Arxius

Caprimulgus europaeus: Datat i sexat / Datado y sexado / Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot                                        Foto 1

L’ enganyapastors (Caprimulgus europaeus) fa una muda post-nupcial i post-juvenil completa que pot començar al mes de juliol, però que acabarà a les zones d’hivernada. La intensitat de la muda abans de la migració pot ser molt variable i va des d’ocells que gairebé no han mudat plomes, fins a altres amb  plomes del cos, cap i fins i tot terciàries mudades abans de marxar.

Per determinar l’edat i sexe d’un ocells jugarem amb el fet que mascles i femelles presenten diferències notables i que el dibuix de les plomes de vol i rectrius són diferents en ocells juvenils o adults.

La presència de taques de color blanc pur a l’extrem de les dues rectrius més externes i a l’hemibandera interna de les tres primàries més externes indicaria, sense confusió, que ens trobem davant d’un mascle de més d’un any d’edat. La presència de taques clares (però no blanc pur) a les rectrius externes, amb una mida superior als 10 mm (com la de la imatge 2 i 3) indicarà que ens trobem davant d’una femella adulta. Les taques pàl·lides (mai blanc pur) a les primàries poden aparèixer (com aquí, a la foto 5) o no en les femelles.

Les plomes juvenils de vol mostren un dibuix típic, especialment a les rectrius centrals on hi ha un barrat  molt fi i irregular que forma unes característiques “puntes de fletxa” resseguint el raquis. Les plomes d’adult, en canvi, mostren bandes més amples i regulars sense “puntes de fletxa”, tal com s’aprecia a la fotografia 2.

© Jordi Cerdeira i Ribot                          Foto 2

La presència de primàries, secundàries o plomes de l’àlula retingudes (amb desgast, color més pàl·lid i dibuix juvenil) poden permetre identificar ocells de segon any i, si les plomes retingudes no són juvenils (gran desgast, però dibuix d’adult), ocells de més de tres anys.

En el nostre cas, hi ha contrast entre les plomes de l’àlula i les cobertores de les  primàries (fotografia 4) fet que indicaria que es tracta d’un ocells de dos o més anys que va retenir aquestes plomes. El dibuix de l’àlula retinguda (i fins i tot d’una cobertora que apareix a sota) semblen indicar que, malgrat no tenir la típica franja clara terminal, són plomes juvenils pel que, molt probablement, es tracta d’una femella de segon any (Euring 5).

__________________________

El chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) realiza una muda postnupcial y postjuvenil completa que puede empezar ya en julio, pero que terminará en los cuarteles de invernada. La intensidad de la muda antes de la migración puede ser muy variable y encontraremos des de aves que casi no han mudado plumas hasta ejemplares con plumas del cuerpo, cabeza y incluso todas las  terciarias mudadas ante de marcharse.

© Jordi Cerdeira i Ribot               Foto 3

Para determinar la edad y sexo del pájaro, jugaremos con el hecho de que machos y hembras presentan diferencias notables y con que las diferencias en el dibujo de las plumas de vuelo difieren entre juveniles y adultos.

La presencia de manchas terminales de color blanco puro en las dos rectrices más externas y en la hemibandera interna de las tres primarias más externas indicará, sin confusión, que nos encontramos ante un macho de más de un año de edad. La presencia de manchas claras (pero no blanco puro) terminales en rectrices externas, con un tamaño superior a  10 mm (como en la imagen 2 y 3) indicara que nos encontramos ante una hembra. Las manchas pálidas (nunca blanco puro) en primarias puden aparecer (como en este caso, foto 5) o no en las hembras.

Las plumas juveniles de vuelo muestran un dibujo típico, especialmente en rectrices centrales donde el barreado, muy fino y irregular, forma unas características “puntas de flecha” a lo largo del raquis. La plumas de adulto, por contra, muestran bandas más amplias y regulares sin “puntas de flecha”,   como pueda apreciarse en la fotografía 2.

La presencia de primarias, secundarias o plumas del álula retenidas (con desgaste importante y tono más pálido) pueden permitir identificar aves de segundo año y, si las plumas retenidas no son juveniles (desgaste importante, pero dibujo de adulto) a aves de tres o más años.

En nuestra ave, hay un contraste entre las plumas del álula y las coberteras primarias, hecho que indicaria que se trata de un ave de dos o más años que ha retenido estas plumas. El dibujo del álula (y incluso el de una cobertera que asoma por debajo) parecen indicar que, aunque no muestran el típico borde claro, són plumas juveniles por lo que, muy probablemente, se trate de una hembra de segundo año (Euring 5).

© Jordi Cerdeira i Ribot                                 Foto 4

__________________________

The european nightjar (Caprimulgus europaeus) makes a complete post-breeding and post-juvenile moult. The moult can begin in Juli and always finish in wintering area. Before leaving, the moult can be low (only some body  feathers) or more extensive (including body, heat feather and tertials).

The presence of pure white terminal spots in two  outermost rectrices and in the inner vane of the three outermost primaries shows, for sure, that’s a male. The presence of bright (no pure white) spots longer than 10 mm in the two outermost rectrices are indicative that’s a female (as the images 2 and 3). Pales (not pure white) spots can appear (as here, in picture 5) or not in female primaries.

Juvenile fly feathers show a typical drawing, specially in central rectrices: a fine and irregular striped that draws characteristics “arrowheads” along the rachis. In adult feathers, the striped are wider, regular and without  “arrowheads”, as shown in picture 2.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                 Foto 5

The presence of retained feather in primaries, secundaries or in the alula (with more wear and paler color) may identify a second year bird (retained feather are wear, pale and with juvenile drawing) or a bird over three years (retained feathers are wear, pale and with adult drawing).

In our bird, there are two generation feathers in alula that shows it’s a second year or over two years that retained feathers. The drawing in alula feather (and probably in a covert below) would suggest that’s a juvenile feather although doesn’t have the typical juvenile pale fringe in the tip. Most likely, this  nightjar is a second year female (Euring 5).