Phoenicurus ochruros: Datat / Datado / Aging

Foto 1: Femella adulta /Adult female              © Jordi Cerdeira i Ribot

La cotxa fumada (Phoenicuros ochruros) té una muda post-juvenil parcial on muda petites i mitjanes cobertores, de tres a totes les grans cobertores i, a vegades, l’àlula petita, la carpal, terciàries i, fins i tot, una secundària.

A l’hora de buscar el contrast a les grans cobertores, s’ha de tenir present que, tot i ser molt visible als mascles de primer i segon any (Euring 3 i 5) que adquireixin coloració de mascle adult (morfotip “paradoxus”) perquè les noves plomes són d’un to negrós molt diferent al marró de les plomes juvenils; en femelles i en els mascles de primer any que no adquireixen coloració de mascle adult (morfotip “cairii”) el contrast és molt més subtil perquè les plomes mudades també són marrons, però de tons més grisos.

Foto 2: Jove / Juvenile                           © Jordi Cerdeira i Ribot

En els dos juvenils (Euring 3) de sexe indeterminable (mascles “cairii” o femelles) capturats avui (fotos 2 i 3) es pot observar aquest contrast que no apareix a la femella adulta (foto 1). L’exemplar de la fotografia 2 ha mudat les grans cobertores 7, 8 i 9; mentre que el de la fotografia 3 ha fet el mateix amb la 6, la 8 i la 9. En cap cas s’ha mudat cap terciària.

A l’hora de separar a les femelles adultes (Euring 4 o 6) dels ocells joves (Euring 3 o 5), també es pot comprovar la rectriu més externa, tot i que hi ha certa polèmica sobre la validesa d’aquest caràcter. Teòricament, mentre que a la femella adulta s’observa que el raquis és negre només fins a un màxim de 0.8 cm a contar des de l’extrem de la ploma (foto 4), als juvenils la zona negra s’estén més enllà dels 0.9 cm (foto 5).

 ___________________________

Foto 3: Jove / Juvenile                            © Jordi Cerdeira i Ribot

El colirojo tizón (Phoenicuros ochruros) tiene una muda post-juvenil parcial en que cambia pequeñas y medianas coberteras, de tres a todas las grandes coberteras y, en ocasiones, álula pequeña, carpal, teciarias y hasta una secundaria.

Cuando busquemos contrastes en las grandes coberteras, debemos recordar que, aunque es muy visible en machos de primer y segundo año (Euring 3 o 5) que adquieren coloración de macho adulto (morfotipo “paradoxus”) porque las plumas mudadas son de un tono negruzco muy diferente del marrón de las plumas juveniles; en hembras y en machos de primer y segundo año (Euring 3 o 5) que no adquieren coloración de macho adulto (morfotipo “cairii”) el contraste es mucho más sutil porque las plumas mudadas són también marrones, pero de tonos más grises.

Foto 4: Adult          © J. Cerdeira

En los dos juveniles (Euring 3) de sexo indeterminable (machos “cairii” o hembras) capturados hoy (fotos 1, 2 y 3) se puede observar este contraste que no aparece en la hembra adulta (foto 1) . El ejemplar de la foto 2 ha mudado las grandes coberteras 7, 8 y 9; mientras que el de la fotografia 3 ha hecho  lo mismo con las grandes coberteras 6, 8 y 9. En ningún caso se han mudado terciarias.

Para separar hembras adultas (Euring 4 o 6) de aves juveniles (Euring 3 o 5), también podemos comprobar la rectriz más externa, aunque hay cierta polémica sobre la validez de este carácter. Teóricamente, en la hembra adulta el raquis es negro solo hasta un máximo de 0,8 cm a contar des del extremo de la pluma (foto 4); mientras que en aves juveniles, la zona negra se extiende hasta más allá de los 0,9 cm (foto 5).

_____________________________

The Black redstar (Phoenicuros ochruros) has a incomplete post-juvenile moult that include marginal and median coverts, between three and all greater coverts, sometimes carpal covert and little alula, tertials and one of secondaries.

Foto 5: Juvenil           © J. Cerdeira

When we looking for the contrast between great coverts, it’s important know that it’s very visible in first or second year males (Euring 3 and 5) if they take coloration of adult male (the “paradoxus” morphotype) because new feathers are blackish, very different of the brown juvenile feathers. In females and first or second year males (Euring 3 and 5) that don’t take the coloration of adult male (the “cairei” morphotype) , the contrast is subtle because the moluted feathers are brown also, but with a grey tone.

In the two juveniles birds (Euring 3) with a indeterminable sex (females or “cairei” males) that we caught today (picture 2 and 3) is possible see this contrast. In adult female (picture 3) there isn’t contrast, but in the juvenile of picture 2 has moulted greater coverts number 7, 8 and 9  and the juvenile of picture 3 has moulted greater coverts  number 6, 8 and 9. None of them have moulted tertials.

If we want distinguish juveniles of adult females, we can looking for the outermost rectrices, but there are controversy about the validty of this character. Theoretically, adult females show a black raquis only in the last 8 cm (picture 5).  By contrast, the juveniles have the black raquis in the last 9 or more cm (foto 5).

____________________________________________________

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s