya que, si fuera el caso, tendría plumas juveniles con desgaste notable y podríamos detectar hasta tres generaciones de plumas: alguna gran cobertera externa, coberteras primarias,  a veces carpal y álulas, primarias y la mayoría de secundarias juveniles; alguna secundaria y/o terciarias  y grandes coberteras postjuveniles y alguna o todas las terciarias y alguna gran cobertera interna prenupciales.

En lo referente al sexo, y siempre sin olvidar que, en esta época, hay un importante margen de error, la presencia de zonas grises en el capirote (ver imagen 2) y la cara no del todo blanco puro, indicarían que se trata de una hembra, aunque podría tratarse de un macho que aún no tuviera muy avanzada la muda prenupcial.

_________________________________________________

White wagtails (Motacilla alba) have a prebreeding moult that include  tertials and inner greater coverts.

In picture 1 we can show the contrast between new tertials (pre-breding moult)  and old secundaries (post-breeding moult) and between inner great coverts (in active moult) and outer great coverts.

A low wear in primary and secondary feathers shows that its’nt a first winter bird. In this case, it would have juvenile feathers very wear and we would see till three generations of feathers: primary coverts, carpal and alulas, primaries, secondaries and some of outer greater coverts juveniles; some of greater coverts, some secondaries and/or tertials and greater coverts post-juveniles and some or all tertials and some inner greater coverts of pre-breeding moult.

Determine de sex is difficult in this time, but the presence of gray areas on the head (see picture 2) and a not pure white face, would indicate that’s a female. But, maybe it’s a male that don’t have a advanced pre-breeding moult.

Motacilla cinerea: Data / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) presenta una muda pre-nupcial parcial que pot afectar a la major part de plomes del cap i gola, a les cobertores petites i mitjanes, a algunes o totes les terciàries, a grans cobertores més internes i a algunes rectrius.

A principis de primavera, les plomes de vol dels ocells de segon any (Euring 5) estan molt desgastades degut a que conserven la majoria de plomes juvenils (la muda post-juvenil només inclou, i no sempre, terciàries i grans cobertores més internes).

La captura de mascles adults (Euring 6) i de segon anys (Euring 5) permet comparar els plomatges i l’efecte de la muda pre-nupcial.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la fotografia 2 veiem l’ala d’un adult (Euring 6) on s’aprecia un contrast evident entre la terciàries i mitjanes i grans cobertores mudades a la muda pre-nupcial. La resta de plomes de vol, mudades a la muda completa post-nupcial, es veuen desgastades, però no excessivament.

A la tercera i quarta imatges veiem l’ala de dos ocells de segon any (Euring 5) on s’aprecia un major desgast de les plomes juvenils que contrasten encara més amb les mudades a la muda pre-nupcial. En el cas de la quarta fotografia (que correspon a l’ala de l’ocell de la primera fotografia), s’observen tres generacions de plomes: segona terciària nova corresponent a la muda pre-nupcial, primera i segona terciàries amb desgast corresponents a la muda post-juvenil i les secundàries i primàries encara més desgastades ja que encara són plomes juvenils.

___________________________________________

La lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) presenta una muda prenupcial parcial que puede afectar a la mayor parte de plumas de cabeza y garganta, a pequeñas y medianas coberteras, a algunas o todas las terciarias, a grandes coberteras más internas y a algunas rectrices.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A principios de primavera, las plumas de vuelo de las aves de segundo año (Euring 5) están muy desgastadas debido a que conservan la mayoría de plumas juveniles (la muda postjuvenil sólo incluye, y no siempre, terciarias y grandes coberteras internas).

La captura de machos adultos (Euring 6) y de segundo año (Euring 5) permite comparar los plumajes y el efecto de la muda prenupcial.

En la fotografía 2 vemos el ala de un adulto (Euring 6) donde se aprecia un contraste evidente entre las terciarias y medianas y grandes  coberteras mudadas en la muda prenupcial. El resto de plumas de vuelo, mudadas en la muda postnupcial completa, se ven desgastadas, pero no en exceso.

En la tercera y cuarta imágenes vemos alas de aves de segundo año (Euring 5) donde se aprecia un mayor desgaste de las plumas juveniles que contrasta aún más con las mudadas en la muda pre-nupcial. En el caso concreto de la cuarta imagen (correspondiente al ejemplar de la primera fotografía), se ven tres generaciones de plumas: segunda terciaria nueva correspondiente a la muda prenupcial, primera y segunda terciarias desgastadas correspondientes a la muda parcial postjuvenil y las secundarias y primarias aún más desgastadas que son plumas juveniles.

___________________________________________

The grey wagtail (Motacilla cinerea) has a partial pre-breeding moult that can include head feathers, lesser amd median coverts, tertials, some greater coverts and rectrices.

© Jordi Cerdeira i Ribot

In spring start, fly feathers of second yeard birds (Euring 5) are very worn because they has juvenile feathers (post-juvenile moult only include, and not ever, tertials and innermost greater coverts).

We trappet adult (Euring 6) and second year (Euring 5) males and we can compare their feathers and the effect of pre-breeding moult.

In picture 2, there are a adult wing (Euring 6). It shows a contrast between tertials amd median and greater coverts moulted in pre-breeding moult. The rest of flight feathers, moulted in a complete post-breeding moult, are worn, but not in excess.

In picture 3 and 4 there are wings of second year males (Euring 5). There are most wear in juvenile featheres that contrast more  with feathers moulted in pre-breeding moult. In the case of picture 4 (the bird of picture 1), we can see three generations of feathers: a new second tertial of pre-breeding moult; the first and the third tertials worn of partial post-juvenile moult and the secundaries and primaries that are more worn because are juveniles feathers.

Anthus pratensis: Àcars a l’ull / Ácaros en el ojo / Mites in the eyes

© Jordi Cerdeira i Ribot

En algunes espècies d’ocell és força comú trobar àcars vermells al voltant de l’ull. Són àcars paràsits que s’alimenten de la sang dels seus amfitrions. Normalment apareixen en nombres molt reduïts (d’un a quatre), però en aquest exemplar de titella (Anthus pratensis) la quantitat ja comença a ser considerable. Fins a onze àcars vermells semblen estar instal·lats al seu anell ocular.

______________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

En alguna especies de aves es relativamente común encontrar ácaros rojos alrededor de los ojos. Son ácaros parásitos que se alimentan de la sangre de sus anfitriones. Normalmente aparecen en número muy reducido, pero en este ejemplar de bisbita común (Anthus pratensis) la cantidad ya empieza a ser notable: hasta once ácaros parecen estar instalados en su anillo ocular.

______________________

It’s relatively common that, some species of birds to have red mites around the eyes.  Are parasites that eat blood of the birds. Usually there are a small number, but, in this meadow pipit (Anthus pratensis) the number is remarcable: eleven mites are installed in eye ring.

Anthus pratensis: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La titella (Anthus pratensis) fa una muda post-juvenil parcial i una post-nupcial completa. Abans de fer la muda pre-nupcial hivernal (gener-març), els ocells de primer hivern es poden diferenciar dels adults perquè presenten contrast a l’ala entre les plomes mudades i les plomes juvenils no mudades.

La muda parcial afecta a les plomes del cos i, en termes molt variables, a petites, mitjanes i algunes grans cobertores i terciàries. El contrast s’haurà de buscar, doncs, en algunes d’aquestes plomes de l’ala.

Els exemplars capturats avui, no tenien cap tipus de contrast, pel que els hem hagut de datar com a ocells de més de d’un any (Euring 4).

La forma de la segona primària també es considera un caràcter a tenir en compte. Els adults (com es veu a la imatge 2) la presenten molt arrodonida a l’extrem, mentre que els ocells de primer hivern la tenen més punxeguda.

________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                         Foto 2

El bisbita común (Anthus pratensis) efectúa una muda post-juvenil parcial y una post-nupcial completa. Antes de realizar una muda prenupcial invernar (enero-marzo), las aves de primer invierno se pueden diferenciar de las adultas por presentar contraste en el ala entre plumas mudadas y plumas juveniles no mudadas.

La muda parcial afecta a plumas del cuerpo  y, en número muy variable, a las pequeñas, medianas y algunas grandes coberteras y a terciarias. El contraste deberá buscarse, así pues, en alguna de estas plumas del ala.

Los ejemplares capturados hoy, no tienen ningún tipo de contraste  por lo que hemos tenido que datarlos como aves de más de un año (Euring 4).

La forma de la segunda primaria también se considera un carácter a tener en cuenta. En adultos (como el la imagen 2) la tienen con un extremo muy redondeado; en aves de primer año es más puntiaguda.

________________________________________

Meadow pipit (Anthus pratensis) makes a partial post-juvenile moult and a complete post-breeding moult. Before winter pre-breeding moult (January-March), first winter birds can be differentiated from adult birds for showing  contrast in wing feathers between moulted and not moulted feathers.

Partial moult involve body feathers and, in a variable number, lesser, median and some greater coverts and tertials. The contrast should looks for in these feathers.

The birds caught today don’t have contrast. They are birds that have more than one year (Euring 4).

The tip of second primary is a good character for aging this birds. The adults (see picture 2) have a rounded tip and the first winter birds have a more pointed tip.

Motacilla cinerea: Datat / datado / aging

Foto 1                  © Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) té una muda post-juvenil parcial que inclou mitjanes i petites cobertores i, a vegades, un nombre variable de grans cobertores, terciàries, carpal i àlula petita i mitjana.

A l’exemplar juvenil (Euring 3) capturat avui (foto 1)  es veu clarament el límit de muda entre grans cobertores juvenils, les tres més externes, i les mudades (foto 2). També ha mudat totes  les terciàries que contrasten amb les secundàries (veure a foto 3). La diferència de coloració entre primera i segona terciària i la tercera correspon al patró típic de l’espècie i no s’ha de confondre amb un límit de muda.

La diferència de to entre plomes mudades i juvenils s’observa fins i tot en la imatge general de l’ocell (foto 1).

Foto 2                   © Jordi Cerdeira i Ribot

_______________________

La lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) realiza una muda postjuvenil parcial que incluye pequeñas y medianas coberteras i, a veces, un número variable de grandes coberteras, terciarias, carpal y álula pequeña y mediana.

En el ave juvenil (edad Euring 3) capturada hoy (foto1) se observa claramente el límite de muda entre grandes coberteras juveniles, las tres más externas, y las mudadas (Foto 2). También ha mudado todas las terciarias que contrastan con las secundarias  (ver foto 3). Las diferencias de coloración entre la tercera terciaria y la segunda y primera corresponde al patrón típico de la especie y no ha de confundirse con un límite de muda.

Las diferencias en la tonalidad de plumas mudadas y juveniles se aprecia hasta en la imagen general del ave (foto 1).

Foto 3 © Jordi Cerdeira i Ribot

________________

The Grey wagtail (Motacilla cinerea) has a incomplete post-juvenile moult that include marginal and median coverts and, sometimes, a variable number of greater coverts and tertials, carpal covert and alula.

In this young bird (age Euring 3) trapped today (Foto 1), we can see the moult limit in greater coverts: the three outermost are young feathers and the rest are moulted (see Foto 2). Also has moulted the tertials that contrast with secondary feathers (see Foto 3). The color differences between first and second tertials with third tertial are a typical pattern of this specie and should not be confused with a moult limit.

The differences between juvenile and moulted feathers of the wing are observable even in the general body photography.

Motacilla alba: Muda post-juvenil/ Post-juvenile moult

Foto 1             © Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta blanca (Motacilla cinerea) té una muda post-juvenil incompleta que inclou plomes del cos, les petites i mitjanes cobertores, un nombre indeterminat de grans cobertores i  potser carpal, àlula petita, terciàries, un parell de secundàries i fins i tot una primària.

En l’exemplar capturat avui s’observava clarament que la muda afectava a la majoria de grans cobertores i només les dues més externes es mantenien sense mudar (veure foto 1).  Les terciàries i secundàries no s’han mudat ni tampoc l’àlula ni la carpal.

A l’hora de sexar, i tenint present que és un exemplar de primer any (Euring 3), l’ample marge de front de color blanc (foto 2) indica que es tracta d’un mascle. En la femella estaria tacat de tons marronosos.

_______________________________

Foto 2       © Jordi Cerdeira i Ribot

La lavandera blanca (Motacilla cinerea) tiene una muda postjuvenil incompleta que incluye plumas del cuerpo, las pequeñas y grandes coberteras, un nombre indeterminado de grandes coberteras y, a veces, carpal, álula pequeña, terciarias, un par de secundarias y hasta una primaria.

En el ejemplar capturado hoy se observa claramente que la muda ha afectado la mayoría de grandes coberteras y sólo las dos más externas se mantienen sin mudar (ver foto 1). No se han mudado ni terciarias ni secundarias, ni álula o carpal.

Llegado el momento de sexar y teniendo en cuenta que se trata de un ejemplar juvenil (Euring 3), el amplio margen de color blanco en la frente (foto 2)  lo identifica como macho ya que en las hembras estaría manchado de tonos marrones.

_______________________________

The White wagtail (Motacilla cinerea) has a incomplete post-juvenile moult that include body feathers, marginals and median coverts, a indeterminate number of greater coverts and, sometimes, carpal covert, alula, tertials, a pair of secundaries and one primary.

In this bird, we can see that the moult include most of great coverts and only two, the outer, are not moulted (see photo 1). It has not moulted tertials, secundaries, carpal and alula coverts.

If we know that it’s a juvenile, the  broad white forehead shows us that it’s a male. The female have brown stained forehead.

Motacilla cinerea: Sexat / sexing / sexado

La cuereta torretentera (Motacilla cinerea) realitza una muda completa postnupcial i una muda parcial prenupcial en que canvien plomes del cos, cap i, de vegades, algunes de les grans cobertores més internes i terciàries.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Malgrat les diferències evidents entre un mascle i una femella adults “típics” durant l’època reproductiva, la semblança del plomatge hivernal i les diferències entre edats fan força complicat el sexat abans de la muda prenupcial.

A la imatge que acompanya el text podeu apreciar dues fotografies del mateix ocell capturat a principis de febrer i recapturat vint dies després. Com es veu, les diferències són notables i, mentre que a principis de mes podia fer pensar en una femella adulta, en la recaptura ja mostrava característiques clares de mascle amb capell gris (no marro-verdós), línies facials blanques (no beix) i gola negra (no blanca o amb poques taques).

________________________________

La lavandera cinerea (Motacilla cinerea) realiza una muda completa postnupcial y una muda parcial prenupcial en que mudan plumas del cuerpo, cabeza y, a veces, algunas de las grandes coberteras más internas y terciarias.

Aunque las diferencias entre machos y hembras adultos “típicos” són evidentes durante la época nupcial, las semejanzas del plumaje hibernal y las diferencias entre edades hacen bastante complicado el sexado antes de la muda prenupcial.

En la imagen que acompaña  el texto se pueden ver dos imágenes del mismo individuo capturado a principios de febrero y recapturado veinte días después. Como se ve, las diferencias son notables y, mientras que en la primera fotografía podría recordar a una hembra  adulta, en la recaptura ya muestra bien definidas las características del macho: píleo gris (no marrón-verdoso), líneas faciales blancas (no ocre) y peto negro (no blanco o con pocas manchas).

________________________________

Grey Wagtail (Motacilla cinerea) performs a complete post-breeding moult and a partiale pre-breeding moult. In pre-breeding moult, they change heat and body feathers and some greater coverts and tertials.

Despite the obvious differences between adult male and female during the reproductive season, the winter plumage similarity and the differences between ages do quite complicated to aged this bird before the prenuptial moult.

In the picture you can see two photos of the same bird caught in February and recaptured three weeks later. As can be seen the differences are remarkable and, first, could think of an adult female, but later, in recapture, showed evident characteristics of male: crown gray (not brown-green), facial lines white (no beige) and black throat (nor white or with black few spots).