Arxius

Sylvia melanocephala: mascle en muda post-juvenil / macho en muda postjuvenil / male in post-juvenile moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

Capturem un mascle de tallarol cap-negre (Sylvia melanocephala) en plena muda post-juvenil. Les plomes de l’ala mudades són molt evidents en els mascles per presentar tons grisosos, enlloc dels brunencs del plomatge juvenil (en aquest cas ha mudat totes les grans cobertores).

També està mudant les plomes del cos. Al cap, les noves plomes negres que donen nom a l’espècie estan substituint a les juvenils de color marró i aquesta barreja de tonalitats li confereix un aspecte prou original.

________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Capturamos un macho de curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) en plena muda postjuvenil. Las plumas del ala mudadas son muy evidentes en los machos por presentar tonos grisáceos, en vez de los parduzcos del plumaje juvenil (en este caso ha mudado todas la grandes coberteras).

También está mudando las plumas del cuerpo. En la cabeza, les nuevas plumas negras que dan nombre a la especie están substituyendo a las juveniles pardas y esta mezcla de tonalidades le da un aspecto original.

__________________________

We captured a black warbsardinian warbler (Sylvia melanocephala) male in full post-juvenile moult. The moulted wing feathers are vey evident in the males because they present grayish tones, instead of the brownish ones of the juvenile plumage (in this case all the greater coverts have been moulted).

The body feathers are also moulting. On the head, the new black feathers are replacing brown juvenile feathers ang give it an original appearance.

Acrocephalus scirpaceus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Boscarla de canyar/ Carricero común/ Eurasian reed warbler:     Arocephalus scirpaceus

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 10/06/2017

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell d’un o més anys/ bird with one or more years.

Recuperat/ recovery: 21/07/2021

Dies /days: 1.502  (4 anys/years  1 mes/month 11 dies/days)

Edat real /real age: >5 anys /years

Rècord de longevitat / longevity record: >14 anys/years

Sylvia atricapilla: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tallarol de casquet/ Curruca capirotada / Eurasian blackcap:     Sylvia atricapilla

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 18/01/2014

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de més de dos anys/ bird over two years old

Recuperat/ recovery: 15/02/2021

Dies /days: 2.685  (7 anys/years  29 dies /days)

Edat real /real age:  > 9 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 13 anys/years 10 mesos/month

Sylvia atricapilla: sarna / scaly legs

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui, hem capturat un mascle adult de tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) que presentava signes de tenir sarna a ambdues dues potes. Aquesta infecció ocasionada per àcars, tot i ser força freqüent en, per exemple, fringíl·lids, no és gens habitual en aquesta espècie de sílvid.

______________________________________

Hoy hemos capturado un macho adulto de curruca capirotada (Sylvia atricapilla) que mostrava signos de sarna en las dos patas. Esta infección ocasionada por ácaros, aunque es muy frecuente en, por ejemplo, fringílidos, no és nada habitual en esta especie de sílvido.

______________________________________

Today, we caugth an adult male of  Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) with scaly legs in both feet. Scaly legs is usually in some species of birds, for exemple in fringillidae, but is inusual in this specie of silvidae.

Sylvia atricapilla: leucisme parcial (mínim) / partial leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels exemplars de tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) capturats avui, tenia un petit, però curiós leucisme parcial simètric: una petita zona totalment blanca a l’extrem de la quarta primària a ambdues ales.

La femella, de més d’un any d’edat (Euring 4), presentava tota la resta de les plomes amb coloració normal.

________________

Uno de los ejemplares de  curruca capirotada (Sylvia atricapilla) capturados hoy, presentaba un pequeño, pero curioso leucismo parcial simétrico: una pequeña zona totalmente blanca situada en el extremo de la cuarta primaria y en las dos alas.

La hembra, de más de un año de edad (Euring 4), mantenía una coloración completamente normal en todo el resto de sus plumas.

_________________________________________

One of the Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) caught today, showed a little and symmetrical partial leucism: It had a little whitte zone at the end of fourth primary, in both wings.

This female, more than one year old (Euring 4), had a normal coloring on all other feathers.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Sylvia hortensis: un de un / uno de uno / one of one

El més interessant d’aquesta femella de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) no és la distància o el punt de recuperació (que també ho és), sinó el fet que durant vuit anys d’anellament, és l’únic exemplar que he anellat d’aquesta espècie i, tot i això, ha estat recuperat!

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat el matí del 3 d’octubre de 2016 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un exemplar adult (nascut, com a mínim, dos anys abans) que es troba en plena migració post-nupcial i en bon estat (codi Euring 2 de greix i 1,5 de muscle).

És recuperat el 2 de juny de 2017 a Vailhauques (regió del Llenguadoc-Rosselló, a França) en època de cria.

Un cop anellat, el normal és que l’ocell seguís la migració fins a les àrees d’hivernada a l’Àfrica sub-sahariana i retornés, a la primavera, cap a la zona de cria a França on va ser re-capturat a 282 quilòmetres en línia recta del punt d’anellament i un cop havien passat 295 dies.

________________________________________

Lo más interesante de esta hembra de curruca capirotada (Sylvia hortensis) no es la distancia o el punto de recuperación (que también lo es), sino el hecho que en ocho años de anillamiento es el único ejemplar que he anillado de esta especie y, aún y con ello, ha sido recuperado!

Anillado la mañana del 3 de octubre de 2016 en el río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar adulto (nacido, por lo menos, dos años antes) que se encuentra en plena migración postnupcial y en buen estado (código Euring 2 de grasa y 1,5 de músculo).

Es recuperado el 2 de junio de 2017 Vailhauques (región del Llenguadoc-Rossellón, en Francia) en época de cría.

Una vez anillado, lo normal es que el ave siguiera con su migración hasta las áreas de invernada en el África Subsahariana y volviese, en primavera, hacia las zonas de cría en Francia donde fue recapturada a 282 quilómetros en línea recta del punto de anillamiento y una vez habían pasado 295 días.

_________________

The most interessant of this western orphean warbler (Sylvia hortensis) female isn’t the distance or the ringing point, is the fact that in eight years I only ringed one bird of this specie and it has been recovery!

Ringed on the morning of October 3, 2016 next to the Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat region, in Catalonia) durning a birding ringing session. It’s an adult (born, at least, two years earlier), is in post-breeding migration and in a good condition (Euring code 2 for fat and 1,5 for muscle).

It’s recovery on June 2, 2017 in Vailhauques (Languedoch-Roussillon, in France) in breeding season.

After it was ringin, it should has continued the migration to the winter place in Sub-saharan African and, it return to its breeding area in France. There, it was captured 294 kilometers from ringing site 510 days later.

Acrocephalus scirpaceus: Sarna / Scaly legs

© Jordi Cerdeira i Ribot

La sarna és una malaltia causada per àcars que infecten principalment les potes dels ocells i provoquen la formació de callositats. Malgrat ser relativament habitual en algunes espècies, especialment en fringíl·lids, avui m’ha sorprès desagradablement capturar una boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) que estava greument afectada.

Les deformacions eren molt evidents a ambdues extremitats tal i com s’aprecia a les fotografies.

_____________________________

La sarna es una enfermedad causada por ácaros que infectan principalmente las patas de las aves provocando la formación de callosidades.  Aunque son relativamente habituales en algunas espécies, especialmente en fringílidos, hoy me ha sorprendido desagradablemente capturar un  carricero común (Acrocephalus scirpaceus) seriamente afectado.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Les deformacions eran muy evidentes como puede verse en las fotografías.

_____________________________

Scaly legs is a disease caused by mites.  It produces  importants calluses in the legs of birds and is relatively common in some birds (specialy in fringidae ).  Today I had the unpleasnt surprise to catch a reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) with this disease.

The calluses were highly developed (see the pictures).

Sylvia atricapilla: paparra / garrapata / tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un tallaro de casquet (Sylvia atricapilla) que duia una paparra al cap. Hem aconseguit treure-la, però ha quedat en tant mal estat que no hem pogut determinar ni el grup al qual pertanyia el paràsit.

____________________

Hoy hemos capturado una curruca capirotada (Sylvia atricapilla) que llevaba una garrapata en la cabeza. Hemos podido sacársela, pero ha quedado en tan mal estado que no hemos podido identificar ni el grupo al que pertenecía el parásito.

____________________

Today we caught a blackcap (Sylvia atricapilla) with a tick in the head. We were able to get it out, but it was so damaget that we could not identify the parasite group.

Acrocephalus scirpaceus: datat / datado / ageing

La boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) realitza una muda post-juvenil i post-nupcial molt escassa que no afecta les plomes de vol.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                    Foto 1

A finals d’estiu i a la tardor, durant la migració post-nupcial, determinar l’edat dels exemplars és força senzill si tenim presents els tres factors següents que he ordenat per ordre d’importància (sempre a parer meu):

1- Com que la muda completa pre-nupcial no tindrà lloc fins que els ocells siguin a l’àrea d’hivernada, els exemplars adults (Euring 4) presenten unes plomes clarament desgastades que contrasten amb el plomatge relativament nou dels juvenils (Euring 3). Veure fotografia 1.

2- El color de l’ull varia força, però va des del marró clar de l’ocell adult (Euring 4) fins a un to més verd-grisós típic del juvenils (Euring 3). Veure fotografia 2.

3- Mentre que els ocells adults (Euring 4) no presenten taques a la llengua, els juvenils (Euring 3) acostumen a lluir restes més o menys marcades de les taques linguals típiques dels pollets. Veure fotografia 3.

___________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                             Foto 2

El carricero común (Acrocephalus scirpaceus) realiza una muda postjuvenil y postnupcial muy escasa que no afecta a las plumas de vuelo.

A finales de verano y en otoño, durante la migración postnupcial, determinar la edad de los ejemplares es bastante sencillo si nos basamos en los tres factores siguientes que he ordenado de más a menos determinante, según mi parecer.

1- Debido a que la muda completa prenupcial no se producirá hasta que las aves estén en las zonas de invernada, los ejemplares adultos (Euring 4) presentan plumas de vuelo claramente desgastadas que contrastan con el plumaje relativamente nuevo de los juveniles (Euring 3). Ver fotografía 1.

2- El color del ojo varía bastante, pero desde el color pardo de las aves adultas (Euring 4) hasta los tonos más verde-grisáceos típicos del juvenil (Euring 3). Ver fotografía 2.

3- Mientras que las aves adultas (Euring 4) no presentan manchas en la lengua, los juveniles (Euring 3) acostumbran a mostrar restos más o menos marcados de las manchas linguales típicas de los polluelos. Ver fotografía 3.

___________________________________________

The eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) has a very restricted post-breeding and post-juvenile moult.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                              Foto 3

During post-breeding migration, aging birds is easy if we study three factors (i think that in this order of importance):

1- As the complete moult will be in wintering areas, the adults birds (Euring 4) show a very worn feathers that contrast with the new feathers of juvenile birds (Euring 3). See picture 1.

2- The eye colour varies, but is light brown in adults (Euring 4) and greyish-green in juveniles (Euring 3). See picture 2.

3- The adults (Euring 4) don’t have a spots on the tongue. Usually, the juveniles (Euring 3) show more or less marked spots on the tongue, typical of chicks. See picture 3.

Sylvia hortensis: Mascle adult en muda postnupcial suspesa / Macho adulto en muda postnupcial suspendida / Adult male in suspended post breeding moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

El tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) fa una muda post-nupcial completa, tot i que alguns exemplars poden fer una muda suspesa i deixar algunes secundàries sense mudar fins arribar a les àrees d’hivernada.

És el cas d’aquesta femella adulta que ha renovat les plomes de tota l’ala excepte les quatre secundàries (S2, S3, S4, S5) que presenten un to molt més pàl·lid i brunenc.

Les rectrius externes completament blanques i l’anell groc a l’ull fan evident que ens trobem davant d’un ocell adult.  Tot i la gran amplada de l’anell ocular groc, el fet que les plomes de la part superior del cap no siguin tan fosques com la de les aurícules ens porten a sexar-lo com a femella.

© Jordi Cerdeira i Ribot

_____________________

La curruca mirlona (Sylvia hortensis) realiza una muda postnupcial completa, aunque , algunos ejemplares, pueden efectuar una muda suspendida y dejar algunas secundarias sin mudar hasta llegar a los cuarteles de invernada.

Este es el caso de la hembra adulta capturada hoy que ha renovado todas las plumas del ala a excepción de las cuatro secundarias (S2, S3, S4, S5) que presentan un tono mucho más pálido y parduzco.

Las rectrices externas completamente blancas y el anillo amarillo en el ojo hacen evidente que nos encontramos ante un adulto. Aunque el anillo amarillo del ojo es muy ancho, el hecho de que las plumas de la parte superior de la cabeza no sean tan oscuras como las de las aurículas nos llevan a sexarlo como a una hembra.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________________

La western orphean warbler (Sylvia hortensis) makes a complete post-breeding moult, but some birds can have a suspended moult and don’t  moult some secundaries. They’ll finish the moult when arrive at wintering areas.

The adult female trapped today, shows four secundaries (S2, S3, S4, S5) not moulted. It’s a suspended moult.

The pure white in external rectrices and the yellow ring in the eyes are evidences that’s an adult bird. Despite the width of the yellow ring in the eyes, the feathes on the crown don’t look as dark as the ear patch and this  decant us to sex it as a female.