Arxius

Sylvia atricapilla: muda / moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

El tallerol de casquet (Sylvia atricapilla) fa una muda post-juvenil parcial i una muda post-nupcial completa.

Durant aquesta època és habitual capturar exemplars en muda activa. Avui hem atrapat un adult (Euring 6, a dalt) i un jove (Euring 3, a baix) fet que ens permet comparar els respectius processos de muda.

Tot i que ambdós ocells presentaven un aspecte molt poc agraciat al haver perdut moltes plomes, si ens fixem en les plomes de vol, mentre que en l’adult s’aprecia clarament que està mudant les primàries de forma ascendent (de les més internes a les més externes) amb les respectives cobertores, les grans cobertores i fins i tot les terciàries (fotografia 3); en el jove, només es muden les grans cobertores (fotografia 2).

____________________________

La  curruca capirotada (Sylvia atricapilla) lleva a cabo una muda postjuvenil parcial y una postnupcial completa.

© Jordi Cerdeira     Foto 2

En estos días es habitual capturar aves en muda activa y hoy hemos capturado un adulto (Euring 6, arriba) y un juvenil (Euring 3, abajo) de manera que podemos comparar las dos mudas.

Aunque ambos ejemplares presentaban un aspecto poco agraciado por haber perdido muchas plumas, mientras que en el adulto se aprecia claramente que está mudando las primarias de forma ascendente (de las más internas a las más externas) con sus respectivas coberteras, las grandes coberteras y hasta las terciarias (foto 3); en el juvenil sólo se mudan grandes coberteras (foto 2).

______________________

Blackcap (Sylvia atricapilla) makes a parcial post-juvenile moult and a complete post-breeding moult.

Today we caught an adult (Euring 6, up) and a young (Euring 3, down) and we can compare the two processes.

© Jordi Cerdeira    Foto 3

Both are unatractive because have lost many feathers, but the adult bird is moulting the primaries ascendent (innermost to outermost) with the respective coverts, the greater coverts and tertials (photo 2). The young bird, only moult the greater coverts (photo 2).

________________________

Fringilla coelebs: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

Els pinsans (Fringilia coelebs) acostumen a fer mudes post-juvenils molt extenses en que poden deixar alguna gran cobertora juvenil externa sense mudar. La presència de contrast en aquestes plomes és un bon mètode per datat, però pot presentar problemes en el cas de les femelles per la semblança de tonalitats en les plomes juvenils i d’adult.

A principis de primavera, el desgast de les plomes juvenils és molt més elevat que el de les plomes mudades. Ara serà fàcil detectar el contrast fins i tot en  femelles.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Aquesta situació es dona en la femella de segon any (Euring 5) capturada avui en que es fa evident la gran cobertora juvenil molt més pàl·lida i desgastada que la resta de grans cobertores mudades.

L’enorme desgast de les rectrius de la cua reforcen aquest datat.

__________________________

Los pinzones (Fringilia coelebs) acostumbran a realizar mudas postjuveniles muy extensas en las que pueden dejar alguna gran cobertera juvenil externa sin mudar. La presencia  de contraste en estas plumas es un buen método para datar, pero puede presentar problemas en el caso de las hembras por la similitud entre las tonalidades de plumas juveniles y de adulto.

A principios de primavera, el desgaste de las plumas juveniles es mucho más notable que en las plumas mudadas. Ahora será fácil descubrir el contraste, incluso en las hembras.

Esta situación se da en la hembra de segundo año (Euring 5) capturada hoy. Se ve claramente la gran cobertera juvenil mucho más pálida y desgastada que el resto de grandes coberteras mudadas.

El enorme desgaste en las rectrices de la cola permiten confirmar su edad.

__________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

The chaffinch (Fringilia coelebs) makes an extensive  postjuvenile moult. They can leave without moult some of outermost greater coverts. The contrast between moulted and not moulted feathers is good for aging, but is difficult in females because the color of feathers are vey similar in both cases.

In early spring, the wear of juveniles feathers it’s remarcable and is easy to looking for this contrast.

It’s the case of this second year  female (Euring 5) that shows one juvenile greater covert most pale and worn that the others.

The feathers of tail show an enormous wear that confirm their age.

Erithacus rubecula: Adult amb taques / Adulto con manchas / Adult with spots

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la imatge es pot veure un control de pit-roig (Erithacus rubecula). L’exemplar va ser anellat com a un ocell de primer hivern el febrer d’aquest mateix any. Llavors presentava un clar contrast a les grans cobertores amb les cinc plomes més externes juvenils i la resta mudades.

Capturat a principis de novembre, l’ocell ha fet una muda complerta en acabar la temporada reproductiva i ara mostra totes les plomes renovades. Tot i això, veiem que presenta les grans cobertores i les terciàries amb una destacable taca terminal taronjosa, molt semblant a la que presentaria un ocell en plomatge juvenil. El bon estat de les plomes, la tonalitat verdosa i la manca de contrast a l’ala indiquen que es tracta d’un adult. Les rectrius molt amples a la part finals ho confirmen. No val a badar…

______________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

En la imagen tenemos una recuperación de petirrojo (Erithacus rubecula). Este ejemplar fue anillado como ave de primer invierno en febrero de este mismo año. Por aquel entonces presentaba un claro contraste en grandes coberteras con las cinco plumas más externas juveniles y el resto mudado.

Capturado hoy, a principios de noviembre, el ave ha realizado una muda completa al finalizar la temporada reproductiva y, ahora, muestra todas las plumas renovadas. Lo curioso es que presenta las grandes coberteras y terciarias con unas destacables manchas terminales anaranjadas muy parecidas a las que presentaría un ave en plumaje juvenil. El buen estado de las plumas, la tonalidad verdosa y la falta de contrastes indican que se trata de una ave adulta. Las rectrices anchas en su zona terminal lo confirman.

© Jordi Cerdeira i Ribot

______________________

In the picture we can see a Robin (Erithacus rubecula)recovery. This bird was a first winter when was ringing in February of this year.  It showed a clear contrast in greater coverts. It had five outermost feathers juveniles and the rest moulted.

Trapped today, the bird had made a complete moult. Now, shows new feathers. Curiously, it has the greater coverts and the tertials with an orange terminal spot, almost like a juvenile feather. The good condition of the feathers, the greenish color and the lack of contrast in the wing suggest that’s an adult. The wide end of the rectrices confirmed it.

Troglodytes troglodytes: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot      (Foto 1)

El cargolet (Troglodytes troglodytes) realitza una muda post-juvenil parcial que afecta les plomes del cos, petites i mitjanes cobertores, un nombre variable de  grans cobertores i, a vegades, terciàries i àlula. Els adults fan una muda post-nupcial completa.

A aquestes alçades de tardor, encara és relativament fàcil de detectar el contrast entre grans cobertores juvenils no mudades i les mudades tal i com es veu a la imatge 2 corresponent a l’ala d’un ocell de primer any (Euring 3) capturat també al mes d’octubre. Les plomes juvenils, les grans cobertores més externes, acostumen a ser més vermelloses i sovint són una mica més curtes que les més internes mudades. Les grans cobertores mudades, d’un to més tirant a bronze, poden mostrar taques terminals blanques, però no sempre i, a vegades, només en unes quantes.

A mida que avança la tardor, augmenta el desgast i és cada cop més complicat d’apreciar la diferència entre les plomes mudades i les juvenils perquè els tons i mida de les plomes tendeixen a igualar-se.

© Jordi Cerdeira i Ribot     (Foto 2: Euring 3)

En l’exemplar que ham capturat avui (foto1, 3 i 4) no s’aprecia cap contrast en la tonalitat i mida de les grans cobertores, pel que el podem datar com a Euring 4 (ocell de dos o més anys). El bon estat de les primàries i àlula (mudades a finals d’estiu) confirmen aquest diagnòstic.

____________________

El chochín (Troglodytes troglodytes) efectúa una muda postjuvenil parcial que afecta plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras, un número variable de grandes coberteras y, a veces, terciarias y álula. Los adultos realizan una muda postnupcial completa.

En esta época del año aún es relativamente fácil de detectar el contraste entre grandes coberteras juveniles no mudadas y las mudadas como puede apreciarse en la fotografía número 2 del ala de una ave de primer año (Euring 3) capturada también en octubre. Las plumas juveniles, las grandes coberteras más externas, acostumbran a ser de tonos más rojizos y, frecuentemente, levemente más cortas que las más internas mudadas. Las grandes coberteras mudadas, de un tono más cercano a un tono bronce, pueden presentar manchas terminales blancas, pero no siempre y, a veces, sólo en parte de ellas.

© Jordi Cerdeira i Ribot                      (Foto 3: Euring 4)

A medida que avance la temporada otoño-invierno, el desgaste va aumentando y será más complejo apreciar la diferencia entre las plumas mudadas y las juveniles ya que sus tonos y el tamaño  se iguala.

En el ejemplar que hemos capturado hoy (fotografías 1, 3 y 4) no se aprecian contrastes de tonalidad ni tamaño en grandes coberteras por lo que podemos datarlo como Euring 4 (ave de dos o más años). El buen estado de las primarias y el álula (mudadas a finales de verano) certifican este diagnóstico.

_________________________________

The Wren (Troglodytes troglodytes) has a incomplete postjuvenile moult. It moulteds body feathers, marginal and median coverts, a variable number of greater coverts and, sometimes, tertials and alula. Adults have a complete post-breeding moult.

© Jordi Cerdeira i Ribot                   (Foto 4: Euring 4)

In autum is relatively easy to detect in first year birds the contrast between juveniles greater coverts and moulted greater coverts (see in photo 2 the wing of first year bird -Euring 3-).  Juveniles feathers, the outer greater coverts,  are, usually, more reddish and slightly shorter than the inner moulted greater coverts.This moulted greater coverts are bronze colour and they can show white terminals spots, but not always and, sometimes, only in some feathers.

The diferences between moulted and not moulted feathers dissapear with the time because the colors and the sizes will be equal with the wear.

The bird trapped today (photo 1, 3 and 4) doesn’t show contrast in colour or size of  greater coverts. His age is Euring 4 (two or more  years old). The condition of primaries and alula  (this feathers were moulted in late summer) confirm this diagnosis.

Tachymarptis melba: adult / adulto

© Jordi Cerdeira i Ribot

La troballa accidental d’un ballester (Tachymarptis melba) al terra em permet examinar per primer cop aquesta espècie en mà.

L’exemplar estava en bon estat i mudant primàries en una muda descendent en que només quedaven per mudar les quatre primàries més externes. Les secundàries no semblaven mudades, però si que s’estaven mudant les grans cobertores (foto 3 i 4).

El fet que aquesta espècie realitzi una muda post-juvenil parcial sense canviar plomes de vol i l’absència de vores clares a les plomes del cos i d’una fina vora blanca a les cobertores descarta que sigui un juvenil (Euring 3).

Foto 2 © Jordi Cerdeira

La forma de la més externa de les rectrius és una de les característiques utilitzades per identificar ocells de 2n any, però en aquest cas ambdues plomes eren escapçades (foto 2).

Foto 3 © Jordi Cerdeira i Ribot

Ni les primàries no mudades (les més externes), ni las secundàries presenten un excessiu desgast pel que m’inclino per considerar que es tracta d’un ocell de més de dos anys d’edat (Euring 6). El fet que les cobertores alars no mostrin contrast (seria entre plomes juvenils i plomes mudades a la  muda post-juvenil) recolzaria aquesta idea, però la manca de referències fa que no pugui ser rotund.

L’ocell va ser alliberat sense problemes des d’un punt elevat quinze minuts després de ser recollit.

__________________________________

El descubrimiento accidental de un vencejo real (Tachymarptis melba) en el suelo me permite examinar por primer vez a esta especie en mano.

El ejemplar se encontraba en buen estado y en plena muda de primarias en muda descendente en que sólo le quedaban las cuatro primarias más externas por mudar. Las secundarias no parecían mudadas y las grandes coberteras estaban en plena muda (fotos 3 y 4).

Foto 4 © Jordi Cerdeira i Ribot

Al tratarse de una especie con muda postjuvenil parcial sin mudar plumas de vuelo y el hecho de que  no hubiese ribeteado claro en las plumas del cuerpo o una fina línea terminal blanca en las coberteras descartan que se trate de un juvenil (Euring 3).

La forma de la rectriz más externa és una característica usada para identificar aves de segundo año (Euring 5), pero en este caso las dos estaban rotas (foto 2).

Ni las primarias no mudadas (las más externas), ni las secundarias presentaban un desgaste notable, por lo que me inclino por considerar que se trata de un ave de más de dos años de edad (Euring 6). El hecho de que las coberteras alares no presenten contraste (sería entre plumas juveniles y plumas mudadas en la muda postjuvenil) abonaría esta hipótesis, pero la falta de referencias me impide ser rotundo.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El ave fue liberada sin problemas des de un punto elevado unos quince minutos despues de ser recogida.

____________________________

I found accidentally a Alpine Swift (Tachymarptis melba) on the floor. I can examined this especie in hand for first time.

The bird was in good condition.  It was moulting primaries (P) with a descendent moult. Only the most externally four primaries are not moult).  Secundaries (S)  seemed no moult and greater coverts (GC) was in moult (see photo 3 and 4).

In alpine swift, postjuvenile moult is incopletely and never include flight feather. Thus, this bird that didn’t had body feathers with pale edged or great coverts with a white terminal edge, it wasn’t a juvenile (Euring 3).

For identify 2nd year birds (Euring 5), the form of outer rectrices is significant, but theses feathers were broken in this bird.

Not moulted primaries and secundaries didn’t shown a great wear and, for this, I think that it was a bird with more of two years old (Euring 6).  The lack of contrast in wing coverts  (between juvenile and postjuvenil feathers) support this idea, but I don’t have enough experience with this specie.

The bird was released without problems from an elevated point about fifteen minutes after being collected.

Sylvia borin: muda postnupcial / postnuptial moult

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

El tallarol gros (Sylvia borin) fa una muda post-nupcial parcial (completa en alguns casos) i una post-juvenil parcial molt escassa.

Avui he pogut capturar dos exemplars adults (Euring 4). El primer (foto1) era un adult “típic”, amb les terciàries i grans cobertores molt desgastades que no ha mudat plomes de vol o encara no ha començat a fer-ho.

El segon exemplar (foto2), però, estava en plena muda post-nupcial i, en aquest cas, havia renovat gran part de les grans cobertores i les terciàries. A la imatge es pot apreciar clarament les poques grans cobertores no mudades que apareixen amb un to molt més pàl·lid i amb un gran desgast. Les mudades, al igual que les terciàries, tenen un aspecte immillorable i una evident banda terminal de color marró clar.

____________

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

La curruca mosquitera (Sylvia borin) tiene una muda postnupcial parcial (completa en algunos casos) y una postjuvenil parcial muy escasa.

Hoy he podido capturar dos ejemplares adultos (Euring 4). El primero (foto1) era un adulto  “típico”, con las terciarias y grandes coberteras muy desgastadas que no ha mudado plumas de vuelo o aún no ha comenzado a hacerlo.

El segundo ejemplar (foto2) estaba en plena muda post-nupcial y, en este caso, había renovado gran parte de las grandes coberteras y terciarias. En la imagen se pueden apreciar claramente las pocas grandes coberteras no mudas que muestran un tono mucho más pálido y un gran desgaste. Las mudadas, al igual que las terciarias, tienen un aspecto inmejorable y un evidente ribete terminal de color marronáceo.

________________________________________

The Garden Warbler (Sylvia borin) performs a partial post-breeding moult (complete in some cases) and a partial postjuvenile very reduced.

Today, I caught two adults (age Euring 4). The first (photo1) was a “typical” adult with worn tertials. It hasn’t moult flight feathers or not yet. The second (photo2), was in post-breeding moult and, in this case, was renovated much of the greater coverts and the tertials. In the picture you can clearly see the few greater coverts that are not moult with paler color and with a great wear. The moult feathers, like tertials, look without worn and with a terminal light brown strip.

Ptyonoprogne rupestris: muda postnupcial / postbreeding moult

© J. Cerdeira i Ribot

Rarament capturo roquerols (Ptyonoprogne rupestris), així que aquest exemplar ha estat tota una sorpresa.

Aquesta espècie  presenta una muda post-nupcial completa que es produeix entre juliol i novembre. La muda post-juvenil és parcial i no afecta les plomes de vol.

Aquest exemplar es trobava en plena muda post-nupcial i s’observen clarament les primàries mudades (Veure P1, P2, P3 i P4 a foto1). La manca d’una vora clara a les plomes de la zona dorsal, cobertores i terciàries (veure foto 2)  indiquen que es tracta d’un exemplar adult i pel bon estat de les plomes no mudades el podem datar com a Euring 6.

____________________________

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

Raramente capturo aviones roqueros (Ptyonoprogne rupestris), así que este ejemplar ha sido toda una sorpresa.

Esta especie presenta una muda postnupcial completa que se produce entre julio y noviembre. La muda postjuvenil es parcial y no afecta las plumas de vuelo.

Este ejemplar se encontraba en plena muda postnucial y se observan claramente las primarias mudadas ( ver P1, P2, p3 y P4 en foto 1). La falta de ribete pálido en las plumas de la zona dorsal, coberteras y terciarias (ver foto 2) indican que se trata de un ejemplar adulto y, por el buen estado de la plumas no mudadas, podemos datarlo como Euring 6.

___________________________

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

Rarely, captured Crag Martins (Ptyonoprogne rupestris), so this was a surprise.

Crag martin present a complete post-breeding moult between July and November. Postjuvenile moult is partial and doesn’t include the flight feathers.

This bird was in post-nuptial moult and moult primaries are clearly observed (see P1, P2, P3 and P4 in photo1). The lack of a pale tips on the dorsal feathers, coverts and tertials (see photo 2) indicate that this is an adult and, for the condition of the feathers (not worn) we can say it’s age is Euring 6.