Arxius

Troglodytes troglodytes: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot      (Foto 1)

El cargolet (Troglodytes troglodytes) realitza una muda post-juvenil parcial que afecta les plomes del cos, petites i mitjanes cobertores, un nombre variable de  grans cobertores i, a vegades, terciàries i àlula. Els adults fan una muda post-nupcial completa.

A aquestes alçades de tardor, encara és relativament fàcil de detectar el contrast entre grans cobertores juvenils no mudades i les mudades tal i com es veu a la imatge 2 corresponent a l’ala d’un ocell de primer any (Euring 3) capturat també al mes d’octubre. Les plomes juvenils, les grans cobertores més externes, acostumen a ser més vermelloses i sovint són una mica més curtes que les més internes mudades. Les grans cobertores mudades, d’un to més tirant a bronze, poden mostrar taques terminals blanques, però no sempre i, a vegades, només en unes quantes.

A mida que avança la tardor, augmenta el desgast i és cada cop més complicat d’apreciar la diferència entre les plomes mudades i les juvenils perquè els tons i mida de les plomes tendeixen a igualar-se.

© Jordi Cerdeira i Ribot     (Foto 2: Euring 3)

En l’exemplar que ham capturat avui (foto1, 3 i 4) no s’aprecia cap contrast en la tonalitat i mida de les grans cobertores, pel que el podem datar com a Euring 4 (ocell de dos o més anys). El bon estat de les primàries i àlula (mudades a finals d’estiu) confirmen aquest diagnòstic.

____________________

El chochín (Troglodytes troglodytes) efectúa una muda postjuvenil parcial que afecta plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras, un número variable de grandes coberteras y, a veces, terciarias y álula. Los adultos realizan una muda postnupcial completa.

En esta época del año aún es relativamente fácil de detectar el contraste entre grandes coberteras juveniles no mudadas y las mudadas como puede apreciarse en la fotografía número 2 del ala de una ave de primer año (Euring 3) capturada también en octubre. Las plumas juveniles, las grandes coberteras más externas, acostumbran a ser de tonos más rojizos y, frecuentemente, levemente más cortas que las más internas mudadas. Las grandes coberteras mudadas, de un tono más cercano a un tono bronce, pueden presentar manchas terminales blancas, pero no siempre y, a veces, sólo en parte de ellas.

© Jordi Cerdeira i Ribot                      (Foto 3: Euring 4)

A medida que avance la temporada otoño-invierno, el desgaste va aumentando y será más complejo apreciar la diferencia entre las plumas mudadas y las juveniles ya que sus tonos y el tamaño  se iguala.

En el ejemplar que hemos capturado hoy (fotografías 1, 3 y 4) no se aprecian contrastes de tonalidad ni tamaño en grandes coberteras por lo que podemos datarlo como Euring 4 (ave de dos o más años). El buen estado de las primarias y el álula (mudadas a finales de verano) certifican este diagnóstico.

_________________________________

The Wren (Troglodytes troglodytes) has a incomplete postjuvenile moult. It moulteds body feathers, marginal and median coverts, a variable number of greater coverts and, sometimes, tertials and alula. Adults have a complete post-breeding moult.

© Jordi Cerdeira i Ribot                   (Foto 4: Euring 4)

In autum is relatively easy to detect in first year birds the contrast between juveniles greater coverts and moulted greater coverts (see in photo 2 the wing of first year bird -Euring 3-).  Juveniles feathers, the outer greater coverts,  are, usually, more reddish and slightly shorter than the inner moulted greater coverts.This moulted greater coverts are bronze colour and they can show white terminals spots, but not always and, sometimes, only in some feathers.

The diferences between moulted and not moulted feathers dissapear with the time because the colors and the sizes will be equal with the wear.

The bird trapped today (photo 1, 3 and 4) doesn’t show contrast in colour or size of  greater coverts. His age is Euring 4 (two or more  years old). The condition of primaries and alula  (this feathers were moulted in late summer) confirm this diagnosis.