Arxius

Turdus merula: paparra tova / garrapata blanda / soft tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Femella jove (Euring 3) de merla (Turdus merula) capturada a les 07h45′ i recapturada a les 12h00′. A la recaptura s’observa una paparra tova (família Argasidae) a la zona de l’ull que no mostrava a la primera captura quatre hores abans.

Aquestes paparres es caracteritzen per alimentar-se ràpidament i per tenir activitat principalment nocturna. En aquest cas, però, tot i que l’ocell es podria haver infectat durant la nit, l’alimentació del paràsit es va produir ja de dia.

________________________

Hembra joven (Euring 3) de mirlo (Turdus merula) capturada a las 07h45′ y recapturada a las 12h00′. En la recaptura se observa una garrapata blanda (familia Argasidae) en la zona del ojo que no se encontraba presente en la primera captura cuatro horas antes. 

Estas garrapatas se caracterizan por alimentarse rápidamente y tener actividad principalmente nocturna. En este caso, aunque el ave podría haberse infectado durante la noche, la alimentación del parásito se produce ya de día.

__________________________

Young female (Euring 3) of blackbird (Turdus merula) trapped at 07h45′ and recaptured at 12h00′. We have seen a soft tick (family Argasidae) in the area of the eye, that was not there at 7h45′. 

This ticks eat quicly and have nighlife. In this case, the bird could have been infected at night, but feeding parasite has produced during the day.

Anthus pratensis: Àcars a l’ull / Ácaros en el ojo / Mites in the eyes

© Jordi Cerdeira i Ribot

En algunes espècies d’ocell és força comú trobar àcars vermells al voltant de l’ull. Són àcars paràsits que s’alimenten de la sang dels seus amfitrions. Normalment apareixen en nombres molt reduïts (d’un a quatre), però en aquest exemplar de titella (Anthus pratensis) la quantitat ja comença a ser considerable. Fins a onze àcars vermells semblen estar instal·lats al seu anell ocular.

______________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

En alguna especies de aves es relativamente común encontrar ácaros rojos alrededor de los ojos. Son ácaros parásitos que se alimentan de la sangre de sus anfitriones. Normalmente aparecen en número muy reducido, pero en este ejemplar de bisbita común (Anthus pratensis) la cantidad ya empieza a ser notable: hasta once ácaros parecen estar instalados en su anillo ocular.

______________________

It’s relatively common that, some species of birds to have red mites around the eyes.  Are parasites that eat blood of the birds. Usually there are a small number, but, in this meadow pipit (Anthus pratensis) the number is remarcable: eleven mites are installed in eye ring.

Phoenicuros ochruros: Bec deformat / Pico deforme / Beak deformation

Avui hem capturat un mascle adult (edat Euring 6) de cotxa fumada (Phoenicuros ochruros) amb una evident deformació al bec. Li faltava una gran part de la mandíbula inferior de manera que deixava la part final de la llengua al descobert i també tenia deformada la mandíbula superior.

Malgrat això, mostrava un bon estat general amb reserves de greix i múscul similars a la dels exemplars capturats avui. (greix: 1 sobre 8; múscul: 2,5 sobre 3).

___________________

Hoy hemos capturado un macho adulto (edad Euring 6) de colirojo tizón (Phoenicuros ochruros) con una evidente deformación en el pico. Le faltaba una gran parte de la mandíbula inferior de modo que dejaba al descubierto la parte final de la lengua y también tenía deformada la parte superior.

De todas formas, presentaba un buen estado general con reservas de grasa y músculo similares a la de el resto de ejemplares capturados hoy. ( Grasa: 1 sobre 8; músculo: 2,5 sobre 3).

____________________________________

Today, we caugth an adult male of  common redstar (Phoenicuros ochruros) with an obvius beak deformation. Lacked most of the lower mandible ( exposing the end of the  tongue) and upper mandible was also distorted.

However, the bird showed good health with fat and muscle stores as the other birds caught today. (Fat: 1 to 8; muscle: 2,5 to 3).

____________________________________

Fringilla coelebs: Sarna / Scaly legs

sarna0004A finals d’hivern la sarna afecta, en major o menor grau, a un nombre considerable dels pinsans (Fringilla coelebs) hivernants.

Produïda per àcars, la sarna afecta principalment a les potes on ocasiona unes callositats que poden arribar a impedir a l’ocell utilitzar la pota amb normalitat. A la femella que hem capturat avui li havia passat això i hem optat per eliminar les callositats. Estaven molt ben aïllades: eren dos grans protuberàncies que sortien a banda i banda del dit.

Hem utilitzat unes tisores i han sortit fàcilment sense lesionar el dit i gairebé sense sagnar. Un cop comprovat que no hi havia hemorràgia hem alliberat l’ocell que semblava en perfectes condicions.

______________________

A finales del invierno, la sarna afecta, en mayor o menor grado, a un considerable número de los pinzones (Fringilla coelebs) invernantes.

sarna0003Producida por ácaros, la sarna afecta principalmente a las patas donde ocasiona unas callosidades que pueden llegar a impedir al ave la correcta utilización de su pata. La hembra que hemos capturado hoy se encontraba en este caso y hemos optado por eliminar las callosidades.  Estaban muy bien aisladas: eran dos grandes protuberancias que sobresalían a cada lado del dedo.

Hemos utilizado unas tijeras y han salido fácilmente sin lesionar el dedo y casi sin sangrar. Una vez comprobado que no había hemorragia ninguna hemos liberado al ave que parecía en perfecto estado.

______________________

In late winter, scaly legs affects a considerable number of wintering common chaffinch (Fringilla coelebs).

Caused by mites, the disease mainly affects the legs causing a remarkable calluses. Sometimes, the bird can not properly use the foot. The female that capture today was one of those cases and we decide to remove the calluses. They were very well defined on each side of a singer.

We easily cut the calluses with scissors without injured finger. Almoust no blood came out. Shortly, once assured that there was no bleeding, have released the bird.

Saxicola torquata: Sarna / Scaly legs

sarnasax11

La presència de sarna és relativament freqüent en passeriformes del grup dels fringíl·lids, però no és tant habitual en espècies d’altres famílies.

Avui hem capturat un exemplar de bitxac comú (Saxicola torquata) amb símptomes d’aquesta malaltia produïda per àcars del gènere cnemidocoptes.

Es tractava d’un mascle de primer hivern (edat Euring 5) que mostrava les característiques callositats a la pota dreta.

___________________

La presencia de sarna és relativamente frecuente en paseriformes del grupo de los fringílidos, pero no es tan habitual en especies de otras familias.

Hoy hemos capturado un ejemplar de tarabilla común (Saxicola torquata) con síntomas de esta enfermedad producida por ácaros del género cnemidocoptes.

Se trataba de un macho de primer invierno (edad Euring 5) que mostraba las características callosidades en su pata derecha.

sarnasax2

_____________

The presence of scaly legs is relatively common in finches (fringillidae).

Today, we have taken a European Stonechat (Saxicola torquata) with symptons of these disease caused by mites (Cnemidocoptes sp.).

Was a first winter male (age Euring 5) that showed typical calluses in right leg.

Sylvia atricapilla: leucisme parcial / partial leucism

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels exemplars de tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) capturats avui mostrava un curiós leucisme parcial simètric: tenia la cobertora de la tercera primària completament blanca a ambdues ales.

Aquest mascle, de més d’un any d’edat (Euring 4), presentava totes  les plomes amb coloració normal, tret d’aquestes dues cobertores.

__________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Uno de los ejemplares de  curruca capirotada (Sylvia atricapilla) capturados hoy mostraba un curioso leucismo parcial simétrico: tenía la cobertera de la tercera primaria completamente blanca en las dos alas.

Este macho, de más de un año de edad (Euring 4), presentaba todas la plumas con coloración normal a excepción de esas dos coberteras.

______________________________

One of the Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) caught today, showed a symmetrical partial leucism: It had the third primary covert all white in both wings.

This male, more than one year old (Euring 4), had all feathers with normal coloration except in this two  primary coverts.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Sylvia melanocephala: Anelles massa petites (II) / Anillas demasiado pequeñas (II) / Rings too smalls (II)

Foto 1    © J.Cerdeira

Un cop canviada l’anella massa petita (foto 1) de la pota d’una femella de tallarol de capnegre (Sylvia melanocephala), quinze dies després recuperem altre cop el mateix exemplar.

La ferida s’ha curat gairebé completament (foto 2) i l’ocell està en perfecte estat.

Un bon final per aquesta història!

_________________________________________

Una vez cambiada la anilla demasiado pequeña (foto 1) de la pata de una hembra  de curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), quince días después recuperamos otra vez al mismo ejemplar.

La herida se ha curado casi completamente (foto 2) y el pájaro se encuentra en perfecto estado.

Un buen final para esta historia!

Foto 2                  © Jordi Cerdeira i Ribot

____________________________

After changing the ring too small (Foto 1) of a female of Sardinian warbler (Sylvia melanocephala), we recover the same bird fifteen days later .

The wound healed (foto 2) and the bird is fine.

A good ending for this history!

Sylvia melanocephala: Anelles massa petites (I) / Anillas demasiado pequeñas (I) / Rings too smalls (I)

El tallarol de capnegre (Sylvia melanocephala) s’anella habitualment amb anelles de 2,5 mm de diàmetre o de 2 mm de diàmetre).

© Jordi Cerdeira i Ribot

L’anella de mida 2,5 mm queda força ample, sobretot en les femelles i , per aquest motiu, sovint utilitzava anelles de 2 mm en aquests casos. Ja fa temps, però, que vaig abandonar aquesta pràctica perquè altres anelladors m’havien comentat que les anelles més petites poden arribar a provocar lesions si l’animal creix o es diposita brutícia entre la pota i l’anella. Avui he pogut comprovat que tenien tota la raó al recuperar una femella anellada amb anella de 2mm quatre anys endarrere com a ocell de primer any (Euring 3).

L’anella estava provocant problemes importants a la pota dreta de l’ocell que es veia clarament inflada. Un cop extreta, s’observa clarament la zona inflamada i escamada.

Gràcies  al canvi d’anella (ara porta una anella de mida 2,5mm a la pota esquerra), l’ocell no hauria de tenir cap problema per seguir fent vida normal i jo he vist ben clar que cal desestimar la possibilitat de posar anelles de 2mm a aquesta espècie.

(part II)

_______________________________________________

 La curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) se anilla habitualmente con anillas de 2,5 mm de diámetro o de 2 mm de diámetro).

Las anillas de tamaño 2,5 mm quedan bastante olgadas, sobretodo en el caso de las hembras y, por este motivo, frecuentemente usaba anilla de tamaño “cero” en estos casos.  Debido a los comentarios de algunos anilladores sobre la posibilidad de que las anillas pequeñas causasen lesiones si el ave crecía o se introducía suciedad entre la pata y la anilla,  dejé de usarlas. Hoy he podido comprobar la certeza de estas adverténcias al recuperar una hembra anillada con una anilla de 2 mm cuatro años atrás como ave de primer año (Euring 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot

La anilla estaba provocando problemas importantes en la pata derecha del pájaro que mostraba una clara hinchazón. Una vez extraída la anilla, se observa claramente la zona inflamada y escamada.

Gracias al cambio de anilla (ahora lleva una anilla de tamaño 2,5 mm en la pata izquierda), el ave no debería tener ningún problema para reanudar su vida normal y a mi me ha quedado claro que se debe desestimar la opción de colocar anillas de 2 mm a esta especie.

(parte II)

_______________________________________________

Usually, the ringing of Sardinian warbler (Sylvia melanocephala) is with 2 or 2,5 mm diameter rings .

The rings of size 2,5 mm are quite wide, especially in females. For this reason, I used 2 mm rings size in this cases.  But currently, I use only rings size 2,5mm because others ringers said me that little rings can cause damage in some birds. Today,  I have seen this when I recovered a bird ringed four years ago. It was a first year female (Euring 3) and it was ringed with a 2 mm ring.

The ring was causing problems in the right leg. The leg was swollen and when I removed the ring the damage was evident.

I changed the ring (now, it’s  size 2,5mm and is in left leg) and the bird is able to return to normally life and I’ll always remember don’t use 2mm ring size in Sardinian warbler.

(part II)