Arxius

Motacilla cinerea: Data / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) presenta una muda pre-nupcial parcial que pot afectar a la major part de plomes del cap i gola, a les cobertores petites i mitjanes, a algunes o totes les terciàries, a grans cobertores més internes i a algunes rectrius.

A principis de primavera, les plomes de vol dels ocells de segon any (Euring 5) estan molt desgastades degut a que conserven la majoria de plomes juvenils (la muda post-juvenil només inclou, i no sempre, terciàries i grans cobertores més internes).

La captura de mascles adults (Euring 6) i de segon anys (Euring 5) permet comparar els plomatges i l’efecte de la muda pre-nupcial.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la fotografia 2 veiem l’ala d’un adult (Euring 6) on s’aprecia un contrast evident entre la terciàries i mitjanes i grans cobertores mudades a la muda pre-nupcial. La resta de plomes de vol, mudades a la muda completa post-nupcial, es veuen desgastades, però no excessivament.

A la tercera i quarta imatges veiem l’ala de dos ocells de segon any (Euring 5) on s’aprecia un major desgast de les plomes juvenils que contrasten encara més amb les mudades a la muda pre-nupcial. En el cas de la quarta fotografia (que correspon a l’ala de l’ocell de la primera fotografia), s’observen tres generacions de plomes: segona terciària nova corresponent a la muda pre-nupcial, primera i segona terciàries amb desgast corresponents a la muda post-juvenil i les secundàries i primàries encara més desgastades ja que encara són plomes juvenils.

___________________________________________

La lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) presenta una muda prenupcial parcial que puede afectar a la mayor parte de plumas de cabeza y garganta, a pequeñas y medianas coberteras, a algunas o todas las terciarias, a grandes coberteras más internas y a algunas rectrices.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A principios de primavera, las plumas de vuelo de las aves de segundo año (Euring 5) están muy desgastadas debido a que conservan la mayoría de plumas juveniles (la muda postjuvenil sólo incluye, y no siempre, terciarias y grandes coberteras internas).

La captura de machos adultos (Euring 6) y de segundo año (Euring 5) permite comparar los plumajes y el efecto de la muda prenupcial.

En la fotografía 2 vemos el ala de un adulto (Euring 6) donde se aprecia un contraste evidente entre las terciarias y medianas y grandes  coberteras mudadas en la muda prenupcial. El resto de plumas de vuelo, mudadas en la muda postnupcial completa, se ven desgastadas, pero no en exceso.

En la tercera y cuarta imágenes vemos alas de aves de segundo año (Euring 5) donde se aprecia un mayor desgaste de las plumas juveniles que contrasta aún más con las mudadas en la muda pre-nupcial. En el caso concreto de la cuarta imagen (correspondiente al ejemplar de la primera fotografía), se ven tres generaciones de plumas: segunda terciaria nueva correspondiente a la muda prenupcial, primera y segunda terciarias desgastadas correspondientes a la muda parcial postjuvenil y las secundarias y primarias aún más desgastadas que son plumas juveniles.

___________________________________________

The grey wagtail (Motacilla cinerea) has a partial pre-breeding moult that can include head feathers, lesser amd median coverts, tertials, some greater coverts and rectrices.

© Jordi Cerdeira i Ribot

In spring start, fly feathers of second yeard birds (Euring 5) are very worn because they has juvenile feathers (post-juvenile moult only include, and not ever, tertials and innermost greater coverts).

We trappet adult (Euring 6) and second year (Euring 5) males and we can compare their feathers and the effect of pre-breeding moult.

In picture 2, there are a adult wing (Euring 6). It shows a contrast between tertials amd median and greater coverts moulted in pre-breeding moult. The rest of flight feathers, moulted in a complete post-breeding moult, are worn, but not in excess.

In picture 3 and 4 there are wings of second year males (Euring 5). There are most wear in juvenile featheres that contrast more  with feathers moulted in pre-breeding moult. In the case of picture 4 (the bird of picture 1), we can see three generations of feathers: a new second tertial of pre-breeding moult; the first and the third tertials worn of partial post-juvenile moult and the secundaries and primaries that are more worn because are juveniles feathers.

Motacilla cinerea: Datat / datado / aging

Foto 1                  © Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) té una muda post-juvenil parcial que inclou mitjanes i petites cobertores i, a vegades, un nombre variable de grans cobertores, terciàries, carpal i àlula petita i mitjana.

A l’exemplar juvenil (Euring 3) capturat avui (foto 1)  es veu clarament el límit de muda entre grans cobertores juvenils, les tres més externes, i les mudades (foto 2). També ha mudat totes  les terciàries que contrasten amb les secundàries (veure a foto 3). La diferència de coloració entre primera i segona terciària i la tercera correspon al patró típic de l’espècie i no s’ha de confondre amb un límit de muda.

La diferència de to entre plomes mudades i juvenils s’observa fins i tot en la imatge general de l’ocell (foto 1).

Foto 2                   © Jordi Cerdeira i Ribot

_______________________

La lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) realiza una muda postjuvenil parcial que incluye pequeñas y medianas coberteras i, a veces, un número variable de grandes coberteras, terciarias, carpal y álula pequeña y mediana.

En el ave juvenil (edad Euring 3) capturada hoy (foto1) se observa claramente el límite de muda entre grandes coberteras juveniles, las tres más externas, y las mudadas (Foto 2). También ha mudado todas las terciarias que contrastan con las secundarias  (ver foto 3). Las diferencias de coloración entre la tercera terciaria y la segunda y primera corresponde al patrón típico de la especie y no ha de confundirse con un límite de muda.

Las diferencias en la tonalidad de plumas mudadas y juveniles se aprecia hasta en la imagen general del ave (foto 1).

Foto 3 © Jordi Cerdeira i Ribot

________________

The Grey wagtail (Motacilla cinerea) has a incomplete post-juvenile moult that include marginal and median coverts and, sometimes, a variable number of greater coverts and tertials, carpal covert and alula.

In this young bird (age Euring 3) trapped today (Foto 1), we can see the moult limit in greater coverts: the three outermost are young feathers and the rest are moulted (see Foto 2). Also has moulted the tertials that contrast with secondary feathers (see Foto 3). The color differences between first and second tertials with third tertial are a typical pattern of this specie and should not be confused with a moult limit.

The differences between juvenile and moulted feathers of the wing are observable even in the general body photography.

Motacilla cinerea: Sexat / sexing / sexado

La cuereta torretentera (Motacilla cinerea) realitza una muda completa postnupcial i una muda parcial prenupcial en que canvien plomes del cos, cap i, de vegades, algunes de les grans cobertores més internes i terciàries.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Malgrat les diferències evidents entre un mascle i una femella adults “típics” durant l’època reproductiva, la semblança del plomatge hivernal i les diferències entre edats fan força complicat el sexat abans de la muda prenupcial.

A la imatge que acompanya el text podeu apreciar dues fotografies del mateix ocell capturat a principis de febrer i recapturat vint dies després. Com es veu, les diferències són notables i, mentre que a principis de mes podia fer pensar en una femella adulta, en la recaptura ja mostrava característiques clares de mascle amb capell gris (no marro-verdós), línies facials blanques (no beix) i gola negra (no blanca o amb poques taques).

________________________________

La lavandera cinerea (Motacilla cinerea) realiza una muda completa postnupcial y una muda parcial prenupcial en que mudan plumas del cuerpo, cabeza y, a veces, algunas de las grandes coberteras más internas y terciarias.

Aunque las diferencias entre machos y hembras adultos “típicos” són evidentes durante la época nupcial, las semejanzas del plumaje hibernal y las diferencias entre edades hacen bastante complicado el sexado antes de la muda prenupcial.

En la imagen que acompaña  el texto se pueden ver dos imágenes del mismo individuo capturado a principios de febrero y recapturado veinte días después. Como se ve, las diferencias son notables y, mientras que en la primera fotografía podría recordar a una hembra  adulta, en la recaptura ya muestra bien definidas las características del macho: píleo gris (no marrón-verdoso), líneas faciales blancas (no ocre) y peto negro (no blanco o con pocas manchas).

________________________________

Grey Wagtail (Motacilla cinerea) performs a complete post-breeding moult and a partiale pre-breeding moult. In pre-breeding moult, they change heat and body feathers and some greater coverts and tertials.

Despite the obvious differences between adult male and female during the reproductive season, the winter plumage similarity and the differences between ages do quite complicated to aged this bird before the prenuptial moult.

In the picture you can see two photos of the same bird caught in February and recaptured three weeks later. As can be seen the differences are remarkable and, first, could think of an adult female, but later, in recapture, showed evident characteristics of male: crown gray (not brown-green), facial lines white (no beige) and black throat (nor white or with black few spots).