Arxius

Alcedo atthis: anellar o no anellar / anillar o no anillar / to ring or not to ring

© Jordi Cerdeira i Ribot

El blauet (Alcedo atthis) té unes potes petites amb unes dimensions molt particulars i, per aquest motiu, es marquen amb unes anelles de mida especial. A més de les mides, les seves potes presenten una altra particularitat: la pell del tars és molt diferent de la d’altres ocells . No és escatosa i és molt més sensible, fet que ha provocat que s’arribi a qüestionar la idoneïtat del seu anellament.

Per evitar la possibilitat de fer ferides a la pell sensible del tars degut al fregament continu amb l’anella, molts anelladors anellen aquesta espècie a la tíbia.

La captura d’un control d’aquesta espècie anellada a tíbia fa cinc anys, m’ha permès veure de primera mà uns efectes de l’anella sobre la pota que segurament haurien acabat provocant una infecció a l’ocell.

Tot i que cinc anys són un temps considerable, no és justificable que produeixin unes lesions d’aquest tipus i per això em qüestiono molt seriosament si és oportú anellar aquesta espècie.

___________________________________

El martín pescador (Alcedo atthis) tiene unas pequeñas patas de dimensiones muy particulares y, por este motivo, se marcan con anillas de una medida especial. A parte de las medidas, sus patas presentan otra particularidad: la piel de su tarso es muy diferente a la de otras aves. No es escamosa y es mucho más sensible hecho que ha provocado que se llegue a cuestionar la idoneidad de su anillamento.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pera evitar la posibilidad de producir heridas en la piel sensible del tarso debido al rozamiento continuo con la anilla, muchos anilladores anillan a esta especie en tibia.

La captura de un control de esta especie anillado hace cinco años me ha permitido constatar unos efectos de la anilla sobre la tibia que, seguramente, hubieran llegado a producir una infección.

Aunque cinco años son un tiempo considerable, no es justificación para unas lesiones de este tipo y por este motivo me cuestiono muy seriamente si es oportuno anillar a esta especie.

____________________________________

The kingfisher (Alcedo atthis) has small legs with a very particular dimensions and, for this reason, we use rings of a special size.

Apart from the measures, its legs present another peculiarity: the skin of its tarsus It’s not scaly and is more sensitive than in other birds. This has led to questioning the suitability of ring this birds.

To avoid the possibility of producing wounds on the sensitive skin of the tarsus with the continuous friction with the ring, many ringers rings this species in the tibia.

The capture of a control of this species that was ringed five years ago, has allowed me to verify some effects of the ring on the tibia that, surely, would have caused an infection.

Although five years is a considerable time, it is not justification for injuries of this type and for this reason I question very seriously if it’s appropriate to ring this specie.

 

 

Sylvia melanocephala: Anelles massa petites (II) / Anillas demasiado pequeñas (II) / Rings too smalls (II)

Foto 1    © J.Cerdeira

Un cop canviada l’anella massa petita (foto 1) de la pota d’una femella de tallarol de capnegre (Sylvia melanocephala), quinze dies després recuperem altre cop el mateix exemplar.

La ferida s’ha curat gairebé completament (foto 2) i l’ocell està en perfecte estat.

Un bon final per aquesta història!

_________________________________________

Una vez cambiada la anilla demasiado pequeña (foto 1) de la pata de una hembra  de curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), quince días después recuperamos otra vez al mismo ejemplar.

La herida se ha curado casi completamente (foto 2) y el pájaro se encuentra en perfecto estado.

Un buen final para esta historia!

Foto 2                  © Jordi Cerdeira i Ribot

____________________________

After changing the ring too small (Foto 1) of a female of Sardinian warbler (Sylvia melanocephala), we recover the same bird fifteen days later .

The wound healed (foto 2) and the bird is fine.

A good ending for this history!

Sylvia melanocephala: Anelles massa petites (I) / Anillas demasiado pequeñas (I) / Rings too smalls (I)

El tallarol de capnegre (Sylvia melanocephala) s’anella habitualment amb anelles de 2,5 mm de diàmetre o de 2 mm de diàmetre).

© Jordi Cerdeira i Ribot

L’anella de mida 2,5 mm queda força ample, sobretot en les femelles i , per aquest motiu, sovint utilitzava anelles de 2 mm en aquests casos. Ja fa temps, però, que vaig abandonar aquesta pràctica perquè altres anelladors m’havien comentat que les anelles més petites poden arribar a provocar lesions si l’animal creix o es diposita brutícia entre la pota i l’anella. Avui he pogut comprovat que tenien tota la raó al recuperar una femella anellada amb anella de 2mm quatre anys endarrere com a ocell de primer any (Euring 3).

L’anella estava provocant problemes importants a la pota dreta de l’ocell que es veia clarament inflada. Un cop extreta, s’observa clarament la zona inflamada i escamada.

Gràcies  al canvi d’anella (ara porta una anella de mida 2,5mm a la pota esquerra), l’ocell no hauria de tenir cap problema per seguir fent vida normal i jo he vist ben clar que cal desestimar la possibilitat de posar anelles de 2mm a aquesta espècie.

(part II)

_______________________________________________

 La curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) se anilla habitualmente con anillas de 2,5 mm de diámetro o de 2 mm de diámetro).

Las anillas de tamaño 2,5 mm quedan bastante olgadas, sobretodo en el caso de las hembras y, por este motivo, frecuentemente usaba anilla de tamaño “cero” en estos casos.  Debido a los comentarios de algunos anilladores sobre la posibilidad de que las anillas pequeñas causasen lesiones si el ave crecía o se introducía suciedad entre la pata y la anilla,  dejé de usarlas. Hoy he podido comprobar la certeza de estas adverténcias al recuperar una hembra anillada con una anilla de 2 mm cuatro años atrás como ave de primer año (Euring 3).

© Jordi Cerdeira i Ribot

La anilla estaba provocando problemas importantes en la pata derecha del pájaro que mostraba una clara hinchazón. Una vez extraída la anilla, se observa claramente la zona inflamada y escamada.

Gracias al cambio de anilla (ahora lleva una anilla de tamaño 2,5 mm en la pata izquierda), el ave no debería tener ningún problema para reanudar su vida normal y a mi me ha quedado claro que se debe desestimar la opción de colocar anillas de 2 mm a esta especie.

(parte II)

_______________________________________________

Usually, the ringing of Sardinian warbler (Sylvia melanocephala) is with 2 or 2,5 mm diameter rings .

The rings of size 2,5 mm are quite wide, especially in females. For this reason, I used 2 mm rings size in this cases.  But currently, I use only rings size 2,5mm because others ringers said me that little rings can cause damage in some birds. Today,  I have seen this when I recovered a bird ringed four years ago. It was a first year female (Euring 3) and it was ringed with a 2 mm ring.

The ring was causing problems in the right leg. The leg was swollen and when I removed the ring the damage was evident.

I changed the ring (now, it’s  size 2,5mm and is in left leg) and the bird is able to return to normally life and I’ll always remember don’t use 2mm ring size in Sardinian warbler.

(part II)