Arxius

Motacilla alba: Datar i sexar / Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta blanca (Motacilla alba) fa una muda pre-nupcial que inclou terciàries i les grans cobertores més internes.

A la imatge 1 es pot veure el contrast entre les terciàries noves de la muda hivernal i les secundàries de la muda post-nupcial i entre les grans cobertores més internes (encara en muda activa) i les externes.

El poc desgast de les primàries i secundàries i de les grans cobertores no mudades, ens mostren que no es tracte d’un exemplar de segon any ja que, si fos el cas, tindria les plomes juvenils amb un desgast notable i podríem detectar fins a tres generacions de plomes: alguna gran cobertora externa, cobertores primàries, a vegades carpal i àlules, primàries i secundàries juvenils; alguna terciària i/o secundària interna i/o  grans cobertores post-juvenils i alguna o totes les terciàries i alguna gran cobertora interna pre-nupcial.

Pel que fa al sexe, tenint present que en aquesta època hi ha un marge important d’error, la presència de zones grises al cap i la cara no del tot blanc pur (veure imatge 2) indicaria que es tracta d’una femella, tot i que podria ser que fos un mascle que encara no tingués gaire avançada la muda pre-nupcial.

_________________________________________________

La lavandera blanca (Motacilla alba) realiza una muda prenupcial que incluye terciarias y las grandes coberteras más internas.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen 1 se puede observar el contraste entre las terciarias nuevas de la muda invernal y las secundarias de la muda postnucpial por un lado y entre las grandes coberteras más internas (aún en muda activa) y las externas por el otro.

El bajo desgaste de las primarias y secundarias y de las grandes coberteras no mudadas indica que no se trata de un ejemplar de segundo año ya que, si fuera el caso, tendría plumas juveniles con desgaste notable y podríamos detectar hasta tres generaciones de plumas: alguna gran cobertera externa, coberteras primarias,  a veces carpal y álulas, primarias y la mayoría de secundarias juveniles; alguna secundaria y/o terciarias  y grandes coberteras postjuveniles y alguna o todas las terciarias y alguna gran cobertera interna prenupciales.

En lo referente al sexo, y siempre sin olvidar que, en esta época, hay un importante margen de error, la presencia de zonas grises en el capirote (ver imagen 2) y la cara no del todo blanco puro, indicarían que se trata de una hembra, aunque podría tratarse de un macho que aún no tuviera muy avanzada la muda prenupcial.

_________________________________________________

White wagtails (Motacilla alba) have a prebreeding moult that include  tertials and inner greater coverts.

In picture 1 we can show the contrast between new tertials (pre-breding moult)  and old secundaries (post-breeding moult) and between inner great coverts (in active moult) and outer great coverts.

A low wear in primary and secondary feathers shows that its’nt a first winter bird. In this case, it would have juvenile feathers very wear and we would see till three generations of feathers: primary coverts, carpal and alulas, primaries, secondaries and some of outer greater coverts juveniles; some of greater coverts, some secondaries and/or tertials and greater coverts post-juveniles and some or all tertials and some inner greater coverts of pre-breeding moult.

Determine de sex is difficult in this time, but the presence of gray areas on the head (see picture 2) and a not pure white face, would indicate that’s a female. But, maybe it’s a male that don’t have a advanced pre-breeding moult.

Motacilla cinerea: Data / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) presenta una muda pre-nupcial parcial que pot afectar a la major part de plomes del cap i gola, a les cobertores petites i mitjanes, a algunes o totes les terciàries, a grans cobertores més internes i a algunes rectrius.

A principis de primavera, les plomes de vol dels ocells de segon any (Euring 5) estan molt desgastades degut a que conserven la majoria de plomes juvenils (la muda post-juvenil només inclou, i no sempre, terciàries i grans cobertores més internes).

La captura de mascles adults (Euring 6) i de segon anys (Euring 5) permet comparar els plomatges i l’efecte de la muda pre-nupcial.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la fotografia 2 veiem l’ala d’un adult (Euring 6) on s’aprecia un contrast evident entre la terciàries i mitjanes i grans cobertores mudades a la muda pre-nupcial. La resta de plomes de vol, mudades a la muda completa post-nupcial, es veuen desgastades, però no excessivament.

A la tercera i quarta imatges veiem l’ala de dos ocells de segon any (Euring 5) on s’aprecia un major desgast de les plomes juvenils que contrasten encara més amb les mudades a la muda pre-nupcial. En el cas de la quarta fotografia (que correspon a l’ala de l’ocell de la primera fotografia), s’observen tres generacions de plomes: segona terciària nova corresponent a la muda pre-nupcial, primera i segona terciàries amb desgast corresponents a la muda post-juvenil i les secundàries i primàries encara més desgastades ja que encara són plomes juvenils.

___________________________________________

La lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) presenta una muda prenupcial parcial que puede afectar a la mayor parte de plumas de cabeza y garganta, a pequeñas y medianas coberteras, a algunas o todas las terciarias, a grandes coberteras más internas y a algunas rectrices.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A principios de primavera, las plumas de vuelo de las aves de segundo año (Euring 5) están muy desgastadas debido a que conservan la mayoría de plumas juveniles (la muda postjuvenil sólo incluye, y no siempre, terciarias y grandes coberteras internas).

La captura de machos adultos (Euring 6) y de segundo año (Euring 5) permite comparar los plumajes y el efecto de la muda prenupcial.

En la fotografía 2 vemos el ala de un adulto (Euring 6) donde se aprecia un contraste evidente entre las terciarias y medianas y grandes  coberteras mudadas en la muda prenupcial. El resto de plumas de vuelo, mudadas en la muda postnupcial completa, se ven desgastadas, pero no en exceso.

En la tercera y cuarta imágenes vemos alas de aves de segundo año (Euring 5) donde se aprecia un mayor desgaste de las plumas juveniles que contrasta aún más con las mudadas en la muda pre-nupcial. En el caso concreto de la cuarta imagen (correspondiente al ejemplar de la primera fotografía), se ven tres generaciones de plumas: segunda terciaria nueva correspondiente a la muda prenupcial, primera y segunda terciarias desgastadas correspondientes a la muda parcial postjuvenil y las secundarias y primarias aún más desgastadas que son plumas juveniles.

___________________________________________

The grey wagtail (Motacilla cinerea) has a partial pre-breeding moult that can include head feathers, lesser amd median coverts, tertials, some greater coverts and rectrices.

© Jordi Cerdeira i Ribot

In spring start, fly feathers of second yeard birds (Euring 5) are very worn because they has juvenile feathers (post-juvenile moult only include, and not ever, tertials and innermost greater coverts).

We trappet adult (Euring 6) and second year (Euring 5) males and we can compare their feathers and the effect of pre-breeding moult.

In picture 2, there are a adult wing (Euring 6). It shows a contrast between tertials amd median and greater coverts moulted in pre-breeding moult. The rest of flight feathers, moulted in a complete post-breeding moult, are worn, but not in excess.

In picture 3 and 4 there are wings of second year males (Euring 5). There are most wear in juvenile featheres that contrast more  with feathers moulted in pre-breeding moult. In the case of picture 4 (the bird of picture 1), we can see three generations of feathers: a new second tertial of pre-breeding moult; the first and the third tertials worn of partial post-juvenile moult and the secundaries and primaries that are more worn because are juveniles feathers.