Arxius

Curruca melanocephala: femella de segon any en muda completa / hembra de segundo año en muda completa / second year female in complete moult

Capturem una femella de tallarol cap-negre (Curruca melanocephala) en plena muda completa post-nupcial. Gràcies a conservar dues primàries externes juvenils amb un desgast extrem, podem datar-la com a femella de segon any (codi Euring 5)

© Jordi Cerdeira i Ribot

________________________

Capturamos una hembra de curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) en plena muda completa postnupcial. Gracias a conservar dos primarias externas juveniles extremadamente desgastadas, podemos datarla como a hembra de segundo año (código Euring 5).

__________________________

We captured a black warbsardinian warbler (Curruca melanocephala) female in full completa post-breeding moult. By conserving two extremely worn externalmost juvenile primaries, we can age her as a second year female (Euring code 5)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Curruca melanocephala: ploma anormal/ pluma anormal / abnormal feather

© Jordi Cerdeira i Ribot

El mascle adult (codi d’edat Euring 6) de tallarol de cap-negre (Curruca melanocephala) capturat avui presentava una de les grans cobertores amb pigmentació anormal.

La sisena gran cobertora de l’ala dreta (veure imatges) tenia la coloració brunenc-vermellosa típica de femelles o joves, enlloc del to grisenc normal per a un mascle adult. La resta de plomes presentaven una coloració completament normal.

La ploma en qüestió presentava el mateix desgast que la resta de grans cobertores, fet que descarta que pogués ser una ploma retinguda durant la darrera muda post-nupcial.

__________________________________________________

El macho adulto (código de edad Euring 6) de Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) capturado hoy presentaba una de las grandes coberteras con pigmentación anormal.

La sexta gran cobertera del ala derecha (ver imágenes) tenía la coloración pardo-rojiza típica de hembras o juveniles, en vez del tono grisáceo normal para machos adultos. El resto de las plumas presentaban una coloración completamente normal.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La pluma en cuestión, tenía el mismo desgaste que el resto de grandes coberteras, hecho que descarta que pudiera tratarse de una pluma retenida durante la última muda postnupcial.

_____________________________

The adult male (age code Euring 6) of Sardinian Warbler (Curruca melanocephala) trapped today showed one of the great coverts with an abnormal coloration.

The sixth grt cover of the right wing (see pictures) had the typical reddish-brown coloration of females or juveniles, instead of the normal grayish tone in adult males. The rest of the feathers had a perfectly normal coloration.

This particular feather, had the same wear as the rest of the great coverts. This fact rules out that it could be a fether retained in the last post-breeding moult.

Curruca melanocephala: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tallarol de cap-negre (Curruca melanocephala) anellat el 12 de febrer de 2011 a Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle de primer hivern.

Recuperat el dia 26 de març de 2022 a la mateixa zona, 4.060 dies (11 anys, 1 mes i 12 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és d’onze anys perquè va néixer el 2010. Es tracta d’una espècie resident. Hi ha dues recaptures més d’aquest mateix exemplar el 26 de març de 2011 i el 28 de febrer de 2022.

No he trobat cap dada d’un exemplar més vell.

____________________

Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) anillado el 12 de febrero de 2011 en Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho de primer invierno.

Recuperado el dia 26 de marzo de 2022 en la misma zona, 4.060 días (11 años, 1 mes y 12 días) después del anillamiento.

Su edad real es de once años, ya que nació en el 2010. Se trata de una especie residente. Hay dos recapturas más del mismo ejemplar el 26 de marzo de 2011 i el 28 de febrero de 2022.

No he encontrdo datos de un ejemplar más viejo.

____________________________________

Sardinian warbler (Curruca melanocephala) ringed in Februeary 12th, 2011 in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first winter male.

Recovery in March 26th, 2022 in the same place, 4.060 days (11 years, 1 month and 12 days) after ringing.

It’s eleven years old, because it was born in 2010. It’s a resident specie. There are two recoveries more of this bird: in March 26th, 2011 and in 28th February, 2022.

I didn’t find any data on an older bird.

Curruca melanocephala: mascle en muda post-juvenil / macho en muda postjuvenil / male in post-juvenile moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

Capturem un mascle de tallarol cap-negre (Curruca melanocephala) en plena muda post-juvenil. Les plomes de l’ala mudades són molt evidents en els mascles per presentar tons grisosos, enlloc dels brunencs del plomatge juvenil (en aquest cas ha mudat totes les grans cobertores).

També està mudant les plomes del cos. Al cap, les noves plomes negres que donen nom a l’espècie estan substituint a les juvenils de color marró i aquesta barreja de tonalitats li confereix un aspecte prou original.

________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Capturamos un macho de curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) en plena muda postjuvenil. Las plumas del ala mudadas son muy evidentes en los machos por presentar tonos grisáceos, en vez de los parduzcos del plumaje juvenil (en este caso ha mudado todas la grandes coberteras).

También está mudando las plumas del cuerpo. En la cabeza, les nuevas plumas negras que dan nombre a la especie están substituyendo a las juveniles pardas y esta mezcla de tonalidades le da un aspecto original.

__________________________

We captured a black warbsardinian warbler (Curruca melanocephala) male in full post-juvenile moult. The moulted wing feathers are vey evident in the males because they present grayish tones, instead of the brownish ones of the juvenile plumage (in this case all the greater coverts have been moulted).

The body feathers are also moulting. On the head, the new black feathers are replacing brown juvenile feathers ang give it an original appearance.

Curruca melanocephala: Com un mascle / Como un macho / As a male

Foto 1                © Jordi Cerdeira i Ribot

Si ens fixem en la primera imatge (foto 1 i 2), l’aparença d’aquest tallarol de capnegre (Curruca melanocephala) és ben bé de mascle. El cap és de color negre, la zona del pit blanquinosa i el clatell i espatlles són d’un to grisos.

El fet que el negre de l’antifaç sigui molt més marcat que la resta pot resultar poc habitual en mascles adults, però a vegades es dóna en mascles de primer hivern.  Les tonalitats marronoses que apareixen a la zona del pit (fotografia1) ja costen més d’explicar.

Si observem ara l’esquena i els flancs (fotos 3 i 4) veurem que hi ha un nombre creixent de plomes marronoses (les típiques de les femelles). Mirant les ales (fotografia 3 i 4) no ens quedarà cap dubte que ens trobem davant d’una femella amb les típiques plomes de vol de coloració marronosa enlloc del to gris dels mascles.

Sembla que les femelles de tallarol de cap-negre es poden anar enfosquint amb el pas dels anys fins arribar a presentar el cap negre i abundant plomes grises a clatell i esquena com és el cas d’aquest exemplar.

Foto 2                        © Jordi Cerdeira i Ribot

Buscant contrasts a les plomes de l’ala podrem descartar la possibilitat que sigui un mascle jove en muda post-juvenil (més que improbable en aquestes dates). No n’hi ha i, per tant, podem sexar i datar aquest ocell: és una femella de més de dos anys (Euring 6) que, probablement, en tindrà forces més a jutjar per la seva semblança als mascles.

_________________________________

Si observamos las primeras imágenes (foto 1 y 2), la apariencia de esta curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) es la de un macho: la cabeza es de color negro, la zona del pecho blancuzca y el cogote de tonos grises.

El hecho de que el negro del antifaz sea mucho más marcado que el resto puede resultar poco habitual en machos adultos, pero a veces se da en machos de primer invierno. Las tonalidades parduzcas de la zona pectoral (fotografía 1) ya son más difíciles de explicar.

Si observamos ahora la espalda y flancos (fotos 3 y 4) veremos que hay un nombre creciente de plumas marrones (las típicas de una hembra). Mirando el ala (fotografía 3 y 4) no nos quedaran dudas de que nos encontramos ante una hembra con las típicas plumas de vuelo color marrón, en vez de las grises de los machos.

Foto 3                                    © Jordi Cerdeira i Ribot

Parece que las hembras de la curruca cabecinegra pueden oscurecerse con el paso de los años hasta llegar a presentar la cabeza negra y con abundantes plumas grises como sucede con este ejemplar.

La búsqueda de contraste en las plumas de vuelo nos permitirá descartar la posibilidad de que fuese un macho joven en muda post-juvenil (muy poco probable en estas fechas) por lo que esta ave se ha de sexar como una hembra de más de dos años (Euring 6) que, probablemente, tendrá bastantes más a juzgar por su apariencia de macho.

________________________________________________

If we see the firsts pictures (picture 1 and 2), the appearance of this Sardinian Warbler  (Curruca melanocephala) is male.  The head is black, chest is white and  the neck is grey.

Foto 4                                 © Jordi Cerdeira i Ribot

The mask is more black than the head, but this often occurs in first winter males. The brown tones in pectoral area (picture 1) are most difficult to spalin.

If we look the back and the flanks, we’ll see an increase number of brown feathers  (pictures 3 and 4),  typical of females. It’s brown flight feathers show us that it’s a femele because the males have a grey feathers.

Seems that females of sardinian warbler may darken with age. Thus, they may present the black head and the grey back as this bird.

Looking for in flight feathers we can rule the possibility that it’s a young male in post breeding moult (unusually for this time of year). There aren’t contrast and, thus, we can concluded that is a female over two years (Euring 6) that, probably, will take several more years.

Curruca melanocephala: Sexat i datat / Sexado y datado / Sexing and aging

Mascle                © Jordi Cerdeira i Ribot

El tallarol de cap negre (Curruca melanocephala) té una muda post-juvenil parcial que pot arribar a ser molt extensa. A l’hora de datar els ocells de primer hivern cal buscar el contrast entre plome juvenils retingudes i les mudades. El contrast és més fàcil de detectar a grans cobertores, però quan han estat mudades totes (molt sovint) cal buscar-lo entre secundaries o entre terciàries i secundàries. El contrast es pot apreciar molt més clarament a mascles que a femelles. Les importants diferències de coloració entre mascles i femelles simplifiquen enormement la detecció del contrast en els primers i la compliquen força a les femelles.

En el cas dels mascles, el contrast és molt evident degut a la gran diferència de color entre plomes grises mudades i les marronoses retingudes. Així, a la fotografia 1 que correspon a l’ala d’un mascle de primer hivern (edat Euring 5), tot i haver mudat totes les grans cobertores, s’aprecia clarament la diferència entre les dues terciàries mudades més fosques i amb la vora grisenca, i la terciària més gran i la resta de secundàries juvenils, més clares i de vora marronosa. També es veu el contrast entre grans cobertores mudades i cobertores primàries juvenils.

Fotografia 1                        © Jordi Cerdeira i Ribot

En les femelles, com la també de primer hivern (edat Euring 5) de la imatge 2, les diferències són molt més subtils. En aquest cas també ha mudat totes les grans cobertores i els contrasts els hem de buscar entre les terciàries i primera secundària mudades, més fosques (negroses a la zona central) i amb una vora marró, i la resta de les secundàries juvenils, d’un to més clar (marró a la zona central) i amb vora de tonalitat marró-ataronjat. Les diferències també s’intueixen entre grans cobertores mudades i cobertores primàries juvenils.

_________________________________

La curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) realiza una muda post-juvenil parcial que puede llegar a  ser muy extensa. Al datar las aves de primer invierno es necesario buscar contrastes entre plumas juveniles retenidas y las mudadas. El contraste es mucho más fácil de detectar en grandes coberteras, pero cuando han sido mudadas todas (muy a menudo) es conveniente buscarlo entre secundarias o entre terciarias y secundarias. Las importantes diferencias de coloración entre machos y hembras simplifican enormemente la detección de contrastes en los primeros y la complican bastante en las hembras.

Femella            © Jordi Cerdeira i Ribot

En los machos, el contraste es muy evidente debido a la gran diferencia de color entre plumas grises mudadas y marrones retenidas. Así, en la fotografía 1 correspondiente al ala de un macho de primer invierno (edad Euring 5), aunque ha mudado todas las grandes coberteras, se aprecia claramente la diferencia entre las dos terciarias mudadas, más oscuras y con borde grisáceo, y la terciaria mayor y secundarias juveniles, más claras y de borde marronáceo. También se observa el contraste entre grandes coberteras mudadas y coberteras primarias juveniles.

En las hembras, como la también primer invierno (edad Euring 5) de la imagen 2, las diferencias son mucho más sutiles. En este caso también se han mudado todas las grandes coberteras y el contraste hay que buscarlo entre las terciarias y primera secundaria mudadas ,más oscuras (casi negras en el centro) y de borde marrón, y el resto de secundarias juveniles, de tono más claro (marrón en el centro) y borde marrón anaranjado. Las diferencias también se intuyen entre grandes coberteras mudadas y coberteras primarias juveniles.

Fotografia 2                           © Jordi Cerdeira i Ribot

______________________________

The Sardinian warbler (Curruca melanocephala) makes a partial post-juvenile moult that can be very extense. When we ageing first winter birds, we need looking for the contrast between juvenile feathers and moulted feathers. The contrast is more easy to found in greater coverts, but when all are moult, we looking for between secondaries or betwen secondaries and tertials. The diferences are more visible in males that in females. The coloration differences between males and females greatly simplifies the detection in firsts and complicate it in the case of males.

In males, the contrast is evident because moulted feathers are greysh and juvenile feathers are brown. In picture 1, a first winter male (age Euring 5) has moulted all great coverts and two of the tertials with grey edges. They contrast with primariy coverts and the third tertial amd secondaries with brown edge.

In females, the differences are more subtiles. In picture 2, a first winter female has moulted all greater coverts, the tertials and one of the secondaries that are very dark and with a brown edge. The rest of secondaries and the primary coverts are juveniles. They are more light and with an brown orange edge.

Curruca melanocephla: Muda postjuvenil extensa / Extensive post-juvenile moult

Ala esquerra / left wing                © Jordi Cerdeira i Ribot

El tallarol de cap-negre (Curruca melanocephala) pot realitzar mudes post-juvenils molt extenses i, en alguns casos, fins i tot fer-les completes.

El mascle recuperat avui havia mudat totes les plomes de l’ala a excepció de dues secundàries, les dues més externes, a l’ala esquerra i una, també la més externa, a l’ala dreta. Les plomes juvenils es poden detectar per la seva llargada menor i els tons més marronosos tal i com mostra la imatge.

____________________________

La curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) puede realizar mudas post-juveniles muy extensas y, en algunos casos, hasta puede hacerlas completas.

Ala dreta / right wing © Jordi Cerdeira i Ribot

El macho recapturado hoy había mudado todas las plumas del ala a excepción de dos secundarias, las dos más externas, en el ala izquierda y una, también la más externa, en la ala derecha. Las plumas juveniles se pueden detectar por su menor longitud y por sus tonos más parduzcos cómo se aprecia en la imagen.

____________________________

The Sardinian warbler (Curruca melanocephala) can do a extensive post-juvenile moult and, in some cases, do a complete moult.

The male captured today had moulted all wing feathers except two secondaries, the outermost, in left wing and one secondary, the outermost also, in right wing. The juvenile feathers can be detected because are more short and brownish that the moulted feathers.

Curruca melanocephala: Anelles massa petites (II) / Anillas demasiado pequeñas (II) / Rings too smalls (II)

Foto 1    © J.Cerdeira

Un cop canviada l’anella massa petita (foto 1) de la pota d’una femella de tallarol de capnegre (Curruca melanocephala), quinze dies després recuperem altre cop el mateix exemplar.

La ferida s’ha curat gairebé completament (foto 2) i l’ocell està en perfecte estat.

Un bon final per aquesta història!

_________________________________________

Una vez cambiada la anilla demasiado pequeña (foto 1) de la pata de una hembra  de curruca cabecinegra (Curruca melanocephala), quince días después recuperamos otra vez al mismo ejemplar.

La herida se ha curado casi completamente (foto 2) y el pájaro se encuentra en perfecto estado.

Un buen final para esta historia!

Foto 2                  © Jordi Cerdeira i Ribot

____________________________

After changing the ring too small (Foto 1) of a female of Sardinian warbler (Curruca melanocephala), we recover the same bird fifteen days later .

The wound healed (foto 2) and the bird is fine.

A good ending for this history!

Curruca melanocephala: Anelles massa petites (I) / Anillas demasiado pequeñas (I) / Rings too smalls (I)

El tallarol de capnegre (Curruca melanocephala) s’anella habitualment amb anelles de 2,5 mm de diàmetre o de 2 mm de diàmetre).

© Jordi Cerdeira i Ribot

L’anella de mida 2,5 mm queda força ample, sobretot en les femelles i , per aquest motiu, sovint utilitzava anelles de 2 mm en aquests casos. Ja fa temps, però, que vaig abandonar aquesta pràctica perquè altres anelladors m’havien comentat que les anelles més petites poden arribar a provocar lesions si l’animal creix o es diposita brutícia entre la pota i l’anella. Avui he pogut comprovat que tenien tota la raó al recuperar una femella anellada amb anella de 2 mm quatre anys endarrere com a ocell de primer any (Euring 3).

L’anella estava provocant problemes importants a la pota dreta de l’ocell que es veia clarament inflada. Un cop extreta, s’observa clarament la zona inflamada i escamada.

Gràcies  al canvi d’anella (ara porta una anella de mida 2,5mm a la pota esquerra), l’ocell no hauria de tenir cap problema per seguir fent vida normal i jo he vist ben clar que cal desestimar la possibilitat de posar anelles de 2mm a aquesta espècie.

(part II)

_______________________________________________

 La curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) se anilla habitualmente con anillas de 2,5 mm de diámetro o de 2 mm de diámetro).

Las anillas de tamaño 2,5 mm quedan bastante olgadas, sobretodo en el caso de las hembras y, por este motivo, frecuentemente usaba anilla de tamaño 2 mm en estos casos.  Debido a los comentarios de algunos anilladores sobre la posibilidad de que las anillas pequeñas causasen lesiones si el ave crecía o se introducía suciedad entre la pata y la anilla,  dejé de usarlas. Hoy he podido comprobar la certeza de estas adverténcias al recuperar una hembra anillada con una anilla de 2 mm cuatro años atrás como ave de primer año (Euring 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot

La anilla estaba provocando problemas importantes en la pata derecha del pájaro que mostraba una clara hinchazón. Una vez extraída la anilla, se observa claramente la zona inflamada y escamada.

Gracias al cambio de anilla (ahora lleva una anilla de tamaño 2,5 mm en la pata izquierda), el ave no debería tener ningún problema para reanudar su vida normal y a mi me ha quedado claro que se debe desestimar la opción de colocar anillas de 2 mm a esta especie.

(parte II)

_______________________________________________

Usually, the ringing of Sardinian warbler (Curruca melanocephala) is with 2 or 2,5 mm diameter rings .

The rings of size 2,5 mm are quite wide, especially in females. For this reason, I used 2 mm rings size in this cases.  But currently, I use only rings size 2,5mm because others ringers said me that little rings can cause damage in some birds. Today,  I have seen this when I recovered a bird ringed four years ago. It was a first year female (Euring 3) and it was ringed with a 2 mm ring.

The ring was causing problems in the right leg. The leg was swollen and when I removed the ring the damage was evident.

I changed the ring (now, it’s  size 2,5mm and is in left leg) and the bird is able to return to normally life and I’ll always remember don’t use 2mm ring size in Sardinian warbler.

(part II)