Arxius

Dryobates minor: Mascle adult / Macho adulto / Adult male

© Jordi Cerdeira i Ribot                                           Foto 1

Tot i mantenir poblacions residents a la zona on anellem habitualment, el picot garser petit (Dryobates minor) és un ocell difícil de capturar per la seva tendència a moure’s per la capçada dels arbres. Avui ha caigut un exemplar d’aquesta espècie a una de les xarxes per passeriformes.

© Jordi Cerdeira i Ribot                         Foto 2

El picotet fa una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial en que muda les plomes del cos, les primàries, les mitjanes i grans cobertores i les rèmiges. A vegades també canvia alguna cobertora primària (les més externes) . A l’hora de datar hem de buscar el contrast de les plomes no mudades (secundàries, terciàries i cobertores primàries) i les mudades tenint present, però, que els adults poden retenir alguna cobertora primària. Normalment el contrast més evident és entre grans cobertores i cobertores primàries.

A les fotografies (foto 1, 3 i 4)  es pot veure que no hi ha contrast entre cobertores. L’ull, de color molt vermellós (veure foto 2), reforça la idea de que es tracta d’un exemplar adult (Euring 6).

En aquestes dates el sexat de l’espècie no presenta cap problema: la presència del casquet vermell identifica l’exemplar com a mascle (veure foto 2).

_________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                        Foto 3

Aunque es un ave residente en la zona de anillamiento habitual, el pico menor (Dryobates minor) es  difícil de capturar por su tendencia a moverse por las copas de los árboles. Hoy ha caído un ejemplar de esta especie en una de las redes para paseriformes.

El pico menor realiza una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial en que muda la plumas del cuerpo, las primarias, medianas y grandes coberteras y las rémiges. A veces, también cambia alguna cobertera primaria (las más externas). Para datar, hemos de buscar contrastes entre las plumas no mudadas (secundarias, terciarias y coberteras primarias) y las mudadas, recordando que los adultos pueden retener alguna cobertera primaria. Normalmente el contraste más evidente será entre grandes coberteras y coberteras primarias.

En las fotografías (foto 1, 3 y 4) se ve que no hay contraste entre coberteras y el ojo, de color rojo avellana, refuerza la idea de que se trata de un macho adulto (Euring 6).

En estas fechas el sexado de la especie no presenta mayores dificultades: el rojo indica que se trata de un macho (ver foto 2).

_______________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                   Foto 4

The  lesser spotted woodpecker (Dryobates minor) it’s a bird that’s difficult to catch because it lives in the treetops, but today we captured one bird in a net for passerines.

The lesser spotted woodpecker has a complete post-nupcial moult and an incomplete post-juvenile moult that include body feathers, primaries, medium and little coverts and remiges. Sometimes, can moult some outermost primary coverts.

For age, we’ll need to see contrast between moulted and not moulted (secundaries, tertials and primary coverts) feathers. But, we’ll remember that the adults can have some primary coverts retained. Usually, the most evidently contrast is between great and primary coverts.

In the picture (photo 1, 3 and 4) we can see that there are not contrast between coverts and the redish colour of the eyes reafirms that is an addult (Euring 6).

At this time of year, to sex this birds is not difficult: The red color of the crown shows us that is a male (see photo 2).

Jynx torquilla: ocell hivernant / Ave invernante/ Wintering bird

© Jordi Cerdeira i Ribot

La captura d’un colltort (Jynx torquilla) sempre és destacable, però si es produeix en ple mes de desembre, ja assoleix categoria d’esdeveniment.

El colltort és un migrant transsaharià que arriba als territoris de cria catalans cap al més de març i desapareix de casa nostra a finals d’octubre amb el pas dels darrers migrants. Tot i això, és ben sabut que alguns exemplars poden mantenir-se a la nostra latitud durant tot  l’hivern, sobretot a zones costaneres on les temperatures són més suaus i, per aquest motiu, els ocells detectats a partir de novembre es consideren hivernants. És de suposar que l’augment global de temperatures hauria de fer pujar el nombre d’aquests exemplars, però falten dades que ho certifiquin.

L’ocell capturat és un exemplar de primer any (Euring 3 en el moment de la captura a 23 de desembre) tal i com es pot apreciar tant pel color de l’ull (de tons grisos, enlloc del marró avellana dels adults) com per la manca de contrast entre secundàries i primàries (típiques en els adults perquè la muda de les secundàries es realitza després de la migració mentre que que la resta de l’ala ja s’ha mudat abans).

© Jordi Cerdeira i Ribot

__________________________

La captura de un torcecuello (Jynx torquilla) siempre es destacable, pero si se produce en pleno mes de diciembre  ya alcanza la categoria de acontecimiento.

El torcecuello es un migrador transahariano que llega a las zonas de cría catalanas hacia el mes de marzo y desaparece a finales de octubre con el paso de los últimos migradores. De todas formas, es bien sabido que algunos ejemplares de esta especie pueden mantenerse en nuestras latitudes durante el todo el invierno, principalmente en zonas litorales donde las temperaturas son más suave, y, por este motivo, las aves detectadas a partir de noviembre son consideradas invernantes. Es de suponer que el efecto del augmento global de las temperaturas debería aumentar el número de estos ejemplares, pero faltan datos que lo certifiquen.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El ave capturada hoy es un ejemplar de primer año (Euring 3 en el momento de la captura a 23 de diciembre) tal como puede apreciarse por el color del ojo  (de tonos grisáceos en vez del típico marrón avellana de los adultos) y por la falta de contraste entre primarias y secundarias (típicas de los adultos porque mudan las secundarias  después de la migración mientras que el resto del ala ya lo han mudado antes).

_______________________

The capture of a Wryneck (Jynx torquilla) is always remarcable, but if it happen in December, it can be considered a important event.

The wryneck it’s a transaharian migratori bird that arrives to breeding areas in Catalonia in March and dissapear in October with the pass of last migrants. Anyway, it’s know that some specimens can spend the winter with us, mainly in costal areas with mild temperatures. Any watching bird before november is considered a wintering bird watching.

The wrinneck captureds today is a first year bird (Euring 3  to 23th of desember). We can watch it becacuse it has a brown-greyish eyes (adults have a characteristic hazelnut brown color) and because there aren’t contrast between secondaries amd primaries (adults have moulted secondaries after post-nuptial migration and the rest of the feathers was moulted before.

_______________________