Arxius

Acrocephalus scirpaceus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Boscarla de canyar/ Carricero común/ Eurasian reed warbler:     Arocephalus scirpaceus

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 10/06/2017

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell d’un o més anys/ bird with one or more years.

Recuperat/ recovery: 21/07/2021

Dies /days: 1.502  (4 anys/years  1 mes/month 11 dies/days)

Edat real /real age: >5 anys /years

Rècord de longevitat / longevity record: >14 anys/years

Turdus merula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Merla / Mirlo común / Common blackbird:    Turdus merula

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 09/05/2015

Sexe: Mascle / Male

Edat /age: Ocell de segon any / Second year bird

Recuperat/ recovery: 31/03/2021

Dies /days: 2.153  (5 anys/years  10 mesos/month 22dies/days)

Edat real /real age: > 7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 21 anys/years 10 mesos/month

Sylvia atricapilla: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tallarol de casquet/ Curruca capirotada / Eurasian blackcap:     Sylvia atricapilla

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 18/01/2014

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de més de dos anys/ bird over two years old

Recuperat/ recovery: 15/02/2021

Dies /days: 2.685  (7 anys/years  29 dies /days)

Edat real /real age:  > 9 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 13 anys/years 10 mesos/month

Erithacus rubecula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity records

Pit roig / Petirojo / Robin: Erithacus rubecula

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 31/10/2014.

Edat /age: Ocell de primer any / first year bird

Recuperat/ recovery: 30/01/2021

Dies /days: 2.283 (6 anys/years  2 mesos/months 28 dies/days)

Edat real /real age: 6 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 19 anys/years 4 mesos/month

 

Turdus philomelos: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tord / Zorzal común / Song thrush:     Turdus philomelos

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 02/10/2010

Edat /age: Ocell de primer any/ first year bird

Recuperat/ recovery: 10/03/2018

Dies /days: 2.717  (7 anys/years  5 mesos /month  9 dies/days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord de longevitat/longevity record: 17 anys/years 8 mesos/month

Passer montanus: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Pardal xarrec/ Gorrión molinero/ Tree sparrow:    Passer montanus

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 12/10/2012

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years

Recuperat/ recovery: 02/12/2017

Dies /days: 1.877  (5 anys/years  1 mes/month 18 dies/days)

Edat real /real age: Ocell de cinc o més anys/ bird with five or more years.

Rècord de longevitat / longevity record: > 13 anys/years 01 mes/month

Apus apus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Falciot negre / Vencejo común / Common swift :    Apus apus

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 02/07/2009

Edat /age: Ocell adult de dos o més anys/ adult bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 10/06/2017

Dies /days: 2.900  (7 anys/years  11 mesos/month  2 dies/days)

Edat real /real age: > 10 anys/years

Rècord de longevitat/longevity record: 21 anys/years 1 mes/month

Aquest falciot va ser anellat com a adult nidificant al ser capturat a l’interior d’una caixa-niu situada al balcó de casa. Any rera any, retornava a criar a la mateixa caixa on tirava endavant un o dos pollets. L’últim control correspon al vuitè any que va ocupar la caixa-niu. Tot un exemple de fidelitat a la zona de cria.

________________________________________________

Este vencejo fue anillado como adulto nidificante al ser capturado en una caja nido situada en el balcón de mi casa. Año tras año, volvía a criar en el mismo nidal donde sacaba adelante uno o dos polluelos. El último control corresponde al octavo año que ocupó la caja nido. Todo un ejemplo de fidelidad a la zona de cría.

________________________________________________

This swift was ringed when it was a breeding adult. It was captured in a nest-box of my house balcony. Every year it come back and reared one or two chicks. The last recovery correspond to the eighth year he occuped the nest-box. An exemple of fidelity to the breeding area.

________________________________________________

Sylvia hortensis: un de un / uno de uno / one of one

El més interessant d’aquesta femella de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) no és la distància o el punt de recuperació (que també ho és), sinó el fet que durant vuit anys d’anellament, és l’únic exemplar que he anellat d’aquesta espècie i, tot i això, ha estat recuperat!

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat el matí del 3 d’octubre de 2016 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un exemplar adult (nascut, com a mínim, dos anys abans) que es troba en plena migració post-nupcial i en bon estat (codi Euring 2 de greix i 1,5 de muscle).

És recuperat el 2 de juny de 2017 a Vailhauques (regió del Llenguadoc-Rosselló, a França) en època de cria.

Un cop anellat, el normal és que l’ocell seguís la migració fins a les àrees d’hivernada a l’Àfrica sub-sahariana i retornés, a la primavera, cap a la zona de cria a França on va ser re-capturat a 282 quilòmetres en línia recta del punt d’anellament i un cop havien passat 295 dies.

________________________________________

Lo más interesante de esta hembra de curruca capirotada (Sylvia hortensis) no es la distancia o el punto de recuperación (que también lo es), sino el hecho que en ocho años de anillamiento es el único ejemplar que he anillado de esta especie y, aún y con ello, ha sido recuperado!

Anillado la mañana del 3 de octubre de 2016 en el río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar adulto (nacido, por lo menos, dos años antes) que se encuentra en plena migración postnupcial y en buen estado (código Euring 2 de grasa y 1,5 de músculo).

Es recuperado el 2 de junio de 2017 Vailhauques (región del Llenguadoc-Rossellón, en Francia) en época de cría.

Una vez anillado, lo normal es que el ave siguiera con su migración hasta las áreas de invernada en el África Subsahariana y volviese, en primavera, hacia las zonas de cría en Francia donde fue recapturada a 282 quilómetros en línea recta del punto de anillamiento y una vez habían pasado 295 días.

_________________

The most interessant of this western orphean warbler (Sylvia hortensis) female isn’t the distance or the ringing point, is the fact that in eight years I only ringed one bird of this specie and it has been recovery!

Ringed on the morning of October 3, 2016 next to the Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat region, in Catalonia) durning a birding ringing session. It’s an adult (born, at least, two years earlier), is in post-breeding migration and in a good condition (Euring code 2 for fat and 1,5 for muscle).

It’s recovery on June 2, 2017 in Vailhauques (Languedoch-Roussillon, in France) in breeding season.

After it was ringin, it should has continued the migration to the winter place in Sub-saharan African and, it return to its breeding area in France. There, it was captured 294 kilometers from ringing site 510 days later.

Els meus rècords de longevitat / Mis récords de longevidad / My longevity records

Repicatalons/ Escribano palustre/ Common red bunting:    Emberiza schoeniclus

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 17/11/2012

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell d’edat desconegudas/ bird with unknow age

Recuperat/ recovery: 29/01/2017

Dies /days: 1.534  (4 anys/years  2 mesos/month 12 dies/days)

Edat real /real age: > 4 anys/years

Rècord de longevitat/longevity record: 12 anys/years 03 mesos/month

Sylvia melanocephala: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tallarol de cap negre/ Curruca cabecinegra / sardinian warbler :    Sylvia melanocephala

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 20/03/2010

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de segon any/ second year bird.

Recuperat/ recovery: 07/05/2016

Dies /days: 2.245  (6 anys/years  1 mes/month 18 dies/days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord de longevitat/longevity record: 8 anys/years 4 mesos/month