Arxius

Garrulus glandarius: Datat / Aging / Datado

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot
Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

La captura d’una femella adulta i d’un poll volander de gaig (Garrulus glandarius) ens permet comparar característiques. Els joves (foto 2) són més marronosos, de colors més apagats i amb ulls més blaus.

Foto 3 © Jordi Cerdeira i Ribot

El nombre de barres de la gran cobertora més externa s’utilitzen per datar: amb més de 10 és un adult (foto 3), amb menys de 8 un jove (foto 4).

El dibuix del barrat també és significatiu: barres regulars a adults, barres irregulars, d’amplada diferent i espaiat diferent a joves.

_________________________________

La captura de una hembra adulta y de un pollo volantón de arrendajo (Garrulus glandarius) nos permite comparar características: los jóvenes (foto 2) son más parduzcos, de colores más tenues y con ojos más azules.

El número de líneas negras de la gran cobertera más externa se utiliza para datar: con más de 10 líneas es un adulto (foto 3) , con menos de 8 un juvenil  (foto 4).

Foto 4 © Jordi Cerdeira i Ribot

El dibujo del barreado también es significativo: líneas regulares en adultos y barras irregulares con diferente acho y espaciado diferente en juveniles.

_________________________________

With the capture of a female and a young of Eurasian Jay (Garrulus glandarius) can compare features. The youngs (photo 2) are more brownish, with more muted colors and with more bluish eyes.

The nuber of  bars in the more externally of greater coverts are used for aging: With more of 10 is an adult (photo 3); with less of 8 a young (photo 4).

The drawing of the bars is also significant: regular bands in adults, irregular bands with different width in youngs.