Arxius

Erithacus rubecula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity records

Pit roig / Petirojo / Robin: Erithacus rubecula

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 31/10/2014.

Edat /age: Ocell de primer any / first year bird

Recuperat/ recovery: 30/01/2021

Dies /days: 2.283 (6 anys/years  2 mesos/months 28 dies/days)

Edat real /real age: 6 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 19 anys/years 4 mesos/month

 

Luscinia megarhynchos: datat / datado / aging

El rossinyol (Luscina megarhynchos) fa una muda post-juvenil parcial en que muda les plomes juvenils pigallades per plomes d’adult uniformes. Queden sense mudar les primàries i secundàries, la major part de les terciàries, cobertores primàries, la major part de l’àlula, sovint la carpal i un nombre variable de grans cobertores.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Quan, a la primavera, arriben els ocells en migració prenupcial, la presència d’aquestes plomes ens servirà per a determinar quins són ocells de segon any (Euring 5).

Pel que fa a primàries i secundàries, les plomes juvenils, tot i tenir la mateixa coloració que els adults, presenten un desgast important (veure primàries a la imatge de l’ala), però on trobarem una major facilitat per datar és a les grans cobertores. Les grans cobertores juvenils presenten una típica taca terminal taronjosa, tot i que, degut al desgast, pot resultar complicada de detectar a la primavera.

A la imatge, es pot veure clarament aquesta taca terminal característica a les darreres tres grans cobertores, la quarta ja no és tan clara i, a partir d’aquí, les grans cobertores següents ja estan mudades.

____________________

El ruiseñor (Luscina megarhynchos) realiza una muda postjuvenil parcial en que muda las plumas juveniles moteadas por plumas uniformes de adulto. Quedan sin mudar las primarias, secundaria, la mayoría de las terciarias, coberteras primarias, la mayor parte del álula, normalmente la carpal y un número variable de grandes coberteras.

Cuando, en primavera, llegan las aves en migración prenupcial, la presencia de estas plumas nos servirán para determinar a las aves de segundo año (Euring 5).

En lo referente a primarias y secundarias, las plumas juveniles, aunque tengan la misma coloración que las adultas, presentan un desgaste importante (ver primarias en la fotografía del ala), pero donde encontraremos una mayor facilidad para el datado es en las grandes coberteras. Las grandes coberteras juveniles presentan una típica mancha terminal anaranjada que, eso sí, puede resultar complicada de detectar en primavera debido al desgaste.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen del ala, podemos ver claramente esta mancha terminal característica en las tres grandes coberteras más externas. En la cuarta ya no es tan clara y,  partir de esta, las grandes coberteras siguientes ya están mudadas.

_________________

The nightingale (Luscina megarhynchos) makes a partial postjuvenile moult. They changes spotted juvenile feathers for uniform adult feathers. Don’t moult primaries, secondaries, most of tertials and alula,  primary coberts, usually the alula and a variable number of great coverts.

When, in spring, arrive the birds in pre-breeding migration, the presence of this juvenile feathers serve us for aging second year birds (Euring 5).

Primaries and secondaries have the same coloration that adults feathers, but they are very worn (see primaries in wing picture). But, the best character for aging is looking for in great coverts. The juvenile great coverts show a typical terminal orange spot, but, it’s true, in spring they can be very worn out and, then, is difficult to dettect.

In wing picture, we can see clearly this terminal spot in the three outermost great coverts. In fourth it isn’t clear and, the others great coverts were changed in juvenile moult.

Luscinia megarhynchos: muda-postnupcial /post-breeding moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i estar a principis de juliol, els rossinyols (Luscinia megarhynchos) ja han encetat la muda post-nupcial.

Aquest exemplar ja ha mudat una gran part de les primàries amb les corresponents cobertores, les grans cobertores,  la majoria de rectrius i un gran nombre de plomes del cos.

La muda de les primàries és ascendent (d’internes a externes) i ben aviat començarà a mudar les secundàries de forma descendent (d’externes a internes).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Degut a que ja ha mudat les grans cobertores, no es pot assegurar la seva edat, però tenint present el poc desgast de les secundàries i de les primàries que encara no ha mudat, és gairebé segur que es tracta d’un adult de 3 o més anys d’edat (Euring 6).

_________________

Aún y estando a principios de julio, los ruiseñores (Luscinia megarhynchos) ya han empezado la muda postnupcial.

Este ejemplar ya ha mudado una gran parte de las primarias y sus respectivas coberteras; las grandes coberteras, la mayoría de rectrices y un gran nombre de plumas del cuerpo.

La muda de las primarias es ascendente (de internas a externas) y pronto empezará a mudar las secundarias de forma descendente (de externas a internas).

Debido a que ya ha mudado las grandes coberteras, no podemos asegurar su edad, pero si nos fijamos en el poco desgaste de sus secundarias y de las primarias que aún no ha mudado, es casi seguro que se trata de un adulto de 3 o más años (Euring 6).

________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

It’s early July, but  nightingale (Luscinia megarhynchos) has already began post-breeding moult.

This bird has moulted a lot of primaries and their respective coverts, the greater coverts; most retrices and lots of body feathers.

Primary moult is ascendant (from innermost to outermost) and soon it will beguin to change secondaries in a descendant moult (from outermost to innermost).

Greater coverts are moulted, but if we look at the few wear in secondaries and in not moulted primaries, we can aging  as an adult of  3 or more years old  (Euring 6).

Phoenicurus phoenicurus: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira       Mascle / male  Euring 5

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) fa una muda post-juvenil parcial que només inclou entre una i sis grans cobertores. En els mascles, el contrast entre les grans cobertores mudades i no mudades és molt evident: les mudades, tipus adult, són molt més fosques (gris fosc) mentre que les juvenils són marronoses.

A la primavera, els mascles presenten el plomatge nupcial amb un espectacular cap amb cara i gola negres i franja frontal blanca.

Per datar, serà molt senzill buscar el contrast a grans cobertores d’exemplars de segon any (Euring 5) que, a més, presentaran plomes de vol força gastades (fotografia 2). Els mascles de més de dos anys d’edat (Euring 6) tindran totes les grans cobertores iguals i plomes de vol molt més ben conservades (fotografia 1).

______________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                          Foto 1

El colirojo real (Phoenicurus phoenicurus) realiza una muda postjuvenil parcial que solo incluye entre una y dos grandes coberteras.  En los machos, el contraste entre las grandes coberteras mudadas y no mudadas es muy evidente: las mudadas, tipo adulto, son mucho más oscuras (gris oscuro) mientras que las juveniles son parduzcas.

En primavera, los machos presentan el plumaje con una cabeza espectacular con cara y pecho negro y línea frontal blanca.

Para datar, será muy fácil buscar el contraste en grandes coberteras de ejemplares de segundo año (Euring 5) que, a demás, presentarán plumas de vuelo muy desgastadas (fotografía 2). Los machos de más de dos años (Euring 6) tendrán todas las grandes coberteras idénticas y plumas de vuelo mucho más conservadas (fotografía1).

________________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                   Foto 2

The common redstart (Phoenicurus phoenicurus) makes an incomplete post-juvenile moult that include one to six greater coverts. In males, the contrast between moulted and not muolted greater coverts is obvious: moulted feathers (grey) are darker than not moulted feathers (brownish). See photo 1).

In spring, the males show a beautifull head with black face and throad and a white line in fore-head.

For aging, it will be easy looking for the contrast between great coverts in second year birds (euring 5). The males of more of two years (Euring 6) will have identicals great coverts. Fly feathers will be more worn in young birds that in the others.

Phoenicuros ochruros: Bec deformat / Pico deforme / Beak deformation

Avui hem capturat un mascle adult (edat Euring 6) de cotxa fumada (Phoenicuros ochruros) amb una evident deformació al bec. Li faltava una gran part de la mandíbula inferior de manera que deixava la part final de la llengua al descobert i també tenia deformada la mandíbula superior.

Malgrat això, mostrava un bon estat general amb reserves de greix i múscul similars a la dels exemplars capturats avui. (greix: 1 sobre 8; múscul: 2,5 sobre 3).

___________________

Hoy hemos capturado un macho adulto (edad Euring 6) de colirojo tizón (Phoenicuros ochruros) con una evidente deformación en el pico. Le faltaba una gran parte de la mandíbula inferior de modo que dejaba al descubierto la parte final de la lengua y también tenía deformada la parte superior.

De todas formas, presentaba un buen estado general con reservas de grasa y músculo similares a la de el resto de ejemplares capturados hoy. ( Grasa: 1 sobre 8; músculo: 2,5 sobre 3).

____________________________________

Today, we caugth an adult male of  common redstar (Phoenicuros ochruros) with an obvius beak deformation. Lacked most of the lower mandible ( exposing the end of the  tongue) and upper mandible was also distorted.

However, the bird showed good health with fat and muscle stores as the other birds caught today. (Fat: 1 to 8; muscle: 2,5 to 3).

____________________________________

Saxicola torquata: Sarna / Scaly legs

sarnasax11

La presència de sarna és relativament freqüent en passeriformes del grup dels fringíl·lids, però no és tant habitual en espècies d’altres famílies.

Avui hem capturat un exemplar de bitxac comú (Saxicola torquata) amb símptomes d’aquesta malaltia produïda per àcars del gènere cnemidocoptes.

Es tractava d’un mascle de primer hivern (edat Euring 5) que mostrava les característiques callositats a la pota dreta.

___________________

La presencia de sarna és relativamente frecuente en paseriformes del grupo de los fringílidos, pero no es tan habitual en especies de otras familias.

Hoy hemos capturado un ejemplar de tarabilla común (Saxicola torquata) con síntomas de esta enfermedad producida por ácaros del género cnemidocoptes.

Se trataba de un macho de primer invierno (edad Euring 5) que mostraba las características callosidades en su pata derecha.

sarnasax2

_____________

The presence of scaly legs is relatively common in finches (fringillidae).

Today, we have taken a European Stonechat (Saxicola torquata) with symptons of these disease caused by mites (Cnemidocoptes sp.).

Was a first winter male (age Euring 5) that showed typical calluses in right leg.

Erithacus rubecula: Adult amb taques / Adulto con manchas / Adult with spots

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la imatge es pot veure un control de pit-roig (Erithacus rubecula). L’exemplar va ser anellat com a un ocell de primer hivern el febrer d’aquest mateix any. Llavors presentava un clar contrast a les grans cobertores amb les cinc plomes més externes juvenils i la resta mudades.

Capturat a principis de novembre, l’ocell ha fet una muda complerta en acabar la temporada reproductiva i ara mostra totes les plomes renovades. Tot i això, veiem que presenta les grans cobertores i les terciàries amb una destacable taca terminal taronjosa, molt semblant a la que presentaria un ocell en plomatge juvenil. El bon estat de les plomes, la tonalitat verdosa i la manca de contrast a l’ala indiquen que es tracta d’un adult. Les rectrius molt amples a la part finals ho confirmen. No val a badar…

______________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen tenemos una recuperación de petirrojo (Erithacus rubecula). Este ejemplar fue anillado como ave de primer invierno en febrero de este mismo año. Por aquel entonces presentaba un claro contraste en grandes coberteras con las cinco plumas más externas juveniles y el resto mudado.

Capturado hoy, a principios de noviembre, el ave ha realizado una muda completa al finalizar la temporada reproductiva y, ahora, muestra todas las plumas renovadas. Lo curioso es que presenta las grandes coberteras y terciarias con unas destacables manchas terminales anaranjadas muy parecidas a las que presentaría un ave en plumaje juvenil. El buen estado de las plumas, la tonalidad verdosa y la falta de contrastes indican que se trata de una ave adulta. Las rectrices anchas en su zona terminal lo confirman.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________

In the picture we can see a Robin (Erithacus rubecula)recovery. This bird was a first winter when was ringing in February of this year.  It showed a clear contrast in greater coverts. It had five outermost feathers juveniles and the rest moulted.

Trapped today, the bird had made a complete moult. Now, shows new feathers. Curiously, it has the greater coverts and the tertials with an orange terminal spot, almost like a juvenile feather. The good condition of the feathers, the greenish color and the lack of contrast in the wing suggest that’s an adult. The wide end of the rectrices confirmed it.

Phoenicurus phoenicurus: Sexat de juvenils / Sexado de juveniles / Young sexing

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) és un ocell de pas a la zona on anello habitualment. El més usual a la tardor és capturar pocs exemplars i, la majoria, juvenils.

La muda post-juvenil inclou plomes del cos, petites i mitjanes cobertores i entre una i sis grans cobertores. Són aquestes grans cobertores mudades les que ens seran més útils a l’hora de datar perquè són d’un to més grisos que les juvenils.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                  Foto 1

Aquest contrast és relativament senzill d’observar en els mascles (foto 2)  on la diferència de tonalitat és molt clara. En les femelles, però, la diferència de tons és molt més subtil (foto 3).

A l’hora de separar per sexes, el mascle tornarà a ser fàcilment detectable per la presència de plomes negres i vermelles al pit i per començar a tenir dibuixada la conspícua línia blanca supraciliar (foto 1, dreta).

Les femelles de primer any (foto 1, esquerra), en canvi, són molt semblant a les adultes i només si som capaços de trobar el contrast a les grans cobertores podrem identificar-les amb seguretat.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                     Foto 2

________________

El colirojo real (Phoenicurus phoenicurus) es un ave de paso en la zona donde anillo habitualmente. Lo más usual en otoño es capturar pocos ejemplares y, mayoritariamente, juveniles.

La muda post-juvenil incluye plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y de una a seis grandes coberteras. Son estas grandes coberteras mudadas las que nos serán útiles cuando queramos datar porque son de un tono más grisáceo que las plumas juveniles.

Este contraste es relativamente fácil de observar en los machos  (foto 2)  donde la diferencia de tonalidad es grande. En las hembras no será tan sencillo puesto que la diferencia de tonos es mucho más sutil (foto 3).

Cuando vayamos a discriminar por sexo, el macho volverá a ser fácilmente detectable por la presencia de incipientes plumas negras y rojas en el pecho y por empezar a tener dibujada la conspicua línea blanca supraciliar (foto 3, derecha).

© Jordi Cerdeira i Ribot                    Foto 3

Las hembras de primer año (foto 1, izquierda), a su vez, son muy parecidas a las adultas y solamente si somos capaces de encontrar el contraste entre grandes coberteras podremos identificarlas con seguridad.

____________

The Common redstart (Phoenicurus phoenicurus) is a migratory bird in my ringing area. In autum usually I trapped a few birds and, mostly, are juveniles.

Its postjuvenile moult include body feathers, lesser and median coverts and one to six greater coverts. This moulted greater coverts will be usefull when we ageing the birds because they are more grey than not moulted greater coverts.

This contrast is relatively easy to see in males (photo 2) with a great difference in the tone of the feathers. In the females, it isn’t easy because the tones are very similar (photo 3).

When we would sexing the birds, the males are, another time, the easiest. They have red and black feather in the breast and show a incipient white eyebrow line (photo 1, right).

First year females (photo 1, left) are very similar to adult females and only if we can find the contrast between great coverts we can identify them certainly.

Muscicapa striata: Datar, sexar? / Aging, sexing?

Avui hem capturat un papamosques gris (Muscicapa striata). És un ocell prou interessant, però a l’hora d’estudiar-lo no dóna massa de si. Al realitzar, tant ocells de segon any com adults, una muda pre-nupcial completa a la zona d’hivernada, en aquesta època de l’any en que encara no ha criat i no hi ha juvenils,  no es possible datar amb res més que no sigui Euring 4 (ocell nascut la temporada de cria anterior o més enllà). El sexat també és problemàtic: mascle i femella són indistingibles pel que fa al plomatge o les mides, només els podrem sexar a la primavera utilitzant la presència o no de protuberància cloacal. Això és el que he pogut fer en aquest cas: tal i com NO es pot veure a la fotografia, és un mascle magnífic!

© Jordi Cerdeira i Ribot

_________________________________________

Estos días capturamos un papamoscas gris (Muscicapa striata). Es un pájaro interesante, pero su estudio no da mucho de si. Al llevar a cabo, tanto aves de segundo año como adultos,  una muda pre-nupcial completa en las áreas de invernada, en esta época del año en que aún no ha criado y no hay juveniles , no es posible datar con nada más que Euring 4 (ave nacida la temporada de cría anterior o más allá). El sexado también es problemático: macho y hembra son indistinguibles en lo referente a plumaje o tamaño . Sólo podremos sexarlos en primavera usando la presencia de protuberancia cloacal. Esto es lo que he podido hacer en este caso:  tal y como NO se puede ver en la imagen, es un magnífico macho!

_________________________________________

This week we catch a spotted flycatcher (Muscicapa striata). It’s a interesting bird, but is difficult to found something to study. All birds make a complete prenuptial moult in hivernal places and all birds are ageing “Euring 4” (born last year or before) in this time.  Sexing is problematic, too: males and females are indistinguishable. Its plumage and  sizes are the same. Only we can sexing the bird in spring  searching  the cloacal protuberance. I do this with this bird and, as we can NOT see in the picture, it’s a splendid male!

Phoenicuros ochruros gibraltariensis: Primer hivern i mascle adult / Primer invierno y macho adulto/ First winter and adult male

Foto 1                           © Jordi Cerdeira i Ribot

A principis de març el desgast a les plomes de vol dels ocells és notable i els contrastos entre plomes juvenils no mudades i plomes mudades a la primera muda post-juvenil és molt marcat.

En aquest exemplar de primer hivern de cotxa fumada (Phoenicuros ochruros)  (fotografies 1, 2 i 3) es veu clarament que les cinc grans cobertores més externes d’un to més marró pertanyen al plomatge juvenil, mentre que les internes, de tons lleugerament grisosos, van ser mudades durant la muda post-juvenil (veure fotografia 2).

Foto 2                                   © Jordi Cerdeira i Ribot

Aquesta espècie també pot mudar les terciàries i alguna secundària, però en el nostre cas, només la primera de les terciàries, la més petita, va ser mudada. El desgast important a que estan sotmeses aquestes plomes dificulta encara més detectar el contrast amb les altres terciàries encara juvenils, però si ens hi fixem veurem que tenen un to més marró i menys grisenc que la petita (veure fotografia 3).

L’altre cotxa fumada que hem capturat avui és un mascle adult de la subespècie gibraltariensis (fotografies 4 i 5).  No presenta cap tipus de contrast a les plomes de vol (edat Euring 6) i presenta l’aspecte típic dels mascles de Phoenicurus ochruros gibraltariensis: Coloració principalment grisa amb cara i pitet negre (veure fotografia 4). La coloració grisa del capell es manté cap al clatell i parts dorsals (veure fotografia 5).

L’altre subespècie present a la Península Ibèrica, Phoenicuros ochruros aterrimus, té mascles amb la coloració fonamentalment negra i només presenta el to gris al capell amb un notable canvi a negre a partir del clatell.

Foto 3                © Jordi Cerdeira i Ribot

________________________________

A principios de marzo, el desgaste en plumas de vuelo es notable en aves de primer invierno y los contrastes entre plumas juveniles no mudadas y plumas mudadas durante la primera muda post-juvenil es muy marcado.

En este ejemplar de primer invierno de colirojo tizón (Phoenicuros ochruros) (fotografías 1, 2 i 3) se aprecia claramente que las cinco grandes coberteras más externas de tonalidad más marrón pertenecen al plumage juvenil, mientreas que las internas, de tonos ligeramente grisáceos, fueron mudadas durante la muda postjuvenil (ver fotografía 2).

Esta especie también pude mudar terciarias y alguna secundaria, pero en nuestro caso, sólo la primera de las terciarias, la más pequeñas, fue mudada. el desgaste importante a que están sometidas estas plumas dificulta la detección del contraste con las otras terciarias, pero si nos fijamos veremos que tienen un tono más marrón y menos grisáceo que la pequeña (ver fotografía 3).

Foto 4                             © Jordi Cerdeira i Ribot

El otro colirojo tizón capturado hoy era un macho adulto de la subespécie gibraltariensis, la típica en nuestra área (fotografías 4 y 5). No muestra ningún tipo de contraste en plumas de vuelo (edad Euring 6) y presenta la coloración típica de de los machos de Phoenicurus ochruros gibraltariensis: color principalment gris con la cara y pecho negros (ver fotografía  4) . La coloración gris del píleo se mantiene hacia el cogote y partes dorsales (ver fotografia 5).

La otro subespecie ibérica que podria llegar sólo excepcionalmente a nuestra área, Phoenicuros ochruros aterrimus, tiene machos con coloración fundamentalmente negra y sólo presenta tono gris en píleo, con un notable y brusco cambio a tonos negros des del cogote.

___________________________

At firsts of March, wear in flight feathers is notable in first winter birds and the contrast between not moulted and  moulted feethers is clear.

In this first winter bird of Black redstart (Phoenicuros ochruros)  (photo1, 2 and 3) it’s easy to see that the outermost five greater coverts with a brown color are juvenile feathers. The innermost, with a greyish tone, were moulted in post-juvenile moult (see photography 2).

Foto 5                                        © Jordi Cerdeira i Ribot

This specie can moult the tertials and some of secundaries, but in our bird, only the first of the tertials, the most litlle, was moulted. We can see, that it’s more greyish that the others tertials (see photo 3).

The other black redstart caughts today is an adult male of gibraltariensis subspecie (photos 4 and 5).  It doesn’t show contrast in flight feathers (age Euring 6) and it’s a tipically male of  Phoenicurus ochruros gibraltariensis of mostly grey coloration with black face, throad and breast (see photo 4). Grey coloration of crown go down to nape and back (see photo 5).

The other iberian subspecie that exceptionally can arrives to our area, Phoenicuros ochruros aterrimus, has males with black coloration and only show grey color in crown with a significant and abrupt change to black color in its nape.