Arxius

Erithacus rubecula: Muda completa avançada / Muda completa avanzada / Early complete molt

La captura d’un pit-roig (Erithacus rubecula) en muda completa activa la segona setmana de maig és un fet realment inusual. Habitualment, aquesta espècie fa una muda post-nupcial completa a finals d’estiu, un cop acabat el període reproductiu.

© Jordi Cerdeira i Ribot

L’ocell en qüestió no s’ha pogut datar amb exactitud, tot i que les primàries més externes no mudades, amb poc desgast, fan pensar en un exemplar adult de més de dos anys d’edat. No s’ha sexat perquè no presentava ni restes de placa incubatriu, ni desenvolupament de la protuberància cloacal.

______________________

La captura de un petirrojo (Erithacus rubecula) en muda completa activa la segunda semana de mayo es un hecho realmente inusual. Habitualmente, esta especie realiza una muda postnupcial completa a finales de verano, una vez terminado el periodo reproductivo.

No se ha podido determinar con exactitud la edad del ejemplar en cuestión, aunque las primarias más externas no mudadas, con poco desgaste aparente, nos llevan a pensar en un ejemplar adulto de más de dos años. No se ha sexado ya que mostraba restos de placa incubatriz, ni protuberancia cloacal.

______________________

A robin (Erithacus rubecula) has been captured in active complete molt in the seecond week of March. This is an unusuall fact. Usually, this specie makes a complete post-breeding molt at the end of summer, once the reproductive season is over.

It has not been possible to accurately determine the age of the bird, althought the apparent not much wear in outermost non-moulted primaries, lead us to think in adult bird over two years old. It has not been sexed, because it didn’t show remains of incubation plate or cloacal protuberance.

Erithacus rubecula: Sexat / sexado / sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

Els pit-roigs (Erithacus rubecula) no presenten dimorfisme sexual. Malgrat lleugeres diferències de mida i en la intensitat extensió de la taca taronja del pit, no hi ha un mètode eficaç que ens permeti diferenciar durant l’any mascles i femelles.

Durant l’època de zel, però, les coses canvien i podrem detectar els mascles actius gràcies a l’observació de l’evident protuberància cloacal que desenvolupen. Aquest desenvolupament de la cloaca acabat en un autèntic plomall, els facilitarà la còpula a ells i ens donarà la clau per sexar-los a nosaltres.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________

Los petirrojos (Erithacus rubecula) no presenten dimorfismo sexual. Aunque se observan leves diferencias de tamaño y en la intensidad y extensión de la mancha naranja del pecho, no hay un método eficaz que nos permita diferenciar durante todo el año a machos de hembras.

Durante el celo, las cosas cambian y podremos descubrir a los machos gracias a la observación de la evidente protuberancia cloacal que desarrollan. Este abultamiento de la cloaca acabado en un autentico penacho de pequeñas plumas, les facilitará la cópula a ellos y nos dará la clave para sexarlos a nosotros.

______________________

The Robins (Erithacus rubecula) don’t show sexual dimorphism. Althought they present slight differences in size and in stain orange intensity and extension, there isn’t an effective method than differentiate males from females throughtout the year.

During the heat, things change and we will be able to identify the males with the observation of the evident cloacal protuberance that they develop. This bulge of the cloaca inished in a real tuft of small feathers, will facilitate their copulation and will be give us the key to sex him.

Saxicola rubicola: mascle de primer hivern / macho de primer invierno / first winter male

El bitxac comú (Saxicola rubicola) fa una muda parcial post-juvenil i, en el cas dels mascles, probablement una muda hivernal per acabar d’adquirir el plomatge nupcial.

En la muda post-juvenil és habitual que es mudin totes les petites i mitjanes cobertores. Sovint també es muden terciàries, carpal i un mínim de sis grans cobertores. En alguns casos es poden mudar totes les grans cobertores, una secundària, algunes cobertores primàries internes i fins i tot l’àlula.

En el mascle capturat avui, el fet d’haver mudat totes les grans cobertores dificultava localitzar el límit de muda entre plomes juvenils i mudades que s’aprecia clarament quan queden algunes grans cobertores externes sense mudar.

De tota manera, el negre intens de la carpal, les petites, mitjanes i grans cobertores mudades contrasta davant del to més apagat de les cobertores primàries i de l’àlula.

© Jordi Cerdeira i Ribot

També es pot apreciar aquesta diferència entre les terciàries mudades i les secundàries i primàries més desgastades per ser encara juvenils.

________________________________

La tarbilla común (Saxicola rubicola) tiene una muda postjuvenil parcial y, en los machos, probablemente una muda invernal para acabar de adquirir el plumaje nupcial.

La muda post-juvenil suele implicar a todas las pequeñas y medianas coberteras. Habitualmente también se mudan terciarias, carpal y un mínimo de seis grandes coberteras. En algunos casos se pueden mudar todas las grandes coberteras, una secundaria, algunas coberteras primarias internas y hasta toda la álula.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En el macho de primer invierno capturado hoy, el hecho de haber mudado todas las grandes coberteras dificultaba localizar el límite de muda entre plumas juveniles y plumas mudadas que se aprecia claramente cuando quedan algunas grandes coberteras externas sin mudar.

De todos modos, el negro intenso de la carpal, pequeñas, medianas y grandes coberteras mudadas contrasta ante el tono más apagado de las coberteras primarias y el álula.

También se puede apreciar esta diferencia entre las terciarias mudadas y las secundarias y primarias con más desgaste por ser aún juveniles

_________________________________

Stonechat (Saxicola rubicola) makes a partial post-juvenile moult and, in males, probably a winter molt to finish acquire the nuptial plumage.

Post-juvenile molt usually involves all small and medium coverts. Tertial, carpal covert and a minimum of sis great coverts are also usually molted. Sometimes, are all great coverts, one secondary, some internal primary coverts and, even, the alula feathers that can be molt.

In first winter male captured today, all great coverts had been moulted and difficult to locate the contrast between molted and unmoulted feathers. Usually, it’s clearly seen when some great coverts remain unmoulted.

However, the deep black of carpal, small, medium and great coverts that are moulted contrasts with the duller tone of primary coverts. You can also see the difference between the molted tertials and more worn secundary and primary feathers that are still juveniles.

Erithacus rubecula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity records

Pit-roig (Erithacus rubecula) anellat el 31 d’octubre del 2014 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer any.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 30 de gener del 2021 a la mateixa zona, 2.283 dies (6 anys, 2 mesos i 28 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de sis anys. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen un alt nombre d’ocells hivernants. Les dates de l’anellament i la recuperació no permeten determinar si és un individu resident o hivernant.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 19 anys i 4 mesos.

____________________

Petirrojo (Erithacus rubecula) anillado el 31 de octubre de 2014 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer año.

Recuperado el dia 30 de enero del 2021 en la misma zona, 2.283 días (6 años, 2 meses y 28 días) después del anillamiento.

Su edad real es de seis años. Se trata de una especie residente a la que se suman un gran número de aves invernantes. Las fechas de anillamiento y recuperación no permiten determinar si es un individuo residente o invernante.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 19 años i 4 meses.

____________________________________

Robin (Erithacus rubecula) ringed in October 31th, 2014 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in January 31th, 2021 in the same place, 2.283 days (6 years, 2 months and 28 days) after ringing.

It’s six years old. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Wintering and recovery dates don’t determine whether it’s a resident or wintering specimen.

The absolute record for a wild specimen of this species is 19 years and 4 months old.

 

Luscinia megarhynchos: datat / datado / aging

El rossinyol (Luscina megarhynchos) fa una muda post-juvenil parcial en que muda les plomes juvenils pigallades per plomes d’adult uniformes. Queden sense mudar les primàries i secundàries, la major part de les terciàries, cobertores primàries, la major part de l’àlula, sovint la carpal i un nombre variable de grans cobertores.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Quan, a la primavera, arriben els ocells en migració prenupcial, la presència d’aquestes plomes ens servirà per a determinar quins són ocells de segon any (Euring 5).

Pel que fa a primàries i secundàries, les plomes juvenils, tot i tenir la mateixa coloració que els adults, presenten un desgast important (veure primàries a la imatge de l’ala), però on trobarem una major facilitat per datar és a les grans cobertores. Les grans cobertores juvenils presenten una típica taca terminal taronjosa, tot i que, degut al desgast, pot resultar complicada de detectar a la primavera.

A la imatge, es pot veure clarament aquesta taca terminal característica a les darreres tres grans cobertores, la quarta ja no és tan clara i, a partir d’aquí, les grans cobertores següents ja estan mudades.

____________________

El ruiseñor (Luscina megarhynchos) realiza una muda postjuvenil parcial en que muda las plumas juveniles moteadas por plumas uniformes de adulto. Quedan sin mudar las primarias, secundaria, la mayoría de las terciarias, coberteras primarias, la mayor parte del álula, normalmente la carpal y un número variable de grandes coberteras.

Cuando, en primavera, llegan las aves en migración prenupcial, la presencia de estas plumas nos servirán para determinar a las aves de segundo año (Euring 5).

En lo referente a primarias y secundarias, las plumas juveniles, aunque tengan la misma coloración que las adultas, presentan un desgaste importante (ver primarias en la fotografía del ala), pero donde encontraremos una mayor facilidad para el datado es en las grandes coberteras. Las grandes coberteras juveniles presentan una típica mancha terminal anaranjada que, eso sí, puede resultar complicada de detectar en primavera debido al desgaste.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen del ala, podemos ver claramente esta mancha terminal característica en las tres grandes coberteras más externas. En la cuarta ya no es tan clara y,  partir de esta, las grandes coberteras siguientes ya están mudadas.

_________________

The nightingale (Luscina megarhynchos) makes a partial postjuvenile moult. They changes spotted juvenile feathers for uniform adult feathers. Don’t moult primaries, secondaries, most of tertials and alula,  primary coberts, usually the alula and a variable number of great coverts.

When, in spring, arrive the birds in pre-breeding migration, the presence of this juvenile feathers serve us for aging second year birds (Euring 5).

Primaries and secondaries have the same coloration that adults feathers, but they are very worn (see primaries in wing picture). But, the best character for aging is looking for in great coverts. The juvenile great coverts show a typical terminal orange spot, but, it’s true, in spring they can be very worn out and, then, is difficult to dettect.

In wing picture, we can see clearly this terminal spot in the three outermost great coverts. In fourth it isn’t clear and, the others great coverts were changed in juvenile moult.

Luscinia megarhynchos: muda-postnupcial /post-breeding moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i estar a principis de juliol, els rossinyols (Luscinia megarhynchos) ja han encetat la muda post-nupcial.

Aquest exemplar ja ha mudat una gran part de les primàries amb les corresponents cobertores, les grans cobertores,  la majoria de rectrius i un gran nombre de plomes del cos.

La muda de les primàries és ascendent (d’internes a externes) i ben aviat començarà a mudar les secundàries de forma descendent (d’externes a internes).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Degut a que ja ha mudat les grans cobertores, no es pot assegurar la seva edat, però tenint present el poc desgast de les secundàries i de les primàries que encara no ha mudat, és gairebé segur que es tracta d’un adult de 3 o més anys d’edat (Euring 6).

_________________

Aún y estando a principios de julio, los ruiseñores (Luscinia megarhynchos) ya han empezado la muda postnupcial.

Este ejemplar ya ha mudado una gran parte de las primarias y sus respectivas coberteras; las grandes coberteras, la mayoría de rectrices y un gran nombre de plumas del cuerpo.

La muda de las primarias es ascendente (de internas a externas) y pronto empezará a mudar las secundarias de forma descendente (de externas a internas).

Debido a que ya ha mudado las grandes coberteras, no podemos asegurar su edad, pero si nos fijamos en el poco desgaste de sus secundarias y de las primarias que aún no ha mudado, es casi seguro que se trata de un adulto de 3 o más años (Euring 6).

________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

It’s early July, but nightingale (Luscinia megarhynchos) has already began post-breeding moult.

This bird has moulted a lot of primaries and their respective coverts, the greater coverts; most retrices and lots of body feathers.

Primary moult is ascendant (from innermost to outermost) and soon it will beguin to change secondaries in a descendant moult (from outermost to innermost).

Greater coverts are moulted, but if we look at the few wear in secondaries and in not moulted primaries, we can aging  as an adult of  3 or more years old  (Euring 6).

Phoenicurus phoenicurus: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira       Mascle / male  Euring 5

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) fa una muda post-juvenil parcial que només inclou entre una i sis grans cobertores. En els mascles, el contrast entre les grans cobertores mudades i no mudades és molt evident: les mudades, tipus adult, són molt més fosques (gris fosc) mentre que les juvenils són marronoses.

A la primavera, els mascles presenten el plomatge nupcial amb un espectacular cap amb cara i gola negres i franja frontal blanca.

Per datar, serà molt senzill buscar el contrast a grans cobertores d’exemplars de segon any (Euring 5) que, a més, presentaran plomes de vol força gastades (fotografia 2). Els mascles de més de dos anys d’edat (Euring 6) tindran totes les grans cobertores iguals i plomes de vol molt més ben conservades (fotografia 1).

______________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                          Foto 1

El colirojo real (Phoenicurus phoenicurus) realiza una muda postjuvenil parcial que solo incluye entre una y dos grandes coberteras.  En los machos, el contraste entre las grandes coberteras mudadas y no mudadas es muy evidente: las mudadas, tipo adulto, son mucho más oscuras (gris oscuro) mientras que las juveniles son parduzcas.

En primavera, los machos presentan el plumaje con una cabeza espectacular con cara y pecho negro y línea frontal blanca.

Para datar, será muy fácil buscar el contraste en grandes coberteras de ejemplares de segundo año (Euring 5) que, a demás, presentarán plumas de vuelo muy desgastadas (fotografía 2). Los machos de más de dos años (Euring 6) tendrán todas las grandes coberteras idénticas y plumas de vuelo mucho más conservadas (fotografía1).

________________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                   Foto 2

The common redstart (Phoenicurus phoenicurus) makes an incomplete post-juvenile moult that include one to six greater coverts. In males, the contrast between moulted and not muolted greater coverts is obvious: moulted feathers (grey) are darker than not moulted feathers (brownish). See photo 1).

In spring, the males show a beautifull head with black face and throad and a white line in fore-head.

For aging, it will be easy looking for the contrast between great coverts in second year birds (euring 5). The males of more of two years (Euring 6) will have identicals great coverts. Fly feathers will be more worn in young birds that in the others.

Phoenicuros ochruros: Bec deformat / Pico deforme / Beak deformation

Avui hem capturat un mascle adult (edat Euring 6) de cotxa fumada (Phoenicuros ochruros) amb una evident deformació al bec. Li faltava una gran part de la mandíbula inferior de manera que deixava la part final de la llengua al descobert i també tenia deformada la mandíbula superior.

Malgrat això, mostrava un bon estat general amb reserves de greix i múscul similars a la dels exemplars capturats avui. (greix: 1 sobre 8; múscul: 2,5 sobre 3).

___________________

Hoy hemos capturado un macho adulto (edad Euring 6) de colirojo tizón (Phoenicuros ochruros) con una evidente deformación en el pico. Le faltaba una gran parte de la mandíbula inferior de modo que dejaba al descubierto la parte final de la lengua y también tenía deformada la parte superior.

De todas formas, presentaba un buen estado general con reservas de grasa y músculo similares a la de el resto de ejemplares capturados hoy. ( Grasa: 1 sobre 8; músculo: 2,5 sobre 3).

____________________________________

Today, we caugth an adult male of  common redstar (Phoenicuros ochruros) with an obvius beak deformation. Lacked most of the lower mandible ( exposing the end of the  tongue) and upper mandible was also distorted.

However, the bird showed good health with fat and muscle stores as the other birds caught today. (Fat: 1 to 8; muscle: 2,5 to 3).

____________________________________

Saxicola rubicola: Sarna / Scaly legs

sarnasax11

La presència de sarna és relativament freqüent en passeriformes del grup dels fringíl·lids, però no és tant habitual en espècies d’altres famílies.

Avui hem capturat un exemplar de bitxac comú (Saxicola rubicola) amb símptomes d’aquesta malaltia produïda per àcars del gènere cnemidocoptes.

Es tractava d’un mascle de primer hivern (edat Euring 5) que mostrava les característiques callositats a la pota dreta.

___________________

La presencia de sarna és relativamente frecuente en paseriformes del grupo de los fringílidos, pero no es tan habitual en especies de otras familias.

Hoy hemos capturado un ejemplar de tarabilla común (Saxicola rubicola) con síntomas de esta enfermedad producida por ácaros del género cnemidocoptes.

Se trataba de un macho de primer invierno (edad Euring 5) que mostraba las características callosidades en su pata derecha.

sarnasax2

_____________

The presence of scaly legs is relatively common in finches (fringillidae).

Today, we have taken a European Stonechat (Saxicola rubicola) with symptons of these disease caused by mites (Cnemidocoptes sp.).

Was a first winter male (age Euring 5) that showed typical calluses in right leg.

Erithacus rubecula: Adult amb taques / Adulto con manchas / Adult with spots

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la imatge es pot veure un control de pit-roig (Erithacus rubecula). L’exemplar va ser anellat com a un ocell de primer hivern el febrer d’aquest mateix any. Llavors presentava un clar contrast a les grans cobertores amb les cinc plomes més externes juvenils i la resta mudades.

Capturat a principis de novembre, l’ocell ha fet una muda complerta en acabar la temporada reproductiva i ara mostra totes les plomes renovades. Tot i això, veiem que presenta les grans cobertores i les terciàries amb una destacable taca terminal taronjosa, molt semblant a la que presentaria un ocell en plomatge juvenil. El bon estat de les plomes, la tonalitat verdosa i la manca de contrast a l’ala indiquen que es tracta d’un adult. Les rectrius molt amples a la part finals ho confirmen. No val a badar…

______________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen tenemos una recuperación de petirrojo (Erithacus rubecula). Este ejemplar fue anillado como ave de primer invierno en febrero de este mismo año. Por aquel entonces presentaba un claro contraste en grandes coberteras con las cinco plumas más externas juveniles y el resto mudado.

Capturado hoy, a principios de noviembre, el ave ha realizado una muda completa al finalizar la temporada reproductiva y, ahora, muestra todas las plumas renovadas. Lo curioso es que presenta las grandes coberteras y terciarias con unas destacables manchas terminales anaranjadas muy parecidas a las que presentaría un ave en plumaje juvenil. El buen estado de las plumas, la tonalidad verdosa y la falta de contrastes indican que se trata de una ave adulta. Las rectrices anchas en su zona terminal lo confirman.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________

In the picture we can see a Robin (Erithacus rubecula)recovery. This bird was a first winter when was ringing in February of this year.  It showed a clear contrast in greater coverts. It had five outermost feathers juveniles and the rest moulted.

Trapped today, the bird had made a complete moult. Now, shows new feathers. Curiously, it has the greater coverts and the tertials with an orange terminal spot, almost like a juvenile feather. The good condition of the feathers, the greenish color and the lack of contrast in the wing suggest that’s an adult. The wide end of the rectrices confirmed it.